Ano ang 4 na bahagi ng Medicare?

Na-post: Agosto 20, 2020

Ang Medicare ay isang pederal na programa ng insurance sa kalusugan. Sinasaklaw nito ang mga taong 65 taong gulang o mas matanda, at ilang mas bata na may mga kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon. Maaaring narinig na ninyo ang tungkol sa 4 na bahagi ng Medicare na kilala bilang Medicare Part A, B, C, at D. Pero alam ba ninyo kung ano ang pagkakaiba, o ano ang sinasaklaw ng bawat bahagi? Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang mga serbisyong sinasaklaw ng bawat bahagi ng Medicare. Maaari itong maging kapaki-pakinabang kung mayroon kayong Medicare at Medicaid at kung iniisip ninyo kung ano ang sinasaklaw ng Medicare kumpara sa inyong planong Medicaid ng estado.

1. Medicare Part A: Insurance sa Ospital.

Ano ang Medicare Part A at ano ang sinasaklaw nito?

Sinasaklaw ng Medicare Part A ang mga serbisyong maaari ninyong makuha bilang isang inpatient sa panahon ng pananatili sa ospital o pasilidad ng sanay na pangangalaga. Ang mga serbisyong ito ay ibinibigay ng mismong pasilidad ng pangangalaga, kasama ang:

  • Mga pagkain
  • Mga pagsusuri sa laboratoryo
  • Mga X-ray
  • Mga serbisyo ng silid sa operasyon at pagpapagaling, at higit pa

Sinasaklaw rin ng Medicare Part A ang serbisyo ng pangangalaga sa hospisyo at ilang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay.

Para makita kung ano ang sinasaklaw ng Medicare Part A, panoorin ang video sa ibaba.

Lalabas ang isang larawan ng asul na gusali sa dilaw na background sa ibaba ng asul na teksto.

TEXT SA SCREEN: Ano ang Sinasaklaw ng Medicare Part A?

Dahan-dahang gagalaw ang gusali papalapit sa manonood kasabay ng paghinto sa harap nito ng asul na trak na may puting krus. Magzo-zoom ang camera papunta sa isang bintana.

Lalabas ang asul at dilaw na furniture, kasama ang isang kama, upuan, TV sa isang stand, at basahan sa isang light yellow na background sa ibaba ng asul na teksto.

TEXT SA SCREEN: Sinasaklaw ng Part A ang Mga Pananatili sa Opsital at Pangangalaga sa Inpatient, Kasama ang...

Dahan-dahang gagalaw ang furniture papalapit sa manonood bago natin i-zoom in sa TV.

Lalabas ang asul na teksto sa isang puting background na napapalibutan ng light blue na border. Dahan-dahang magso-scroll pataas ang teksto.

TEXT SA SCREEN: Isang Semi-private na Kuwarto

TEXT SA SCREEN: Mga Pagkain sa Ospital

TEXT SA SCREEN: Mga Serbisyo ng Sanay na Pangangalaga

TEXT SA SCREEN: Pangangalaga sa Mga Espesyal na Yunit

TEXT SA SCREEN: Mga Ginagamit na Gamot, Medikal na Supply, at Medikal na Kagamitan Sa Panahon ng Inyong Inpatient na Pananatili

TEXT SA SCREEN: Pagsusuri sa Laboratoryo, Mga X-ray, at Medikal na Kagamitan BilangIsang Inpatient

TEXT SA SCREEN: Silid sa Operayson at Mga Serbisyo sa Pagpapagaling

TEXT SA SCREEN: Ilang Transfusion ng Dugo Sa Isang Ospital O Pasilidad ng Sanay na Pangangalaga

TEXT SA SCREEN: Mga Serbisyo sa Pagpapagaling (Hal. Pisikal na Therapy) na Tinatanggap sa Pamamagitan ng Pambahay na Pangangalagang Pangkalusugan

TEXT SA SCREEN: Sanay na Pangangalagang Pangkalusugan Sa Inyong Bahay Kung Kayo ay Pauwi na at Nangangailangan Lang ng Part-time na Pangangalaga

TEXT SA SCREEN: Pangangalaga sa Hospisyo

Magsa-slide pababa ang puting kahon at ipapakita ang asul na teksto.

TEXT SA SCREEN: Medicare Made Clear mula sa UnitedHealthcare 

2. Medicare Part B: Medikal na Insurance

Ano ang Medicare Part B at ano ang sinasaklaw nito?

Sinasaklaw ng Medicare Part B ang mga serbisyo ng doktor at pangangalaga para sa pag-iwas sa sakit. Kasama rito:

  • Ang mga serbisyong ibinibigay kapag ginagamot kayo ng isang doktor sa ospital
  • Agarang pangangalaga o paggamot sa emergency room
  • Mga pagpapatingin at regular na pagbisita sa doktor
  • Pangangalaga at pagsusuri para sa pag-iwas sa sakit, gaya ng mga bakuna laban sa trangkaso, pagsusuri sa paningin, at mga pag-screen ng kanser

Para makita kung ano ang sinasaklaw ng Medicare Part A, panoorin ang video sa ibaba.

Lalabas ang isang asul at dilaw na gusali sa isang light blue na background sa ibaba ng asul na teksto.

TEXT SA SCREEN: Ano ang Sinasaklaw ng Medicare Part B?

May hihintong dilaw na sasakyan sa harap ng gusali habang gumagalaw ang gusali papalapit sa manonood.

Magzo-zoom in ang camera sa isa sa mga bintana ng gusali.

Lalabas ang dalawang asul at dilaw na animated na tao sa isang puting background sa harap ng isang X-ray screen. Lalabas ang asul na teksto sa itaas ng mga ito.

TEXT SA SCREEN: PART B

TEXT SA SCREEN: Sinasaklaw ng Part B ang Mga Pagbisita sa Doktor at Pangangalaga sa Outpatient, Kasama ang…

Magzo-zoom in ang camera sa X-ray screen. May puting background na napapaligiran ng dilaw na border.

Dahan-dahang magso-scroll pataas ang asul na teksto sa puting background.

TEXT SA SCREEN: Mga Pagbisita sa Doktor

TEXT SA SCREEN: Mga Center ng Ambulatory na Operasyon

TEXT SA SCREEN: Mga Serbisyong Medikal sa Outpatient

TEXT SA SCREEN: Ilang Pang-iwas na Pangangalaga (Hal. Mga Bakuna para sa Trangkaso)

TEXT SA SCREEN: Mga Serbisyo sa Laboratoryo ng Klinika (Hal. Mga Pagsusuri ng Dugo o Ihi)

TEXT SA SCREEN: Mga X-ray, MRI, CT Scan, EKG, at Ilan Pang Diagnostic na Pagsusuri

TEXT SA SCREEN: Matibay na Medikal na Kagamitan Para Gamitin sa Bahay (Hal. Mga Wheelchair/Walker)

TEXT SA SCREEN: Mga Serbisyo sa Emergency Room, Part-time/Intermittent, Sanay na Pangangalaga at Mga Serbisyo ng Tulong sa Kalusugan Para Sa Pauwi na

TEXT SA SCREEN: Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip Bilang Isang Outpatient

Magsi-slip at magsa-slide pababa ang background, paalis sa screen, at may lalabas na asul na teksto sa isang dilaw na background.

TEXT SA SCREEN: Medicare Made Clear® Mula sa UnitedHealthcare
 

3. Medicare Part C: Mga Plano ng Bentahe ng Medicare

Ano ang Medicare Part C at ano ang sinasaklaw nito?

Sinasaklaw ng Medicare Part C ang Medicare Part A at B (kilala rin ito bilang “Original Medicare”). Madalas na pinagsasama ang Medicare Part A at Medicare Part B sa ilalim ng isang plano, na tinatawag na isang Medicare Advantage na plano.

Ang Mga Dual na Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (na kilala rin bilang Mga D-SNP o dual na planong pangkalusugan) ay isang uri ng Medicare Advantage na Plano. Ang mga planong ito ay para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Nag-aalok ang mga dual na planong pangkalusugan ng karagdagang tulong para sa mga namumuhay nang may mga kumplikadong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at limitadong kita. Kasama sa maraming dual na planong pangkalusugan ang koordinasyon ng pangangalaga. Mas pinapadali nito ang pamamahala sa maraming doktor at espesyalista. Karaniwang nag-aalok ang mga dual na planong pangkalusugan ng mga karagdagang benepisyo, tulad ng saklaw sa pangangalaga sa paningin, ngipin, at pandinig. Makakatulong iyon sa pagsaklaw sa pangangalaga na hindi natatanggap o maaaring hindi kayang bayaran ng maraming tao.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga karagdagang benepisyong makukuha ninyo sa dual na planong pangkalusugan.

4. Medicare Part D: Saklaw sa Inireresetang Gamot.

Ano ang Medicare Part D at ano ang sinasaklaw nito?

Sinasaklaw ng Medicare Part D ang ilang inireresetang gamot, maliban sa mga sinasaklaw na ng Medicare Part A at B. Posibleng makakuha ng saklaw sa gamot sa pamamagitan ng isang stand-alone na Part D na plano. Pero para mapadali ang mga bagay, kasama sa karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan ng Medicare Advantage ang saklaw sa gamot. Kung umiinom kayo ng anumang inireresetang gamot, maaari ninyong tiyakin kung sinasaklaw ng dual na planong pangkalusugan ang inyong mga gamot bago kayo magpatala.

Matuto pa tungkol sa saklaw sa inireresetang gamot ng dual na planong pangkalusugan.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software