2019 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO-POS D-SNP) Steps to Enroll

Mga hakbang sa madaling pagpapatala.

Salamat sa pagsasaalang-alang sa isa sa aming mga plano ng Medicare Advantage. Upang pasimplehin ang pagpapatala, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Tiyaking nakakatugon ang planong pangkalusugan sa iyong mga pangangailangan. Halimbawa:

  • Nasa network ba ang iyong doktor?
  • Saklaw ba ang mga gamot na kailangan mo?
  • Mayroon bang malapit na ospital sa network?

Gamitin ang Mga Tool sa Pagpapatala at Paghahanap at Mga Mada-Download na Mapagkukunan upang makahanap ng mga sagot sa mga ito at iba pang mahahalagang tanong. O kaya, tawagan lang kami.

2. Tipunin ang ilang dokumento na kakailanganin mo para mag-enroll:

  • Isang listahan ng iyong mga inireresetang gamot.
  • Iyong Social Security number.
  • Iyong Medicare card, kung mayroon ka:

Medicare

  • Iyong Medicaid card ng estado, kung mayroon ka:

 

3. Tawagan ang toll-free na numero na ipinapakita sa tabi ng Plano ng Medicare Advantage na gusto mo. Sabihin sa amin kung gusto mong:

  • Magpatala sa pamamagitan ng telepono. Masasagot ng isang kinatawan ang iyong mga tanong at matutulungan kang magpatala sa pamamagitan ng telepono.
  • Makipagkita sa isang lokal na ahente na makakasagot sa iyong mga tanong at makakatulong sa iyo na magpatala.

Pag-enroll

Magpatala online ngayon.

Mangyaring ihanda ang iyong impormasyon ng Medicaid at Medicare.

Magpatala sa Plano

Magpatala gamit ang Telepono

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Humiling ng Tawag

Mga Hakbang sa Pag-sign Up

Magpatala gamit ang Koreo

Application

Kit sa Pagpapatala

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Mga Tanong

Tanungin kami ng kahit ano.

Call to learn more about UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP).

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Miyembro na?

Call any day, 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

1-866-393-0208

TTY: 711

Miyembro na? Mayroon kang access sa aming website na para lang sa miyembro. Mag-print ng mga ID card, makipag-chat sa isang nurse online at higit pa.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software