Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Sino ang karapat-dapat para sa dual na planong pangkalusugan para sa mga espesyal na pangangailangan?

Kung maaari kayong sumagot ng “oo” sa lahat ng tanong sa ibaba, posible kayong makakuha ng dual-eligible na planong pangkalusugan. Ang mga planong ito ay kilala rin bilang mga dual na plano para sa mga espesyal na pangangailangan. (Matuto pa tungkol sa mga dual-eligible na planong pangkalusugan.)

Mayroon ba kayong Medicaid o nakakatanggap ng pinansyal na tulong?

Ang programa sa pangangalaga sa kalusugan ng Medicaid para sa inyong estado ay pinangangasiwaan ng pamahalaan ng inyong estado. Ang mga patakaran upang maging kwalipikado para sa Medicaid ay nakasalalay sa inyong estado. Nakakatanggap ba kayo ng pinansyal na tulong gaya ng supplemental security income (SSI)? Kung mababa ang inyong kinikita, maaaring kwalipikado kayo para sa Medicaid.

Upang malaman kung maaari kayong makakuha ng Medicaid sa inyong estado, magtanong sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado. Makakakita kayo ng link papunta sa website para sa ahensya ng Medicaid sa inyong estado sa pahinang "Mga Detalye ng Plano" para sa bawat isa sa aming mga planong pangkalusugan. Upang tingnan ang mga planong iniaalok namin sa inyong lugar, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado.

Mayroon ka bang Bahagi A at B ng Medicare?

Ang Medicare ay isang pambansang programa ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng pederal na pamahalaan. Ito ay para sa mga taong edad 65 at mas matanda, at para rin sa mga taong walang 65 (na) taong gulang na may mga partikular na kapansanan. Upang maging karapat-dapat para sa Medicare, kailangan ding ikaw ay mamamayan ng U.S. o legal na residenteng nanirahan sa U.S. sa loob ng hindi bababa sa 5 (na) taon.

Nakatira ka ba sa sineserbisyuhang lugar ng plano?

Ang maaari ninyong makuhang mga dual-eligible na plano ay nakasalalay sa lugar na tinitirhan ninyo. Upang maghanap ng UnitedHealthcare Dual Complete® na plano para sa inyo, mangyaring maghanap ng mga plano sa inyong estado. 

Pakitandaan: Kung mayroon kayong end stage kidney failure (ESRD), may mga partikular na kinakailangan upang malaman kung kwalipikado kayo para sa dual-eligible na plano. Kapag ganito ang sitwasyon, mangyaring makipag-usap sa lisensyadong sales agent ng UnitedHealthcare para talakayin ang tungkol sa partikular mong sitwasyon.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software