5 mga pangunahing bagay na dapat malaman kapag pumipili ng dual na planong pangkalusugan.

Nakakalito ang mga termino tungkol sa kalusugan at segurong pangkalusugan. Ngunit kapag mayroon kayong Medicaid at Medicare, lalo pa itong nagiging nakakalito. Sa UnitedHealthcare, ang lahat ng ginagawa namin ay ginagabayan ng pangako na tutulong kami upang gawing mas simple ang mga bagay-bagay. Sa artikulong ito, gusto namin itong gawing mas simple upang maunawaan ang ilang mahalagang punto tungkol sa mga dual na planong pangkalusugan. 

1. Ano ang ibig sabihin ng “dual” at “dual-eligible”?

Ang dual ay isa pang paraan para sabihin ang “dalawa” o “pareho.” Sa kaso ng mga dual na planong pangkalusugan, ang dual ay nangangahulugang ang mga planong ito ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. “Dual-eligible” ang terminong naglalarawan sa mga taong karapat-dapat, o kwalipikado, na tumanggap ng mga pakinabang ng Medicaid at Medicare. Ang mga taong ito ay kilala rin bilang “mga dual-eligible.”

2. Dual na planong pangkalusugan o dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan? Ano ang pagkakaiba?

Wala. Zero. Nada. Walang pagkakaiba. Gumamit ka man ng dual na plano, dual na planong pangkalusugan, dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan o maging ang pinaikling DSNP, pareho lang ang ibig sabihin ng lahat ng terminong ito. Inilalarawan ng mga ito ang uri ng planong pangkalusugan na espesyal na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong may Medicaid at Medicare.

3. Ipinagsasama ba ng dual na planong pangkalusugan ang Medicaid at Medicare sa isang planong pangkalusugan?

Nakakalito ang puntong ito sa maraming tao, ngunit ang sagot ay hindi. Hindi pinapalitan ng dual na planong pangkalusugan ang inyong plano ng Medicaid. Mapapanatili ninyo ang inyong plano ng Medicaid, at makukuha pa rin ninyo ang lahat ng parehong mga pakinabang ng Medicaid na nakukuha ninyo ngayon. Ang dual na planong pangkalusugan ay isang uri ng plano ng Medicare Advantage. Papalitan nito ang inyong kasalukuyang plano ng Medicare. Bukod pa rito, mayroon itong saklaw ng inireresetang gamot at maraming iba pang pakinabang at tampok na hindi ninyo nakukuha sa Original Medicare. Para higit pang detalye, tingnan ang Mas maraming pakinabang kaysa sa Original Medicare

Tingnan ang "Mawawala Ba ang Aking Mga Pakinabang ng Medicaid?" na artikulo.

4. Ano ang Panahon ng Espesyal na Pagpapa-enroll kumpara sa Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll?

May mga panuntunang kumokontrol kung kailan kayo maaaring mag-enroll sa dual na plano sa kalusugan. Tingnan ang artikulo na "Kailan maaaring Mag-enroll sa Dual na Planong Pangkalusugan.  Kung maging bagong karapat-dapat kayo para sa Medicare, o mayroon kayong pangyayari sa buhay na dahilan upang maging kwalipikado kayo (gaya ng paglipat sa o pag-alis sa isang estado), maaari kayong mag-enroll gamit ang Panahon ng Espesyal na Pag-enroll (Special Enrollment Period, SEP). Ang Panahon ng Taunang Pagpapa-enroll (Annual Enrollment Period o AEP) sa Medicare ay mula Oktubre 15 hanggang Disyembre 7 taun-taon. Ang sinumang karapat-dapat ay maaaring magpa-enroll o magpalit ng kanilang plano ng Medicare. Kabilang dito kung gusto ninyong lumipat sa dual na planong pangkalusugan mula sa Original Medicare.

Gayundin, hindi ninyo kailangang mag-renew ng dual na planong pangkalusugan. Hangga’t manatili kayong karapat-dapat, awtomatikong mare-renew taun-taon ang inyong dual na planong pangkalusugan. Ngunit kailangan ninyong muling magpa-certify para sa Medicaid taun-taon upang manatiling kwalipikado para sa dual na planong pangkalusugan.

5. Saan nabibilang ang UnitedHealthcare Dual Complete®?

Ang “Dual Complete” ay ang brand name para sa mga dual na planong pangkalusugan na iniaalok ng UnitedHealthcare. Mahigit 40 (na) taon nang naglilingkod ang UnitedHealthcare sa mga taong may mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. Ngayon, naglilingkod ang UnitedHealthcare sa mas maraming duel-eligible na miyembro sa mas maraming estado kaysa sa anupamang kumpanya ng pangangalaga sa kalusugan.1

1Batay sa pambansang market share, mula noong 2019

Hindi ninyo nakikita ang hinahanap ninyo?

Ang UnitedHealthcare ay may libreng online na listahan ng libu-libong medikal na termino at ng mga kahulugan ng mga ito. Tinatawag itong Just Plain Clear at wala itong katulad sa laki ng glossary nito. 

TIP: Idagdag ang link sa inyong listahan ng mga paborito upang madali ninyong mahanap ang library anumang oras na kailanganin ninyo ito sa hinaharap.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software