Pagiging Karapat-Dapat sa Medicare Advantage

Dalawahang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (DSNP)

Checklist ng Pagiging karapat-dapat

Paano ka magiging kwalipikado.

Kung makakasagot ka ng “oo” sa apat na tanong sa ibaba, may magandang tsansa na maaari kang maging kwalipikado para sa isang Medicare Advantage Plan.

1. Kwalipikado ka ba para sa mga pakinabang sa Medicaid ng estado?

  • Ikaw ay wala pa sa edad na 65 at kwalipikado sa batayan ng kapansanan o iba pang mga espesyal na sitwasyon.
  • Ikaw ay dapat na 65 taong gulang man lang at tumatanggap ng Karagdagang Tulong o pag-alalay mula sa iyong estado.

2. Mayroon ka bang Bahagi A at B ng Medicare?

  • Karapat-dapat ka para sa Original Medicare (Bahagi A at B) kung:
  • Ikaw ay hindi mas bata sa 65 taong gulang, o mas bata sa 65 at kwalipikado sa batayan ng kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

AT

  • Ikaw ay mamamayan ng U.S. o isang legal na residente na nanirahan na sa U.S. sa loob ng hindi mas mababa sa limang magkakasunod na taon.

3. Nakatira ka ba sa sineserbisyuhang lugar ng Plan?

  • Maaaring kumpirmahin ng isang kinatawan ng UnitedHealthcare kung nakatira ka sa sineserbisyuhang lugar.

4. Nakakatugon ka ba sa mga kinakailangan sa kalusugan?

  • Ang plano ng 2020 DSNP ay HINDI para sa mga taong may malubhang antas ng sakit sa bato, na tinatawag ding end-stage renal disease (ESRD). 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software