UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program Paano Magpatala

Ang UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration ay available sa mga karapat-dapat sa Medicaid na residente ng Hawai‘i sa buong Estado.

Simulan ang pagtahak sa landas nang mas mabuting kalusugan kasama kami sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin upang magpatala:

Hakbang 1

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa planong pangkalusugan, makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare Community Plan para humingi ng higit pang impormasyon.

Tumawag sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728
TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig 
7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Hakbang 2

Makipag-ugnayan sa State of Hawaii Department of Human Services Med-QUEST Division upang mag-apply para sa Medicaid o i-verify ang iyong pagiging kwalipikado.  
Tumawag nang toll-free sa 1-800-316-8005 
TTY: Toll-free sa 1-800-603-1201 para may problema sa pandinig

Bisitahin ang www.mybenefits.hawaii.gov para magpatala at subaybayan ang iyong pagiging kwalipikado online.


Hakbang 3

Kung karapat-dapat kang makatanggap ng tulong sa Estado mula sa State of Hawai‘i Department of Human Service Med-QUEST Division, makakatanggap ka ng isang packet sa mail mula sa kanila na humihiling sa iyong pumili ng provider ng iyong planong pangkalusugan.  Sundin ang mga tagubilin upang matiyak na mapipili mo ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare sa loob ng saklaw ng panahon na sinasabi nitong para sa iyo upang maipaalam sa kanila ang iyong pinili.  

Matuto Nang Higit Pa

QUEST Integration Program ng UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software