Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Mga Planong Pangkalusugan sa Hawai‘i

Naghahanap ng murang insurance o walang gastos na insurance sa kalusugan? Nag-aalok kami ng mga plano ng Medicaid. Nag-aalok din kami ng mga dual na planong pangkalusugan para sa mga taong may Medicaid at Medicare.

Mangyaring suriin ang Ang mga katotohanan tungkol sa Coronavirus (COVID-19) mula sa UnitedHealthcare. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa FAQ tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Impormasyon tungkol sa Pansamantalang Tulong sa Publiko sa Panahon ng Pandemyang COVID-19: Kauai | Maui County | Honolulu | Hawaii Island

‘Nag-aalok kami ng 3 mga plano sa kalusugan sa Hawai‘i

I-filter Ayon sa Mga Uri ng Plano X I-clear ang Filter

 • Mga Planong Kwalipikado sa Dual <br>(Medicare - Medicaid)

  Maaari kang maging kwalipikado para sa Mga Dual na Kwalipikadong Plano kung...

  • Mas mababa ang edad mo sa 65 at kwalipikado batay sa kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon O ikaw ay hindi bababa sa 65 taong gulang at tumatanggap ng Dagdag na Tulong o tulong mula sa iyong estado.
  • Ikaw ay mamamayan ng U.S. o isang legal na residente na nanirahan na sa U.S. sa loob ng hindi mas mababa sa limang magkakasunod na taon.
  • Nakatira ka sa lugar na sineserbisyuhan ng plano.
  • Ang planong ito ay HINDI para sa mga tao na may malubhang antas na sakit sa bato, tinatawag ding end-stage renal disease (ESRD).
  Hindi kwalipikado? Maghanap ng iba pang mga plano ng Medicare sa UHCMedicareSolutions.com (Magbubukas sa Bagong Tab)
 • Mga Plan ng Medicaid

Maaari kang maging kwalipikado para sa Mga Dual na Kwalipikadong Plano kung...

 • Mas mababa ang edad mo sa 65 at kwalipikado batay sa kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon O ikaw ay hindi bababa sa 65 taong gulang at tumatanggap ng Dagdag na Tulong o tulong mula sa iyong estado.
 • Ikaw ay mamamayan ng U.S. o isang legal na residente na nanirahan na sa U.S. sa loob ng hindi mas mababa sa limang magkakasunod na taon.
 • Nakatira ka sa lugar na sineserbisyuhan ng plano.
 • Ang planong ito ay HINDI para sa mga tao na may malubhang antas na sakit sa bato, tinatawag ding end-stage renal disease (ESRD).
Hindi kwalipikado? Maghanap ng iba pang mga plano ng Medicare sa UHCMedicareSolutions.com (Magbubukas sa Bagong Tab)

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H2228-043-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang dual na planong pangkalusugan na ito ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare Part A at B (Orihinal na Medicare).

Ito ay isang plano ng Piniling Organisasyon ng Provider (Preferred Provider Organization, PPO). Mayroon kayong access sa isang lokal na network ng mga doktor at ospital. Dagdag pa rito, maaari kayong magpatingin sa anumang provider na wala sa network sa buong bansa na nakikilahok sa Medicare at tinatanggap ang plano. Maaari kayong magbayad ng mas mataas na copay o coinsurance kapag nagpatingin kayo sa isang provider na wala sa network.

Mga Pakinabang at Feature

 • Dental

  Hanggang $2500 para sa mga saklaw na serbisyo sa ngipin tulad ng mga pasta, crown, at root canal

 • Mga OTC na Item - Debit at Allowance sa Pagkain

  Hanggang $980 bawat taon para sa pagbili ng mga OTC na produkto, at may dagdag na $300 bawat taon para sa masusustansyang pagkain

 • Saklaw ng Inireresetang Gamot

  $0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na gamot na may opsyong paghahatid sa bahay

May mga katanungan?    Ang mga Serbisyo sa Miyembro ay 8 a.m. - 8 p.m. 7 Araw Oktubre-Mar; L-B Abr-Set at ang mga Telesale ay 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo  1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

R3175-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang dual na planong pangkalusugan na ito ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare Part A at B (Orihinal na Medicare).

Ito ay isang plano ng Piniling Organisasyon ng Provider (Preferred Provider Organization, PPO). Mayroon kayong access sa isang lokal na network ng mga doktor at ospital. Dagdag pa rito, maaari kayong magpatingin sa anumang provider na wala sa network sa buong bansa na nakikilahok sa Medicare at tinatanggap ang plano. Maaari kayong magbayad ng mas mataas na copay o coinsurance kapag nagpatingin kayo sa isang provider na wala sa network.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Dental

  Hanggang $1000 para sa mga saklaw na serbisyo sa ngipin tulad ng mga pasta, crown, at root canal

 • Mga OTC na Item - Catalog

  Hanggang $340 bawat taon para sa pagbili ng mga over-the-counter na produkto na ihahatid sa bahay

 • Saklaw ng Inireresetang Gamot

  $0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na gamot na may opsyong paghahatid sa bahay

May mga katanungan?    Ang mga Serbisyo sa Miyembro ay 8 a.m. - 8 p.m. 7 Araw Oktubre-Mar; L-B Abr-Set at ang mga Telesale ay 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo  1-844-812-5967    TTY 711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program


Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawai‘i Medicaid Managed Care na ibinibigay ng Med-Quest Division ng Departamento ng Mga Serbisyong Pantao (Department of Human Services) ng Estado ng Hawai'i. Tinutukoy ng Estado ng Hawai‘i ang pagiging kwalipikado para sa programang ito. Nagbibigay kami ng saklaw sa kalusugan para sa mga miyembro ng Hawai‘i Medicaid. Sa Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, matatanggap mo ang lahat ng iyong regular na benepisyo sa Medicaid. Ikinalulugod naming paglingkuran ang aming mga miyembro.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Maraming Pagpipiliang Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Walk-in na Serbisyo sa Customer

  Mapapanatag ang iyong loob sa amin. Bisitahin kami o tumawag sa amin sa Honolulu, Hilo, at Kahului.

 • Mga Gamot

  Hilinging magpadala ng inireresetang gamot sa iyong tahanan.

May mga tanong ka ba?    7:45 a.m. - 4:30 p.m. Lokal na Oras, Lunes hanggang Biyernes    1-888-980-8728     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software