Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Medicaid kumpara sa Medicare: Maaari ninyong makuha pareho

Na-post: January 17, 2020

Petsa noong huling na-update: Disyembre 02, 2022

Medicaid at Medicare. Mahirap mag-isip ng dalawang salitang nagdudulot ng kalituhan.

  • Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga programa ng Medicare at Medicaid?
  • Ano ba talaga ang Medicaid at Medicare? 
  • Sino ang karapat-dapat na makakuha ng Medicaid o makakuha ng Medicare? 
  • Paano mo maaaring makuha ang Medicare at Medicaid nang magkasabay?

Magbasa upang malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito at higit pa.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng Medicaid at Medicare

Ang pagkakaiba sa pagitan ng Medicaid at Medicare ay ang Medicaid ay pinapangasiwaan ng mga estado at nakabatay ito sa kinikita. Ang Medicare ay pinapangasiwaan ng pederal na pamahalaan at nakabatay ito sa edad. Ngunit may mga espesyal na sitwasyon, tulad ng ilang partikular na kapansanan, na maaaring maging dahilan upang makakuha ng Medicare ang mga mas nakababata.

Ano ang Medicaid?

Ang Medicaid ay isang paraan upang makakuha ng pangangalaga sa kalusugan sa mas mababang halaga o minsan ay wala kayong babayaran. Ang Medicaid ay pinapangasiwaan ng bawat estado, kaya ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring magbago ayon sa estado. Maaari pang may sariling pangalan ang inyong estado para sa programa ng Medicaid nito. Mahalagang tandaang kailangan ninyong muling magpa-certify para sa Medicaid bawat taon.

Karaniwang sinasaklaw ng Medicaid ang:

  • Mga bata
  • Mga buntis na babae
  • Mga nakatatanda at taong may mga kapansanan
  • Mga karapat-dapat na adultong mababa ang kinikita

Ano ang Medicare?

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Sinasaklaw ng Medicare ang:

  • Mga taong 65 (na) taong gulang pataas.
  • Ilang taong mas bata sa 65 (na) taong gulang na maaaring kwalipikado dahil sa isang kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

Tinutulungan ng Medicare ang milyon-milyong senior na Amerikano at taong may kapansanan para saklawin ang ilan sa kanilang mga gastos sa pangangalaga sa kalusugan. May 4 iba’t ibang bahagi ang Medicare. Nakakatulong ito na mabigyan ang mga tao ng mas maraming pagpipilian sa pangangalaga sa kalusugan, upang makapili sila ng plano ng pangangalaga sa kalusugan na pinakamainam na nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan.

Ang 4 (na) mga bahagi ng Medicare

FYI (Para sa Inyong Kaalaman): Ang Part A at B ay kilala rin bilang “Original Medicare.”

Part A

Tumutulong sa pagbabayad para sa mga pananatili sa ospital at pangangalaga ng inpatient.

Part B

Tumutulong sa pagbabayad para sa mga pagpapatingin sa doktor at pangangalaga ng outpatient.

Iniaalok ng mga pribadong kompanya ng seguro ang iba pang mga uri ng mga plano ng Medicare na may mga karagdagang pakinabang na lampas pa sa nasa Original Medicare:

Part C

Pinagsasama ng Part A (seguro para sa ospital) at Part B (medikal na seguro) sa isang plano na madalas na mayroon ding saklaw para sa inireresetang gamot.

Part D

Saklaw para sa inireresetang gamot.

Paano mo maaaring makuha ang Medicare at Medicaid nang magkasabay?

May ilang taong kwalipikado para sa Medicare dahil sa edad (sila ay 65 (na) taong gulang pataas) o dahil sa pagkakaroon ng kapansanan. Kwalipikado rin sila para sa Medicaid dahil natutugunan nila ang mga kinakailangan upang maging kwalipikado para sa Medicaid sa kanilang estado. Ang mga taong ito ay “dual eligible” dahil kwalipikado sila para sa Medicaid at Medicare.

Ano ang mga dual na planong pangkalusugan?

Ang mga dual na planong pangkalusugan ay idinisenyo para lang sa mga taong may Medicaid at Medicare. Ang mga ito ay espesyal na uri ng plano na Medicare Part C (Medicare Advantage). Ipinagsasama ng mga dual na planong pangkalusugan ang saklaw para sa ospital, medikal at inireresetang gamot. Mapapanatili mo ang lahat ng iyong benepisyo sa Medicaid. Bukod pa rito, makakakuha kayo ng mas maraming pakinabang kaysa sa Original Medicare. At makukuha mo ang lahat ng ito sa kasing-baba ng $0 na premium ng plano.

Ano ang Mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (mga D-SNP)?

Ang gma dalawahang planong pangkalusugan ay kilala rin bilang Mga Dalawahang Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan (mga D-SNP). Iniaalok ang mga ito ng mga pribadong kompanya ng insurance, upang makahanap ka ng dalawahang planong pangkalusugan na pinakamahusay na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan sa insurance sa kalusugan. Hindi magbabago ang inyong pagiging karapat-dapat o mga pakinabang ng Medicaid kapag mayroon kayong dual na planong pangkalusugan.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software