Ano ang saklaw ng seguro na makukuha ninyo sa UnitedHealthcare Dual Complete® na plano?

Kumuha ng higit pang saklaw ng seguro kaysa sa alinman sa Medicaid o Medicare lang.

Ang dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan (kilala rin bilang DSNP o dual-eligible health plan) ay nakikipagtulungan sa inyong planong pangkalusugan ng Medicaid. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid. Makakakuha rin kayo ng mas maraming pakinabang kaysa sa Original Medicare. Sinasaklaw ng Original Medicare ang mga pananatili sa ospital at pagpapatingin sa doktor.

Kailangang ibigay sa inyo ng dual-eligible na plano ang saklaw na katulad ng sa Original Medicare. Ngunit maaari ding kabibilangan ito ng higit pang pakinabang at tampok. Mga bagay na tulad ng saklaw ng pangangalaga sa ngipin, paningin, at pandinig, at higit pa. Maaari din itong magbigay sa inyo ng mas maraming pagpipilian at flexibility.

Mga karagdagang pakinabang nang walang dagdag na gastos

Kinabibilangan ang mga UnitedHealthcare Dual Complete® na plano ng maraming karagdagang pakinabang at tampok. Makukuha ang lahat ng ito sa halagang $0 na premium ng plano para sa aming mga miyembro.

Maaari kayong makakuha ng mga karagdagang pakinabang at tampok na tulad ng mga ito:

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software