Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Tennessee, sagot ka na namin

Walang bayad o murang saklaw sa kalusugan mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare. Alamin ang tungkol sa mga Medicaid na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare na inaalok namin sa Tennessee.

Ang pagtulong sa mga tao ang nasa puso ng lahat ng aming ginagawa

Karapat-dapat ang lahat ng taga-Tennessee sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka. Sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, tinutulungan namin ang mga tao na mamuhay nang mas malusog.

Nag-aalok kami ng maraming plano upang matulungan ang mga residente ng Tennessee na maging malusog — at manatiling malusog. Sinasaklaw namin ang mga nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, malapit nang manganak na ina, at bata sa Tennessee gamit ang aming mga TennCare Medicaid plan.

Tingnan kung bakit pinipili ng mga taga-Tennessee ang UnitedHealthcare

Anuman ang planong pipiliin mo, tutulungan ka ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga na kailangan mo.

 • Maraming iba’t ibang provider ng serbisyo ng network
 • Mga de-resetang gamot na mababa o walang bayad
 • Mga pagpapatingin habang walang sakit, mga regular na bakuna
 • Mga serbisyo sa ngipin at paningin
 • Transportasyon sa mga medikal na appointment

Panoorin ang video sa kanan para matuto pa tungkol sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare ng Tennessee.

Kalusugan mo ito. Na iyo ang desisyon.

Karapat-dapat ang lahat sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka.

Dapat tingnan ng mga nagtatrabahong nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, buntis na kababaihan, at bata na karapat-dapat para sa Medicaid ang UnitedHealthcare Community Plan.

Mayroon kaming mga benepisyo ng Medicaid at mga extra na maaaring makagawa ng tunay na kaibahan sa iyong buhay. Lahat nang wala kang gastos.

 • Mga checkup na pang-iwas sa sakit, bakuna, at pagsusuri sa laboratoryo
 • Mga regular na bakuna na nakakatulong sa pagprotekta laban sa karamdaman
 • Transportasyon papunta at mula sa mga appointment sa doktor para sa mga nasa hustong gulang
 • 24/7 NurseLine na sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa kalusugan

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong. Kumuha ng mga extra na hindi saklaw ng Medicaid.

 • Makakuha ng mga reward para mapanatili kang malusog at ang iyong sanggol
 • Mga coach, supply, at gamot na makakatulong sa iyong huminto sa paggamit ng tabako
 • Makakuha ng mga gift card para sa pagkuha ng mga serbisyong pang-iwas sa sakit
 • Suporta at paggamot upang maabot ang mainam na bigat

Nag-aalok din kami ng mga mapagkukunan upang matulungan kang masulit ang iyong plano. Kabilang ang:

 • Mga serbisyo sa kalusugan ng isip
 • Pamamahala sa pangangalaga  
 • Mga serbisyo sa kalusugan ng populasyon
 • Mga tool sa edukasyong pangkalusugan

Bisitahin ang tn dot gov slash tenncare para sa karagdagang impormasyon.

Tinutulungan kang mabuhay nang mas malusog.

Narito kami para sa iyo, Tennessee

Tandaan na piliin ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

At kunin ang Plano na makakapagbigay sa iyo ng mas higit.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa UnitedHealthcare Community Plan, bisitahin ang UHCCommunityPlan.com forward slash TN.

Mga planong pangkalusugan ng Tennessee simula sa halagang $0


Mga TN Medicaid Plan:

 • Libre o mura
 • Mga buntis at bata
 • Mga indibidwal na mababa ang kita na may mga pamilya
 • Pangangalaga habang walang sakit at habang may sakit

Mga TN Dual Special Needs Plan:

 • Ang mga karapat-dapat para sa parehong Medicaid at Medicare
 • Higit pang benepisyo kumpara sa Original Medicare
 • Benepisyo sa Masustansyang Pagkain
 • Saklaw sa inireresetang gamot
 • Saklaw para sa ngipin

Mga Itinatampok na Programa


Medicaid: Higit pa para sa iyo sa 2022

Ang aming TennCare Medicaid plan ay nag-aalok ng hanay ng mga benepisyo. Ang mga bata, buntis na kababaihan, matatanda at mga taong may edad na o may kapansanan ay maaaring maging karapat-dapat batay sa kita. Tingnan ang mga benepisyo sa ibaba upang makita ang lahat ng inaalok ng aming TN TennCare Medicaid plan.

Available ang planong ito saan ka man nakatira sa Tennessee.

Makakuha ng mga bagay tulad ng:

 • Pangangalaga habang walang sakit at habang may sakit
 • Pangangalaga sa pagbubuntis
 • Pangangalaga para sa mga kundisyon
 • Saklaw ng pangangalaga sa paningin
 • Saklaw para sa ngipin
 • Saklaw sa pandinig
 • At marami pang iba sa UnitedHealthcare Community Plan ng Tennessee

CoverKids

Tennessee Nagbibigay ang CoverKids ng libre at komprehensibong saklaw sa kalusugan para sa mga karapat-dapat na bata na 18 taong gulang pababa at buntis na kababaihan. Sinasaklaw nito ang mga serbisyo sa kalusugan na pang-iwas sa sakit, pagpapatingin sa mga doktor, mga pagpapatingin sa ospital, mga pagbabakuna, mga pagpapatingin ng batang walang sakit, mga screening para sa paglaki, kalusugan ng isip, at makakakuha ang buntis na kababaihan ng pangangalaga habang buntis, sa panganganak, at pagkatapos ng panganganak. Ang mga bata ay makakakuha rin ng pangangalaga sa paningin at ngipin. 


Mga Dual Special Needs Plan

Ang mga taga-Tennessee na nasa UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (o dual health plan) ay makakakuha ng maraming karagdagang benepisyo na lampas sa makukuha mo sa alinman sa Original Medicare o Tennessee Medicaid.

OTC+Masustansyang Pagkain – mga buwanang credit sa prepaid card para sa mga produktong OTC at saklaw na grocery sa tindahan o online

Saklaw sa inireresetang gamot – $0 na copay sa mga saklaw na generic at branded na reseta kabilang ang paghahatid sa bahay

Saklaw sa ngipin – Isang ibinigay na halaga para sa mga saklaw na uri ng mga pang-iwas ng sakit at komprehensibong serbisyo sa ngipin


Kalusugan sa Pag-uugali

Ang kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali ay kasinghalaga ng kalusugan ng pangangatawan. Kaya mayroon kaming parehong saklaw para sa dalawang ito.

Ang kinakailangang pangangalaga ay 100% sinasaklaw nang walang copay. Kasama rito ang:

 • Paggamot sa kalusugan ng isip
 • Paggamot sa paggamit ng droga
 • Mga Gamot

Pangangalaga habang walang sakit at habang may sakit

Kunin ang suportang kailangan mo upang manatiling malusog — o upang bumuti ang kalagayan kung napinsala o nagkasakit ka. Makakakuha din ang mga buntis na ina ng karagdagang suporta upang mapanatili kayong malusog ng iyong sanggol. Kabilang sa mga benepisyo ng miyembro ang:

 • Mga pagpapatingin habang walang sakit — Mga checkup na pang-iwas sa sakit, bakuna, at pagsusuri sa laboratoryo
 • Healthy First Steps® — Isang programang makakatulong sa iyo at sa iyong sanggol na manatiling malusog
 • 24 Oras na NurseLine — Makipag-usap sa isang rehistradong nars 24/7
 • Mga Iniksyon at Bakuna — Ang mga regular na bakuna ay nakakatulong sa pagprotekta laban sa karamdaman
 • Pagsusuri — Saklaw ang mga pagsusuri sa laboratoryo at x-ray

Pangangalaga sa pagbubuntis

Wala nang mas mahalaga pa sa kalusugan at kapakanan mo at ng iyong sanggol. Ito ang dahilan kung bakit kasama sa aming mga benepisyo sa TennCare Medicaid plan ang:

 • Opsyon sa doktor — Humanap ng OB/GYN na pinagkakatiwalaan mo sa aming network
 • Mga pagpapatingin habang buntis — Pangangalaga sa iyo bago ipanganak ang iyong sanggol
 • Healthy First Steps® — Makakuha ng karagdagang suporta at mga reward upang mapanatili kang malusog at ang iyong sanggol
 • Opsyon sa mga sentro ng panganganak — Pumili mula sa mga ospital sa buong Tennessee
 • Wellhop para sa Ina at Sanggol — Kumonekta sa isang komunidad ng mga ina upang makakuha ng suporta at impormasyon sa paghihintay mo sa iyong sanggol

Pangangalaga sa paningin, ngipin, at pandinig

Tiyaking nasa pinakamainam na kundisyon ang paningin, ngipin, at pandinig. Kabilang sa mga benepisyo ang:

Paningin: Saklaw nang may mga limitasyon, hindi saklaw para sa buntis na kababaihang 19 taong gulang pataas

Para sa mga batang wala pang 19 taong gulang, ang mga serbisyo sa paningin ay limitado sa:

 • 1 pagsusuri sa paningin (kabilang ang refractive na pagsusuri at pagsusuri sa glaucoma) bawat taon sa kalendaryo
 • 1 set ng mga lens (kabilang ang bi-focal, tri-focal, atbp.) bawat taon sa kalendaryo
 • 1 set ng mga frame ng salamin sa mata bawat 2 taon sa kalendaryo

Para sa buntis na kababaihan na 19 taong gulang pataas, ang mga serbisyo sa paningin ay limitado sa:

 • Medikal na pagsusuri at pamamahala ng mga abnormal na kundisyon at problema sa mata
 • Sinasaklaw ang unang pares ng salamin para sa katarata o contact lens/lens pagkatapos ng operasyon para sa katarata

Ngipin: Para sa mga batang wala pang 19 taong gulang lang, hindi sinasaklaw para sa buntis na kababaihan na 19 taong gulang pataas

Pandinig: Taunang pagsusuri sa pandinig, ang mga hearing aid ay limitado sa 1 bawat tainga bawat taon sa kalendaryo hanggang sa 5 taong gulang, pagkatapos ay 1 bawat tainga bawat 2 taon pagkatapos noon


Mga programa sa mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (Long-Term Services and Supports, LTSS) ng TennCare

Ang TennCare CHOICES na nasa mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (o CHOICES kapag pinaikli) ay para sa mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang pataas na may pisikal na kapansanan at mga nakakatanda na 65 taong gulang pataas.

Nag-aalok ang CHOICES ng mga serbisyo upang matulungan ang isang tao na mamuhay sa kanilang sariling tahanan o sa komunidad. Ang mga serbisyong ito ay tinatawag na Mga Serbisyong Nakabatay sa Tahanan at Komunidad (Home and Community Based Services) o HCBS. Ang mga serbisyong ito ay maaaring ibigay sa tahanan, sa trabaho, o sa komunidad. Nakakatulong ang mga ito sa mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagbibigay-daan ang mga ito sa mga tao na magtrabaho at aktibong makilahok sa kanilang lokal na komunidad. Ang CHOICES ay nagbibigay din ng pangangalaga sa isang nursing home kung kinakailangan.

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta, tawagan kami sa 1-800-690-1606. Maaari kaming gumamit ng maikling screening na isasagawa sa pamamagitan ng telepono upang makatulong sa pagpapasya kung maaari kang maging karapat-dapat para sa CHOICES. Kung lalabas sa screening na mukhang hindi ka karapat-dapat para sa CHOICES, makakatanggap ka ng sulat na nagsasabi kung paano mo matatapos ang pag-apply para sa CHOICES.

Ang Employment and Community First CHOICES (ECF CHOICES) ay para mamuhay at umunlad sa kanilang sariling komunidad ang mga taong anuman ang edad na may kapansanan sa isip o paglaki.  

Ang ECF CHOICES ay nag-aalok ng mga serbisyo upang matulungan ang mga tao na mamuhay at umunlad sa kanilang sariling komunidad nang mag-isa hangga't maaari. Ang mga HCBS na ito ay maaaring makatulong sa mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga suporta sa trabaho, at pagsasanay para sa mga kasanayan sa pagsasarili.  Ang ECF CHOICES ay nag-aalok din ng mga serbisyo upang matulungan ang mga taong may mga kumplikadong pangangailanga sa suportang medikal o para sa pag-uugali at mga pamilyang nag-aalaga ng kanilang mahal sa buhay. 

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta at gusto mong mag-apply para sa Programang ECF CHOICES, maaari mong i-refer ang iyong sarili o ang iyong mahal sa buhay dito

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

TN Medicaid ID Card

Mga Plan ng Medicaid

Ang TN Medicaid (TennCare) ay isang seguro sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Maaari kang makakuha ng Medicaid sa Tennessee kung ikaw ay buntis, may mga anak, o namumuhay nang may kapansanan. Sa ilang kaso, maaari ding maging kwalipikado ang iba pang nasa hustong gulang. Mababa ang gagastusin mo at nakabatay ito sa kakayahan mong magbayad. Mahalagang malamang magkakaiba sa bawat estado ang mga patakaran at saklaw ng Medicaid.

Medicare ID Card

Mga Dual Special Needs Plan (DSNP)

Ang Mga Dual Special Needs Plan (tinatawag ding mga dual na planong pangkalusugan o mga DNSP kapag pinaikli) ay para sa mga taong may parehong Medicaid at Medicare. Sinasaklaw ng mga dual na plano ang mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, at inireresetang gamot. Nag-aalok ang mga ito ng mas maraming benepisyo at karagdagang tampok kaysa sa Original Medicare. Mapapanatili mo rin ang lahat ng benepisyo mo sa TennCare Tennessee Medicaid.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software