Kung kukuha kayo ng dual na planong pangkalusugan, mawawala ba ang inyong mga pakinabang ng Medicaid?

Na-post: February 11, 2020

Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa mga karagdagang pakinabang at tampok na iniaalok ng mga dual na plano sa kalusugan, nagagalak sila. Ngunit madaling mapalitan ito ng takot na baka mawala sa kanila ang kanilang mga pakinabang sa Medicaid. Ang sagot ay hindi babaguhin ng dual na plano sa kalusugan ang inyong mga pakinabang sa Medicaid sa anumang paraan. Bukod pa rito, makakakuha kayo ng mas maraming pakinabang. Ituloy ang pagbabasa para makita kung paano ito gumagana.

Paano ako magkakaroon ng Medicaid at Medicare?

Upang makakuha ng dual na planong pangkalusugan, kailangan mong maging kwalipikado para sa Medicaid at Medicare. Kwalipikado kayo para sa Medicaid batay sa pagkakaroon ng mababang kita. Kailangan ninyong matugunan ang mga kinakailangan sa kita sa inyong estado. Kwalipikado kayo para sa Medicare batay sa edad (pagiging 65 (na) taong gulang o mas matanda) o dahil sa pagkakaroon ng kapansanan. Ang mga taong kwalipikado para sa Medicare at Medicaid ay "dual-eligible." Dahil dito ay karapat-dapat din sila para sa dual na planong pangkalusugan.

Ang dual na planong pangkalusugan ay isang uri ng plano ng Medicare.

Kung mayroon na kayong saklaw ng Medicare, marahil ay maroon kayong Original Medicare. Ang dual na planong pangkalusugan ay isang espesyal na uri ng plano ng Medicare, na tinatawag na plano ng Medicare Advantage. Kasama rito ang lahat ng nakukuha mo sa Original Medicare, at saklaw sa inireresetang gamot, at marami pang ibang karagdagang benepisyo at tampok. At makukuha ninyo ang lahat ng ito sa halagang $0 na premium ng plano.

Mapananatili ninyo ang parehong plano ng Medicaid na mayroon kayo ngayon.

Hindi pinapalitan ng dual na planong pangkalusugan ang inyong plano ng Medicaid. Mapapanatili mo ang parehong plano ng Medicaid at lahat ng benepisyo ng Medicaid na nakukuha mo ngayon. Mapapanatag ang isip ng mga tao kung alam nilang wala silang isinusukong anumang bagay kapag kumuha ng dual na planong pangkalusugan. Sa dual na planong pangkalusugan, walang mawawala sa inyo at mas marami pa kayong makukuha.

Ano ang susunod na hakbang upang makakuha ng dual na planong pangkalusugan?

Ilagay ang iyong ZIP code sa ibaba upang maghanap ng mga dual na planong pangkalusugan na available sa iyong lugar. O kaya, matuto pa tungkol sa kung paano magpatala sa dual eligible na plano.

Mas madali ang paglipat kaysa sa inaakala ninyo.

Kung kwalipikado kayo para sa dual na planong pangkalusugan, maaaring medyo marami ang medikal na pangangailangan ninyo. Nauunawaan namin kung bakit maaaring nag-aatubili kayong lumipat. Bakit kayo magpapakahirap? Ang buong punto ng mga dual na plano ay upang makatulong na maging mas madali ang buhay. Sa UnitedHealthcare, marami na kaming natulungang tao na lumipat. Alam namin kung paano papadaliin ang pagpapa-enroll sa dual na planong pangkalusugan.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software