Kailan kayo maaaring magpa-enroll sa dual na planong pangkalusugan kung mayroon kayong Medicaid at Medicare?

Na-post: January 17, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Kaya, kapag alam na ninyong kwalipikado kayo para sa dual na plano sa kalusugan, ano ang susunod? Kailan kayo maaaring magpa-enroll? Ang sagot ay maaaring nakasalalay sa inyong partikular na sitwasyon. Nasa ibaba ang kailangan ninyong malaman upang malaman kung kailan kayo maaaring magpa-enroll o lumipat sa dual na planong pangkalusugan.

Maaaring hindi na ninyo kailangang maghintay.

Ginaganap ang Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll (Annual Enrollment Period, AEP) sa Medicare minsan sa isang taon sa panahon ng taglagas. Ito ang panahon kung kailan sinumang karapat-dapat [sa Medicare] ay maaaring magpalit ng kanilang plano sa kalusugan. Ngunit kung kwalipikado kayo para sa Dual na Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan [Dual Special Needs Plan, DSNP], maaaring hindi na ninyo kailangang maghintay. Maaaring pwede kayong mag-enroll kaagad.

Maaaring karapat-dapat kayong mag-enroll ngayon kung kayo:

  • Ay 65 at bago lang na karapat-dapat para sa Medicare o mayroon kayong kapansanan na dahilan para maging kwalipikado kayo.
  • Ay magreretiro na at mawawala na sa inyo ang inyong kasalukuyang saklaw.
  • Ay lumipat ng tirahan sa labas ng kasalukuyang lugar ng serbisyo ng Medicare.
  • Ay may hindi gumagaling-galing na kondisyon tulad ng diabetes o hindi gumagaling-galing na paghina ng puso.
  • Ay tumatanggap ng mga pakinabang sa Medicaid.

Paano kung mayroon na kayong Medicare at Medicaid?

Maaari kayong magpa-enroll o lumipat sa mga dual na plano nang isang beses bawat Panahon ng Espesyal na Pagpapa-enroll (Special Enrollment Period o SEP) o sa Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll (Annual Enrollment Period o AEP) sa Medicare. Pagkatapos ninyong magpa-enroll sa dual na planong pangkalusugan, hindi na ninyo kailangang magpa-renew. Hangga’t manatili kayong karapat-dapat, awtomatikong mare-renew taun-taon ang inyong dual na planong pangkalusugan. Ngunit kailangan ninyong muling magpa-certify para sa Medicaid taun-taon upang manatiling kwalipikado para sa dual na planong pangkalusugan.

Kailan magsisimula ang inyong saklaw?

Nakasalalay iyon sa kung kailan kayo nagpa-enroll sa dual na planong pangkalusugan.

Kung Magpapa-enroll Kayo sa: Magsisimula ang Inyong Saklaw sa:
Kailan kayo unang naging karapat-dapat Ang unang araw ng buwan na kwalipikado kayo para sa Medicare
Sa Panahon ng Espesyal na Pagpapa-enroll (Special Enrollment Period o SEP) Sa unang araw ng susunod na buwan 
Sa Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll (Annual Enrollment Period o AEP) Sa unang araw ng susunod na taon
  Tandaan: kung ang inyong SEP ay makakasabay ng AEP, magsisimula ang inyong saklaw sa unang araw ng susunod na buwan.

Magpa-enroll nang maaga hangga’t maaari.

Kung mas maaga kayong magpa-enroll, mas maaga ninyong magagamit ang lahat ng karagdagang pakinabang ng dual na planong pangkalusugan.

Mahahalagang petsa upang maghanda para sa Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll sa Medicare:

Mahalagang Petsa  Paglalarawan
Oktubre 1 Simulan ang paghahanap ng mga dual na plano sa kalusugan na magagamit sa lugar na tinitirhan ninyo.  
Oktubre 15 Unang araw ng AEP, maaari kayong magpa-enroll o lumipat sa dual na planong pangkalusugan para sa susunod na taon sa kalendaryo.
Disyembre 7 Huling araw na maaari kayong magpa-enroll sa isang plano bago matapos ang AEP.
Enero 1 Ang araw na magiging aktibo ang inyong bagong plano kung magpapa-enroll kayo sa panahon ng AEP.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software