UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP) H3794-002 Lookup Tools

Search for drugs covered by UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP)

Ang opsyon sa paghahanap na ito ay available lang para sa mga gumagamit ng desktop. Tandaan na maaari kang mag-download ng isang listahan ng mga saklaw na gamot sa ibaba.

I-download ang Mga Pormularyo

UnitedHealthcare Dual Complete L1P (HMO SNP) Prescription Drug List

Kahilingan sa Paunang Pahintulot sa Pharmacy

Click here to submit a Pharmacy Prior Authorization Request to Prescription Solutions.

 

I-apela ang isang Pasya sa Saklaw

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

Mag-click dito upang magpadala ng email kasama ang iyong kahilingan sa apela.

Mag-click dito upang hanapin at i-download ang Katibayan ng Saklaw para sa planong ito at suriin ang seksyon ng daing at mga apela.

Or you may download our Drug Coverage Determination Request Form , fill it out and mail it to us.

 

Proseso ng Pagpapalit ng Inireresetang Gamot

Ano ang gagawin kung wala sa pormularyo o limitado sa pormularyo ang iyong mga kasalukuyang inireresetang gamot.

Mga bagong miyembro
As a new member of an UnitedHealthcare Dual Complete™ LP (HMO SNP), insured through UnitedHealthcare, you may currently be taking drugs that are not on the UnitedHealthcare®formulary (drug list), or they are on the formulary but your ability to get them is limited.

Sa mga sitwasyong tulad ng mga ito, magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga naaangkop na kahaliling gamot na available sa pormularyo. Kung walang mahahanap na mga naaangkop na kahalili, maaari kang humiling o ang iyong doktor ng pagbubukod sa pormularyo. Kung maaprubahan ang pagbubukod, makukuha mo ang gamot sa loob ng isang partikular na takdang panahon. Habang tinutukoy mo at ng iyong doktor ang iyong magiging pagkilos, maaaring karapat-dapat kang makatanggap ng paunang 31-araw na supply sa pagpapalit (maliban kung isinusulat para sa mas kaunting mga araw ang iyong reseta) ng gamot anumang oras sa panahon ng unang 90 araw na naging miyembro ka ng plano.

Para sa bawat isa ng iyong mga gamot na wala sa pormularyo o kung limitado ang iyong kakayahang makuha ang iyong mga gamot, sasaklawin ng UnitedHealthcare ang 31-araw ng supply (maliban kung para sa mas kaunting mga araw ang iyong reseta) kapag pumunta ka sa isang pharmacy ng network. Kung isinusulat ang iyong reseta para sa mas mababa sa 31 araw, pinapayagan ang maraming pagdagdag nang hanggang sa kabuuan ng 31 araw ng mga gamot. Pagkatapos ng iyong unang 31 araw ng transition supply, hindi maaaring patuloy na saklawin ang mga gamot na ito. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga naaangkop na kahaliling gamot. Kung wala sa pormularyo, maaari kang humiling o ang iyong doktor ng pagbubukod sa pormularyo.

Kung nakatira ka sa pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, sasaklawin ng UnitedHealthcare ang pansamantalang 31 araw ng supply sa pagpapalit (maliban kung para sa mas kaunting mga araw ang iyong reseta). Sasaklawin ng UnitedHealthcare ang mahigit sa isang refill ng mga gamot na ito para sa unang 90 araw para sa mga miyembro ng plano, hanggang sa 93 araw ng supply. Kung kailangan mo ng gamot na wala sa pormularyo o limitado ang iyong kakayahang makuha ang iyong mga gamot, ngunit lampas ka na sa unang 90 araw ng pagiging miyembro ng plano, sasaklawin ng programa ng pagpapalit ang 31 araw ng supply na pang-emergency ng gamot na iyon (maliban kung para sa mas kaunting mga araw ang iyong reseta) habang isinusulong mo ang pagbubukod sa pormularyo.

Maaari kang makaranas ng mga hindi naplanong pagbabago pagkatapos ng unang 90 (na) araw ng pagpapatala sa plano, gaya ng mga paglabas sa ospital o mga pagbabago sa antas ng pangangalaga (ibig sabihin, pagpapalit ng isang pangmatagalang pasilidad sa pangangalaga o sa linggo bago o pagkatapos ng paglabas sa isang pangmatagalang pangangalaga, pagtatapos ng pananatili sa isang pasilidad ng sanay na pag-aalaga (SNF) at pagbalik sa saklaw ng Medicare Part D o kapag inalis sa pangangalaga sa hospisyo). Kung niresetahan ka ng gamot na wala sa pormularyo o limitado ang iyong kakayahang makuha ang iyong mga gamot, hinihiling sa iyong gamitin ang proseso ng pagbubukod ng iyong plano. Maaari kang humiling ng isahang beses na supply na pang-emergency ng hanggang sa 31 araw upang magkaroon ka ng oras upang talakayin ang kahaliling panggagamot sa iyong doktor o upang isulong ang pagbubukod sa pormularyo.

Mga nagpapatuloy na miyembro
Bilang isang nagpapatuloy na miyembro ng plano, nakakatanggap ka ng Taunang Abiso ng Mga Pagbabago (Annual Notice of Changes o ANOC). Maaaring mapansin mong ang gamot sa pormularyo na kasalukuyan mong ginagamit ay wala sa pormularyo ng paparating na taon o limitado ang pagbabahagi ng gastos o saklaw nito sa paparating na taon.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa patakaran sa transition na ito o nangangailangan ng tulong sa paghiling ng pagbubukod sa pormularyo, makatutulong ang isang kinatawan ng UnitedHealthcare.

Nauugnay na Impormasyon
Form ng Kahilingan sa Pagtutukoy ng Saklaw ng Bahagi D ng Medicare - (para sa paggamit ng mga miyembro at provider)
The Coverage Determination Request Form may be found under Appeal a Coverage Decision section on this page.

 

Programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot

Ang programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot ng UnitedHealthcare ay binuo ng koponan ng mga pharmacist at doktor upang tulungan ang mga karapat-dapat na miyembro na gamitin nang mas mabuti ang kanilang saklaw at upang pagbutihin ang kanilang pag-unawa sa at paggamit ng mga gamot.  Tumutulong din itong protektahan ang mga miyembro mula sa mga posibleng peligro ng mga side effect ng gamot at mula sa potensyal na mapanganib na mga kumbinasyon ng gamot.

This program is not a plan benefit and is available at no additional cost to you. You will be automatically enrolled in the Medication Therapy Management Program if you:

  • gumagamit ng (8) o higit pang mga pangmatagalang gamot ng Bahagi D, at
  • may tatlo (3) o higit pang mga pangmatagalang kundisyong pangkalusugan, at
  • maaaring gumastos ng mahigit sa $4,044 sa isang taon sa mga saklaw na gamot ng Bahagi D

Sa ibaba ay listahan ng mga kundisyong pangkalusugan na maaaring gawin kang karapat-dapat para sa programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot. Kailangan mong magkaroon ng tatlo o higit pa ng mga kundisyong ito upang makwalipika ka para sa programang ito.

  • Diabetes
  • Hypertension (Mataas na Presyon ng Dugo)
  • Pagpalya ng Puso
  • Mataas ang Cholesterol
  • Rheumatoid Arthritis

Nag-aalok ang programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot ng UnitedHealthcare ng Komprehensibong Pagsusuri ng Gamot (Comprehensive Medication Review o CMR) para sa lahat ng miyembro sa pamamagitan ng telepono. Susuriin ng pharmacist ang kasaysayan ng medikasyon ng miyembro, kasama ang mga inireresetang gamot at gamot na nabibili nang walang reseta, at tutukuyin ang anumang mga isyu.  Sa panahon ng pagkumpleto ng pagsusuri ng gamot, papadalhan ang miyembro ng Plano ng Pagkilos sa Gamot na ibinubuod ang anumang mga klinikal na alalahanin na tinukoy at Personal na Listahan ng Gamot ng kanilang kasaysayan ng gamot.  Bilang karagdagan, makikipag-ugnayan sa doktor ng miyembro at ibibigay sa kanila ang impormasyong ito. 

Upang tulungan kang subaybayan ang iyong mga gamot, maaari ka ring mag-download ng blangkong Personal na Listahan ng Gamot para sa iyong personal na paggamit.

Maaari ding makatanggap ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mail ang mga miyembro. Maaaring kasama nito ang karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga gamot at mga suhestiyon mula sa aming mga pharmacist tungkol sa kung paano masulit ang iyong mga gamot at pakinabang. Maaaring kapaki-pakinabang ang impormasyong ito kapag nakikipagkita sa iyong doktor o pharmacist.

Para sa higit pang impormasyon sa programa sa Pamamahala ng Therapy Gamit ang Gamot ng UnitedHealthcare, mangyaring makipag-usap sa isang kinatawan ng UnitedHealthcare (nasa likuran ng iyong ID card ng miyembro ng plano ang numero ng telepono).

Pakitandaang maaaring may limitadong pamantayan sa pagiging karapat-dapat ang mga programang ito at hindi itinuturing na pakinabang.

Paghahanap ng Dental Provider

Humanap ng dentista sa inyong lugar. Mag-click sa "Maghanap ng Dentista" sa ibaba upang simulan ang inyong paghahanap. Make sure "National Medicare Advantage Network" is highlighted from the list of networks. Select your search type (location, dentist name or practice name) and click “Search.”

Maghanap ng Dentista

Maghanap ng isang botika sa network sa ibaba.

Maaari ka ring pumunta sa OptumRx upang mag-order at pamahalaan ang iyong mga inireresetang gamot online.

Maghanap ng Pharmacy.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software