UnitedHealthcare Community Plan  QUEST Integration Program Glossary

M

 • Medicaid

  Isang programa para sa taong hindi kayang magbayad sa pangangalagang medikal ang Medicaid. Inaalok ito ng mga estado sa kanilang mga residente na mamamayan ng Estados Unidos o kwalipikadong imigrante. Upang makakuha ng Medicaid, dapat na ikaw ay buntis, isang bata, isang miyembro ng pamilya na may mababang kita, o dapat na matanda, bulag o may kapansanan. Sinasaklawan din ng ilang estado ang walang asawa, malulusog na adulto. Dapat mo din matugunan ang pamantayan ng estado sa kita at ilan pang ibang kinakailangan.

P

 • PCP

  Ang iyong regular na doktor ay tinatawag ding PCP (Primary Care Provider). Ang iyong PCP ay nagsasaalang-alang sa iyong mga pangangailangan sa pangngangalagang pangkalusugan. Kailangan mong piliin ang PCP na tumataguyod sa plano ng iyong kalusugan. Kung kailangan mong magpatingin sa isang espesyalista o gumamit ng ibang serbisyong medikal, ang iyong PCP ay tumutulong sa iyo na makuha ang pangangalagang iyon.

Q

 • QUEST Integration

  Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawai‘i Medicaid managed care na pinapangasiwaan ng Estado ng Hawai‘i, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Tinutukoy ng Estado ng Hawai‘i ang pagiging kwalipikado para sa programang ito.

S

 • Coordinator ng Serbisyo

  Ang ilan sa mga miyembro ng QUEST Integration ay mayroong Coordinator sa Serbisyo sa pamamagitan ng kanilang planong pangkalusugan. Tinutulungan ka ng iyong Coordinator sa Serbisyo:

  • Makakuha ng magandang access sa mga serbisyo ng pangngalagang pangkalusugan at mga provider
  • Kumuha ng higit pang aktibong tungkulin sa iyong pangangalaga
  • Unawain at gamitin ang iyong mga benepisyo sa QUEST Integration

U

 • UnitedHealthcare QUEST Integration

  Isang planong pangkalusugan ng Medicaid para sa mga karapat-dapat na residente ng Hawai‘i na kwalipikado para sa programang QUEST Integration.

Bumalik sa tuktok ng pahina

Matuto Nang Higit Pa

QUEST Integration Program ng UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software