Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Mga Tuntunin sa Paggamit

Mahalagang Paalala Patungkol sa Content ng Website

Ang impormasyon at nilalaman (kapag pinagsama ay “Nilalaman”) sa website na ito ay para lang sa iyong pangkalahatang impormasyong nagbibigay-alam. Ang Nilalaman ay hindi pamalit, at hindi nakalaang ipamalit, sa relasyon mo sa mga propesyonal na nangangalaga sa iyong kalusugan. Ang Nilalaman ng website na ito ay hindi dapat ituring na medikal na payo, at hindi ito inilaan bilang medikal na payo. Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, hindi ka dapat umasa sa anumang impormasyon sa website na ito, at dapat kang humingi ng naaangkop na pang-emergency na medikal na tulong, gaya ng pagtawag sa “911”. Dapat palagi kayong nakikipag-usap sa inyong mga propesyunal sa pangangalaga sa kalusugan para sa diagnosis at panggagamot, kabilang ang impormasyon tungkol sa kung anong mga gamot o panggagamot ang maaaring naaangkop para sa inyo. Walang Nilalaman sa website na ito ang nagsasabi o nagpapatunay na ang anumang partikular na gamot o paggamot ay ligtas, naaangkop o mabisa para sa iyo. Mabilis na nagbabago ang impormasyon sa kalusugan. Samakatuwid, dapat lagi mong kumpirmahin ang impormasyon sa mga propesyonal na nangangalaga sa iyong kalusugan.

Ang website na ito ay nilalayon para sa madla sa Estados Unidos. Kung nakatira ka sa labas ng U.S., maaari kang makakita ng impormasyon sa website na ito tungkol sa mga produkto o therapy na hindi available o pinahihintulutan sa iyong bansa.

Maaaring kabilang sa Nilalaman ang impormasyon tungkol sa mga kahaliling pang-therapy at generic para sa ilang mga inireresetang gamot, at maaaring ilarawan ang mga gamit para sa mga produkto o therapy na hindi naaprubahan ng Food and Drug Administration. Para lamang sa mga layuning pang-impormasyon, paghahambing ng gastos ang Nilalamang ito. Hindi ito payong medikal at hindi nito pinapalitan ang pagkonsulta sa isang doktor, parmasyutiko, o iba pang propesyunal sa pangangalaga sa kalusugan. Makipag-usap sa inyong provider ng pangangalaga sa kalusugan upang matukoy kung ang isang kahaliling inireresetang gamot ay tama para sa inyo.

Kinakailangang Paglalahad

Mag-click dito para basahin ang kinakailangang paglalahad at impormasyong nauugnay sa iyong paggamit sa website na ito.

Kasunduan at Mga Tuntunin

Inilalarawan ng Mga Tuntunin sa Paggamit (“Mga Tuntunin”) sa website na ito ang mga panuntunan para sa paggamit sa website na ito. Ang Mga Tuntuning ito ay bahagi ng isang legal na may bisang kasunduan sa pagitan mo, ang taong gumagamit ng website na ito, at ng UnitedHealthcare. Kung tinutulungan mo ang isa pang tao na gumamit ng website na ito, ang Mga Tuntuning ito ay bahagi ng isang legal na may bisang kasunduan sa pagitan pareho ng taong tumutulong at ng taong tinutulungan at ng UnitedHealthcare. Ang mga salita na “kami” o “amin” at “Kumpanya” ay tumutukoy sa UnitedHealthcare at sa mga kaanib nitong entidad.

Sa paggamit sa website na ito, sumasang-ayon ka sa pinakabagong Mga Tuntunin pati na rin sa pinakabagong bersyon ng aming Mga Patakaran sa Pagkapribado. Maaari naming baguhin ang Mga Tuntuning ito anumang oras, at ipo-post ang mga nasabing pagbabago dito o sa isang kahalintulad na pahina ng website na ito. Responsibilidad mong basahin ang Mga Tuntuning ito sa tuwing gagamitin mo ang website na ito. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa website na ito, pumapayag ka sa anumang mga pagbabago sa aming Mga Tuntunin.

Kapag ginamit mo ang aming website, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na napapailalim ang anumang aktibidad sa website na ito sa pagsubaybay ng Kumpanya sa anumang oras, at na maaaring gamitin ng Kumpanya ang mga resulta ng naturang pagsubaybay nang walang limitasyon, alinsunod sa naaangkop na batas.

Kung pumasok ka sa anumang iba pang kasunduan sa Kumpanya, halimbawa, patungkol sa saklaw ng planong pangkalusugan, ang Mga Tuntuning ito ay karagdagan sa mga tuntunin ng nasabing iba pang kasunduan. Ang pagpasok sa kasunduang ito, o pagbisita sa website na ito, o alinman sa Mga Tuntunin na ito, ay hindi naggagarantiya na kwalipikado kang makatanggap ng coverage sa ilalim ng alinmang plano na iniaalok sa pamamagitan ng website na ito o iba pa.

Lisensyang Gamitin ang Website na ito at Pagmamay-ari ng Nilalaman

Sa ilalim ng Mga Tuntuning ito, binibigyan ka ng Kumpanya ng personal, hindi naililipat, hindi eksklusibo, napapawalang-bisa, at limitadong lisensya upang tingnan ang Nilalaman sa website para sa natatanging layunin na pangongolekta ng impormasyon patungkol sa aming plano at mga kaugnay na aktibidad gaya ng, kung pinahihintulutan sa website na ito, pag-apply sa isang plano. Maaari rin kayong mag-print ng makatwirang bilang ng mga kopya ng Nilalaman para sa iyong personal na paggamit, ngunit sa nasabing kaso dapat ninyong kopyahin ang lahat ng copyright sa pagmamay-ari at mga abiso ng trademark. Ang lahat ng karapatan, pamagat at pakinabang sa website, kasama ang Nilalaman, at ang lahat ng karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari, kasama ang lahat ng copyright, trademark, patent at karapatan sa trade secret doon, ay mananatili sa Kumpanya at sa aming mga tagapagbigay ng lisensya at vendor, at walang pakinabang ng pagmamay-ari ang ililipat sa iyo o sa anumang iba pang entidad sa pamamagitan ng paggawang available ng Nilalaman sa website, pagbibigay ng mga nasabing lisensya o pagpasok sa Kasunduang ito.

Kung sakaling gusto mong magbigay sa amin ng anumang feedback, mungkahi, o kahalintulad na pakikipag-ugnayan, ang lahat ng naturang mensahe (kapag pinagsama ay tatawaging “Mga Feedback na Mensahe”) ay ituturing na hindi personal, hindi kumpidensyal (maliban sa personal na impormasyon na tulad ng inilalarawan sa aming Mga Patakaran sa Pagkapribado) at hindi pagmamay-ari. Alinsunod dito, binibigyan mo ang Kumpanya ng panghabambuhay, maaaring lisensyahan sa iba, naitatalaga, hindi pinaghihigpitan, pandaigdigan, walang royalty, hindi napapawalang-bisang lisensya na gamitin, kopyahin, ipakita, gawin, isagawa, baguhin, likhaan ng hinango o magkakasamang gawa, ilipat at ipamahagi ang kabuuan o bahagi ng iyong Mga Feedback na Mensahe, at kasama ang lahat ng karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari doon.

Kasama sa ilang website na pinapatakbo ng Kumpanya ang mga trademark o logo na pagmamay-ari ng iba pang mga third-party na tagapagbigay ng lisensya at ginagamit ang mga ito alinsunod sa isang kasunduan sa mga nasabing third party.

Maaari naming wakasan ang lisensyang ito sa anumang oras para sa anumang dahilan. Kung lumabag ka sa anuman sa Mga Tuntuning ito, magwawakas agad ang iyong lisensya sa Nilalaman. Sa pagwawakas ng lisensyang ito, dapat mong ihinto ang paggamit sa website na ito, kasama ang lahat ng Nilalaman, at ibalik o sirain ang lahat ng kopya, kasama ang mga electronic na kopya, ng Nilalaman na nasa iyong pangangalaga o kontrol.

Mga Paghihigpit sa Paggamit sa Website na ito

Sumasang-ayon kayong:

  • huwag gamitin ang website na ito o Nilalaman sa anumang paraang hindi tahasang pinahihintulutan ng Mga Tuntuning ito o ng teksto ng website mismo;
  • huwag kumopya, magbago o gumawa ng mga hinangong gawa na nauugnay sa Nilalaman, pero maaari kang mag-print ng makatuwirang bilang ng mga kopya para sa iyong personal na paggamit; basta gagawa ka rin ng kopya sa lahat ng paunawa tungkol sa proprietary copyright at trademark;
  • huwag magbigay ng maling impormasyon ng iyong pagkakakilanlan o magbigay sa amin ng anumang hindi totoong impormasyon sa anumang bahagi ng website na ito na nangongolekta ng impormasyon, gaya ng pahina ng pagpaparehistro o aplikasyon;
  • huwag gagawa ng anumang kilos na nakakagambala sa paggana ng website na ito;
  • huwag i-access o subukang i-access ang anumang bahagi ng website na ito kung saan hindi ka tahasang binigyan ng access;
  • huwag ibahagi ang anumang password na itinalaga sa iyo o na nilikha mo sa sinumang mga pangatlong partido o gamitin ang anumang password na ibinigay sa o nilikha ng pangatlong partido;
  • huwag direkta o hindi direktang pahintulutan ang iba pang tao na gumawa ng mga kilos na ipinagbabawal sa seksyong ito;
  • sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon habang ginagamit ang website na ito o ang Nilalaman. Ipinapaalam at pinatutunayan mo na hindi ka mas bata sa 13 (na) taong gulang, at kung nasa pagitan ka ng edad na 13 at 18 (na) taong gulang, sumasang-ayon ang isang magulang at/o tagapangalaga sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito sa ngalan mo.

Pag-post ng mga Mensahe, Komento o Nilalaman

Maaaring i-configure ang ilang partikular na bahagi ng website na ito upang pahintulutan ang mga user na mag-post ng mga mensahe, komento o iba pang nilalaman. Ang anumang nasabing nilalaman ay opinyon lang ng nag-post, hindi pamalit sa sarili mong pananaliksik, at hindi dapat pagbatayan para sa anumang layunin. Sumasang-ayon kang huwag mag-post ng anumang nilalamang:

  • bastos, naninirang-puri, naninira ng dangal, malaswa, pornographic, hindi disente, masagwa, nanggigipit, nagbabanta, mapanganib, lumalabag sa mga karapatan sa pagkapribado o publisidad, mapang-abuso, nakakagalit, o katutul-tutol; o
  • ang paglilipat nito ay maaaring lumabag, o magpadali ng paglabag sa, anumang naaangkop na batas, regulasyon o mga karapatan sa intelektwal na pagmamay-ari.

Ikaw ang tanging may pananagutan para sa nilalaman ng anumang mga post na isinusumite mo at walang responsibilidad o pananagutan ang Kumpanya para sa anumang nilalamang isinumite mo o ng sinumang iba pang bisita sa website. Maaari naming, ngunit hindi kami obligadong, paghigpitan o alisin ang anuman at lahat ng nilalaman mula sa isang mensaheng natukoy namin sa sarili naming paghuhusga na lumalabag sa aming Mga Tuntunin o mapanganib sa amin, sa aming mga customer o sa sinumang third-party. Inilalaan namin ang karapatang alisin ang nilalamang ibibigay mo anumang oras, ngunit nauunawaan mong maaari kaming magpanatili at mag-access ng backup na kopya, at maaari naming ibunyag ang nilalaman kung hinihingi sa amin ng batas na gawin iyon o sa magandang loob na paniniwala na ang nasabing pag-access, pagpapanatili o pagbubunyag ay kinakailangan ng batas o para sa ikabubuti ng Kumpanya.

Para lang sa hindi komersyal na paggamit ang anumang nilalamang iyong isusumite. Ang anumang nilalamang iyong isusumite ay ipapadala sa pamamagitan ng Internet at nauunawaan at tinatanggap mo na wala kang inaasahang pagkapribado kaugnay ng anumang nilalamang iyong isusumite. Huwag kailanman ipagpalagay na hindi ka kilala at hindi matutukoy sa pamamagitan ng iyong mga post.

Kung magpo-post ka ng nilalaman o magsusumite ng materyal, at maliban kung iba ang isinasaad namin, binibigyan mo ang Kumpanya ng hindi eksklusibo, walang royalty, panghabambuhay, hindi napapawalang-bisa, at ganap na maaaring lisensyahan sa iba na karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, ilapat, ilathala, isalin, likhaan ng mga hinangong gawa, ipamahagi at ipakita ang nasabing nilalaman sa buong mundo sa anumang pamamaraan. Binibigyan mo ang Kumpanya at ang sinuman sa mga sublicensee nito ng karapatan na gamitin ang pangalang isusumite mo kaugnay ng nasabing nilalaman, kung pipiliin nila. Ipinaaalam at pinatutunayan mo na pagmamay-ari o kinokontrol mo ang lahat ng karapatan sa nilalamang iyong ipo-post; na tumpak ang nilalaman; na ang paggamit ng nilalamang iyong ibibigay ay hindi lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyong ito at hindi magdudulot ng pinsala sa sinumang tao o entidad; at hindi mo pananagutin ang Kumpanya o ang mga kaanib nito para sa lahat ng claim na nagreresulta mula sa nilalamang iyong ibibigay.

Paglabag sa Copyright – Paunawa ng DMCA

Ang Digital Millennium Copyright Act of 1998 (ang “DMCA”) ay nagbibigay ng remedyo sa mga may-ari ng copyright na naniniwalang ang materyal na lumalabas sa Internet ay lumalabag sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas sa copyright ng US. Kung naniniwala ka nang may magandang loob na ang nilalaman o materyal sa website na ito ay lumalabag sa copyright na pagmamay-ari mo, maaari kang (o ang iyong ahente) magpadala sa Kumpanya ng abiso na humihiling na alisin ang materyal, o i-block ang access dito. Dapat ipadala ang kahilingang ito sa: DMCARegisteredAgent@uhc.com; o kaya sa: UnitedHealth Group, Attn: DMCA Registered Agent, 9900 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343.

Kasama dapat sa abiso ang sumusunod na impormasyon: (a) isang pisikal o elektronikong lagda ng taong pinahihintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari ng eksklusibong karapatang ipinaparatang na nilabag; (b) pagtukoy sa naka-copyright na gawa na sinasabing nilabag; (c) pagtukoy sa materyal na sinasabing lumalabag o ang paksa ng aktibidad ng paglabag; (d) ang pangalan, tirahan, numero ng telepono at email address ng nagrereklamong partido; (e) isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may magandang loob na naniniwala na ang paggamit sa materyal sa paraang inirereklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ng ahente nito o ng batas; at (f) isang pahayag na ang impormasyon sa notipikasyon ay tumpak at, sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay, ang nagrereklamong partido ay pinahihintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari ng eksklusibong karapatang ipinaparatang na nilabag. Kung naniniwala ka nang may magandang loob na ang isang abiso ng paglabag sa copyright ay maling inihain laban sa iyo, pinahihintulutan ka ng DMCA na magpadala sa amin ng kontra-abiso. Dapat matugunan ng mga abiso at kontra-abiso ang mga kasalukuyang hinihingi ng batas na ipinapataw ng DMCA. Ang mga abiso at kontra-abiso kaugnay ng website ay dapat ipadala sa address sa itaas.

Mga pagbabago sa Nilalaman ng Website

Maaari naming baguhin, dagdagan o alisin ang ilan o lahat ng Nilalaman sa website na ito anumang oras. Bilang karagdagan, pakitandaan na bagama't layunin naming magbigay ng tumpak na impormasyon, ang ilang partikular na tampok na maaaring inaalok sa pamamagitan ng website na ito, gaya ng mga kalahok na provider ng pangangalaga sa kalusugan, impormasyon sa pagpepresyo o iba pang Nilalaman, ay maaaring hindi tumpak o napapanahon. Bilang karagdagan, pakitandaan na ang mga tampok ng anumang plano o mga planong inilalarawan sa website na ito ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon tulad ng pinahihintulutan ng batas, kasama ang mga antas ng pakinabang, mga item na kasama sa anumang pormularyo, pagpepresyo o mga listahan ng mga kalahok na provider o iba pang mga nauugnay na vendor.

Mga Link

Habang binibisita ang website na ito, maaari kang mag-click sa isang link patungo sa iba pang mga website at umalis sa website na ito. Nagbibigay kami ng mga link patungo sa iba pang mga website na maaaring maglaman ng impormasyong maaaring kapaki-pakinabang o interesante para sa iyo. Hindi namin ineendorso at hindi kami mananagot sa nilalaman at katumpakan ng mga naka-link na website na pinapatakbo ng mga third party o para sa anuman sa iyong mga pakikipagtransaksiyon sa mga nasabing third party. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa iyong mga pakikipagtransaksiyon sa mga nasabing third party at hinihikayat ka naming basahin ang mga tuntunin ng paggamit at mga patakaran sa pagkapribado sa mga naturang website ng third party.

WALANG MGA GARANTIYA

ANG LAHAT NG NILALAMAN SA WEBSITE NA ITO AY IBINIBIGAY SA IYO SA BATAYANG “BILANG GANOON”, “KUNG AVAILABLE.” IWINAWAKSI NG KUMPANYA, LAHAT NG THIRD PARTY, KUNG MAYROON, NA NAGBIBIGAY NG NILALAMAN PARA SA WEBSITE NA ITO, AT LAHAT NG THIRD PARTY NA NAGBIBIGAY NG SUPORTA O IMPORMASYON PARA SA WEBSITE NA ITO (KAPAG PINAGSAMA, “MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE”) ANG LAHAT NG URI NG GARANTIYA, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, ISINABATAS O KINABIBILANGAN NG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA SA KAKAYAHANG MAIBENTA, KAAKMAAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG.

WALANG IBINIBIGAY NA GARANTIYA ANG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE SA KATUMPAKAN, PAGIGING KUMPLETO, PAGIGING NAPAPANAHON O PAGIGING TAMA, O PAGIGING MAAASAHAN NG ANUMANG NILALAMANG AVAILABLE SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE NA ITO. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NASABI NA, PARTIKULAR NA HINDI SINASABI O GINAGARANTIYAHAN NG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE NA ANG ANUMANG IMPORMASYON PATUNGKOL SA MGA PARTIKULAR NA PAKINABANG O SAKOP NG SAKLAW AY TUMPAK O KUMPLETO. WALANG SINASABI O IBINIBIGAY NA GARANTIYA ANG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE NA ANG PAGGAMIT SA WEBSITE NA ITO AY HINDI MAGAGAMBALA O WALANG KAMALIAN, NA ANG MGA DEPEKTO AY MAITATAMA, O NA ANG WEBSITE NA ITO O ANG TEKNOLOHIYA NA GINAMIT PARA MAGING AVAILABLE ITO AY WALANG VIRUS O IBA PANG NAKAPIPINSALANG MGA BAHAGI. IKAW ANG MAY PANANAGUTAN SA PAGGAWA NG LAHAT NG PAG-IINGAT NA KINAKAILANGAN UPANG MATIYAK NA ANG ANUMANG NILALAMANG MAAARI MONG MAKUHA MULA SA WEBSITE NA ITO AY WALANG VIRUS AT ANUMANG IBA PANG POSIBLENG NAKAKASIRANG CODE NG COMPUTER.

Hindi pinapayagan ng ilang mga estado ang mga limitasyon sa ipinahiwatig na mga garantiya, kaya ang isa o higit pang mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi nalalapat sa inyo. Suriin ang mga lokal na batas sa iyong lugar para sa anumang mga paghihigpit o limitasyon hinggil sa hindi eksklusyon ng ipinapalagay na mga garantiya.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

SUMASANG-AYON KA NA WALA SA MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE ANG DAPAT MANAGOT PARA SA ANUMANG PINSALANG MAGRERESULTA MULA SA IYONG PAGGAMIT O KAWALAN NG KAKAYAHANG GAMITIN ANG WEBSITE NA ITO O ANG NILALAMAN. SINASAKLAW NG PROTEKSYONG ITO ANG MGA PAGHAHABOL BATAY SA GARANTIYA, KONTRATA, PINSALA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, AT ANUMANG IBANG LEGAL NA TEORYA. SAKLAW NG PROTEKSYONG ITO ANG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE, KASAMA ANG LAHAT NG KAANIB AT KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO AT AHENTE. SINASAKLAW NG PROTEKSYONG ITO ANG LAHAT NG PAGKAWALA KABILANG, NANG WALANG LIMITASYON, DIREKTA O HINDI DIREKTA, ESPESYAL, KAUGNAY, KINAHANTUNGAN, PANG-HALIMBAWA, AT MGA MAPAMINSALANG DANYOS, PERSONAL NA PINSALA/MALING PAGPANAW, MGA NAWALANG KITA, O MGA DANYOS NA NAGRERESULTA MULA SA NAWALANG DATA O PAGKAANTALA NG NEGOSYO. ANG KABUUANG PINAGSAMA-SAMANG SAGUTIN NG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE, KABILANG ANG LAHAT NG KAANIB, AT ANG KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO, AT AHENTE, KUNG MAYROON MAN, PARA SA MGA PAGKALUGI O PINSALA, AY LILIMITAHAN SA HALAGA NG IYONG MGA AKTWAL NA PINSALA, NA HINDI LALAMPAS SA U.S. $100.00. MAAARING WALANG BISA SA ILANG ESTADO ANG LIMITASYON NG SAGUTIN. HINDI KAILANMAN MANANAGOT SA IYO ANG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE, KASAMA ANG LAHAT NG KAANIB AT KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO AT AHENTE PARA SA ANUMANG MGA PAGKAWALA O PINSALA MALIBAN SA HALAGANG INILARAWAN SA ITAAS. ANG LAHAT NG IBA PANG PINSALA, DIREKTA O HINDI DIREKTA, ESPESYAL, NAGKATAON, KINAHINATNAN, PANGHALIMBAWA O MAPAGPARUSA, NA MAGRERESULTA MULA SA ANUMANG PAGGAMIT SA WEBSITE O MGA MATERYAL AY HINDI KASAMA KAHIT NA PINAYUHAN ANG MGA PARTIDONG NAUUGNAY SA WEBSITE TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA NASABING PINSALA. SUMASANG-AYON KA NA GAGAMITIN MO ANG WEBSITE NA ITO KAHIT MAAARI KANG MAPAHAMAK. KUNG HINDI KA NASISIYAHAN SA WEBSITE NA ITO O SA NILALAMAN, ANG IYONG NAG-IISA AT EKSKLUSIBONG REMEDYO AY ANG PAGHINTO SA PAGGAMIT SA WEBSITE.

Namamahalang Batas at Batas ng Mga Limitasyon

Ang mga batas ng Estado ng Minnesota ang namamahala sa Mga Tuntuning ito at sa anumang sanhi ng pagkilos na nagmumula sa ilalim ng o kaugnay ng iyong paggamit sa website, nang walang kaugnayan sa mga prinsipyo nito sa pagpili ng batas. Sumasang-ayon ka na ang tanging naaangkop na hurisdiksyon at lugar para sa anumang hindi pagkakaunawaan sa Kumpanya, o sa anumang paraang nauugnay sa iyong paggamit sa website na ito, ay nasa mga hukuman ng estado at pederal sa Estado ng Minnesota, U.S.A. Sinasang-ayunan at pinahihintulutan mo ang paggamit sa personal na hurisdiksyon sa mga hukumang ito kaugnay ng anumang hindi pagkakaunawaang kinasasangkutan ng Kumpanya o mga empleyado nito, opisyal, direktor, ahente at provider. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay maipasyang walang bisa sa ilalim ng anumang nalalapat na batas o panuntunan ng batas, ang nasabing probisyon ay ituturing na inalis sa hangganang iyon, at ang balanse ng Kasunduan ay mananatiling maipapatupad.

Bago maghanap ng legal na remedyo para sa anumang pinsalang pinaniniwalaan mong pinagdusahan mo na nagmumula sa o nauugnay sa iyong paggamit sa website na ito, sumasang-ayon kang ipaalam sa amin sa kasulatan at na bibigyan mo kami ng 30 (na) araw upang ayusin ang pinsala bago magsimula ng anumang pagkilos. Dapat kang magsimula ng anumang paghahabol sa loob ng isang taon pagkatapos na lumabas ang claim, kung hindi ay pinagbabawalan ka sa paggawa ng anumang paghahabol.

Makipag-ugnayan sa Amin

Para makipag-ugnayan sa amin hinggil sa mga Tuntuning ito o kung paano gamitin ang mismong website, makipag-ugnayan sa amin sa 1-866-633-2446, o TTY 711 o sumulat sa amin sa sumusunod na address:

UnitedHealthcare Privacy Office
MN017-E300
P.O. Box 1459
Minneapolis, MN 55440

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa

Ang Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa ng Mga Tuntunin na ito ay Oktubre 31, 2016.

Mga Karagdagang Tuntunin

Ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng mga sumusunod na seksyon ay mananatili kahit magwakas ang Kasunduang ito: Mahalagang Paalala Patungkol sa Nilalaman ng Website; Kasunduan at Mga Tuntunin; mga bahagi ng Lisensyang gamitin ang website na ito at pagmamay-ari ng nilalaman; Mga paghihigpit sa paggamit ng website na ito; Pag-post ng mga mensahe, komento o nilalaman; Paglabag sa Copyright – Paunawa ng DMCA; Mga pagbabago sa nilalaman ng website; Mga link; WALANG GARANTIYA; LIMITASYON NG PANANAGUTAN; Namamahalang batas at batas ng mga limitasyon; Mga karagdagang tuntunin. Kung ang alinman sa probisyon ng Mga Tuntuning ito ay napag-alamang walang bisa ng anumang hukumang may angkop na kakayahang hurisdiksyon, ang pagkawalang-bisa ng probisyon ay hindi makakaapekto sa bisa ng natitirang probisyon ng Mga Tuntuning ito, na mananatiling nasa ganap na bisa. Walang pagsuko ng anumang sa Mga Tuntunin ang ituturing na karagdagan o patuloy na pagsuko ng nasabing tuntunin o kundisyon o anumang ibang tuntunin o kundisyon. Sumasang-ayon kang ipagtanggol, huwag panagutin at protektahan ang Mga Partidong Nauugnay sa Website at kanilang mga subsidiariya, kaanib, opisyal, direktor, empleyado at ahente, sa anumang claim, pagpupumilit o pinsala, kasama ang mga makatuwirang bayarin sa abugado, na nagmumula sa o nauugnay sa inyong paglabag sa kasunduang ito o sa inyong paggamit o maling paggamit sa Nilalaman o website. Hindi ninyo maaaring ilipat o italaga ang anumang mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito. Maaaring ilipat o italaga ng Kumpanya ang mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software