UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4590-020-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, and Tarrant.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$2000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalagang dental.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • Mga regular na pagpapalinis at periodontal na pagmentena.
 • Mga regular na eksaminasyon, karaniwang ginagamit na x-ray at panggagamot gamit ang fluoride.
 • Mga komprehensibong serbisyo kasama ang ilang partikular na uri ng: mga filling, crown, bridge, periodontal na serbisyo, pagbunot, root canal, pustiso, sedation at occlusal guard.

Every 3 months you'll receive $300 loaded onto your card. You can use the card to buy health products at your local Walgreens or through the FirstLine Medical® catalog by mail, website or call center.

Covered products may include:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

We can help you get to plan-approved locations so you can take care of your health needs. 48 one-way or 24 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Help protect your eyesight and health with routine eye exams at no extra cost to you.

Vision coverage includes:

 • One routine eye exam every year.
 • $0 copay for standard eyeglass lenses.
 • $300 credit toward glasses or contacts every 2 years.

Annual routine exam and $2500 credit every 2 years for hearing aids.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa isang nakarehistrong nurse anumang oras sa halagang $0.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malusog ang iyong mga paa.

Meal Program

Up to 14 meals in 7 days delivered two times per year with $0 copay.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Saklaw ng Inireresetang Gamot

Access sa libu-libong inireresetang gamot na karaniwang pinipili ng mga doktor at parmasya.

Solutions for Caregivers

Speak to an experienced care manager who can provide resources to help meet your caregiving needs for $0.

Mga Virtual na Pagpapatinging Medikal

Makipag-usap sa isang provider 24 (na) oras sa isang araw, 7 (na) araw sa isang linggo sa halagang $0 na copay.

Virtual Mental Health Visits

Get confidential care from a provider online and help keep your mental health in check with $0 copay.

Pandaigdigang Saklaw Pang-emergency

Saklaw para sa mga pandaigdigang pangangailangan sa pang-emergency at agarang pangangalaga sa halagang $0 na copay.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $2.30
50% $4.50
25% $6.80

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

 • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
 • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
 • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software