Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Medicaid

Ang UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration ay isang pinamamahalaang plan sa pangangalaga na iniaalok sa pamamagitan ng Department of Human Service Med-QUEST ng Hawaii. Ang UnitedHealthcare Community Plan ay isang planong pangkalusugan para sa mga miyembrong kwalipikado para sa mga benepisyo sa Medicaid na may tulong ng Estado. Kabilang dito ang mga babaeng nagdadalantao, bata, nasa hustong gulang, matanda, may espesyal na pangangailangan at pamilya. Sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration, nasa mas magandang landas kayo tungo sa inyong pangangalagang pangkalusugan.

Ang pangunahing layunin namin ay tulungan kayong manatiling malusog at nagsasarili. Ang plan na UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration ay nag-aalok ng mga medikal na serbisyong pangkalusugan at serbisyong pangkalusugan para sa pag-iisip kabilang na ang para sa paningin, gamot at mga supply. Tumawag na sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano kayo makakakuha ng mahusay na gabay at pag-aayos ng serbisyo. 

Makikipagtulungan ang aming lokal na kawani sa inyo upang isaayos ang inyong mga serbisyo at partikular na pangangailangan. Tutulong kami sa paggabay sa inyo sa kumplikadong sistema ng pangangalaga sa kalusugan at makikipagtulungan kami sa inyong mga doktor at miyembro ng pamilya upang tulungan kayong matugunan ang inyong mga layuning may kaugnayan sa kalusugan.  Ang UnitedHealthcare Community Plan ay narito para sa inyo, sa bawat hakbang na gagawin.

Matagal nang nagsasagawa ang UnitedHealthcare Community Plan ng pamamahala sa pangangalaga.  

Ipagkatiwala ang kalusugan ng inyong pamilya sa UnitedHealthcare Community Plan.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

Mga Handbook ng Miyembro
Ingles
Ilocano
Korean
Vietnamese
Chinese

Sa pamamagitan ng UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration makakakuha ka ng:

Access sa pangangalaga

 • A Primary Care Provider (PCP) that you can choose from in our large list of providers. Here is the link to help you find one in your area
 • Referral specialty care from a Specialist Provider
 • Scheduled rides to health-related appointments
 • 24-hour/7 day NurseLineSM and on-line Nurse Chat to talk to a nurse any time you have a question
 • Language interpreter services (including Sign language)
 • UnitedHealthcare Community Plan provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats). If you need these services, contact us toll-free at 1-888-980-8728 (TTY: 711).  We will provide you with the requested information, at no cost to you within five (5) business days.

Mga benepisyo upang matulungan kang manatiling malusog
Walang gastos para sa anumang serbisyong ibinibigay sa ilalim ng iyong plano ng pakinabang

 • Saklaw ng inireresetang gamot
 • Vision and eyewear coverage
 • Help with behavioral health issues such as mental, alcohol, or substance abuse
 • Nakakapigil sa pangangalagang pangkalusugan
 • Vaccines (such as for flu and other illnesses)
 • Child immunizations
 • Health education classes
 • Quarterly newsletters

Early Periodic Screening, Diagnostic, & Treatment (EPSDT) for Medicaid-Enrolled Individuals Under 21 Years of Age

 

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan

Matuto Nang Higit Pa

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software