2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) Mga Hakbang sa Pag-enroll

Mga hakbang sa madaling pagpapatala.

Salamat sa pagsasaalang-alang ng isa sa aming mga Dual Eligible na planong pangkalusugan. Upang pasimplehin ang pagpapatala, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Tiyaking nakakatugon ang planong pangkalusugan sa iyong mga pangangailangan. Halimbawa:

  • Nasa network ba ang iyong doktor?
  • Saklaw ba ang mga gamot na kailangan mo?
  • Mayroon bang malapit na ospital sa network?

Gamitin ang Mga Tool sa Pagpapatala at Paghahanap/Paghahanap ng Provider at Mga Nada-download na Resource upang maghanap ng mga sagot sa mga ito at sa iba pang mahalagang tanong. O kaya, tawagan lang kami.

2. Tipunin ang ilang dokumento na kakailanganin mo para mag-enroll:

  • Isang listahan ng iyong mga inireresetang gamot.
  • Iyong Social Security number.
  • Iyong Medicare card, kung mayroon ka:

generic Medicare Card

  • Iyong Medicaid card ng estado, kung mayroon ka:

DC Medicaid Card

3. Maaari kang Mag-enroll Online ngayon.

4. O tumawag sa toll-free na numerong makikita sa tabi ng Medicare Advantage Plan na gusto mo. Sabihin sa amin kung gusto mong:

  • Magpatala sa pamamagitan ng telepono. Masasagot ng isang kinatawan ang iyong mga tanong at matutulungan kang magpatala sa pamamagitan ng telepono.
  • Makipagkita sa isang lokal na ahente na makakasagot sa iyong mga tanong at makakatulong sa iyo na magpatala.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software