UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO D-SNP)

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2226-001-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.

This Medicare Advantage plan gives you a choice of doctors and hospitals. It also gives you more benefits and features than Original Medicare and MassHealth. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, and Worcester.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.

Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

$0 copay for rides to doctor appointments.

$0 copay for all prescribed medications.

Saklaw para sa mga pandaigdigang pangangailangan sa pang-emergency at agarang pangangalaga sa halagang $0 na copay.

$0 copay for routine eye exam and $200 credits every year for routine eye wear.

Access to participating fitness centers through Silver Sneakers for $0.

Mga Karagdagang Pakinabang

More benefits than Original Medicare and MassHealth.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga UnitedHealthcare® HouseCall

Get a home visit from a health care practitioner at no cost.

Mga Virtual na Pagpapatinging Medikal

Makipag-usap sa isang provider 24 (na) oras sa isang araw, 7 (na) araw sa isang linggo sa halagang $0 na copay.

Buwanang Premium
$0

Drugs Copays or Coinsurance
$0

Medical Copays, Coinsurance or Deductible
Mga Pagbisita sa Tanggapan
$0

Mga Inpatient na Pagbisita sa Ospital
$0

Out-of-Pocket Maximum
In-network and Out-of-network
$0

Tulong sa Mga Gastos

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $4.70
50% $9.40
25% $14.10

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

  • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
  • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
  • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

2019 Mga Nada-download na Mapagkukunan
2020 Mga Nada-download na Mapagkukunan

For more information on Medicaid-specific benefits or appeals and grievances information, click the link above to review the Evidence of Coverage.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software