Mga Madalas Itanong

Makakuha ng mga sagot sa mga FAQ para sa mga taong may Medicaid at Medicare.

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Ito ay para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at para rin sa mga taong walang 65 (na) taong gulang na may mga partikular na kapansanan.

Ang Medicaid ay nagbibigay ng saklaw sa kalusugan para sa milyon-milyong Amerikano, kabilang ang mga karapat-dapat na nasa hustong gulang na mababa ang kita, mga bata, buntis, nakatatanda at taong may mga kapansanan. Ang Medicaid ay magkasamang pinopondohan ng mga estado at pederal na pamahalaan. Ang Medicare ay isang pederal na programa. Nagbibigay ito ng saklaw para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at gayundin sa ilang taong wala pang 65 (na) taong gulang na kwalipikado dahil sa kapansanan.

Ang mga Plano ng Medicare Advantage (kilala rin bilang Medicare Part C) ay nag-aalok ng alternatibo sa Original Medicare (kilala rin bilang Medicare Part A at B). Pinapalitan ng mga Plano na Medicare Advantage (MA) ang iyong saklaw sa ilalim ng Part A at B, at kung minsan ay may karagdagang saklaw na kasama rito. Kadalasan (ngunit hindi palagi) na may kasama sa mga ito na partikular na network ng mga doktor at provider na maaari mong gamitin para makatanggap ng pangangalaga, na kung minsan ay sa mas mabababang halaga.

Ang mga dual na plano sa mga espesyal na pangangailangan (tinatawag ding mga dual na planong pangkalusugan o mga DNSP kapag pinaikli) ay para sa mga taong kwalipikado sa parehong Medicare at Medicaid. Nakikipagtulungan ang dual na planong pangkalusugan sa inyong planong pangkalusugan ng Medicaid. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid. Sinasaklaw ng mga dual na planong pangkalusugan ang mga kwalipikadong pagbisita sa doktor, pananatili sa ospital at inireresetang gamot. Para sa mga taong kwalipikado, ang mga dual na planong pangkalusugan ay maaaring mag-alok ng mas maraming pakinabang sa kalusugan kaysa sa Orihinal na Medicare at ng hiwalay na plano ng Part D.

Mga dual na planong pangkalusugan ay:

 • Idinisenyo para sa mga taong maaaring nangangailangan ng karagdagang tulong dahil sa mga kapansanan, edad at/o
  mga kondisyon sa kalusugan.
 • Nagbibigay ng mas maraming pakinabang kaysa sa Original Medicare.
 • Iniaalok ng mga pribadong kompanya ng seguro tulad ng UnitedHealthcare.
 • Walang karagdagang gastos.  

(Kahit na mayroong kang premium — ito ang halaga na babayaran mo para sa seguro — maaari kang maging kwalipikado para sa mga subsidy sa may mababang kita para makatulong sa gastos.)

Nag-aalok ang mga dalawahang plano ng segurong pangkalusugan ng mga pakinabang at serbisyo na hindi karaniwang makukuha sa Medicare o Medicaid. Sa dual na planong pangkalusugan, mapapanatili mo ang iyong mga benepisyo sa Medicaid, at makakakuha ka ng mas maraming benepisyo kaysa sa Original Medicare nang walang dagdag na bayarin.

Maraming karagdagang pakinabang at tampok na kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare.1

Maaaring saklawin ng aming mga plano ang:

 • Regular na pangangalaga sa ngipin
 • Mga kredito para bumili ng daan-daang produktong pangkalusugan
 • Mga pagsusuri sa mata, at kredito para sa eyewear
 • Mga pagsusuri sa pandinig, at kredito para sa mga hearing device
 • At marami pa

Kasama rin sa ilang dual na planong pangkalusugan ang koordinasyon ng pangangalaga. Malaking tulong ito — lalo na para sa mga taong may mga komplikadong pangangailangang medikal. Mas pinapadali nito ang pangangasiwa ng iyong mga doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga.

1 Pakitandaan na maaaring mabago ang mga alok ng mga dual na plano ng UnitedHealthcare, at gayundin ang mga partikular na pakinabang na kasama sa mga ito, depende sa kung saan ka nakatira. Para sa mga detalye tungkol sa mga dalawahang plano na makukuha sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang feature sa paghahanap sa aming home page sa UHCCommunityPlan.com.

Oo. May ilang tao na kwalipikado sa parehong Medicare at Medicaid. Ang mga taong ito ay kwalipikado sa Medicare dahil sa edad (sa pagiging edad 65 o mas matanda}) o dahil mayroon silang kapansanan. Kwalipikado rin sila para sa Medicaid dahil natutugunan nila ang mga hinihingi ng Medicaid sa kanilang estado. Ang mga taong kwalipikado sa parehong Medicare at Medicaid ay "dual eligible."

Inilalarawan ng "dual eligible" ang mga tao na kwalipikado para sa Medicare at Medicaid sa parehong pagkakataon. Kwalipikado ang mga taong ito sa parehong programa, kaya sila ay "dual eligible."

Ang Medicaid ay isang programa sa pangangalagang pangkalusugan na pinamamahalaan sa antas ng estado ng bawat pamahalaan ng estado. Gayunpaman, hindi mga pamahalaan ng estado ang aktwal na nagbibigay ng segurong pangkalusugan. Nakikipagkontrata ang mga pamahalaan ng estado sa mga pribadong kompanya ng seguro tulad ng UnitedHealthcare para magbigay ng saklaw sa kalusugan para sa mga makikinabang sa Medicaid at iba pang programa ng pamahalaan sa pangangalagang pangkalusugan. Ang aming mga planong pangkalusugan na itinataguyod ng pamahalaan ay pinatatakbo sa ilalim ng pangalang UnitedHealthcare Community Plan.

Ang mga planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ay iniaalok ng United Healthcare Insurance Company. Nakikipagtulungan kami (at iba pang pribadong kumpanya ng seguro) sa mga pederal na ahensya at ahensya ng estado para magbigay ng segurong pangkalusugan na itinataguyod ng pamahalaan. Hindi kami bahagi ng Medicare. Nakikipagtulungan kami sa Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) at sa pamahalaan ng maraming estado para magbigay ng saklaw sa kalusugan para sa mga tumatanggap ng Medicare at Medicaid.

Kailangan mong mag-apply sa pamamagitan ng ahensya ng estado na namamahala sa programang Medicaid sa iyong estado. Para sa mga tanong, o para alamin kung anong mga planong pangkalusugan ang iniaalok ng UnitedHealthcare Community Plan sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang feature na paghahanap sa aming home page sa UHCCommunityPlan.com.

Kapag gusto mong mag-apply para sa Medicaid, kailangan mong sagutan ang isang application form. May iba't-ibang hinihingi para sa Medicaid ang iba’t ibang estado. Malamang na kailanganin mo ang iba’t ibang dokumentong gaya ng:

Personal na Impromasyon

 • Impormasyon tungkol sa mga miyembro ng sambahayan (pangalan, petsa ng kapanganakan at Social Security number)
 • Katibayan ng pagkamamamayan

Pinansyal na Impormasyon

 • Impormasyon sa renta at sangla
 • Mga Gastusin (mga utility, daycare, atbp.)
 • Impormasyon ng sasakyan
 • Mga statement ng bangko
 • Kita (mga stub ng sahod)

Medikal na Impormasyon

 • Katibayan ng kapansanan o mga medikal na talaan na nagpapakita ng tumatagal na medikal na kundisyon
 • Mga kamakailang medikal na bill

Sa lahat ng estado, nagbibigay ang Medicaid ng saklaw sa kalusugan para sa ilang taong may mababang kita, pamilya at bata, buntis, matatanda, at taong may mga kapansanan. Sa ilang estado, sinasaklaw ng Medicaid ang lahat ng nasa hustong gulang na mas mababa ang kita kaysa sa isang partikular na antas ng kita.

Ang eksaktong mga kinakailangan para maging karapat-dapat para sa Medicaid ay nakadepende sa kung saan ka nakatira. Para malaman kung ikaw ay karapat-dapat para sa Medicaid sa iyong estado, bisitahin ang website para sa Medicaid sa iyong estado. Pagkatapos ay tingnan ang mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat.

Makikita mo ang link sa website para sa ahensya ng Medicaid sa iyong estado sa pahina na "Mga Detalye ng Plano" para sa bawat planong pangkalusugan na iniaalok ng UnitedHealthcare Community Plan. Para makita ang mga plano na makukuha sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang feature na paghahanap sa aming home page sa UHCCommunityPlan.com.

Ang Affordable Care Act ay lumikha ng bagong opisina sa loob ng Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Tinitiyak ng Medicare-Medicaid Coordination Office na may ganap na access sa tuloy-tuloy na pangangalagang pangkalusugan na may mataas na kalidad ang mga taong parehong naka-enroll sa Medicare at Medicaid. Ang layunin ay para mas epektibong makapagtulungan ang dalawang programa sa pagpapabuti ng pangangalaga at pagpapababa ng mga gastos.

Makakatulong sa Medicare ang mga programa ng Medicaid sa pamamagitan ng pagbabayad ng ilang bayarin ng Medicare. At sa pamamagitan ng pagsaklaw sa mga pakinabang na hindi iniaalok ng Medicare, gaya ng pangangalaga sa pandinig, transportasyon, paningin, ngipin at pangmatagalang pangangalaga.

Ang Medicare at Medicaid ay dalawang magkahiwaly na programang may magkaibang mga hinihingi para sa pagiging karapat-dapat.

Upang maging kwalipikado para sa Medicare, kailangan mong maging:

 • Hindi bababa sa 65 (na) taong gulang, o wala pang 65 at kwalipikado sa batayan ng pagkakaroon ng kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.
  AT
 • Mamamayan ng U.S. o legal na residente na nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 (na) magkakasunod na taon.

Upang maging kwalipikado para sa mga pakinabang sa Medicaid ng estado, kailangan mong maging.

 • Wala pang 65 (na) taong gulang at nakatutugon sa mga kinakailangan para sa mga pamilyang may mababang kita, buntis at mga bata, mga indibidwal na tumatanggap ng Supplemental Security Income (SSI), may kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.
 • Hindi bababa sa 65 (na) taong gulang at ikaw din ay:
  • Tumatanggap ng Karagdagang Tulong o tulong mula sa iyong estado.
  • Bulag o may kapansanan, ngunit hindi nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga.

Bilang bahagi ng Affordable Care Act, marami sa mga estado ang piniling palawakin ang saklaw ng Medicaid para maisama ang lahat ng may mababang kita na nasa hustong gulang na wala pang 65 (na) taong gulang. Maaari itong piliing gawin ng mga estado sa anumang oras. Maraming tao ang nagugulat kapag nalalaman nilang kwalipikado sila. Kung kaya makabubuti palagi na alamin.

Upang alamin kung ikaw ay karapat-dapat para sa Medicaid sa iyong estado, bisitahin ang website para sa Medicaid sa iyong estado. Pagkatapos ay tingnan ang mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat.

1. Nakakakuha ka ba ng mga pakinabang sa Medicaid ng estado? (Kung oo, mayroon kang card mula sa Medicaid ng estado.)

Ikaw ay wala pang 65 (na) taong gulang at nakatutugon ka sa mga kinakailangan para sa mga pamilyang may mababang kita, buntis at mga bata, mga indibidwal na tumatanggap ng Supplemental Security Income (SSI), may kapansanan o iba pang espesyal na sitwasyon.

 • Ikaw ay hindi bababa sa 65 (na) taong gulang at ikaw din ay:
  • Tumatanggap ng Karagdagang Tulong o tulong mula sa iyong estado.
  • Bulag o may kapansanan, ngunit hindi nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga.

2. Mayroon ka bang Bahagi A at B ng Medicare?

 • Ikaw ay hindi bababa sa 65 (na) taong gulang, o wala ka pang 65 (na) taon at kwalipikado ka sa batayan ng kapansanan o iba pang mga espesyal na sitwasyon.
  AT
 • Ikaw ay mamamayan ng U.S. o legal na residente na nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 (na) magkakasunod na taon.

3. Naninirahan ka ba sa lugar kung saan makukuha ang mga dalawahang plano?

Masasabi sa iyo ng isang lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare kung ikaw ay nakatira sa lugar ng serbisyo. O, upang makita ang mga plano na makukuha sa iyong lugar, mangyaring gamitin ang feature na paghahanap sa aming home page sa UHCCommunityPlan.com.

4. Nakakatugon ka ba sa mga kinakailangan sa kalusugan?

Pinakamalamang na hindi ka maging kwalipikado para sa dalawahang plano kung mayroong kang pagpalya ng bato sa panghuling antas, na tinatawag ding sakit sa bato sa panghuling antas (ESRD sa Ingles). Kapag ganito ang sitwasyon, mangyaring makipag-usap sa lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare para talakayin ang tungkol sa partikular mong sitwasyon.

Simula sa Enero 1, 2020 hindi na magkakaroon ang DSNP ng walang limitasyong panahon ng espesyal na pagpapalista Ang mga pagbabago sa pagpapalista ay magiging epektibo sa unang araw ng susunod na buwan.

TANDAAN: Mahalagang tandaan na para manatiling kwalipikado para sa isang dual na planong pangkalusugan, kailangan mong muling magpa-certify para sa Medicaid bawat taon. Hangga’t manatili kayong karapat-dapat, awtomatikong mare-renew taun-taon ang inyong dual na planong pangkalusugan.

 

Hindi. Hindi kailangan ang mga referral para makatanggap ng pangangalaga mula sa sinuman o alinmang doktor, ospital o klinika sa loob ng network.

Kung nakalista ka sa dalawahang plano ng UnitedHealthcare at hindi ka na karapat-dapat sa Medicaid, iho-hold ka namin nang 6 (na) buwan. Sa panahong ito, kailangan mong bayaran ang pagbabahagi ng gastos gaya ng mga copayment, coinsurance, nababawas at premium. Kapag hindi mo napanumbalik ang iyong pagiging karapat-dapat sa Medicaid pagkatapos ng 6 (na) buwan, aalisin sa pagkakalista sa aming dalawahang plano.

Ngunit tandaan, maaari kang magpalista sa dalawahang plano anumang oras. Kapag napanumbalik mo ang iyong saklaw sa Medicaid, makipag-usap lang sa lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare para muling magpalista sa dalawahang plano.

Kadalasang sinasaklaw ng aming mga dalawahang plano ang pangangalaga para makaiwas sa sakit at mga regular na serbisyo na wala kang dagdag na babayaran. Nag-aalok din kami ng tulong sa pagkoordina ng mga pakinabang sa Medicaid. Kabilang sa iba pang karaniwang pakinabang na kadalasang sinasaklaw ng aming mga dalawahang plano ang:

 • Dental
 • Paningin
 • Pandinig
 • Tulong sa transportasyon
 • 24 na oras na NurseLine™
 • At marami pang ibang pakinabang at tampok

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software