Bakit dapat piliin ang UnitedHealthcare para sa inyong dual-eligible na planong pangkalusugan?

Na-post: Agosto 20, 2020

Maraming kumpanya ng insurance ang nag-aalok ng mga dual-eligible na planong pangkalusugan para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Pero hindi magkakapareho ang lahat ng dual na planong pangkalusugan. Kasama sa Mga Dual na Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan ng UnitedHealthcare ang maraming karagdagang benepisyo para makatulong na mas mapagaan ang pamumuhay ng mga taong may mga kumplikadong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at limitadong kita. Kung kayo o ang isang taong inaalagaan ninyo ay kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare, magpatuloy sa pagbabasa para malaman ang pangunahing 5 dahilan kung bakit dapat pumili ng plano mula sa UnitedHealthcare.

1. Napatunayang karanasan sa paglilingkod sa mga dual-eligible na miyembro.

Mahigit 40 taon nang naglilingkod ang UnitedHealthcare sa mga miyembrong may mga espesyal na pangangailangan. Ang aming malalim na karanasan ay nangangahulugan na nauunawaan namin ang mga natatanging pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga dual-eligible na miyembro. At bumuo kami ng mga planong pangkalusugan na may mga natatanging feature at benepisyo para matugunan ang mga partikular na pangangailangang iyon.

2. Mas maraming dual-eligible na miyembro sa buong bansa.

Naglilingkod ang UnitedHealthcare sa mas maraming dual-eligible na miyembro sa mas maraming estado kaysa sa anupamang kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan.1 

3. Katapatan ng customer.

Mas matagal na panahong pinapanatili ng mga miyembro ng United Healthcare ang kanilang mga dual na planong pangkalusugan kumpara sa iba pang plano sa pangangalagang pangkalusugan.2 Alam naming isang mahalagang desisyon ang pagpili o paglipat sa isang dual na planong pangkalusugan. Kung kaya, mahalagang pumili ng isang plano kung saan kayo masisiyahan.

4. Ang mga # 1 plano sa ganitong uri.

Ang mga dual na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ang mga pinakakilalang plano sa ganitong uri. Kapag nakita ninyo ang lahat ng karagdagang benepisyo na maaari ninyong makuha, malalaman ninyo kung bakit. Hindi nakakagulat na maraming tao ang pumipili sa UnitedHealthcare kaysa sa anupamang dual na planong pangkalusugan.

5. Bahagi kami ng inyong komunidad.

Bahagi ang UnitedHealthcare ng mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Mayroon kaming mga lisensyadong ahenteng nakatira at nagtatrabaho sa lokal na komunidad. Nagsasagawa kami ng mga espesyal na kaganapan para sa aming mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan. At tinatanggap ang inyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare sa maraming lokal na provider ng pangangalaga.

Bilang nangunguna sa industriya, maaari kayong maging panatag kapag pinili ninyo ang UnitedHealthcare para sa inyong dual-eligible na planong pangkalusugan. Nakatuon ang UnitedHealthcare sa pagtulong sa aming mga miyembro na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Iyon din ang pangako namin sa inyo.

1, 2Batay sa pambansang market share at average na pananatili ng miyembro, simula noong 2019

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software