Sino ang karapat-dapat para sa Dual na planong pangkalusugan para sa mga espesyal na pangangailangan?

Na-post: January 17, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Ang ibig sabihin ng "dual-eligible" ay kwalipikado ka para sa parehong mga programa ng insurance sa kalusugan ng Medicaid at Medicare. Maaari mo ring marinig ang ganitong uri ng pagiging karapat-dapat na tinatawag na "pagiging karapat-dapat sa DSNP" o "pagiging karapat-dapat sa Medicare SNP" dahil ang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ay isang uri ng Plano ng Medicare Advantage.

Ano ang kinakailangan upang maging kwalipikado para sa dual-eligible na planong pangkalusugan? Kung maaari kayong sumagot ng “oo” sa lahat ng tanong sa ibaba, posible kayong makakuha ng dual-eligible na planong pangkalusugan. Ang mga planong ito ay kilala rin bilang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan. (Matuto pa tungkol sa mga dual-eligible na planong pangkalusugan.)

Mayroon ba kayong Medicaid o nakakatanggap ng pinansyal na tulong?

Ang programa sa pangangalaga sa kalusugan ng Medicaid para sa inyong estado ay pinangangasiwaan ng pamahalaan ng inyong estado. Ang mga patakaran upang maging kwalipikado para sa Medicaid ay nakasalalay sa inyong estado. Nakakatanggap ba kayo ng pinansyal na tulong gaya ng supplemental security income (SSI)? Kung mababa ang inyong kinikita, maaaring kwalipikado kayo para sa Medicaid.

Upang malaman kung maaari kayong makakuha ng Medicaid sa inyong estado, magtanong sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado. Makakakita kayo ng link papunta sa website para sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado sa pahinang "Mga Detalye ng Plano" para sa bawat isa sa aming mga planong pangkalusugan. Upang tingnan ang mga planong iniaalok namin sa inyong lugar, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado.

Mayroon ka bang Bahagi A at B ng Medicare?

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Ito ay para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at para rin sa mga taong walang 65 (na) taong gulang na may mga partikular na kapansanan. Upang maging karapat-dapat para sa Medicare, kailangan ding ikaw ay mamamayan ng U.S. o legal na residenteng nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 (na) taon.

Ang Medicare Part A ay insurance sa ospital. Saklaw ng Medicare Part A ang ilang partikular na serbisyong maaari mong makuha bilang isang inpatient sa panahon ng pananatili sa ospital o pasilidad ng dalubhasang pangangalaga. Ang Medicare Part B ay medikal na insurance. Saklaw ng Medicare Part B ang ilang partikular na serbisyo ng doktor at pangangalaga para sa pag-iwas sa sakit. Ang Medicare Part A at B ay kilala rin bilang Original Medicare. 

Nakatira ba kayo sa lugar ng serbisyo ng plano?

Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Ang iyong address sa bahay ay kailangang nasa lugar na saklaw ng dual na plano upang maging karapat-dapat para sa partikular na dual-eligible na planong pangkalusugan na iyon. Upang makahanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa iyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Nakakatugon ka ba sa mga kinakailangan sa kalusugan ng dual na plano?

Ang ilang dual-eligible na planong pangkalusugan ay may mga karagdagang kinakailangan batay sa ilang partikular na kundisyong pangkalusugan. Kung mayroon kang malala at pangmatagalang kundisyon sa kalusugan, makipag-usap sa isang lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare upang talakayin ang iyong partikular na sitwasyon.

Sa madaling salita: Maaari ka bang maging kwalipikado sa dual-eligible na planong pangkalusugan?

Kwalipikado ka ba para sa parehong Medicare at Medicaid? Maaari kang maging karapat-dapat na maging kwalipikado para sa dual-eligible na plano kung:

  • Kwalipikado ka para sa Medicaid sa iyong estado
  • Kwalipikado ka para sa Medicare Part A at B (Original Medicare)
  • Nakatira ka sa lugar na saklaw ng dual-eligible na plano
  • Natutugunan mo ang mga kinakailangan sa kalusugan ng dual-eligible na plano (kung mayroon man)
     

Mag-sign up para sa D-SNP Webinar

Alamin ang tungkol sa pagiging kwalipikado sa dalawahang plano at dalawahang planong pangkalusugan sa maikling webinar na ito. Makakakuha ka rin ng mga nagbibigay-kaalamang email para matulungan kang mag-navigate sa iyong mga pagpipilian sa Medicare.

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang iyong impormasyon.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Pakitandaan: Kung mayroon kayong end stage kidney failure (ESRD), may mga partikular na kinakailangan upang malaman kung kwalipikado kayo para sa dual-eligible na plano. Kapag ganito ang sitwasyon, mangyaring makipag-usap sa lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare para talakayin ang tungkol sa partikular mong sitwasyon.

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software