Saklaw ba ng mga dual na planong pangkalusugan ang mga inireresetang gamot?

Na-post: February 11, 2020

Petsa noong Huling Na-update: Nobyembre 17, 2020

Nag-aalala ba kayo tungkol sa mataas na halaga ng mga inireresetang gamot? Hindi kayo nag-iisa. Maraming taong umaasa sa mga gamot ang hindi kayang magbayad para sa mga ito mula sa kanilang sariling bulsa. Kaya hindi nakapagtatakang ang saklaw ng inireresetang gamot ang unang itinatanong ng mga tao tungkol sa mga dual na planong pangkalusugan. Ang mga planong ito ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. At sinasaklaw ng artikulong ito ang saklaw ng inireresetang gamot na karaniwang kasama sa mga dual na planong pangkalusugan.

Hindi ba sinasaklaw ng Medicaid ang mga reseta?

Totoo iyan. Sinasaklaw ng karamihan ng mga plano ng Medicaid ang ilang inireresetang gamot. Ngunit kung alin ang mga ito ay maaaring magbago ayon sa estado. Gayundin, ang iba’t ibang estado ay maaaring may iba’t ibang panuntunan para sa mga copayment at pagbabahagi ng gastos, kaya hindi lahat ng gamot ay maaaring ganap na saklawin.

Anong mga reseta ang sinasaklaw ng Medicare?

Ang Part D ay ang bahagi ng Medicare na tumutulong sa pagbabayad para sa mga inireresetang gamot para sa mga makikinabang ng Medicare. Ngunit ito ay karagdagang saklaw na hindi ninyo makukuha sa Original Medicare. Ang magandang balita ay ang mga dual na plano sa kalusugan ay mga uri ng plano ng Medicare Advantage kaya kasama sa mga ito ang Medicare Part D. Nangangahulugan ito na maaari kayong makakuha ng higit na saklaw para sa reseta kaysa sa nakukuha ninyo ngayon sa mga plano ng Medicaid o Original Medicare. 

What you may have now

What you could get

Mga pakinabang ng Medicaid

Mga pakinabang ng Medicaid

Original Medicare

A Dual Health Plan

Additional prescription
saklaw ng gamot

Paano ninyo masasabi nang eksakto kung anong mga gamot ang sinasaklaw?

Ang lahat ng planong pangkalusugan ay may tinatawag na pormularyo. Ito ay listahan ng mga gamot na sinasaklaw ng inyong segurong pangkalusugan o plano. Tinatawag din itong listahan ng mas gustong gamot (preferred drug list o PDL). Kung tumitingin kayo ng dual na plano mula sa UnitedHealthcare, maaari ninyong tingnan ang Listahan ng gamot sa dual na planong pangkalusugan sa Ingles o Spanish sa page ng mga detalye ng plano.

Pinakamalamang, gugustuhin ninyong malaman ang mga detalye tungkol sa mga gamot na ginagamit o iniinom ninyo ngayon. Madali lanng gawin iyan, dahil maaari kayong maghanap ng anumang gamot na gusto ninyo sa isang listahang nakaayos ayon sa alpabeto.

Tingnan ang mga plano ng UnitedHealthcare sa inyong lugar.

Maghanap ayon sa inyong ZIP code upang makita ang tamang planong nakatutugon sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan. 

Mayroon Pa Rin Ba Kayong Mga Tanong?

Narito kami upang tumulong.

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Matagumpay na naisumite ang inyong kahilingan.

Salamat, paparating na ang inyong Gabay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software