Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

A

 • Mga Aktibidad sa Araw-Araw na Pamumuhay (ADLS)

  Mga aktibidad na ginagawa bilang bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng isang tao, tulad ng pagligo, pagbibihis, paggamit ng banyo, paghiga at pagbangon sa kama at pagkain.

 • Actuary

  Isang tao na nagtatantya ng mga peligro at premium ng seguro.

 • Admission

  Isang nakarehistrong pasyente, na kadalasan na-admit nang hindi bababa sa 24 (na) oras, sa isang ospital, pasilidad ng sanay na pag-aalaga o iba pang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

 • Aftercare

  Mga serbisyo pagkatapos ng pananatili sa ospital o pagpapagaling.

 • Alternatibong Pangangalaga

  Pangangalaga na hindi pang-inpatient na tinanggap sa lugar na hindi kasing-tindi sa ospital o ibang pang-inpatient na pasilidad (tulad ng sentro para sa pang-araw na operasyon).

 • Apela

  Isang pormal na kahilingan upang suriin ang isang aksyon kapag hindi ka nasisiyahan sa ginawang desisyon ng iyong planong pangkalusugan.

B

 • Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-uugali

  Pagtatasa at paggamot sa mga sakit sa pag-iisip o pag-abuso ng ipinagbabawal na gamot.

 • Makikinabang

  Isang tao na tumatanggap ng mga pakinabang sa seguro.

 • Antas ng Pakinabang

  Ang limitasyon o halaga ng mga serbisyo na karapat-dapat para sa isang tao batay sa kontrata sa planong pangkalusugan.

C

 • Koordinasyon ng Pangangalaga

  Ang koordinasyon ng pangangalaga ay ang mga pinagsamang pagsusumikap ng mga nagbabayad, kawani ng pangangalaga sa kalusugan at mga organisasyong nakabase sa komunidad (community-based organization o CBO) upang magsaayos at mahusay na magtulungan sa impormasyon ng pasyente, mga pangangailangan sa kalusugan, at aktibidad upang maihatid ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga sa pasyenteng iyon.2
 • Carrier

  Isang kompanyang namamahala o nagbebenta ng mga programa sa pakinabang sa kalusugan.

 • Pamamahala ng Kaso

  Ang proseso ng pagtukoy sa mga pasyenteng may partikular na mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at nakikipagtulungan sa kanila at sa kanilang (mga) doktor para maipagkaloob ang mga posibleng pinakamainam na paggamot.

 • Tagapamahala ng Kaso

  Isang nurse, doktor o social worker na nakikipagtulungan sa mga pasyente, mga provider ng pangangalaga sa kalusugan, doktor at mga tagapagseguro upang matukoy at makoordina ang plano sa pangangalaga sa kalusugan. Tinatawag ring taga-ayos ng pangangalaga.

 • Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)

  Ang pederal na ahensya na responsable para sa pamamahala ng Medicare at pangangasiwa sa pamamahala ng mga estado sa Medicaid.

 • Katibayan ng Saklaw (COC)

  Isang paglalarawan sa mga pakinabang na kabilang sa planong pangkalusugan.

 • Programa ng Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (Children's Health Insurance Program o CHIP)

  Isang programa ng lahat ng pakinabang para sa halos 6.7 milyong batang walang insurance sa buong bansa1. Ang pagiging karapat-dapat para sa programa ay pinakamadalas na natutukoy sa pananalapi, at kinakailangan ng pederal na magbigay ng pangunahing pangangalaga, pangangalaga sa ngipin, mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali, at pagbabakuna para sa mga bata mula sa pagsilang hanggang edad 19.
 • Claim

  Impormasyong isinumite ng isang provider o isang nasasaklawang tao na nagpapatunay sa partikular na mga serbisyong pangkalusugan na ibinigay sa pasyente at humihiling ng pagbabayad.

 • Pinsala sa Pag-iisip

  Huminang memorya o pangangatwiran.

 • Coinsurance

  Ang porsiyento ng halaga ng isang serbisyo na kailangan mong bayaran sa provider ng nasabing serbisyo.

 • Copayment (Mga Copay)

  Ang dolyar na halaga na babayaran mo sa doktor sa iyong pagbisita.

 • Pansamantalang Limitasyon sa Saklaw

  Ang pangalan para sa hakbang sa plano sa reseta ng Medicare Part D kung saan babayaran mo ang lahat ng iyong mga gastos para sa mga karapat-dapat na gamot.

D

 • Petsa ng Serbisyo

  Ang petsa kung kailan ibinigay sa nasasaklaw na tao ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Nababawas

  Ang halaga ng karapat-dapat na gastos na kailangang bayaran ng taong nasasaklaw bawat taon na galing sa sariling bulsa bago magsimulang magbayad ang plano.

 • Dependent

  Isang indibidwal na umaasa sa miyembro para sa pinansyal na suporta at/o nakakakuha ng saklaw na pangkalusugan sa pamamagitan ng asawa, magulang o lolo/lola na siyang miyembro.

 • Kapansanan

  Anumang kondisyong nagreresulta sa mga limitasyon sa pagkilos na nakakaabala sa kakayahan ng isang tao na isagawa ang kanyang nakagawiang trabaho at nagreresulta sa malaking limitasyon sa isa o higit pang pangunahing mga aktibidad sa buhay.

 • Pagpaplano sa Paglabas sa Ospital

  Ang pagsusuri sa mga medikal na pangangailangan ng pasyente para maisaayos ang naaangkop na pangangalaga pagkatapos lumabas mula sa lugar na pang-inpatient.

 • Pormularyo ng Gamot

  Isang listahan ng mga reseta na gamot na piniling gamitin ng planong pangkalusugan at ibinibigay sa mga taong nasasaklaw sa pamamagitan ng mga nakakontratang botika.

 • Pagiging Dual Eligible

  Ang pagiging dual eligible ay tumutukoy sa pagiging karapat-dapat ng isang indibidwal na magpatala sa parehong mga programa ng Medicaid at Medicare. Ang mga indibidwal na karapat-dapat para sa parehong mga programa ay karaniwang tinutukoy bilang mga dual o dual eligible. 

 • Dalawahang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (DSNP)

  Isang partikular na plano ng Medicare Advantage na ginawa para sa mga dual o dual eligible. Dahil sa madalas na kumplikadong katangian ng mga pangangailangan ng panlipunan, pangkaisipan, at pisikal na pangangalaga para sa mga dual, tumutulong ang DSNP na gawing sentralisado ang pangangalaga mula sa dalawang programa at magbigay ng pangangalagang nakatuon sa pasyente na idinisenyo upang mas madaling i-navigate. 

E

 • Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa

  Ang petsa kung kailan nagkaroon ng bisa ang kontrata.

 • Petsa ng Pagiging Karapat-Dapat

  Ang tinukoy na petsa kung kailan nagiging karapat-dapat ang isang miyembro para sa mga pakinabang sa ilalim ng isang umiiral na kontrata.

 • Programang Tulong sa Empleyado (EAP)

  Ang mga serbisyo na idinisenyo upang matulungan ang mga empleyado, ang mga miyembro ng kanilang pamilya, at mga employer sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problema sa lugar na pinagtatrabahuhan at mga personal na problema.

 • Kontribusyon ng Employer

  Ang halaga na inaambag ng isang employer sa mga gastos sa premium ng planong pangkalusugan.

 • Nakalista

  Isang taong nakalista para sa saklaw sa ilalim ng kontrata ng planong pangkalusugan.

 • Mga Pagbubukod

  Mga partikular na kondisyon o pangyayari na hindi sasaklawin o ire-reimburse ng polisa o plano.

 • Paliwanag ng Mga Pakinabang (EOB)

  Ang pahayag ng saklaw na naglilista ng mga serbisyong ibinigay, halagang sinisingil at isinagawang pagbabayad.

 • Pasilidad para a Pinahabang Pangangalaga

  Isang nursing home o nursing center na lisensyado at kadalasang nagkakaloob ng 24 na oras na pangangalaga. Maaari itong mag-alok ng pangangalagang nakasanayan, nasa pagitan o pamproteksyon, o anumang kumbinasyon ng mga antas na ito ng pangangalaga.

 • Pagpapalawig ng mga Pakinabang

  Isang probisyon na nagbibigay-daan na maipagpatuloy ang medikal na saklaw pagkatapos ng petsa ng pagtatapos ng polisa para sa mga empleyado na hindi aktibo sa trabaho at para sa mga dependent na nasa ospital sa petsang iyon.

F

 • Pasilidad

  Isang pisikal na lokasyon kung saan ibinibigay ang pangangalaga sa kalusugan o mga serbisyo, tulad ng ospital, klinika, emergency room o ambulatory care center.

 • Pormularyo

  Tingnan ang pormularyo ng gamot.

 • Ganap na Pinagsamang Dual Eligible (Fully Integrated Dual Eligible o FIDE)

  Partikular na dual eligible na tumatanggap ng ganap na pinagsamang mga pakinabang ng Medicare at Medicaid mula sa iisang pinapamahalaang samahan ng pangangalaga (managed care organization o MCO) sa pamamagitan ng ganap na pinagsamang dual eligible na plano para sa mga espesyal na pangangailangan, o FIDE-SNP. Ang mga FIDE at FIDE-SNP ay tumutulong na pahusayin at isaayos ang mga pakinabang at kinakailangang mahirap i-navigate na kasama ng pagiging dual eligible. 

 • Ganap na Pinagsamang Dual Eligible na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan (Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan o FIDE-SNP)

  Tingnan ang FIDE (sa itaas). 

G

 • Generic na Gamot

  Ang isang generic na gamot ay mas mura kaysa sa isang gamot na may tatak at ibinebenta ito sa ilalim ng karaniwan o "generic" na pangalan para sa gamot na iyon. Tinatawag ring katumbas na generic.

 • Daing

  Ang iyong pahayag ng hindi pagkakuntento sa anumang bahagi ng iyong pangangalaga. Ang isang daing ay maaaring maisampa sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o sa pagsulat, at dapat na maisampa nang direkta kasama ang inyong plano.

H

 • Package ng mga Pakinabang sa Kalusugan

  Ang mga serbisyo at saklaw ng planong pangkalusugan na iniaalok sa isang grupo o indibidwal.

 • Saklaw sa Kalusugan

  Ang kabayaran sa mga pakinabang para sa saklaw na sakit o pinsala. Maaaring kabilang nito ang pangangalagang dental, pang-medikal at paningin, gayundin ang ibang mga pakinabang.

 • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)

  Isang pederal na batas na naglalayong mapabuti ang pagiging available at matatag ng saklaw ng segurong pangkalusugan.

 • Organisasyon sa Pagpapanatili ng Kalusugan (HMO)

  Isang kompanya na nagbibigay o nagsasaayos sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro ng plano nito.

 • Planong Pangkalusugan

  Organisasyon sa pagpapanatili ng kalusugan, organisasyon ng piniling provider, plano ng nakaseguro, plano na self-funded o iba pang grupong sumasaklaw sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Ahensiya ng Kalusugan sa Tahanan (HHA)

  Isang pasilidad o programa na lisensyado, sertipikado o kung hindi man ay awtorisado alinsunod sa estado o pederal na mga batas upang magkaloob ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa tahanan.

 • Hospisyo

  Isang pasilidad o programa na nagkakaloob ng pangangalaga para sa may taning na ang buhay.

I

 • Kapinsalaan

  Anumang pagkawala o hindi pagiging normal ng sikolohiya, pisyolohiya o istraktura ng katawan o pagkilos (hal., pagkawala ng pandinig).

 • Mga Serbisyo sa Loob ng Lugar

  Pangangalaga sa kalusugan na natatanggap sa loob ng awtorisadong lugar ng serbisyo mula sa provider na nakakontrata sa planong pangkalusugan. Tinatawag ring mga serbisyong nasa loob ng network.

 • Inpatient

  Isang indibidwal na na-admit sa ospital bilang nakarehistrong pasyenteng nakaratay nang hindi bababa sa 24 (na) oras at tumatanggap ng mga serbisyo sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor.

L

 • Pangmatagalang Pangangalaga

  Tulong at pangangalaga para sa mga tao na may mga hindi gumagaling na kapansanan. Ang layunin ng pangmatagalang pangangalaga ay upang matulungan ang mga taong may mga kapansanan na mabuhay nang mag-isa hangga't maaari. Higit na nakatuon ito sa pangangalaga kaysa sa pagpapagaling.

M

 • Maximum na Mga Gastos Mula sa Sariling Bulsa

  Ang limitasyon sa kabuuang mga copayment, nababawas at coinsurance ng miyembro sa ilalim ng kontrata ng pakinabang.

 • Medicaid

  Isang pederal na programang pinamamahalaan at pinatatakbo ng mga pamahalaan ng estado na nagbibigay ng mga medikal na pakinabang sa mga karapat-dapat na taong may mababang kita na nangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga gastos ng programa ay pinaghahatian ng mga pamahalaang pederal at estado.

 • Medicare

  Isang pambansang pederal na pinamamahalaang programa sa segurong pangkalusugan na sumasaklaw sa mga gastos ng pagkaka-ospital, pangangalagang medikal, at ilang nauugnay na serbisyo para sa mga karapat-dapat na tao, na karaniwan ay mga indibidwal na may edad 65 at mas matanda at may kapansanang mga indibidwal na wala pang 65 (na) taong gulang.

 • Makikinabang sa Medicare

  Isang taong itinalaga ng Social Security bilang karapat-dapat na makatanggap ng mga pakinabang sa Medicare.

 • Polisa sa Dagdag na Seguro ng Medicare

  Isang polisa na inaalok ng tagapagseguro na sa pangkalahatan ay nagbabayad sa Medicare coinsurance, nababawas at mga copayment para sa Medicare Part A at B ng may-ari ng polisa at maaaring magkaloob ng mga dagdag na pakinabang, depende sa polisa.

 • Miyembro

  Isang tao na nakalista sa planong pangkalusugan sa panahon ng pag-uulat. Kabilang sa mga miyebro ang lahat ng mga tao na direktang naka-enroll (mga naka-enroll/subscriber) at ang kanilang karapat-dapat na mga umaasa. Kilala rin bilang saklaw na tao o kalahok sa plano.

 • Provider ng Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip

  Isang psychiatrist, lisensyadong psychologist para sa konsultasyon, social worker, ospital o ibang pasilidad na may naaangkop na lisensya at kwalipikado upang magbigay ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip sa ilalim ng batas ng hurisdiksyon kung saan natatanggap ang paggamot.

N

 • Network

  Isang system ng mga nakakontratang doktor, ospital at provider ng suporta na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga miyembro.

 • Provider ng Network

  Isang provider na may kontrata sa planong pangkalusugan upang maghatid ng mga medikal na serbisyo sa mga nasasaklawang tao. Ang provider ay maaaring isang manggagamot, ospital, botika, ibang pasilidad o ibang provider ng pangangalaga sa kalusugan. Kilala rin bilang provider ng network o kalahok.

O

 • Labas-ng-Lugar (OOA)

  Saklaw para sa paggamot na nakuha ng nasasaklawang tao na pansamantalang nasa labas ng lugar ng serbisyo ng network.

 • Wala sa network (OON)

  Saklaw para sa paggamot ng isang hindi nakakontratang provider. Bilang karaniwan, nangangailangan ito ng kabayaran ng nababawas at mas mataas na mga copayment at coinsurance kaysa sa panggagamot mula sa nakakontratang provider. Hindi nag-aalok ng mga pakinabang ang ilang mga planong pangkalusugan para sa panggagamot sa labas ng network, maliban sa mga emergency.

 • Mga Gastos/Gastusin Mula sa Sariling Bulsa (OOPS)

  Ang bahagi ng mga babayaran para sa mga saklaw na serbisyong pangkalusugan na kinakailangang mabayaran ng nakalista, kabilang ang mga copayment, coinsurance at nababawas.

 • Outpatient

  Isang tao na tumatanggap ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital o nakabukod na sentro ng operasyon nang hindi kinakailangang i-admit sa ospital.

 • Over-The-Counter (OTC) na Gamot

  Isang produktong gamot na hindi nangangailangan ng reseta sa ilalim ng pederal na batas o batas ng estado.

P

 • Kalahok na Provider

  Isang provider na may kontrata sa planong pangkalusugan upang maghatid ng mga medikal na serbisyo sa mga nasasaklawang tao. Ang provider ay maaaring isang manggagamot, ospital, botika, ibang pasilidad o ibang provider ng pangangalaga sa kalusugan. Kilala rin bilang network o in-network provider.

 • Tagapagbayad

  Isang organisasyon na nagbabayad sa gastos para sa saklaw sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Doktor

  Sinumang doktor ng medisina (M.D.) o doktor ng osteopathy (D.O.) na lisensyado at kwalipikado sa ilalim ng batas.

 • Matagal nang Umiiral na Kundisyon

  Anumang medikal na kondisyon na na-diagnose o nagamot sa loob ng isang partikular na panahon. Maaaring hindi saklaw ang matagal nang umiiral na mga kundisyon para sa ilang tinukoy na tagal ng panahon (karaniwan ay anim hanggang 12 (na) buwan).

 • Premium

  Ang halaga na binabayaran ng miyembro sa isang carrier para sa pagkakaloob ng saklaw sa ilalim ng isang kontrata.

 • Reseta na Gamot

  Isang gamot na inaprubahan ng Food and Drug Administration, at sa ilalim ng pederal na batas o batas ng estado, ay maaari lang ibigay mula sa isang lisensyadong doktor o ibang practitioner na may pahintulot.

 • Pangangalagang Nakakapigil ng Sakit

  Pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa mga prayoridad para sa pag-iwas sa sakit, maagang pagtuklas at maagang paggamot sa mga kondisyon, at sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng regular na pisikal na eksaminasyon, pagpapabakuna at pangangalaga para maiwasan ang pagkakasakit.

 • Pangunahing Pangangalaga

  Pangunahin o pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan, karaniwang na ibinibigay ng mga practitioner ng family practice, pediatric at internal medicine.

 • Provider

  Isang doktor, ospital, group practice, nursing home, botika o sinumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na nagbibigay ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Q

 • Kwalipikadong Makikinabang sa Medicare (QMB)

  Isang tao na ang kita ay mas mababa sa 100% ng mga pederal na alituntunin sa kahirapan, at siyang dapat na sagutin ng estado para sa pagbabayad ng kanyang mga premium, nababawas at copayment sa Medicare Part B.

R

 • Rate

  Ang halaga ng pera sa bawat klasipikasyon ng pagpapalista na binabayaran sa isang carrier para sa medikal na saklaw. Karaniwang sinisingil ang rate nang buwanan at maaaring magbago.

 • Referral

  Ang rekomendasyon ng isang doktor at/o planong pangkalusugan para sa isang nasasaklawang tao upang makatanggap siya ng pangangalaga mula sa ibang doktor o pasilidad. Minsan, kinakailangan para sa panggagamot ng mga espesyalista at para sa panggagamot sa labas ng network.

 • Mga Pakinabang ng Retirado

  Mga pakinabang na ibinibigay ng mga employer sa kanilang mga retirado.

S

 • Pangalawang Opinyon

  Ang opinyong medikal ng isa pang propesyunal sa pangangalaga sa kalusugan – para ihambing sa medikal na dayagnosis.

 • Sekundaryang Pangangalaga

  Mga serbisyong ibinibigay ng mga medikal na espesyalista, gaya ng mga cardiologist, urologist at dermatologist, na sa pangkalahatan ay walang naunang kaugnayan sa mga pasyente.

 • Lugar ng Serbisyo

  Ang heograpikong lugar na sineserbisyuhan ng planong pangkalusugan.

 • Pasilidad ng Sanay na Pag-aalaga (SNF)

  Isang pasilidad na tumatanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng pagpapagaling at medikal na pangangalaga.

 • Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (SNP)

  Mga planong pangkalusugan na inangkop upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong namumuhay nang mayroong isa o higit pang hindi gumagaling na sakit na karapat-dapat din para sa Medicare.

 • Subscriber

  Tingnan ang nakalista.

 • Buod ng Paglalarawan sa Plano

  Isang paglalarawan sa kabuuang package ng mga pakinabang na available sa isang empleyado nang ayon sa kinakailangan.

T

 • Pasilidad ng Paggamot

  Isang residensyal o hindi residensyal na pasilidad na gumagamot sa pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot o karamdaman sa pag-iisip.

U

 • Agarang Pangangalaga

  Isang alternatibo sa pangangalaga ng departamentong pang-emergency ng ospital na ginagamit para sa mga hindi emergency na sitwasyon. Ginagamit kapag pangmadalian ang mga kundisyong pangkalusugan, ngunit hindi banta sa kalusugan o buhay.

Bumalik sa tuktok ng pahina

Mga Madalas Itanong

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software