Karaniwang kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ang tulong sa transportasyon kung saan walang gagastusin para rito.

Na-post: Hunyo 19, 2020

Kung mahina ang katawan mo o mayroon kang kapansanan, maaaring mahirapan kang makabiyahe. Kung wala kang sasakyan, o kung nakatira ka sa lalawigan, maaaring mahirapan kang makapunta sa mga appointment sa pangangalaga. Iyon ang dahilan kung bakit karaniwang kasama sa mga dual na planong pangkalusugan ang tulong sa transportasyon. Ang mga dual na planong pangkalusugan ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Maraming dagdag na pakinabang at tampok na kasama sa mga planong ito na makakatulong para mas maging maginhawa ang pamumuhay. Karaniwan kang makakakuha ng partikular na bilang ng one-way na transportasyon papunta sa mga appointment sa kalusugan nang wala kang gagastusin.

Nag-aalok ang mga dual na planong pangkalusugan ng mga transportasyon papunta sa mga lokasyong aprubado ng plano.

Maaaring mag-alok ng mga libreng transportasyon ang mga dual na planong pangkalusugan, pero hindi ka makakapunta sa kahit saan mo gusto. Para masaklaw ang isang transportasyon, dapat ay papunta ito sa, o galing ito sa, isang lokasyong aprubado ng plano. Dapat ay para rin ito sa pag-aasikaso ng pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. 

Maaaring kasama sa saklaw sa transportasyon ang mga transportasyon papunta sa:

Mga appointment sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga doktor at dentista.

Isang botika upang kunin ang mga inireresetang gamot at medikal na supply.

Day care para sa nasa hustong gulang at iba pang serbisyong pangkomunidad.

May magagamit na mga wheelchair-accessible na sasakyan kung kinakailangan.

Madali lang mag-ayos ng transportasyon.

Mga partner sa serbisyo ang karaniwang nagbibigay ng mga transportasyon para sa mga pangangailangang hindi pang-emergency. Tatawag lang ang mga miyembro ng dual na plano sa partner sa serbisyo para mag-ayos ng transportasyon. Makakahiling ka ng transportasyon nang hanggang 24 (na) oras na mas maaga. Ihahatid ka nila sa lugar na kailangan mong puntahan, at pagkatapos ay ihahatid ka rin nila pauwi.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Pakitandaan: Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software