Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Mga Plano Para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ng Medicare: Ano ang mga ito at paano gumagana ang mga ito

Na-post: Hunyo 19, 2020

Petsa noong huling na-update: Nobyembre 17, 2020

Ang “mga espesyal na pangangailangan” ay malawak na terminong naglalarawan sa mga taong maraming kinakaharap na hamon. Maaaring may kapansanan ka. O kaya ay mayroon kang malubhang medikal na problema sa kasalukuyan. Maaari ding maging dahilan ang pagkakaroon ng mababang kita. Ipinapaliwanag sa artikulong ito ang iba't ibang uri ng mga planong pangkalusugan para sa mga taong may mga espesyal na pangangailangan. Kung ito ay para sa iyo, para sa isang miyembro ng pamilya o kung isa kang caregiver, magandang malaman ang lahat ng iyong opsyon.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Paano gumagana ang mga Special Needs Plan ng Medicare

Ang Mga Plano Para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ng Medicare (Special Needs Plans o SNPs) ay isang uri ng Medicare Advantage Plan. Dapat saklawin ng lahat ng Medicare Advantage plan ang parehong mga serbisyo ng Medicare. Pero may ilang SNP ng Medicare na para sa mga taong may mga partikular na sakit o kinakaharap na hamon. Maaaring iangkop ng mga planong ito ang mga pagpipilian ng mga pakinabang, mga doktor, at gamot upang tumugma sa mga pangangailangan ng mga grupong sineserbisyuhan ng mga ito.

Kung dual-eligible ka, malamang na masaklaw ang karamihan sa iyong mga gastos

Ang 4 uri ng mga Special Needs Plan ng Medicare

  1. Ang Dual na Plano Para sa Mga Espesyal na Pangangailangan (Dual Special Needs Plans o D-SNPs) ay para sa mga taong may Medicare at Medicaid. (Kilala rin ang mga taong ito bilang “kwalipikado para sa dual na plano.”)
  2. Ang Mga Plano Para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ng Taong May Malubha o Pangmatagalang Sakit (Chronic Special Needs Plans o C-SNPs) ay para sa mga taong may malubha o pangmatagalang problema sa kalusugan na nagiging sanhi ng kapansanan. May ibang plano na para lang sa mga taong may partikular na kundisyon, tulad ng chronic heart failure, diabetes o mga cardiovascular disorder.
  3. Ang Mga Pang-institusyong Plano Para sa Mga Espesyal na Pangangailangan (Institutional Special Needs Plans o I-SNPs) ay para sa mga taong nakatira sa isang pasilidad ng pangangalaga tulad ng nursing home, o mga taong tumatanggap ng nursing care sa bahay.
  4. Ang Mga Plano Para sa Espesyal na Pangangailangan na May Pangangalagang Katumbas sa Institusyon (Institutional-Equivalent Special Needs Plans o IE-SNPs) ay para sa mga taong nakatira sa isang assisted living facility at nakakatanggap ng pangangalagang katulad sa isang pasilidad na may sanay na nag-aalaga.

Magkano ang gagastusin sa pagsali sa isang Special Needs Plan ng Medicare

Kung mayroon kang Medicaid at Medicare, malamang na masaklaw ang karamihan sa iyong mga gastusin. Kung wala kang Medicaid, maaaring nakadepende ang iyong mga eksaktong gastusin sa planong pipiliin mo. Sa pangkalahatan, babayaran mo ang mga pangunahing gastos sa pagkakaroon ng Medicare Advantage plan.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Pumunta sa UHCMedicareSolutions.com upang malaman ang higit pa tungkol sa iniaalok naming C-SNPs, I-SNPs, at IE-SNPs.

Resource center
Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software