2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H3387-010-000

Dual Special Needs Program (DSNP)

H3387-010

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Albany, Allegany, Bronx, Broome, Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Erie, Essex, Genesee, Greene, Hamilton, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Montgomery, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Putnam, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Steuben, Sullivan, Tioga, Ulster, Warren, Washington, Wayne, Westchester, Wyoming, and Yates.

Mga Pakinabang at Feature

OTC Network Card

Hanggang $1,440 na credit kada taon.

Each month you'll receive $120 in credits loaded onto your card. You can use the card to buy health-related items at participating retailers near you.

Covered products may include:
* Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at tainga.
* Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
* Mga thermometer, pansubaybay ng presyon ng dugo at iba pa.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalaga sa ngipin nang walang karagdagang gastos para sa iyo.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:
* $2000 para sa inyong mga serbisyo sa ngipin.
* Covered dental services include dentures and extractions
* Restorative services like root canals.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 48 one-way or 24 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

  • Rides to health providers like doctors and dentists.
  • Rides to your pharmacy.
  • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Don't let hearing loss affect your life. Take advantage of the routine hearing exam and hearing aids benefit.

Hearing coverage includes:

  • One routine hearing exam every year.
  • $1000 credit toward hearing aids every 2 years.
  • Support and assistance to help you hear better.

Annual exam and $300 credit every 2 years for eyewear.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Acupuncture Coverage

$0 for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Meal Program

Up to 42 meals in 14 days delivered to you with $0 copay.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Personal Care Specialist

Personalized, local help available via phone.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $7.10
50% $14.20
25% $21.40

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

  • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
  • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
  • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software