UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program Mga Madalas Itanong

Ang Medicaid ay isang programa para sa mga taong mayroong mababang kita na natutugunan ang ilang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at maaaring magkakaiba ang mga programa mula sa bawat estado.

Upang maging kwalipikado para sa Medicaid, ang mga potensyal na miyembro o ang kanilang mga anak ay dapat:

 • Maging residente ng Hawai‘i
 • Maging isang mamamayan ng U.S. o isang legal na residente
 • Matugunan ang ilang limitasyon ng mapagkukunan at kita
 • Nabibilang sa isa sa mga pangkat na ito:
  • Magulang at mga kamag-anak na tagapangalaga
  • Mga bata
  • Mga buntis na babae
  • Bagong pangkat ng nasa tamang gulang
  • Hindi mamamayan ng U.S. na nangangailangan ng mga pang-emergency na serbisyong medikal
  • Mga bata o buntis na babae na may mga pangangailangang medikal dahil sa matataas na medikal na bill

Ikaw o ang miyembro ay maaaring tumawag sa Serbisyo sa Customer nang toll-free sa 1-888-980-8728 (TTY/TDD: 711) para humiling ng naka-print na kopya ng pormularyo, o puwede kang bumisita sa link na ito: Maghanap ng mga gamot na saklaw ng UnitedHealthcare QUEST Integration Program     

Kapag nag-a-apply para sa mga serbisyo, kakailanganing dalhin o ipadala sa mail (kung available) ng mga potensyal na miyembro ang mga sumusunod na dokumento:

 • Mga stub ng sahod o ang iba pang mga papel upang ipakita ang buwanang kita ng lahat ng miyembro ng pamilya.
 • Mga Social Security number para sa lahat ng indibidwal na nais ng Medicaid (hindi kinakailangan para sa mga batang wala pang 6 (na) buwan ang edad).
 • Mga papel na nagpapakita ng mga mapagkukunan ng pamilya para sa lahat ng indibidwal na nais ng Medicaid (halimbawa: mga record sa bangko, yari, modelo, at taon ng iyong mga sasakyan). Hindi ito kinakailangan kung nag-a-apply sila dahil buntis ang isang tao o kung nag-a-apply sila para lamang sa mga bata (edad 18 o mas bata).
 • Mga papel ng legal na residente kung ang potensyal na miyembro ay hindi isang mamamayan ng U.S. at nais niya ng Medicaid para sa kanyang sarili.
 • Patunay ng pagiging residente (halimbawa: bill sa gas, kuryente, o tubig, liham mula sa kanyang landlord). Hindi ito kinakailangan kung nag-a-apply para lamang sa mga bata (edad 18 at mas bata).
 • TANDAAN: Maaaring hilingin ng isang potensyal na miyembro sa isang kaibigan o iba pang taong pinili mong maging "awtorisadong kinatawan" nila na mag-apply para sa kanya. Maaari din siyang humiling ng isang interpreter ng wika o senyas upang tulungan siyang mag-apply. Humiling ng isang interpreter kapag tumatawag upang mag-set up ng isang appointment.

Kung nagkaroon ang isang miyembro ng medikal na emergency:

 • Kailangan nilang kumuha ng tulong medikal nang mabilis hangga't maaari. Tumawag sa 911 para sa tulong o pumunta sa pinakamalapit na emergency room, ospital, o center ng madaliang pangangalaga. Hindi kailangan kumuha muna ng mga miyembro ng pag-apruba o isang referral mula sa kanyang provider ng pangunahing pangangalaga o iba pang provider ng plano. 
 • Tiyaking alam ng provider ng pangunahing pangangalaga ng miyembro ang tungkol sa emergency ng miyembro, dahil kailangang kasama ang provider ng pangunahing pangangalaga sa pag-follow up sa pangangalagang pang-emergency ng miyembro. Dapat tumawag ang miyembro o ang ibang tao upang sabihin sa kaniyang provider ng pangunahing pangangalaga tungkol sa pangangalagang pang-emergency sa lalong madaling panahon, kadalasan sa loob ng 48 (na) oras

Kung, habang pansamantalang nasa labas ng lugar ng serbisyo ng Plano, at nangangailangan ang miyembro ng madaliang kinakailangang pangangalaga, kung gayon ay makukuha ng miyembro ang pangangalagang ito mula sa anumang provider. Obligado ang plano upang saklawan ang lahat ng madaliang kinakailangang pangangalaga sa mga antas ng pagbabahagi ng gastos na naaangkop sa pangangalagang tinanggap sa loob ng network ng Plano.

Ang referral ay mula sa inyong PCP para magpatingin kayo sa isang espesyalista upang makakuha ng mga serbisyo. Hindi kinakailangan ang referral kapag nagpatingin kayo sa sinumang espesyalista na nasa aming network kung saan kayo ni-refer ng inyong PCP. Hindi ninyo kailangan ng referral para sa mga sumusunod na serbisyo:
• Mga Pang-emergency na Serbisyo 
• Mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa kababaihan, kasama ang mga taunang pagsusuri, pap smear, pagsusuri sa suso at pagkontrol sa pagbubuntis 
• Mga serbisyo sa kalusugan sa pag-uugali, gaya ng pagpapayo o panggagamot para sa pag-abuso sa alak at droga 
• Mga saklaw na serbisyo sa pagpaplano ng pamilya

Maaaring kailanganin ninyo ng pag-apruba o pahintulot para makuha ang ilang serbisyong nasa ilalim ng QUEST Integration plan. Tinatawag ito na paunang pagpapahintulot. Makikipagtulungan sa amin ang inyong PCP o Doktor para makuha ang paunang pahintulot kung kinakailangan.

Hindi ninyo kailangan ng paunang pahintulot para sa mga emergency o para pumunta sa isang sentro ng agarang pangangalaga.

Hindi ninyo ito kailangan para magpatingin sa isang provider para sa kalusugan ng kababaihan na wala sa aming network ng provider para sa pang-agarang pangangalaga sa kalusugan ng kababaihan o kung kayo ay buntis at nasa inyong pangalawa o pangatlong trimester isang araw bago kayo nagpatala sa QUEST Integration.

Matuto Nang Higit Pa

QUEST Integration Program ng UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software