Medicaid at Medicare: Maaari ninyong makuha ang dalawa.

Na-post: January 17, 2020

Medicaid at Medicare. Mahirap mag-isip ng dalawang salitang nagdudulot ng kalituhan.

  • Ano ang pagkakaiba sa pagitan nitong dalawang programa sa segurong pangkalusugan ng pamahalaan? 
  • Ano ba talaga ang Medicaid at Medicare? 
  • Sino ang karapat-dapat na makakuha ng Medicaid o makakuha ng Medicare? 
  • At paano makukuha ng ilang tao ang dalawa? 

Magbasa upang malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito at higit pa.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng Medicaid at Medicare.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng Medicaid at Medicare ay ang Medicaid ay pinapangasiwaan ng mga estado at nakabatay ito sa kinikita. Ang Medicare ay pinapangasiwaan ng pederal na pamahalaan at nakabatay ito sa edad. Ngunit may mga espesyal na sitwasyon, tulad ng ilang partikular na kapansanan, na maaaring maging dahilan upang makakuha ng Medicare ang mga mas nakababata.

Ano ang Medicaid?

Ang Medicaid ay isang paraan upang makakuha ng pangangalaga sa kalusugan sa mas mababang halaga o minsan ay wala kayong babayaran. Ang Medicaid ay pinapangasiwaan ng bawat estado, kaya ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring magbago ayon sa estado. Maaari pang may sariling pangalan ang inyong estado para sa programa ng Medicaid nito. Mahalagang tandaang kailangan ninyong muling magpa-certify para sa Medicaid bawat taon.

Karaniwang sinasaklaw ng Medicaid ang:

  • Mga bata
  • Mga buntis na babae
  • Mga nakatatanda at taong may mga kapansanan
  • Mga karapat-dapat na adultong mababa ang kinikita

Ano ang Medicare?

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Sinasaklaw ng Medicare ang:

  • Mga taong 65 (na) taong gulang pataas.
  • Ilang taong mas bata sa 65 (na) taong gulang na maaaring kwalipikado dahil sa isang kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

Tinutulungan ng Medicare ang milyon-milyong senior na Amerikano at taong may kapansanan para saklawin ang ilan sa kanilang mga gastos sa pangangalaga sa kalusugan. May 4 iba’t ibang bahagi ang Medicare. Nakakatulong ito na mabigyan ang mga tao ng mas maraming pagpipilian sa pangangalaga sa kalusugan, upang makapili sila ng plano ng pangangalaga sa kalusugan na pinakamainam na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan.

Ang 4 (na) bahagi ng Medicare.

FYI (Para sa Inyong Kaalaman): Ang Part A at B ay kilala rin bilang “Original Medicare.”

Part A

Tumutulong sa pagbabayad para sa mga pananatili sa ospital at pangangalaga ng inpatient.

Part B

Tumutulong sa pagbabayad para sa mga pagpapatingin sa doktor at pangangalaga ng outpatient.

Iniaalok ng mga pribadong kompanya ng seguro ang iba pang mga uri ng mga plano ng Medicare na may mga karagdagang pakinabang na lampas pa sa nasa Original Medicare:

Part C

Pinagsasama ng Part A (seguro para sa ospital) at Part B (medikal na seguro) sa isang plano na madalas na mayroon ding saklaw para sa inireresetang gamot.

Part D

Saklaw para sa inireresetang gamot.

Paano ninyo makukuha ang Medicaid at Medicare?

May ilang taong kwalipikado para sa Medicare dahil sa edad (sila ay 65 (na) taong gulang pataas) o dahil sa pagkakaroon ng kapansanan. Kwalipikado rin sila para sa Medicaid dahil natutugunan nila ang mga kinakailangan upang maging kwalipikado para sa Medicaid sa kanilang estado. Ang mga taong ito ay “dual eligible” dahil karapat-dapat sila sa Medicare at Medicaid.

Ano ang mga dual na planong pangkalusugan?

Ang mga dual na planong pangkalusugan ay idinisenyo para lang sa mga taong may Medicaid at Medicare. Ang mga ito ay espesyal na uri ng plano na Medicare Part C (Medicare Advantage). Ipinagsasama ng mga dual na planong pangkalusugan ang saklaw para sa ospital, medikal at inireresetang gamot. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid. Bukod pa rito, makakakuha kayo ng mas maraming pakinabang kaysa sa Original Medicare. At makukuha ninyo ang lahat ng ito sa halagang $0 na premium ng plano.

Basahin ang artikulong "Mawawalan Ba Ako ng Aking Mga Benepisyo sa Medicaid?".

Ano ang mga dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan?

Ang mga dual na planong pangkalusugan ay kilala rin bilang mga dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan. Iniaalok ang mga ito ng mga pribadong kumpanya ng seguro, kaya makakahanap ka ng dual na planong pangkalusugan na pinakamainam na nakakatugon sa inyong mga pangangailangan sa segurong pangkalusugan. Hindi magbabago ang inyong pagiging karapat-dapat o mga pakinabang ng Medicaid kapag mayroon kayong dual na planong pangkalusugan.

Mag-sign up para sa D-SNP Webinar

Alamin ang tungkol sa pagiging kwalipikado sa dalawahang plano at dalawahang planong pangkalusugan sa maikling webinar na ito. Makakakuha ka rin ng mga nagbibigay-kaalamang email para matulungan kang mag-navigate sa iyong mga pagpipilian sa Medicare.

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang iyong impormasyon.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaang ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring magbago depende kung saan kayo nakatira. Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software