Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Makakatulong ang Navigator na mas mapadali ang paggamit ng mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan

Na-post: Oktubre 15, 2020

Petsa noong huling na-update: Disyembre 01, 2022

Hindi madali ang buhay ng mga taong may Medicare at Medicaid. Maraming tao na dual-eligible para sa Medicaid at Medicare ang may mga pabalik-balik na isyu sa kalusugan. Maaaring kailanganin nilang regular na magpatingin sa maraming iba’t ibang provider ng pangangalaga. Maaari din silang magpatingin sa mga tagapayo sa kalusugan ng isip para sa depresyon o pagkabalisa. At mga therapist para makatulong sa pangingirot at paggalaw. Maaaring kailanganin din nila ng espesyal na medikal na kagamitan o tulong sa transportasyon.

Maraming oras at enerhiya ang kailangan para magkoordina ng maraming provider at serbisyo ng pangangalaga. Para sa mga tao na dual-eligible para sa parehong Medicaid at Medicare, nakakalito kahit ang mga dokumento pa lang.

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ang mga dual na planong pangkalusugan, o mga Dual na Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan, ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicare at Medicaid. Ang mga dalawahang planong pangkalusugan (D-SNPs) ay may kasamang mga karagdagang benepisyo na makakatulong na mapagaan ang mga hamong kinahaharap ng mga miyembrong kwalipikado sa dalawahan. Ang ilan sa mga karagdagang benepisyong ito ay sumasaklaw sa pangangalaga at mga serbisyong higit sa Medicaid at Original Medicare.* Mas pinapadali ng iba pang serbisyo para sa mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan na pamahalaan ang kanilang pangangalaga. Dito pumapasok ang isang Navigator.

Ang Navigator ay nagsisilbing tao kung kanino lang kayo makikipag-ugnayan para matulungan kayo sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga.

Paano nakakatulong ang mga Navigator sa mga miyembro ng dual-eligible na plano?

Kapag marami kayong pangangailangan sa pangangalaga, at mayroon kayong Medicaid at Medicare, maaaring mahirapan kayong alamin kung saan kayo pupunta sa system ng pangangalagang pangkalusugan. Hindi ba mainam kung may isang taong makakatulong para gabayan kayo at makakatulong na sagutin ang inyong mga katanungan? Ang Navigator ay ang taong lalapitan ninyo para matulungan kayo sa bawat hakbang na kinakailangan sa inyong paglalakbay tungo sa malusog na pamumuhay. Walang babayaran para sa serbisyong ito.

Katulad ng isinasaad ng pangalan nito, matutulungan kayo ng inyong Navigator na:

  • Gumawa ng planong makakatulong sa mga katanungan tungkol sa iyong mga pangangailangan sa pagpapagamot, transportasyon at pagkain
  • Mag-iskedyul ng mga appointment at transportasyon papunta sa inyong doktor, dentista o parmasya
  • Suriin ang inyong mga benepisyo para matulungan kayong masulit ang inyong plano
  • Tumulong sa pagtiyak na mayroon kayo at ang mga taong nangangalaga sa inyo sa tahanan ng mga bagay na kailangan ninyo

Malalapitan mo ang isang Navigator para sa suporta

Para sa mga miyembro ng dual na planong pangkalusugan, ang Navigator ang nagsisilbing tangi ninyong point of contact. Ang inyong Navigator ay isang pinagkakatiwalaang tagapayo. Isang tao na pag-aaralan ang tungkol sa inyong mga partikular na hamon sa kalusugan. Makikipagtulungan ang inyong Navigator sa inyo, inyong pamilya at inyong mga tagapag-alaga upang matiyak na natutugunan ang inyong mga pangangailangan sa pangangalaga.

Maaari itong maging isang kumplikado, at kadalasan ay nakakalitong sistema para sa mga taong dual-eligible at kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare. Nakakatulong ang pagkakaroon ng dual na planong pangkalusugan para mapasimple ang mga bagay. Ngunit mas mainam na mayroong isang Navigator na maaari ninyong tawagan para tanungin at hingian ng karagdagang suporta kapag kailangan ninyo ito.

Ipinakikilala ang UnitedHealthcare UCard™

Ginagawa ng UCard na mas simple para sa mga miyembro ng dalawahang planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare na makuha ang pangangalaga at mabuksan ang lahat ng mga benepisyo at programang kasama sa kanilang planong pangkalusugan.

Tingnan ang mga UnitedHealthcare plan sa iyong lugar

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

*Nag-iiba-iba ang mga benepisyo at feature ayon sa plano/lugar. May mga nalalapat na limitasyon at pagbubukod.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software