Hawaii – UnitedHealthcare QUEST Integration Program - Paano Magpatala

Nilalaman ng Pahina Footer
You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date. For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to Firefox, Safari or Internet Explorer 7 or 8.

Miyembro na?

Bilang isang miyembro, maaari kayong magparehistro online at mag-print nang walang hirap ng ID card ninyo o makipag-chat sa isang nurse online.  Gawin ang lahat ng ito at marami pang iba sa pamamagitan ng pagpaparehistro ngayon.

Paano Mag-enroll

Tumingin ng ibang mga plano

UnitedHealthcare Community Plan - Programang QUEST Integration (Enero 1, 2015)


Ang UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration ay available sa mga karapat-dapat sa Medicaid na residente ng Hawaii sa buong Estado.

Simulan ang pagtahak sa landas nang mas mabuting kalusugan kasama kami sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin upang magpatala:

Hakbang 1

Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare Community Plan upang humiling ng higit pang impormasyon o upang sumali sa QUEST Integration.

Tumawag sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728
TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig 
7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Hakbang 2

Makipag-ugnayan sa State of Hawaii Department of Human Services Med-QUEST Division upang mag-apply para sa Medicaid o i-verify ang iyong pagiging karapat-dapat.  
Tumawag sa toll-free na 1-800-316-8005 
TTY: Toll-free na 1-800-603-1201 para sa may kapansanan sa pandinig

Bisitahin ang www.mybenefits.hawaii.gov upang magpatala at masubaybayan online ang iyong pagiging karapat-dapat.


Hakbang 3

Kung karapat-dapat kang makatanggap ng tulong sa Estado mula sa State of Hawaii Department of Human Service Med-QUEST Division, makakatanggap ka ng isang packet sa mail mula sa kanila na humihiling sa iyong pumili ng provider ng iyong planong pangkalusugan.  Sundin ang mga tagubilin upang matiyak na mapipili mo ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare sa loob ng saklaw ng panahon na sinasabi nitong para sa iyo upang maipaalam sa kanila ang iyong pinili.  

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software