UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

Medicare

Ano ang dual na plano sa mga espesyal na pangangailangan?

H2228-043-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 

Ang planong Piniling Organisasyon ng Provider (PPO) na ito ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming benepisyo kaysa sa Orihinal na Medicare, para sa $0 na premium ng plano. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong mga benepisyo sa Medicaid, at makapagdaragdag pa kayo.

Mangyaring suriin ang Ang mga katotohanan tungkol sa Coronavirus (COVID-19) mula sa UnitedHealthcare. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa FAQ tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Impormasyon Tungkol sa Pansamantalang Tulong sa Publiko sa Panahon ng COVID-19 Pandemic: 

Kauai | Maui County | Honolulu | Hawaii Island

Mga Pakinabang at Feature

Dental

Hanggang $2500 para sa mga saklaw na serbisyo ng pangangalaga sa ngipin gaya ng ilang partikular na pagpapalinis, pagpapasta, crown, bridge, root canal at pagpapabunot

Hanggang $980 taon-taon para sa pagbili ng mga over-the-counter na produkto sa store o para sa paghahatid sa bahay, na may karagdagan na hanggang $300 taon-taon sa masusustansyang pagkain sa maraming retailer

$0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na generic at branded na inireresetang gamot na may opsyong paghahatid sa bahay

$0 na copay sa mga virtual na pagpapatingin sa provider upang talakayin ang mga hindi pang-emergency na medikal na alalahanin o pangkalahatang kundisyon ng kalusugan ng isip mula sa bahay

Ang Renew Active™ ay isang programa sa fitness para sa katawan at isip na makakatulong sa iyo na manatiling aktibo, sa gym o mula sa bahay, nang walang dagdag na gastos

Acupuncture

$0 na copay para sa hanggang 12 (na) regular na pagbisita para sa acupuncture bawat taon para mapawi ang pagduruwal o pananakit ng ugat, kalamnan, o kasukasuan

Chiropractic

$0 na copay para sa hanggang 12 (na) regular na pagbisita para sa chiropractic bawat taon para mapawi ang pagduruwal o pananakit ng ugat, kalamnan, o kasukasuan

Allowance sa Pagkain

Hanggang $300 bawat taon sa debit card para sa pagbili ng mga prutas, gulay, dairy na produkto, karne, tinapay at higit pa sa maraming retailer

Pangangalaga sa Paa - Regular

Hanggang 4 (na) pagpapatingin para sa pangangalaga sa paa bawat taon na may $0 na copay upang makatulong na mapanatiling malusog ang mga paa sa pamamagitan ng mga regular na pagsusuri at pangangalagang pang-iwas sa sakit

HouseCalls

Taunang pagpapasuri sa bahay upang makatulong sa patuloy na pagsubaybay sa iyong kalusugan sa pagitan ng mga regular na pagpapatingin sa doktor nang walang dagdag na gastos

Mga OTC na Item - Debit

Hanggang $980 bawat taon sa debit card para sa pagbili ng mga over-the-counter na produkto sa maraming retailer o para sa paghahatid sa bahay

Referral

Access sa aming malaking network ng provider nang walang kinakailangang espesyal na referral

Telehealth para sa Medikal na Pangangalaga

$0  na copay sa mga virtual na pagpapatingin sa provider upang talakayin ang mga medikal na alalahanin, humingi ng diagnosis at paggamot para sa mga hindi pang-emergency na kundisyon

Telehealth para sa Pangangalaga ng Isip

$0 na copay sa mga virtual na pagpapatingin para sa kalusugan ng isip upang humingi ng pribadong pagsusuri at paggamot para sa mga pangkalahatang kundisyon sa kalusugan ng isip

Transportasyon

$0 na copay para sa 24 (na) one-way na biyahe upang kumuha ng inireresetang gamot

ER sa Buong Mundo

Saklaw para sa mga pangangailangan sa pang-emergency at agarang pangangalaga sa buong mundo na may $0 na copay

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (PPO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $7.40
50% $14.70
25% $22.10

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

  • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
  • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
  • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software