2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-045-000

Dalawahang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (DSNP)

H2228-045-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 

Ang planong Piniling Organisasyon ng Provider (PPO) na ito ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming benepisyo kaysa sa Orihinal na Medicare, para sa $0 na premium ng plano. Mapapanatili ninyo ang lahat ng inyong mga benepisyo sa Medicaid, at makapagdaragdag pa kayo.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$2000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalagang dental.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • Mga regular na pagpapalinis at periodontal na pagmentena.
 • Mga regular na eksaminasyon, karaniwang ginagamit na x-ray at panggagamot gamit ang fluoride.
 • Mga komprehensibong serbisyo kasama ang ilang partikular na uri ng: mga filling, crown, bridge, periodontal na serbisyo, pagbunot, root canal, pustiso, sedation at occlusal guard.

UnitedHealthcare At Home builds a care team to fit your needs to help you maximize your health and well-being. Regularly scheduled check-in calls and/or in-person visits are included as part of this program. Your care team includes a dedicated care navigator that will be your single point of contact to coordinate your care and local resources.

Services available at no extra cost:

 • Transportation services.
 • 24/7 support over the phone.
 • Annual in-home visits. 

Bawat 3 (na) buwan, makakatanggap ka ng $125 sa credit para mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa pamamagitan ng catalog ng FirstLine Medical®. Direktang ipapadala sa iyo ang mga produkto nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

We can help you get to plan-approved locations so you can take care of your health needs. 24 one-way or 12 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Bi-annual routine exam and $150 credit every 2 years for routine eyewear.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa isang nakarehistrong nurse anumang oras sa halagang $0.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malusog ang iyong mga paa.

Meal Program

Up to 14 meals in 7 days delivered once per year with $0 copay.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Saklaw ng Inireresetang Gamot

Access sa libu-libong inireresetang gamot na karaniwang pinipili ng mga doktor at parmasya.

Mga Virtual na Pagpapatinging Medikal

Makipag-usap sa isang provider 24 (na) oras sa isang araw, 7 (na) araw sa isang linggo sa halagang $0 na copay.

Virtual Mental Health Visits

Get confidential care from a provider online and help keep your mental health in check with $0 copay.

Pandaigdigang Saklaw Pang-emergency

Saklaw para sa mga pandaigdigang pangangailangan sa pang-emergency at agarang pangangalaga sa halagang $0 na copay.

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

Buwanang Premium ng Plano para sa mga Taong nakakatanggap ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare upang Makatulong sa Pagbabayad sa kanilang mga Gastos sa Inireresetang Gamot

Kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong mula sa Medicare upang makatulong sa pagbabayad sa iyong mga gastos sa plano ng Medicare sa inireresetang gamot, ang iyong buwanang premium ng plano ay magiging mas mababa kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Medicare. Ang halaga ng karagdagang tulong na natatanggap mo ang magtatakda ng iyong kabuuang buwanang premium ng plano bilang miyembro ng aming Plano.

Ipinapakita sa talahanayan na ito ang iyong magiging buwanang premium ng plano kung nakakatanggap ka ng karagdagang tulong.

Ang iyong antas ng karagdagang tulong Buwanang Premium*
100% $0.00
75% $6.20
50% $12.40
25% $18.70

*Hindi kasama rito ang anumang premium ng Medicare Part B na kailangang mong bayaran.

Kung hindi ka nakakatanggap ng karagdagang tulong, maaari mong alamin kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagtawag sa:

 • 1-800-Medicare ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-877-486-2048 (24 (na) oras sa isang araw/7 araw sa isang linggo),
 • Tanggapan ng Medicaid sa Inyong Estado, o
 • Social Security Administration sa 1-800-772-1213. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-325-0778 sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Documents include Annual Notice of Changes, Enrollment Application, Enrollment Kit, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Vendor Information, Summary of Benefits, Other downloadable resources.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software