UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012 Steps to Enroll

Mga hakbang sa madaling pagpapatala.

Salamat sa pagsasaalang-alang sa isa sa aming mga plano ng Medicare Advantage. Upang pasimplehin ang pagpapatala, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Tiyaking nakakatugon ang planong pangkalusugan sa iyong mga pangangailangan. Halimbawa:

  • Nasa network ba ang iyong doktor?
  • Saklaw ba ang mga gamot na kailangan mo?
  • Mayroon bang malapit na ospital sa network?

Gamitin ang Mga Tool sa Pagpapatala at Paghahanap at Mga Mada-Download na Mapagkukunan upang makahanap ng mga sagot sa mga ito at iba pang mahahalagang tanong. O kaya, tawagan lang kami.

2. Tipunin ang ilang dokumento na kakailanganin mo para mag-enroll:

  • Isang listahan ng iyong mga inireresetang gamot.
  • Iyong Social Security number.
  • Iyong Medicare card, kung mayroon ka:

Medicare

  • Iyong Medicaid card ng estado, kung mayroon ka:

Medicaid

3. Tawagan ang toll-free na numero na ipinapakita sa tabi ng Plano ng Medicare Advantage na gusto mo. Sabihin sa amin kung gusto mong:

  • Magpatala sa pamamagitan ng telepono. Masasagot ng isang kinatawan ang iyong mga tanong at matutulungan kang magpatala sa pamamagitan ng telepono.
  • Makipagkita sa isang lokal na ahente na makakasagot sa iyong mga tanong at makakatulong sa iyo na magpatala.

Pag-enroll

Magpatala online ngayon.

Mangyaring ihanda ang iyong impormasyon ng Medicaid at Medicare.

Magpatala sa Plano

Magpatala gamit ang Telepono

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Humiling ng tawag

Mga Hakbang sa Pag-sign Up

Magpatala gamit ang Koreo

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Mga Tanong

Tanungin kami ng kahit ano.

Call to learn more about UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. local time, 
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Miyembro na?

8 a.m. to 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Mangyaring ihanda ang iyong impormasyon ng Medicaid at Medicare.

1-866-842-4968
TTY: 711

Mayroon kang access sa aming website na para lang sa miyembro. Print ID cards, chat with a nurse online and more.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software