NJ FamilyCare Managed Long Term Services and Supports (MLTSS)

Ang mga programa ng Mga Pinamamahalaang Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (Managed Long Term Services and Supports, MLTSS) ay nakatuon sa paglilingkod sa mga mahina, matanda at may kapansanang indibidwal. Mahalagang maunawaan na ipinagsasama ng programa ang mga pakinabang ng tradisyunal na pangangalagang pangkalusugan (mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, lab) at pangmatagalang serbisyo at suporta (pagbibigay ng tulong sa bahay o komunidad na may mga pang-araw-araw na aktibidad sa pamumuhay).

For more information on MLTSS, visit the State of New Jersey's MLTSS page.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county: Available ang planong ito sa buong estado.

Ang NJ FamilyCare ay isang komprehensibong programa sa insurance sa kalusugan na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Bilang karagdagan sa Mga Serbisyo ng NJ FamilyCare (NJFC), matatanggap din ng mga miyembro ng MLTSS ang mga sumusunod na pakinabang:

  • Care Management
  • Home and Vehicle Modifications
  • Mga pagkaing inihahatid sa bahay
  • Personal Emergency Response Systems
  • Mental Health and Addiction Services
  • Tinutulungang pamumuhay
  • Community Residential Services
  • Nursing Home Care

If you would like a copy of the member handbook or provider directory, please call Member Services at 1-800-941-4647 (TTY: 711).

Sino ang Kwalipikado?

Kwalipikado ang mga miyembrong natasa na para sa mga pangmatagalang serbisyo at suporta at nakatugon sa parehong mga kinakailangan sa pananalapi at klinikal na pagiging kwalipikado na itinakda ng Estado para sa MLTSS upang makatanggap ng pamamahala sa pangangalaga at mga pangsuportang serbisyo.

Layunin ng MLTSS na bigyang-daan ang mga indibidwal na nasa antas ng pangangalaga sa nursing home na makatanggap ng mga serbisyong nakatuon sa tao sa hindi gaanong pinaghihigpitan at pinakapinagsamang setting.

Dadalhin ka ng link sa ibaba patungo sa isa pang website. Sa sandaling nandoon na, piliin ang "Planong Pangkomunidad ng NJ UnitedHealthcare" upang mag-access ng isang listahan ng mga dentistang nasa network.

If you would like a copy of the member handbook or provider directory, please call Member Services at 1-800-941-4647 (TTY: 711).

Maghanap ng dental provider para sa MLTSS

Programa ng New Jersey Smiles

New Jersey Smiles Directory (June 2013)

Pumili ng county:
Atlantic
Bergen
Burlington
Camden
Cape May
Cumberland
Essex
Gloucester
Hudson
Hunterdon
Mercer
Middlesex
Monmouth
Morris
Ocean
Passaic
Salem
Somerset
Sussex
Union
Warren

Please call MLTSS at 1-800-645-9409, TTY: 711 at makipag-usap sa Pamamahala sa Pangangalaga.

Please see the state of NJ's FAQ

Co-Payments The amounts of money you pay directly to the provider for the service you receive. Kailangang magbayad ng co-payment ang ilang partikular na tatanggap ng NJ FamilyCare.

NJ FamilyCare-A state health insurance program for people with low income who meet certain eligibility requirements. Maaaring magkakaiba ang mga programa ayon sa bawat estado.

Medicaid/MLTSS Managed Long Term Services and Supports (MLTSS) programs are focused on serving frail, elderly and disabled individuals. Mahalagang maunawaan na ipinagsasama ng programa ang mga pakinabang ng tradisyunal na pangangalagang pangkalusugan (mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, lab) at pangmatagalang serbisyo at suporta (pagbibigay ng tulong sa bahay o komunidad na may mga pang-araw-araw na aktibidad sa pamumuhay).

Medicare A federal health insurance program for people who are 65 or older, disabled persons or those with end-stage renal disease. Ang pagiging karapat-dapat sa Medicare ay hindi batay sa kita, at ang pangunahing saklaw ay pareho sa bawat estado.

SSI Supplemental Security Income

healthfinder®
Dahil kinilala ang 1997, healthfinder® bilang isang pangunahing mapagkukunan para sa paghahanap ng pinakamahusay na impormasyon sa pamahalaan at mga nonprofit na pangkalusugan at human service sa Internet. nali-link ang healthfinder® sa maingat na piniling impormasyon at mga Web site mula sa mahigit 1,700 (na) samahang may kaugnayan sa kalusugan.

www.state.nj.us/humanservices
Dadalhin ka ng link na ito sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pantao (Department of Human Services) para sa estado ng New Jersey.

www.state.nj.us
Dadalhin ka ng link na ito sa opisyal na home page ng estado ng New Jersey.

www.cms.hhs.gov
Ili-link ka nito sa iba pang Mga Programa sa Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata ng Estado (State Children's Health Insurance Programs, SCHIP)

www.njhelps.org
Idinisenyo ang Home Page ng Mga Serbisyo ng DHS sa Mga Tulong sa NJ upang bigyan ang mga consumer ng isang lugar na mapagkukunan ng iba't ibang programa at serbisyong ibinigay ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Pantao (Department of Human Services) at mga kasosyo nito, upang tulungan ang mga indibidwal, pamilya at komunidad sa New Jersey.

www.njfamilycare.org

Ili-link ka nito sa website ng NJFamilyCare.

www.nj.gov/nj/community/senior
Ili-link ka nito sa Koneksyon ng Mapagkukunan para sa Pagtanda at Kapansanan (Aging & Disability Resource Connection, ADRC). Ang Sangay ng Mga Serbisyo para sa Pagtanda at Komunidad (Division of Aging and Community Services, DACS) ng New Jersey ay nagbibigay ng mga programang idinisenyo upang gawing mas madali para sa mga senior na mahingi ang tulong na kinakailangan nila upang suportahan ang kanilang kabutihan at panatilihin ang kanilang mga sarili sa komunidad hangga't maaari nang may kalayaan, dignidad at pagpipilian.

www.state.nj.us/njparentlink
Ili-link ka nito sa Early Childhood Parenting and Professional Resource Center. Layunin ng website na pahusayin ang pagiging naa-access, koordinasyon at paghahatid ng impormasyon at mga serbisyo sa mga magulang ng mga bata, at upang pahusayin ang mga kakayahan sa pakikipag-ugnayan para sa mga patuloy na collaboration ng serbisyo at pagpapahusay ng patakaran.

Mga Handbook ng Miyembro
Member Handbook (English)
Member Handbook (Español)

Mga Ulat sa Balita
National Flu Campaign Questions and Answers: English  | Español

Notice ng Mga Kasanayan sa Privacy
Mayroon kaming Notice ng Mga Kasanayan sa Privacy na nagsasabi sa iyo kung paano maaaring gamitin at ibahagi ang impormasyong pangkalusugan tungkol sa iyo. Inaatasan kami ng batas na ipaalam sa iyo na available ang Notice, at kung paano ka makakakuha ng kopya nito. Maaari kang mag-download ng kopya ng aming Notice ng Mga Kasanayan sa Privacy sa ibaba.
NOTICE NG MGA KASANAYAN SA PRIVACY
AVISOS DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DEL PLAN DE SALUD

Mga Karapatan ng Miyembro
As a member of UnitedHealthcare, you have certain rights concerning health care. Click here for more information in English or Español.

Mga Impormasyon sa Pana-panahong Trangkaso
Mga tanong at sagot patungkol sa bakuna ng pana-panahong trangkaso.
Mag-click dito, para sa higit pang impormasyon.

Mga Mabilisang Impormasyon Tungkol sa H1N1
Gusto ka naming tulungang maunawaan ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa bagong H1N1 Flu upang makatulong kang protektahan ka at ang iyong pamilya. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon.

Privacy ng Social Security Number
Mahalaga sa mga kumpanya ng UnitedHealth Group ang pagprotekta sa personal na impormasyon, kaya pinoprotektahan namin ang pagiging kumpidensyal ng mga Social Security number na natatanggap namin. Basahin ang Mga Detalye ng Ulat Mag-click dito para sa higit pang impormasyon.

Pamahalaan ang Iyong Kalusugan: Magpabakuna Laban sa Trangkaso
Narito na ang panahon ng trangkaso. Maaaring malala ang trangkaso. Ang pagpapabakuna laban sa trangkaso ang iyong pinakamainam na proteksyon laban sa trangkaso. Ang pinakamainam na panahon upang magpabakuna laban sa trangkaso ay Oktubre hanggang Disyembre. Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagpapabakuna laban sa trangkaso. O kaya, maaari kang tumawag sa aming Customer Service Center.

Pananagutan ng Third Party
Isang gabay upang maunawaan ang saklaw sa kalusugan sa New Jersey kung mayroon kang Medicaid at Medicare at/o iba pang insurance sa kalusugan.
Mag-click dito para sa higit pang impormasyon.

Protektahan ang Iyong Mga Anak laban sa Pagkalason dahil sa Lead
Maaaring magdulot ng malalalang problema sa kalusugan ang pagkalason dahil sa lead. Hindi mo ito makikita o maaamoy. Here's what you need to know to keep your kids out of danger. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon.

Kinakailangan ang Mga Dokumento ng Citizenship
May mga bagong batas na maaaring mag-utos sa iyo na magpakita ng patunay ng citizenship upang ma-renew ang iyong saklaw sa kalusugan. Mag-click sa isang dokumento sa ibaba upang magbasa tungkol sa kung ano ang iyong kakailanganin:

Ingles
Spanish
Chinese
Russian
Arabic
Nuer

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software