MississippiCAN

Medicaid

Our MississippiCAN Medicaid Plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and get extras that other plans don’t offer. Choose "See More Plan Features" to see what our plan offers you.

Our Medicaid Managed Care Plan offers a range of benefits along with extras that other plans do not cover. Children, families, pregnant women and single adults may qualify based on income. View the benefits below to see all that it offers.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Get the assistance you need to be at your best, or to get better if you are injured or sick. Kabilang sa mga benepisyo ng miyembro ang:

 • Pagkakaospital. Wala kang babayaran para sa pangangalaga sa isang ospital.
 • Lab and X-rays. Lab tests, x-rays and diagnostic imaging are covered.
 • Shots and Immunizations. Routine shots to help protect against illness.
 • Therapies. Physical or other therapy to help you recover.
 • Well Visits. Annual checkups can help keep you healthy.
 • Unlimited Doctor Visits. Get medical care whenever you need it.
 • Urgent Care.. Immediate care for a sudden injury or illness.
 • Chiropractor Services. Chiropractic visits for members who qualify.

Nothing is more important than the health and well-being of a mother and her baby. That's why member benefits include:

 • Pagpili ng Birth Center. Pick from our partner hospitals across Mississippi.
 • Choice of Doctors. Find a doctor you trust in our network.
 • Healthy First Steps®. Karagdagang suporta upang tulungan kayo ng iyong sanggol na manatiling malusog.
 • Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis. Pangangalaga para sa iyo bago ipanganak ang iyong sanggol.

Kung mayroon kang hika, diabetes o isa pang pangmatagalang kundisyon, maaasahan mo kami. Our plan makes sure you get the care and services you need. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Asthma and COPD Care. Exams, testing and supplies are covered.
 • Pamamahala sa Pangangalaga. Kung kwalipikado ka, kumuha ng personal na tulong sa pamamahala sa mga kundisyon ng kalusugan.
 • Diabetic Services. Education and supplies to manage your diabetes.
 • Kidney Disease Care. Dialysis and medicine are covered.
 • Kalusugan ng pag-iisip. Counseling and crisis services are covered.
 • Residential Care. Brief stay at a care facility while you recover from sickness or injury.
 • Obesity Care. Get local resources and help with lifestyle choices.

Make sure your sight, smile and hearing are at their best. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Dental. Exams, cleaning and some dental work are covered.
 • Hearing. Exams and services for members up to age 21.
 • Vision. Covers eye exams and glasses.

If you are recovering from a serious illness or surgery, you may need extra support. Our plan includes the care and equipment needed to recover safely at home. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Home Health Care. Care to help members safely recover at home.
 • Kagamitan at Mga Supply. Your in-home safety equipment is covered.

Sometimes you might need a little extra help using child's health plan. Para sa mga pagkakataong iyon, maaari kang umasa sa:

 • NurseLineSM. Speak with a registered nurse 24/7.
 • Interpreters. Have an interpreter with you at your child's doctor visits.
 • Tulong sa Wika. Translated medical materials are available at no cost.
 • Mga Serbisyo sa Miyembro. Your benefit questions are answered 24/7.
 • The Farm to Fork Program. Pick up a bag of fresh produce monthly.
 • Shots and Immunizations. Routine shots to help protect against illness.
 • Therapies. Physical or other therapy to help you recover.
 • Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit. Annual checkups can help keep you healthy.
 • Unlimited Doctor Visits. Get medical care whenever you need it.
 • Urgent Care. Immediate care for a sudden injury or illness.
 • Chiropractor Services. Chiropractic visits for members who qualify.

Asthma and COPD Support

Do you need help trouble managing asthma or COPD (chronic obstructive pulmonary disease) symptoms? A nurse who specializes in breathing issues can really help. You'll get a customized treatment plan and medicine to:

 • Manage flare-ups.
 • Reduce symptoms.
 • Help you stay active.

Care Management

A serious health problem requires extra care and support. If your health needs qualify, then our care managers are in your corner. They will:

 • Explain medical terms in plain language.
 • Coordinate your doctor appointments.
 • Provide your care team with your medical records.

Your care manager will stay close by throughout the medical journey. He or she will:

 • Think beyond immediate medical needs.
 • Make sure you have support at home.

Chiropractor Services

Our plan includes visits for chiropractic care. Whether chiropractor services are your primary or alternative treatment method, you're covered.

Members covered for up to $700 in chiropractic care costs per year. And you do not need to get approval prior to scheduling a visit to your chiropractor.

Choose a Birth Center

Mahalagang pumili ng ospital kung saan ka manganganak. That’s why you can pick from partner hospitals across Mississippi.

We also encourage you to tour the hospital's birthing center. Nang sa gayon ay maging pamilyar ka rito. And be more relaxed when you have your baby.

Pagpili ng Doktor

Members can choose a primary care provider (PCP). Use the Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network.

The PCP is your main doctor for:

 • Pampigil na pangangalaga.
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala.
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon.
For members who don’t have a doctor or whose doctor is not in our network, we can help find a new one close by.

Pangangalaga sa Ngipin

Checkups and emergency care are covered.

Dental checkups and cleanings can help keep teeth and gums healthy. Covered services include:

 • Cleanings.
 • X-rays.
 • Certain dental work, including some extractions.

The benefits for both children and adults are:

 • $2500 maximum each year dental care.
 • $4200 maximum for braces per child.

Diabetes Services

If you have diabetes, we'll help make life a little easier for you. You'll get medicine, supplies and education to help you reach and stay your best.

Our diabetes program also includes self-care training and classes focused on:

 • Planning healthy meals.
 • Managing stress.
 • Living a healthy lifestyle.

Mga Kagamitan at Supply

Ang iyong kalusugan at kaligtasan sa tahanan ay mahalaga.

Our plan covers medical equipment ordered by your doctor or case manager. This can include supplies like:

 • Mga kama sa ospital.
 • Oxygen tanks.
 • Wheelchairs or walkers.

Pangangalaga sa Paa

We provide the exams needed to help keep your feet in great shape. And if you have diabetes, good foot care can help prevent much more serious problems.

Kasama ng aming saklaw sa podiatry ang:

 • Routine foot exams.
 • Mga tip tungkol sa pangangalaga sa paa at pagpili ng mga tamang sapatos.
 • Impormasyon tungkol sa mga senyales ng babala sa pinsala sa nerve.

Farm to Fork Program

A diet that includes fresh vegetables and fruit goes a long way to helping you stay at your best. That's why our plan includes farm-fresh produce for members.

We make getting your produce easy. You can pick up your free bag at one of the many Farm to Fork Program sites across the state.

The program runs from May through September.

Please view a complete list of distribution sites and schedule.

Healthy First Steps®

When you’re pregnant, you receive help and advice from your mom, aunts, sisters and girlfriends. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat pagbubuntis. Susuportahan ka ng programang ito sa kabuuan ng iyong pagbubuntis.

We can help you:

 • Find a doctor for both mother and baby.
 • Learn about nutrition, fitness and safety.
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms.

Pangangalaga sa Pandinig

Trouble hearing can affect your child’s everyday life in many ways. Our plan covers hearing exams and services for members up to age 21.

Pagkakaospital

This plan pays for all expenses related to a hospital stay, so you can rest and heal.

Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Kwarto at matutuluyan.
 • Mga supply at kagamitan.
 • Panggagamot at mga therapy.
 • Mga diagnostic na pagsusuri at eksaminasyon.

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. Titiyakin naming makakakuha ka ng follow-up na pangangalaga upang maipagpatuloy ang pagpapagaling sa tahanan.

Interpreters

Your doctor and you need to understand each other. Not speaking English well makes this difficult. We can arrange for a medical interpreter to be at your appointments.

We also have people in member services who speak more than one language. Chances are, we have someone who speaks your language.

Kidney Disease Care

Kidney disease is a serious medical condition.

Kasama ng aming plano ang:

 • Dialysis.
 • Medications.
 • Health education and support.
 • Organ transplant if needed.

Lab and X-ray Services

Napakainam na malaman nang maaga pa lang kung ano ang problema. Our plan covers most:

 • Mga laboratoryo at pagsusuri.
 • Mga x-ray, scan at iba pang imaging.

We'll help you get the information needed to improve your health or be at your best.

Tulong sa Wika

You can get information in another language. Magtanong lang. Then anything we write to you will only be in that language. This is provided at no cost to you.

Medicines

For members over age 21, our plan includes up to five prescription drugs and refills each month. For members up to age 21, there are no limits.

We make getting your medicine easy. You can fill your prescriptions at:

 • Local in-network pharmacies.
 • Services that deliver routinely right to your door.

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Sometimes you might need a little help understanding your health care options. With us, you have someone you can call 24/7. We'll answer your questions simply and completely.

Maaari ka rin naming tulungang humanap ng:

 • Home care providers.
 • Dentists and vision providers.
 • Adult day health centers.

Kalusugan ng Pag-iisip

Mental health is as important as physical health. That's why we have coverage for both.

Required care is 100% covered. This includes:

 • Individual therapy.
 • Outpatient psychiatric care.
 • Crisis services and medications.

NurseLine℠

Dumarating ang mga medikal na tanong at sitwasyon sa mga hindi magandang pagkakataon. For questions about health, members or their caregivers can call a trained nurse 24/7.

Our nurses will:

 • Listen to symptoms.
 • Help with self-care.
 • Papayuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang center ng agarang pangangalaga.
 • Tutulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room.

Home Health Care

Sometimes continued care is needed after leaving the hospital or urgent care. For example, after a serious illness, surgery or injury. In these cases, a nurse will make home visits to:

 • Provide medical care.
 • Answer any questions and concerns.
Adult members can get up to 25 home health care visits per year. For children, there is no limit on the number of visits.

Obesity Care

Obesity is common and serious. It can also lead to other health problems. To help members live healthier, we will:

Obesity is common and serious. It can also lead to other health problems. To help our members be their best, our plan includes:

 • Provide information on a healthy diet and exercise.
Connect you to support in the community.

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

A pregnancy is a journey that’s easier with the help of friends, family and a pregnancy doctor, or OB/GYN.

All recommended prenatal clinical visits and tests are covered by our plan.

Sa mga pagpapatinging ito, ang klinika ay:

 • Make sure both mom and baby are healthy.
 • Ipapaliwanag kung ano ang dapat asahan sa bawat yugto ng iyong pagbubuntis.
 • Answer questions.

Residential Care

After a serious illness, surgery or injury, you may need ongoing nursing and therapy. If needed, our plan covers short stays in a rehabilitation center where you can heal. Included are:

 • Nursing home services.
 • 24-hour nursing care.
 • Help with activities of daily living.
 • Physical, occupational and speech therapy.

Shots and Immunizations

Routine shots help keep you healthy. Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Pneumonia, influenza and shingles shots.

Other recommended shots and vaccines.

Physical, Speech or Occupational Therapy

Physical, occupational and speech therapy can help you recover from a serious injury or illness, or simply reach your full potential.

Our plan provides up to 12 visits for:

 • Occupational therapy.
 • Physical therapy.
 • Speech therapy.

Transportasyon

Whether you live in the city or in the country, our plan provides rides to and from health care locations. That includes trips to:

 • Doctor and therapy visits.
 • Health departments.
 • Vision clinics.
 • Mga center ng agarang pangangalaga.

Unlimited Doctor Visits

There may be times when your health requires regular visits to a primary care provider (PCP).

Our plan does not limit the number of times you can see your PCP. This way you get care when you need it. And the doctor can see how your health is progressing.

Urgent Care

You may have an injury or sudden illness that is not life-threatening but needs immediate attention. So our plan covers care at:

 • Mga center ng agarang pangangalaga.
 • Medical aid units.
 • Other walk-in clinics.

Pangangalaga sa Paningin

You'll get the care, eyeglasses and treatment that let you see life more clearly.

 • Children can get up to two pair of eyeglasses per year.
 • Adults receive new eyeglasses every three years.

This benefit is offered by Vision Service Plan.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Well visits with your doctor can help you stay healthy. These visits can catch health problems early, so they can be treated. Kabilang sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit ang:

 • Checkups for adults and children.
 • Well-baby care.
 • Care for women expecting a baby.
 • Routine shots and tests.
 • Mga mammogram.

There are no copayments for preventive care.

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Matuto Nang Higit Pa

MississippiCAN    

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software