Ano ang Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan (dual special needs plan o D-SNP)?

Na-post: January 17, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Ang dual na planong pangkalusugan para sa mga espesyal na pangangailangan ay isang uri ng plano ng segurong pangkalusugan. Ito ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Kung ikaw ito, ikaw ay “dual na kwalipikado.” (Isa pang paraan lang iyon ng pagsasabing maaari kang magkaroon ng Medicaid and Medicare nang magkasabay).

Bakit nababagay ang planong ito para sa mga taong dual-eligible?

Ang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ay para sa mga taong maaaring makagamit ng ilang karagdagang tulong. Iyon ay maaaring dahil sa kita, mga kapansanan, edad at/o mga kundisyon ng kalusugan. Ang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ay isang uri ng plano ng Medicare Advantage. Ang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ay tinatawag ding DSNP. Pareho ang ibig sabihin ng mga pangalang ito. 

Paano gumagana ang dual na saklaw na insurance sa kalusugan sa parehong Medicaid at Medicare?

Nakikipagtulungan ang Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan sa iyong planong pangkalusugan ng Medicaid. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid. Ang karamihan ng mga dual na plano ng insurance sa kalusugan ay nagbibigay rin sa iyo ng higit pang pakinabang at feature kaysa sa nakukuha mo sa Original Medicare. Makukuha ang lahat ng ito sa halagang $0 na premium ng plano.

Higit pang tulong para sa inyo

Ang koordinasyon ng pangangalaga ay isa pang malaking benepisyong makukuha mo sa Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan. Magkakaroon kayo ng personal na coordinator ng pangangalaga. Iyon ay isang taong makakatulong sa inyo na:

  • Maunawaan ang inyong mga pakinabang ng Medicaid at Medicare.
  • Pamahalaan ang inyong mga doktor, espesyalista at serbisyo sa pangangalaga.
  • Makukuha ang mga serbisyong kailangan ninyo upang maging malusog hangga’t maaari.

Kung kayo ay dual-eligible, paano ninyo makukuha ang ganitong uri ng planong pangkalusugan?

Ang Mga Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan ay iniaalok ng mga pribadong kumpanya ng insurance. Kabilang dito ang UnitedHealthcare. Tinatawag namin ang aming mga dual-eligible na plano na UnitedHealthcare Dual Complete®. Mahigit 40 (na) taon na kaming naglilingkod sa mga taong may mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. At naglilingkod kami sa mas maraming dual-eligible na miyembro sa mas maraming estado kaysa sa iba pang kumpanya ng pangangalaga sa kalusugan.1

1 Batay sa pambansang market share, simula noong 2019

Mag-sign up para sa D-SNP Webinar

Alamin ang tungkol sa pagiging kwalipikado sa dalawahang plano at dalawahang planong pangkalusugan sa maikling webinar na ito. Makakakuha ka rin ng mga nagbibigay-kaalamang email para matulungan kang mag-navigate sa iyong mga pagpipilian sa Medicare.

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang iyong impormasyon.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software