UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program Lookup Tools

Pumili ng Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider o PCP):

Ang iyong Primary Care Provider ay tinatawag na isang PCP. Dapat pumili ng PCP ang bawat miyembro ng UnitedHealthcare Community Plan  

  • Kung mayroon kang plano na UnitedHealthcare Medicare Advantage o plano na fee-for-service ng Medicare at saklaw ng Medicaid, maaari kang pumili ng isang Nasa Network o Wala sa Network na PCP.
  • Kung mayroon kang ibang plano ng Medicare Advantage at saklaw ng Medicaid, hindi mo kailangang magkaroon ng PCP.
  • Kung mayroon kang saklaw ng Medicare at Medicaid, maaari kang pumili ng isang Nasa Network o Wala sa Network na PCP.
  • Kung pipili ka ng PCP na Wala sa Network, makikipagtulungan kami sa iyong PCP nang sa gayon ay makasali ito sa aming network ng mga doktor. Dapat na pumili ng isang PCP mula sa aming network ang bawat miyembro ng Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare maliban kung hindi available ang isang PCP na magbibigay sa inyo ng mga serbisyong kinakailangan mo.

Kung kayo ay nasa inyong pangalawa o pangatlong trimester ng pagbubuntis at kumukuha kayo ng mga saklaw na serbisyo sa prenatal, maaari ninyong ipagpatuloy ang pagpapatingin sa inyong OB/GYN kahit na wala siya sa aming network. Sa sandaling nakapili na kayo ng PCP, dapat kayong magpatingin sa kanya para sa lahat ng inyong mga medikal na pangangailangan. Ibibigay o iko-coordinate ng inyong PCP ang lahat ng inyong pangangalagang pangkalusugan. Kung mangangailangan kayo ng mga pagsubok o panggagamot na hindi maibibigay ng inyong PCP, ire-refer kayo ng inyong PCP para sa pangangalagang ito.

Choosing a Primary Care Provider and More Tips

Paano mag-iskedyul ng appointment:

Tawagan ang inyong PCP upang mag-iskedyul ng appointment. Ibigay sa tanggapan ang:

  • Ang iyong pangalan
  • Your Member ID number (on your member ID card)
  • The name of the person who needs to see the doctor (and their information if the appointment is not for you)
  • The reason why you need to see the doctor.

Mag-click dito upang Maghanap ng Provider

Maghanap ng Provider ng Kalusugang Apektado ng Pag-uugali/Kalusugan ng Pag-iisip.

Mga Alituntunin sa Mga Gawain sa Klinika

Ang Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare ay may mga alituntunin sa kasanayan na tumutulong sa mga tagabigay na gumawa ng mga pagpapasya sa pangangalaga sa kalusugan. Ang mga alituntuning ito ay nagmumula sa mga pinagmulang kinikilala ng bansa. Ang Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare ay may mga alituntunin sa kasanayan para sa mga pag-iwas sa sakit at iba pang kundisyon ng kalusugan.

Click here to view the entire list of guidelines or call our Member Services toll-free at 1-888-980-8728 (TTY:711) to request a printed copy.

Maghanap ng botika sa network ng UnitedHealthcare sa ibaba.

Maghanap ng Pharmacy.

Matuto Nang Higit Pa

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software