Pangangalaga para sa mga taong may mga kapansanan.

Na-post: Oktubre 15, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, CDC sa Ingles), 1 sa 4 na nasa hustong gulang ang may kapansanan na nakakaapekto sa mga pangunahing aktibidad sa pamumuhay.1 At malamang na mas mataas ang bilang na iyon para sa mga tao na dual eligible na kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare. Mas nagiging karaniwan ang kapansanan habang nagkakaedad, na nakakaapekto sa humigit-kumulang 2 sa 5 nasa hustong gulang na 65 taong gulang pataas.2

Sinusubaybayan ng CDC ang 6 na uri ng kapansanan:

  1. Pagkilos (lubhang nahihirapan sa paglalakad o pag-akyat sa hagdan)
  2. Cognition (lubhang nahihirapan sa pagtuon ng pansin, pag-alala o paggawa ng mga desisyon)
  3. Pandinig (lubhang nahihirapang makarinig)
  4. Paningin (lubhang nahihirapang makakita)
  5. Pamumuhay nang mag-isa (nahihirapang gumawa ng mga errand nang mag-isa)
  6. Pangangalaga sa sarili (nahihirapang magbihis o maligo)

Kung isa kayong tagapag-alaga ng taong may mga espesyal na pangangailangan, maaaring tinutulungan ninyo ang isang tao na may maraming kapansanan. Maaaring tinutulungan ninyo ang isang miyembro ng pamilya, kaibigan o anak na kasama sa bahay. Anuman ang inyong sitwasyon, gusto naming ipaalam na maraming resource na makakatulong sa inyo sa pag-aalaga sa isang taong may kapansanan. Magpatuloy sa pagbabasa para malaman ang higit pang impormasyon sa pagiging tagapag-alaga ng taong may kapansanan.

Hindi madali ang pag-aalaga ng isang nasa hustong gulang o batang may mga espesyal na pangangailangan.

Ang bawat tagapag-alaga ay may magkakaibang hamong kinakaharap. Ngunit ang isang bagay na karaniwan sa karamihan ng mga tagapag-alaga ng may kapansanan ay ang malaking oras na inilalaan nila sa gawain. Sa karaniwan, gumugugol ang mga tagapag-alaga ng pamilya ng mahigit 57 oras sa isang linggo para sa isang taong may mga kapansanan.3 Iyon ay mahigit 8 oras sa isang araw. Bukod pa ang lahat ng iyon sa trabaho at iba pang responsibilidad, kung kaya madaling maunawaan kung bakit labis na napapagod ang maraming tagapag-alaga.

Mga resource na makakatulong sa mga tagapag-alaga ng may kapansanan.

Kapag may inaalagaan kayong isang taong may kapansanan, parang wala na kayong panahong maghanap ng mga serbisyo ng suporta. Ngunit kadalasan, sa isang tawag sa telepono lang ay magagawa na ninyong makipag-ugnayan sa isang madudulugan para sa tagapag-alaga, kung saan makakatipid kayo ng oras, lakas, at kahit pera. Nasa ibaba ang mga organisasyong tumutulong sa mga taong may kapansanan.

Caregiver Action Network
1-855-CARE-640
caregiveraction.org

Isang mahusay na resource na may mga materyal para sa impormasyon at pagbibigay-kaalaman sa mga tagapag-alaga ng pamilya.

Family Caregiver Alliance (FCA)
1-800-445-8106
caregiver.org

Inililista ng “Family Care Navigator” ang mga serbisyo ayon sa estado. 1 lamang ito sa maraming kapaki-pakinabang na resource sa FCA.

ARCH National Respite Network
archrespite.org

Inililista ng site na ito ang mga madudulugan para makahingi ng pinansyal na tulong ang mga tagapag-alaga ng pamilya.

Family Voices
familyvoices.org

Nakatuon sa pagtulong sa mga tagapag-alaga ng mga bata at kabataang may mga espesyal na pangangailangan.

Maaari kayong magkaroon ng boses bilang isang tagapag-alaga.

Iparinig ang inyong boses. Samahan ang iba pang tagapag-alaga ng may kapansanan sa pagsisikap na mapahusay ang mga pambansa at lokal na pampublikong patakaran. Pinapadali ng mga organisasyon sa ibaba ang pakikilahok.

Mas mapapagaan din ng isang dual-eligible na planong pangkalusugan ang pamumuhay ng mga tagapag-alaga.

Ang mga dual-eligible na planong pangkalusugan (kilala rin bilang Mga Dual na Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan) ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid. Ang mga dual-eligible na plano ay isang uri ng Medicare Advantage na plano. Magagamit ang mga ito kasabay ng planong Medicaid ng estado ng mga miyembro, na nakakatulong para mas madaling maunawaan kung ano ang sinasaklaw ng Medicaid at ano ang sinasaklaw ng Medicare. Kasama rin sa mga dual na plano ng UnitedHealthcare ang koordinasyon ng pangangalaga. Malaking tulong iyon kapag nakikipagtulungan kayo sa maraming doktor, espesyalista, at serbisyo sa pangangalaga. At mas pinapagaan nito ang pamumuhay ng mga tagapag-alaga pati na rin ng mga miyembro.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software