Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

Medicare

Ano ang dual na plano sa mga espesyal na pangangailangan?

R3175-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 

Ang planong Piniling Organisasyon ng Provider (PPO) na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming benepisyo kaysa sa Original Medicare, lahat sa kasing-baba ng $0 na premium ng plano. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong mga benepisyo sa Medicaid, at makapagdaragdag pa kayo.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mangyaring suriin ang Ang mga katotohanan tungkol sa Coronavirus (COVID-19) mula sa UnitedHealthcare. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa FAQ tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Impormasyon Tungkol sa Pansamantalang Tulong sa Publiko sa Panahon ng COVID-19 Pandemic: 

Kauai | Maui County | Honolulu | Hawaii Island

Mga Pakinabang at Feature

Saklaw sa inireresetang gamot

$0 na copay sa lahat ng saklaw na generic at branded na inireresetang gamot kabilang ang paghahatid sa bahay. Matuto pa tungkol sa benepisyong ito

Hanggang $1000 para sa mga saklaw na serbisyo sa ngipin gaya ng mga pagsusuri, x-ray, paglilinis, pagpapasta, crown, root canal, pagbubunot, at pustiso. Matuto pa tungkol sa benepisyong ito

$85 bawat quarter sa mga credit para sa mga produktong OTC gaya ng mga pain reliever, panlunas sa sipon, at bitamina para sa paghahatid sa bahay

$0 na copay para sa hanggang 12 (na) regular na pagbisita para sa acupuncture bawat taon para mapawi ang pagduruwal o pananakit ng ugat, kalamnan, o kasukasuan

$0 na copay para sa hanggang 12 (na) regular na pagbisita para sa chiropractic bawat taon para mapawi ang pagduruwal o pananakit ng ugat, kalamnan, o kasukasuan

Mga serbisyo sa laboratoryo

$0 na copay para sa lahat ng serbisyo sa laboratoryo

Walang kinakailangang referral

Access sa aming malaking network ng provider nang walang kinakailangang referral

Hotline ng Nars

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse tungkol sa iyong mga tanong o alalahaning nauugnay sa kalusugan anumang oras, sa araw o gabi nang walang dagdag na gastos

Pangangalagang pang-iwas sa sakit

$0 na copay para sa pangangalagang pang-iwas sa sakit, kabilang ang taunang pisikal na bakuna at bakuna laban sa trangkaso

Programa sa Fitness na Renew Active®

Ang Renew Active® ay isang programa sa fitness upang makatulong na manatiling aktibo ang katawan at pag-iisip, sa gym o mula sa bahay, nang walang gastos

Regular na pangangalaga sa paa

Hanggang 4 (na) pagpapatingin para sa pangangalaga sa paa bawat taon na may $0  na copay upang makatulong na mapanatiling malusog ang mga paa sa pamamagitan ng pangangalagang pang-iwas sa sakit

Mga UnitedHealthcare® HouseCall

Taunang pagpapasuri sa bahay upang makatulong sa patuloy na pagsubaybay sa iyong kalusugan sa pagitan ng mga regular na pagpapatingin sa doktor nang walang gastos

Navigator sa UnitedHealthcare®

Kumuha ng suporta mula sa iyong Navigator, na taong pupuntahan mo upang matulungan kang masulit ang iyong plano

Saklaw sa agarang pangangalaga at pangangalaga sa ER

Saklaw para sa mga agaran at pang-emergency na pangangalaga sa buong mundo

Mga virtual na medikal na pagpapatingin at pagpapatingin sa kalusugan ng pag-iisip

$0 na copay sa mga virtual na pagpapatingin sa provider upang talakayin ang mga hindi pang-emergency na medikal na alalahanin o pangkalahatang kundisyon ng kalusugan ng pag-iisip mula sa bahay

Mga virtual na medikal na pagpapatingin

$0  na copay sa mga virtual na pagpapatingin sa provider upang talakayin ang mga medikal na alalahanin, humingi ng diagnosis at paggamot para sa mga hindi pang-emergency na kundisyon

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $8.00
50% $15.90
25% $23.90

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

  • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
  • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
  • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang Mada-download na Mapagkukunan

Mga Nada-download na Resource(magbubukas ang modal na window)

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang mga magagamit na resource (magbubukas ang modal na window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software