Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Medicaid

Ang QUEST Integration ng UnitedHealthcare Community Plan ay isang pinamamahalaang plano sa pangangalaga na inaalok sa pamamagitan ng Department of Human Service Med-QUEST ng Hawai‘i. Ang UnitedHealthcare Community Plan ay isang planong pangkalusugan para sa mga miyembrong kwalipikado para sa mga benepisyo sa Medicaid na may tulong ng Estado. Kabilang dito ang mga babaeng nagdadalantao, bata, nasa hustong gulang, matanda, may espesyal na pangangailangan at pamilya. Sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration, nasa mas magandang landas kayo tungo sa inyong pangangalagang pangkalusugan.

Ang pangunahing layunin namin ay tulungan kayong manatiling malusog at nagsasarili. Ang plan na UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration ay nag-aalok ng mga medikal na serbisyong pangkalusugan at serbisyong pangkalusugan para sa pag-iisip kabilang na ang para sa paningin, gamot at mga supply. Tumawag na sa UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano kayo makakakuha ng mahusay na gabay at pag-aayos ng serbisyo. 

Makikipagtulungan ang aming lokal na kawani sa inyo upang isaayos ang inyong mga serbisyo at partikular na pangangailangan. Tutulong kaming gabayan ka sa kumplikadong sistema ng pangangalagang pangkalusugan, at makipagtulungan sa iyong mga doktor at kapamilya upang matulungan kang matugunan ang mga layunin mong nauugnay sa kalusugan. Narito ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare para sa iyo sa bawat hakbang.

Matagal nang nagsasagawa ang UnitedHealthcare Community Plan ng pamamahala sa pangangalaga.  

Ipagkatiwala ang kalusugan ng inyong pamilya sa UnitedHealthcare Community Plan.

Nagbibigay ang UnitedHealthcare Community Plan ng libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan para mabisang makipag-ugnayan sa amin, tulad ng: nakasulat na impormasyon sa iba pang format (malaking print, audio, naa-access na electronic na format, iba pang format). Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa amin nang toll-free sa 1-888-980-8728 (TTY: 711).  Bibigyan ka namin ng hinihiling na impormasyon, nang wala kang babayaran sa loob ng limang (5) araw ng negosyo.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mangyaring suriin ang Ang mga katotohanan tungkol sa Coronavirus (COVID-19) mula sa UnitedHealthcare. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa FAQ tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Impormasyon Tungkol sa Pansamantalang Tulong sa Publiko sa Panahon ng COVID-19 Pandemic:

 Kauai | Maui County | Honolulu | Hawaii Island

Mga Pakinabang at Feature

Sa pamamagitan ng UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration makakakuha ka ng:

Access sa pangangalaga

 • Ang Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider o PCP) na maaari mong piliin mula sa aming mahabang listahan ng mga provider. Narito ang link para matulungan kang maghanap sa iyong lugar
 • Referral na espesyal na pangangalaga mula sa isang Provider na Espesyalista
 • Mga nakaiskedyul na biyahe sa mga appointment na may kaugnayan sa kalusugan
 • 24 na oras/7 araw na NurseLineSM at on-line na Nurse Chat para makipag-usap sa nurse anumang oras na may tanong ka
 • Mga serbisyo ng interpreter ng wika (kasama ang Sign language)

Mga benepisyo upang matulungan kang manatiling malusog

Walang gastos para sa anumang serbisyong ibinibigay sa ilalim ng iyong plano ng pakinabang

 • Saklaw sa inireresetang gamot
 • Saklaw para sa paningin at eyewear
 • Tulong sa mga isyu sa kalusugan ng pag-uugali tulad ng mental, alkohol, o ipinagbabawal na gamot
 • Nakakapigil sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga bakuna (tulad ng para sa trangkaso at iba pang sakit)
 • Mga pagpapabakuna ng bata
 • Mga klase sa edukasyong pangkalusugan
 • Mga newsletter na lumalabas kada tatlong buwan

Mga Eksepsyon sa Kanayunan

Sa mga lugar kung saan mayroon lamang isang planong pangkalusugan ng QUEST Integration, ang mga miyembro ay may kalayaang:

 • Pumili mula sa hindi bababa sa dalawang (2) PCP
 • Kumuha ng mga serbisyo mula sa alinmang ibang provider sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na sitwasyon:
  • Ang serbisyo o uri ng provider (sa mga tuntunin ng pagsasanay, karanasan, at espesyalidad) ay hindi magagamit sa loob ng network ng provider ng planong pangkalusugan;
  • Ang provider ay hindi bahagi ng network ng provider ng planong pangkalusugan ngunit ito ang pangunahing pinagmumulan ng isang serbisyo sa miyembro. Makikipagtulungan kami sa provider para lumahok sa aming network ng provider. Kung pinili ng provider na huwag sumali sa aming network ng provider, o hindi matugunan ang mga kinakailangang kwalipikasyon para maging bahagi ng network ng provider, ililipat namin ang miyembro sa isang provider na nasa loob ng network sa loob ng animnapung (60) araw. Kung ang provider ay walang naaangkop na lisensya o pahintulot, agad naming ililipat ang miyembro sa ibang provider;
  • Ang tanging provider na nasa loob ng network at magagamit ng miyembro, dahil sa moral o panrelihiyong pagtutol, ay hindi nagbibigay ng mga serbisyong hinahanap ng miyembro, o lahat ng nauugnay na serbisyo ay hindi magagamit;
  • Natukoy ng PCP ng miyembro na nangangailangan ang miyembro ng mga serbisyong magdudulot sa miyembro ng hindi kinakailangang panganib kung matatanggap nang hiwalay at hindi magagamit ang lahat ng kaugnay na serbisyo sa loob ng network ng provider ng planong pangkalusugan; at
  • Natukoy ng Estado na ang ibang mga pangyayari ay nangangailangan ng panggagamot na wala sa network.

Pagpili ng Doktor

Ang bawat miyembro ay maaaring pumili ng provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Gamitin ang tool na Maghanap ng Doktor para makita kung nasa aming network ang iyong doktor.

Ang iyong PCP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pampigil na pangangalaga.
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala.
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon.

Para sa mga miyembrong walang doktor o wala sa aming network ang doktor, puwede kaming tumulong sa paghahanap ng bagong doktor na malapit.

Minsan kailangan mo ng tulong para maunawaan ang iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. Sa amin, mayroon kang matatawagan. Sasagutin namin nang simple at buo ang iyong mga tanong.

Maaari ka rin naming tulungang humanap ng:

 • Mga provider ng pangangalaga sa bahay.
 • Mga espesyalista.
 • Mga doktor.
 • Mga parmasya.
 • Mga ospital o iba pang mga pasilidad na pangkalusugan.
 • Mga lokal na mapagkukunan.

Walang gastusin para sa mga saklaw na inireresetang gamot. Gagawin naming madali ang pagkuha sa gamot ng iyong anak. Magbibigay kami ng listahan ng mga saklaw na gamot kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung anong mga inireresetang gamot ang sinasaklaw.

Puwede mong kunin ang mga inireresetang gamot sa mga lokal na parmasyang nasa network ng UnitedHealthcare Community Plan.

Nagbabayad ang planong ito para sa lahat ng gastusing nauugnay sa pamamalagi sa ospital, nang sa gayon ay makapagpahinga at makapagpagaling ka.

Kasama sa saklaw ng pagkakaospital ang:

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Kwarto at matutuluyan.
 • Mga supply at kagamitan.
 • Panggagamot at mga therapy.
 • Mga diagnostic na pagsusuri at eksaminasyon.

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. Titiyakin naming makakakuha ka ng follow-up na pangangalaga upang maipagpatuloy ang pagpapagaling sa tahanan.

Ang Healthy First Steps ay isang libreng online na programa para sa kalusugan ng mga buntis at ina na kapapanganak lang sa nakalipas na 15 (na) buwan. Nagbibigay ng mga reward ang programang ito para sa pagkuha ng iyong pangangalaga bago at pagkatapos manganak at pangangalaga para sa maayos na kalusugan ng iyong anak (hanggang sa 15 (na) buwang gulang). Makakatulong ang programang ito sa pagsubaybay ng iyong mga appointment. Maaari ka ring kumita ng hanggang 8 reward na pipiliin mo. Kabilang sa mga reward ang diaper bag o gift card sa Old Navy, pantakip sa pagpapasuso o rattle sa pagngingipin, first aid kit o tabletop na laruan, childproofing kit o mga puzzle at aklat kabilang sa iba pang reward upang suportahan ang iyong kapakanan at paglaki ng (mga) anak mo. Mag-sign up para sa Healthy First Steps sa UHCHealthyFirstSteps.com at magsimulang makakuha ng mga reward.

Pakitandaan: maaaring magbago ang mga opsyon sa reward at aabisuhan namin kayo sa hinaharap sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan (ibig sabihin, Handbook ng Miyembro, website, HealthTalk (Newsletter para sa Miyembro) o nakasulat na komunikasyon sa pamamagitan ng koreo o post card).

Insentibo Nakumpletong Pagkilos Opsyon 1 Opsyon 2 Halaga
1 Pag-enroll sa Baby Blocks Bag ng Diaper Old navy na gift card $10
2 24 na linggong pagpapatingin bago ang panganganak Pantakip kapag nagpapasuso Teething rattle na may salamin $10
3 32 linggong pagpapatingin bago ang panganganak First-aid kit Tabletop toy $10
4 Panganganak Digital na thermometer Rubber duck na thermometer para sa pagligo $10
5 Pagpapatingin pagkatapos ng panganganak Cover sa upuan ng sasakyan Old navy na gift card $10
6 6 na buwang pagpapatingin para sa kalusugan ng bata Kit para sa pangangalaga ng ngipin Kit para sa pagpapakain ng sanggol $10
7 Pagsusuri para sa lead Childproofing kit Aklat na pambata $10
8 15 buwang pagpapatingin para sa kalusugan ng bata Puzzle Mga kagamitan sa pagligo para sa ina $10

Suporta sa Mga Diabetic

Kung may diabetes ka, gagawin naming mas maginhawa ang buhay para sa iyo. Makakatanggap ka ng gamot, supply, at edukasyon para matulungan kang maging at manatiling pinakamalusog. 

Matibay na Medikal na Kagamitan

Posibleng mangailangan ng karagdagang suporta ng ilang miyembro para ligtas na mabuhay sa bahay.

Sinasaklaw ng aming plano ang medikal na kagamitang ibinilin ng iyong doktor o tagapamahala ng kaso. Puwedeng kasama sa mga supply ang:

 • Mga oxygen tank.
 • Mga kama sa ospital.
 • Mga wheelchair or walker.

Mga Reward sa Miyembro

Mas madaling mapigilan ang sakit kaysa gamutin ito. Puwede ring magkahalaga ito ng magagandang reward.

Maaari kayong makakuha ng regalo para sa inyo o sa inyong anak sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tulad ng:

 • Pagkumpleto ng isang well-child na pagsusuri o pagbisita pagkatapos ng panganganak

Pangangalaga sa Pandinig

Ang problema sa pandinig ay maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa maraming paraan. Kabilang sa aming plano ang mga serbisyo at suporta upang matulungang protektahan ang iyong pandinig.

Sinasaklaw namin ang:

 • Mga eksaminasyon, therapy, at pagsusuri.
 • Mga hearing aid at baterya.

Pangangalaga sa Tahanan

Pagkatapos ng surgery o malubhang sakit, posibleng kailangan mo ng karagdagang tulong sa mga pang-araw araw na gawain tulad ng paglilinis, pagluluto, o pagbibihis. Posibleng kailanganin mo rin ng medikal na pagbisita sa bahay para matingnan kung maaayos ba ang paggaling mo. Kapag may pag-apruba, saklaw ng aming plano ang:

 • Isang medikal na pagbisita sa bahay.
 • Medikal na kagamitan tulad ng mga kama sa ospital, walker o wheelchair.
 • Mga disposable na medikal na supply.
 • Tulong sa personal na pangangalaga o housekeeping.

Mga interpreter

Kailangan magkaunawaan kayo ng iyong doktor. Magiging mahirap ito kung hindi ka magaling magsalita ng Ingles. Puwede kaming mag-iskedyul para sa isang medikal na interpreter para samahan ka sa iyong mga appointment.

Mayroon din kaming mga tao sa mga serbisyo sa miyembro na nagsasalita ng higit sa isang wika. Malamang, mayroon kaming isang taong nagsasalita ng iyong wika. Kasama rin sa mga Serbisyo ng Interpreter ang interpretasyon o tulong sa sign language.

Pangangalaga para sa Sakit sa Kidney

Malubhang medikal na kundisyon ang sakit sa kidney. Pagkatapos hindi gumana ng mga kidney, kakailanganin ng mga regular na paggamot (na tinatawag na renal dialysis) o pag-transplant ng organ. Ang dialysis ay gumagamit ng makinarya para linisin ang dugo, tulad ng ginagawang ng malulusog na kidney.

Kasama ng aming plano ang:

 • Dialysis.
 • Mga Gamot.
 • Edukasyong pangkalusugan at suporta.
 • Organ Transplant kung kinakailangan (Ikokoordina namin ang mga benepisyo sa Medicare at sa State of Hawai’i Organ and Tissue Transplant program (SHOTT))

Laboratoryo at mga X-ray

Napakainam na malaman nang maaga pa lang kung ano ang problema. Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Mga laboratoryo at pagsusuri.
 • Mga x-ray, scan at iba pang imaging.

Tutulungan ka naming makuha ang impormasyong kailangan upang makatulong na mapabuti ang iyong kalusugan at maibalik ka sa pinakamalusog na kundisyon.

Tulong sa Wika

Maaari ka naming bigyan ng mga materyales ng miyembro sa isang wika at/o sa isang nakasulat na format na mas madali mong maunawaan. Ginagawa naming handang magamit ang lahat ng nakasulat na impormasyon para sa mga Miyembro sa mga wikang sumusunod sa Seksyon 1557 ng Patient Protection and Affordable Care Act. Kung kailangan mo ng impormasyon sa isang wika maliban sa Ingles (ibig sabihin, Ilokano, Vietnamese, Chinese (tradisyonal), Koreano, atbp.), tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Maaari ka ring makakuha ng impormasyon sa malalaking print, braille o audio tape. Maaari naming ipadala sa iyo ang impormasyon sa ibang wika sa loob ng pitong (7) araw mula sa paghiling. Kung natanggap ang kahilingan pagkatapos ng mga normal na oras ng negosyo, ipapadala namin sa iyo ang impormasyon sa loob ng pitong (7) araw mula sa susunod na araw ng negosyo kasunod ng kahilingan. Ang mga serbisyo at tulong na ito ay magagamit ng mga kasalukuyan at potensyal na miyembro nang walang bayad.

Kabilang sa mga halimbawa ng mga nakasulat na materyales ang ngunit hindi limitado sa:

 • Direktoryo ng Provider
 • Handbook ng Miyembro
 • Mga Abiso sa Mga Apela at Karaingan
 • Mga Abiso sa Hindi Pabor na Pagpapasya sa Benepisyo
 • Mga Abiso sa mga Miyembro sa Pagwawakas ng Provider sa Network

Mga Advocate na Miyembro

Pinapahalagahan namin ang iyong kapakanan. Makakatulong ang mga advocate na miyembro na malutas ang mga problema, magbigay ng pagsasanay at edukasyon, at ayusin ang mga isyung nauugnay sa mga miyembro.

Magagawa nilang:

 • Magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong plano.
 • Turuan kang makuha ang pangangalagang kailangan mo.
 • Makatulong sa mga isyu sa doktor o reklamo.

Kalusugan ng Pag-iisip

Ang kalusugan ng pag-iisip ay kasinghalaga ng kalusugan ng pangangatawan. Kaya mayroon kaming saklaw para sa dalawang ito.

Kasama rito ang:

 • Therapy para sa kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali.
 • Panggagamot sa pang-aabuso sa gamot.
 • Mga Gamot.

NurseLine

Maaaring dumating ang mga medikal na tanong at sitwasyon sa mga hindi magandang pagkakataon. Kapag may mga tanong ka tungkol sa iyong kalusugan, puwede kang tumawag sa nurse 24 (na) oras sa isang araw, 7 (na) araw sa isang linggo.

Gagawin ng aming mga nurse na:

 • Tutukuyin ang mga sintomas.
 • Tumulong sa pangangalaga sa sarili.
 • Papayuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang center ng agarang pangangalaga.
 • Tutulungan kang malaman kung kailan dapat pumunta sa emergency room.

Mga Pagbisita ng Nurse

Minsan kailangan ng patuloy na pangangalaga pagkatapos makalabas ng ospital o agarang pangangalaga. Halimbawa, pagkatapos ng malubhang sakit, operasyon, o pinsala. Sa ganitong mga sitwasyon, bibisita ang mga nurse sa bahay para:

 • Magbigay ng medikal na pangangalaga.
 • Sagutin ang anumang tanong at alalahanin.

Pagtuturo tungkol sa Nutrisyon

Malaki ang maitutulong ng masustansyang pagkain para matulungan kang maging malusog. Puwedeng makipagkita sa iyo ang isang nutritionist para suriin ang iyong mga kagawian sa pagkain at mga pinipiling pagkain.

Magkakaroon ka ng mga bagong ideya para sa:

 • Paggawa ng mabubuting desisyon para sa mabilis ihandang pagkain at merienda.
 • Paghahanda ng masusustansyang pagkaing pasok sa badyet.

Mga Serbisyo sa Outpatient

Napakainam na malaman nang maaga pa lang kung ano ang problema.

Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Mga laboratoryo at pagsusuri.
 • Mga x-ray, scan at iba pang imaging.

Tutulungan ka naming makuha ang impormasyong kailangan para matulungang mapahusay ang iyong kalusugan o maging pinakamalusog.

Personal na Pangangalaga

Minsan mahirap gawin nang mag-isa ang mga pangunahing kaalaman pagkatapos magkaroon ng sakit o pinsala. Kung kinakailangan, magpapadala kami ng tao para tumulong sa:

 • Pagbibihis.
 • Pagligo.
 • Pagpapakain.
 • Pagluluto.
 • Pamimili.
 • Pagsasagawa ng mga gawain.

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Ang pagbubuntis ay paglalakbay na mas maganda kung may kasamang tulong ng mga kaibigan, pamilya, at doktor sa pagbubuntis o OB/GYN.

Saklaw ng aming plano ang lahat ng inirerekomendang prenatal na pagbisita at pagsusuring klinikal.

Sa mga pagpapatinging ito, ang klinika ay:

 • Tiyaking parehong malusog ang ina at sanggol.
 • Ipapaliwanag kung ano ang dapat asahan sa bawat yugto ng iyong pagbubuntis.
 • Sagutin ang mga tanong.

Paghinto sa Paninigarilyo

Alam ng karamihan ng mga tao ang masasamang epekto ng paninigarilyo. At alam nilang kailangan nilang huminto. Sinusuportahan namin ang aming mga miyembro sa paghinto nila, sa pamamagitan ng mga coach at supply. Ang hindi lang nila makukuha mula sa amin ay sermon.

Pangangalaga para sa Rehabilitasyon

Pagkatapos ng malubhang sakit, operasyon o pinsala, posibleng kailangan mo ng karagdagang pag-alaga at therapy. Kung kinakailangan, saklaw ng aming plano ang maiikling pananatili sa rehabilitation center kung saan puwede kang magpagaling. Kabilang ang:

 • Mga serbisyo ng pangangalaga sa bahay.
 • 24 na oras ng pangangalaga.
 • Tulong sa mga aktibidad sa pang-araw-araw na pamumuhay.
 • Physical, occupational at speech therapy.

Respite na Pangangalaga

Mayroon ka bang mga kapamilya o kaibigan na nag-aalaga sa iyo sa tahanan?

Kung mayroon, hinihiling naming suportahan sila sa kanilang pagsusumikap. Kaya kami nagbibigay ng pansamantalang pangangalaga para makapagpahinga ang iyong mga caregiver. Ang respite na pangangalaga ay nag-aalok sa mga caregiver ng pansamantalang bakasyon malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman o mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga.

Mga Iniksyon at Bakuna

Nakakatulong ang mga regular na iniksyon para maprotektahan ka mula sa sakit.

Kung kaya, sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Mga inirerekomendang iniksyon at bakuna.
 • Mga Influenza, Pneumococcal, Diphtheria, at Tetanus shot

Mga Serbisyong Panlipunan

Nag-aalok ang maraming komunidad ng mga karagdagang benepisyo para sa mga batang nasa planong ito. Nakakatulong ang Serbisyong Panlipunan sa mga miyembro na makipag-ugnayan sa mga lokal na programa at serbisyong ito, tulad ng:

 • WIC and pinansyal na suporta.
 • Mga serbisyo sa paaralan.
 • Pansamantalang pangangalaga.

Text4baby

Makakatulong ang Text4baby sa mga bagong nanay at magiging nanay na panatilihing malusog ang kanilang mga sarili at kanilang mga anak.

Makakatanggap ka ng mga text message habang buntis ka at sa unang taon ng iyong anak. Naglalaman ang bawat ng text ng mga tip pangkalusugan at pangkaligtasan para sa mga paksa tulad ng:

 • Pangangalaga sa pagbubuntis.
 • Pagle-labor at panganganak.
 • Pagpapasuso.
 • Ligtas na pagtulog.
 • Nutrisyon.
 • Kaligtasan sa pagsakay sa kotse.

Para magkaroon ka at ang iyong anak ng magandang umpisa sa bahay.

Para mag-sign up, pumunta sa UHCHealthyFirstSteps.com

Mga Serbisyo ng Therapy (Mga Serbisyo ng Habilitasyon)

Makakatulong ang physical, occupational at speech therapy sa iyo na gumaling mula sa malubhang pinsala o sakit, o maabot ang buo mong potensyal.

Nagbibigay ang aming plano ng:

 • Occupational therapy.
 • Physical therapy.
 • Speech therapy.

Walang Limitasyong Pagbisita ng Doktor

May mga panahon na kailangan ng kalusugan mo o ng miyembro ng iyong pamila ng paulit-ulit na pagbisita sa provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Hindi nililimitahan ng aming plano ang bilang ng beses na puwede kang magpatingin sa iyong PCP. Sa ganitong paraan nakukuha mo ang pangangalagang kailangan mo at kung kailan mo ito kailangan. At makikita ng iyong doktor kung paano bumubuti ang iyong kalusugan.

Agarang Pangangalaga

Posibleng mayroon kang pinsala o biglaang sakit na hindi nakamamatay pero kailangan ng agarang atensyon. Saklaw ng aming plano ang pangangalaga sa:

 • Mga center ng agarang pangangalaga.
 • Mga unit ng medikal na tulong.
 • Iba pang walk-in na klinika.

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Maaaring matukoy kaagad ang mga problema sa kalusugan sa mga pagpapatinging ito upang magamot ang mga ito.

Mga pang-iwas na serbisyo :

 • Mga checkup para sa mga nasa hustong gulang at mga bata.
 • Pangangalaga sa sanggol nang walang sakit.
 • Pangangalaga para sa mga babaeng nagdadalantao.
 • Mga regular na iniksyon at pagsusuri.
 • Mga mammogram.
NCQA Long-Term Services and Support Award Seal

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Magagamit na Resource(magbubukas ang modal na window)

Matuto Nang Higit Pa

QUEST Integration Program ng UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software