Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Ano ang Medicaid at ano ang sinasaklaw nito

Na-post: Abril 05, 2021

Petsa noong huling na-update: Abril 05, 2021

Ang Medicaid ay isang programa ng pederal at ng estado na nagbibigay ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa mga taong kwalipikado. Nagpapatakbo ang bawat estado ng sarili nitong programang Medicaid, ngunit ang pamahalaang pederal ay may mga patakaran na dapat sundin ng lahat ng estado. Nagbibigay din ang pamahalaang pederal ng hindi bababa sa kalahati ng pondo para sa kanilang mga kinakailangan sa Medicaid.

Batay sa mga regulasyon ng pederal, ang mga estado ay lumilikha at nagpapatakbo ng kanilang sariling programang Medicaid upang mapaglingkuran sa pinakamahusay na paraan ang kanilang mga residente na kwalipikado. Maaaring piliin ng mga estado na magbigay ng higit na serbisyo kaysa sa hinihiling ng pamahalaang pederal at maaari din nilang piliing magbigay ng saklaw sa mas malalaking pangkat ng mga tao.Nagbibigay ang Medicaid ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga taong kwalipikado, batay sa kita at sa halaga ng ari-arian nila.

Para sa mabilisang pangkalahatang ideya ng Medicaid, panoorin ang Video ng mga pangunahing kaalaman na Nilinaw ng Medicaid

Kunin ang inyong libreng gabay sa dual na plano

 Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mga Dual Special Needs na Plan sa isang madaling maunawaang gabay.

Ang kasaysayan ng Medicaid?

Nagsimula ang Medicaid bilang bahagi ng Social Security Act ng 1965. Ang orihinal na batas ay nagbigay sa mga estado ng pagpipiliang tanggapin ang pederal na pondo upang makatulong na magbigay ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa mga bata na ang kanilang mga pamilya ay may mababang kita, kanilang mga kamag-anak na tagapag-alaga, mga taong bulag at mga taong may kapansanan. Sa paglipas ng panahon, pinalakas ng pamahalaang pederal ang mga patakaran at kinakailangan para sa mga programa ng Medicaid ng estado.

Nagpapasya ang bawat estado ng buong saklaw ng mga benepisyo na sinasaklaw nito sa ilalim ng Medicaid.

Sino ang pinaglilingkuran ng Medicaid?

Naglilingkod ang mga programa ng Medicaid sa mga partikular na pangkat ng tao, kabilang ang:

 • Mga buntis na mababa ang kita
 • Mga anak ng pamilyang may mababang kita
 • Mga bata na nasa ampunan
 • Mga taong may kapansanan
 • Mga nakatatandang may mababang kita
 • Mga magulang o tagapag-alaga na may mababang kita

Maaari ding piliin ng mga estado na palawakin ang kwalipikasyon sa iba pang pangkat, tulad ng mga taong may mababang kita na maaaring may mga anak o wala.

Ano ang CHIP?

Ang CHIP, na kumakatawan sa Children's Health Insurance Program, ay nagbibigay ng murang seguro para sa mga bata na ang kanilang pamilya ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa kwalipikasyon sa kita para sa Medicaid. Maaari ring magbigay ang CHIP ng saklaw para sa mga buntis sa ilang estado, ngunit hindi sinasaklaw ang mga may sapat na gulang na nangangalaga sa mga bata na kwalipikado para sa CHIP.

Medicaid ayon sa mga bilang

76.4 milyon na mga indibidwal na nakatala sa Medicaid at CHIP
69.7 milyon na mga indibidwal na nakatala sa Medicaid
6.6 milyon na mga indibidwal na nakatala sa CHIP

Pinagmulan: Medicaid.gov Agosto 2020 Ulat sa Pagpapatala

Anong mga serbisyong pangangalaga ang sakop ng Medicaid?

Nagpapasya ang bawat estado ng buong saklaw ng mga benepisyo na sinasaklaw nito sa ilalim ng Medicaid. Hinihiling ng batas ng pederal na ang mga estado ay dapat magbigay ng ilang mga benepisyo, na tinatawag na mga mandatoryong benepisyo. Maaari ring piliin ng mga estado na mag-alok ng iba pang benepisyo at serbisyo sa pamamagitan ng Medicaid. Tinatawag ang mga ito na mga opsyonal na benepisyo. Ipinapakita ng tsart sa ibaba kung ano ang mga mandatoryong benepisyo at kung ano ang mga opsyonal na benepisyo ng Medicaid.

Mga Mandatoryong benepisyo ng Medicaid

Mga opsyonal na benepisyo ng Medicaid

Mga serbisyo ng ospital sa inpatient

Mga inireresetang gamot

Mga serbisyo ng ospital sa outpatient

Mga serbisyo ng klinika

Maaga at pana-panahong screening, diagnosis, at panggagamot (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment o EPSDT)

Physical therapy

Mga serbisyo ng pasilidad ng pangangalaga

Terapiyang nauugnay sa trabaho (pag-iisip at paggalaw)

Mga serbisyong pangkalusugan sa tahanan

Mga serbisyo sa pagsasalita, pandinig at diperensiya sa wika

Mga serbisyo ng manggagamot

Mga serbisyo sa pangangalaga ng respiratoryo (paghinga)

Mga serbisyo ng klinika ng kalusugan sa probinsya

Iba pang mga serbisyong diagnostic, screening, pangpigil sa sakit at pangrehabilitasyon

Mga serbisyo ng sentro ng kalusugan na Kwalipikado sa pederal

Mga serbisyo ng podiatry (pangangalaga ng paa)

Mga serbisyo sa laboratoryo at X-ray

Mga serbisyo ng optometry (paningin)

Mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya

Mga serbisyong dental:

Mga serbisyo ng nars na komadrona

Mga Pustiso

Mga serbisyo ng sertipikadong doktor ng bata at pampamilyang nars

Mga Prosthetics (upang palitan ang natanggal o nasirang mga bahagi ng katawan)

Mga serbisyo ng nagsosolo na sentro para sa panganganak (kapag may lisensya o kung hindi man ay kinikilala ng estado)

Mga salamin sa mata

Transportasyon patungo sa pangangalagang medikal

Mga serbisyo ng chiropractic

Pagpapayo sa pagtigil sa paninigarilyo para sa mga buntis

Iba pang mga serbisyo ng praktisyoner

Mga serbisyong pribadong duty na pangangalaga

Personal na pangangalaga

Hospisyo

Pamamahala sa sitwasyon

Mga serbisyo para sa mga indibidwal na edad 65 o mas matanda sa isang institusyon para sa sakit sa isipan (IMD)

Mga serbisyo sa isang pasilidad sa intermediate na pangangalaga para sa mga Indibidwal na may kapansanang intelektwal

Mga serbisyong pansariling tulong sa sarili

Opsyong pagpili sa komunidad muna

Mga serbisyong nauugnay sa TB

Mga serbisyong psychiatric na inpatient para sa mga indibidwal na wala pang edad 21

Iba pang serbisyo na naaprubahan ng Kalihim ng Kalusugan at mga Serbisyo sa Tao

Mga pantahanang kalusugan para sa mga nagpapatala na may pabalik-balik na kondisyon

*Kasama dito ang mga serbisyong inilaan sa isang relihiyosong institusyon ng hindi medikal na pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pang-emergency sa ospital ng isang hindi sertipikado ng Medicare na ospital, at kritikal na pag-access sa ospital (CAH) na saklaw ng gamot na reseta ng Medicaid.

Ang saklaw sa resetang gamot ay isang opsyonal na benepisyo sa ilalim ng pederal na batas ng Medicaid. Ngunit, hanggang sa 2020, lahat ng estado ay nagsama ng ilang uri ng saklaw ng resetang gamot sa ilalim ng kanilang programa sa Medicaid. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga nagpatala sa loob ng isang programang Medicaid ng estado ay makakakuha ng saklaw ng resetang gamot.
 

Pangangalagang pangkalusugan sa bahay ng Medicaid at saklaw ng pangangalaga ng matatanda sa tirahan

Ang mga programa ng Medicaid ay maaari ring masakop ang iba't ibang Serbisyo na Batay sa Pamayanan at Tahanan (HCBS) upang matulungan ang mga tao na manatili sa bahay at aktibo sa pamayanan. Ang antas ng ibinibigay na suporta ay karaniwang batay sa mga pangangailangan ng indibidwal.

Ang mga halimbawa ng mga uri ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay at mga serbisyong pangangalaga sa matatanda sa tahanan na ibinibigay bilang bahagi ng mga programa ng HBCS ay kinabibilangan ng:

 • Pangangalaga ng sarili tulad ng pagligo
 • Mga serbisyo sa transportasyon
 • Bihasang pangangalaga
 • Terapiya na nauugnay sa trabaho, pananalita at pisikal
 • Pamamahala ng diyeta at nutrisyon (malusog na pagkain)
 • Mga pagkaing inihahatid sa bahay
 • Mga gawain sa bahay at pagpapanatili ng bahay

Ang ilang serbisyo ng HCBS tulad ng bihasang pangangalaga at terapiya na nauugnay sa trabaho, pisikal o pananalita ay inihahatid ng mga kwalipikado at, sa ilang kaso, mga lisensyadong propesyonal. Ang iba pang serbisyo, tulad ng paggawa ng mga gawain sa bahay at paghahanda ng pagkain, ay maaaring ibigay ng mga miyembro ng pamilya, kaibigan o bayad na tagapag-alaga.

Paano mag-apply para sa Medicaid

Dahil pinamamahalaan ng bawat estado ang sarili nitong programa sa Medicaid, ang kwalipikasyon ay nag-iiba sa bawat estado. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kwalipikasyon, makipag-ugnayan sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado. O, mag-apply online sa website para sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado upang makita kung kwalipikado ka.

Ano ang Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan (dual special needs plan o D-SNP)?

Ang Planong Dual para sa mga Espesyal na Pangangailangan (o kwalipikado sa dual na planong pangkalusugan) ay isang uri ng plano sa segurong pangkalusugan para sa mga taong may parehong Medicaid at Medicare. Ang mga taong ito ay "kwalipikado sa dual" dahil maaari silang makatanggap ng mga benepisyo ng Medicaid pati na rin mga benepisyo ng Medicare.

Ang mga Dual na Plano para sa mga Espesyal na Pangangailangan ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga nangangailangan nito. Iyon ay maaaring dahil sa kita, mga kapansanan, edad at/o mga kundisyon ng kalusugan. Nakikipagtulungan ang Dual na Plano para sa Mga Espesyal na Pangangailangan sa iyong planong pangkalusugan ng Medicaid. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong pakinabang ng Medicaid. Ang karamihan ng mga dual na planong pangkalusugan ay nagbibigay rin sa inyo ng higit pang benepisyo at tampok kaysa sa nakukuha ninyo sa Original Medicare. Lahat sa kasing-baba ng $0 na premium ng plano. Alamin ang higit pa tungkol sa mga benepisyo sa dalawang plano ng segurong pangkalusugan.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Maaaring magbago ang mga benepisyo ng dual-eligible o Medicaid plan depende sa kung saan ka nakatira. Maghanap gamit ang iyong ZIP code upang makita ang pinakaangkop na planong nakatutugon sa iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Mayroon pa ring mga tanong

Narito kami upang tumulong

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software