Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Bakuna Laban sa Coronavirus (COVID-19)

Protektahan ang iyong kalusugan sa bakuna sa Coronavirus (COVID-19)

Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay mahalagang hakbang sa pagprotekta sa iyong kalusugan at sa iyong mga mahal sa buhay. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa tamang panahon ng pagtanggap ng bakuna at booster. Nakatuon kami sa pagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon ng bakuna, mga mapagkukunan upang masuportahan ka, kabilang ang $0 na bahagi sa gastos sa mga bakuna ng COVID-19 sa kabuuan ng panahon ng pambansang emerhensiya sa kalusugan ng publiko.

Iiskedyul ang iyong bakuna

Malawakang available ang mga bakuna para sa Covid-19. Maaari kang makakuha nito sa tanggapan ng tagapagbigay ng serbisyo, ilang retail na parmasya, mga klinika para sa agarang pangangalaga, mga drive-thru at marami pang iba. 

Proteksyon at kaligtasan ng bakuna

Ang mga bakuna para sa Coronavirus (COVID-19) ay ligtas at nakakatulong sa pag-iwas sa malubhang sakit na dulot ng COVID-19.

$0 bahagi na gastos sa bakuna

Hindi ka dapat magkaroon ng bayarin para sa iyong pagpapabakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng emergency sa kalusugan ng publiko ng bansa.

Pagkatapos mong mabakunahan

Kunin ang pinakabago sa buhay pagkatapos mong makuha ang iyong bakuna, mula sa kung paano pamahalaan ang mga potensyal na side effect hanggang sa kung paano ma-access ang iyong talaan ng bakuna.

Mga madalas itanong

Ang CDC ay nananatiling ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa edukasyon sa bakuna laban sa COVID-19. Pinagsama-sama namin ang impormasyon sa ibaba na makakatulong sa iyong magplano at manatiling may alam. 

Maraming seksyon ang mga madalas itanong (FAQ) upang makatulong na gabayan ang mga tao sa tamang content:

 1. Proteksyon at kaligtasan
 2. Saan makakakuha ng bakuna
 3. Paghahanda sa appointment para sa unang dosis
 4. Pagkuha ng pangalawang dosis
 5. Mga karagdagang dosis at booster
 6. Pagkatapos mong mabakunahan
 7. Gastos at saklaw 
 8. Karagdagang impormasyon sa kaligtasan
 9. Kamalayan sa panloloko sa bakuna

Proteksyon at kaligtasan

The FDA has approved the COVID-19 vaccine for use in preventing serious illness from COVID-19. Ang ilang partikular na bakuna sa COVID-19 ay may pahintulot din ng FDA sa pang-emergency na paggamit (emergency-use authorized, EUA), para sa mga taong anim na buwan at mas matanda upang makatulong na maiwasan ang malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Para sa mga taong may ilang partikular na kundisyon sa nakompromisong resistensya, pinahintulutan ng FDA ang karagdagang dosis sa pangunahing serye ng mga bakuna laban sa COVID-19 upang makatulong na masagad ang proteksyon para sa populasyon na ito. Makikita ang mga detalye sa tsart sa ibaba.

Mga bakuna laban sa COVID-19

Mga bata: Edad 6 buwan - 11 taon

Comirnaty at Pfizer-BioNTech na bakuna para sa COVID-19 Pangunahing Serye (Mga) Booster dose
Mga indibidwal na hindi katamtaman o malubhang immunocompromised

Edad 6 buwan–4 na taon: Inirerekomenda ang 3-dose/3 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. Ang 3 mcg monovalent na bakuna ay ibinibigay para sa una at pangalawang dosis. Ang 3 mcg bivalent na bakuna ay ibinibigay para sa ikatlong dosis.

Ang mga bata na dating nakatanggap ng 3-dosis na monovalent na pangunahing serye ay hindi pinahihintulutan na ulitin ang ikatlong dosis ng pangunahing serye gamit ang bivalent na bakuna ng Pfizer-BioNTech sa COVID-19.

Ang isang booster dose ay hindi awtorisado para sa pangkat ng edad na ito na tumatanggap ng pangunahing serye ng Pfizer-BioNTech. 
Edad 5 taon: Inirerekomenda ang 2-dose/10 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. Inirerekomenda ang iisang 10 mcg monovalent booster dose (Pfizer-BioNTech). 
Edad 6–11 taon: Inirerekomenda ang 2-dose/10 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (10 mcg Pfizer-BioNTech o 25 mcg Moderna). 
Mga indibidwal na natukoy na katamtaman o malubhang immunocompromised
Edad 6 buwan–4 na taon: Inirerekomenda ang 3-dose/3 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Ang isang booster dose ay hindi awtorisado para sa pangkat ng edad na ito na tumatanggap ng pangunahing serye ng Pfizer-BioNTech. 
Edad 5 taon: Inirerekomenda ang 3-dosis/10 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. 

Inirerekomenda ang iisang 10 mcg monovalent booster dose (Pfizer-BioNTech).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose.

Edad 6–11 taon: Inirerekomenda ang 3-dosis/10 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. 

Inirerekomenda ang iisang 10 mcg bivalent booster dose (10 mcg Pfizer-BioNTech o 25 mcg Moderna ).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose.

Spikevax at Moderna na bakuna para sa COVID-19 Pangunahing Serye (Mga) Booser Dose
Mga indibidwal na hindi katamtaman o malubhang immunocompromised
Edad 6 buwan–4 na taon: Inirerekomenda ang 2-dosis/25 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Inirerekomenda ang solong 10 mcg na dosis ng bivalent na booster (Moderna).
Edad 5 taon: Inirerekomenda ang 2-dose/25 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (10 mcg Moderna o 10 mcg Pfizer-BioNTech).
Edad 6–11 taon: Inirerekomenda ang 2-dose/50 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (25 mcg Moderna o 10 mcg Pfizer-BioNTech). 
Mga indibidwal na natukoy na katamtaman o malubhang immunocompromised
Edad 6 buwan–4 na taon: Inirerekomenda ang 3-dose/25 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Ang booster dose na gumagamit ng anumang bakuna para sa COVID-19 ay hindi awtorisado para sa pangkat ng edad na ito na tumatanggap ng pangunahing serye ng Moderna. 
Edad 5 taon: Inirerekomenda ang 3-dose/25 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. Inirerekomenda ang iisang 10 mcg bivalent booster dose (Pfizer-BioNTech). 
Edad 6–11 taon: Inirerekomenda ang 3-dose/50 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.  Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (25 mcg Moderna o 10 mcg Pfizer-BioNTech). 

Mga edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 2-dosis/100 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.

Para sa mga indibidwal na katamtaman o malubhang nakompromiso ang resistensya, inirerekomenda ang 3-dosis/100 mcg ng monovalent na pangunahing serye ng bakuna.

Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (50 mcg Moderna o 30 mcg Pfizer-BioNTech).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose.

Novavax na bakuna para sa COVID-19 Mga edad 12+ taon: Ang isang 2-dosis/0.5 ml na pangunahing serye ng bakuna ay inirerekomenda para sa lahat ng indibidwal anuman ang kalagayan ng resistensya. Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (50 mcg Moderna o 30 mcg Pfizer-BioNTech).
Ayon sa CDC, ang solong 0.5 ml na monovalent na dosis ng booster ng Novavax (sa halip na isang bivalent mRNA na dosis ng booster) ay maaaring gamitin sa mga limitadong sitwasyon para sa mga indibidwal na edad 18 taon at mas matanda. Ang monovalent na dosis ng booster ng Novavax na ito ay maaaring ibigay nang hindi bababa sa 6 buwan pagkatapos makumpleto ang anumang COVID-19 monovalent na pangunahing serye sa mga indibidwal na hindi nakatanggap ng anumang nakaraang (mga) dosis ng booster, at hindi makakatanggap ng mRNA na bakuna (ibig sabihin, kontraindikado o hindi available ang isang mRNA na bakuna) o ayaw makatanggap ng bakunang mRNA at kung hindi man ay hindi makakatanggap ng dosis ng booster.

Edad 12+ taon

Comirnaty at Pfizer-BioNTech na bakuna para sa COVID-19 Pangunahing serye (Mga) Booster Dose
Mga indibidwal na hindi katamtaman o malubhang immunocompromised:
Edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 2-dose/30 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. 

Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (30 mcg Pfizer-BioNTech o 50 mcg Moderna).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose.

Mga indibidwal na natukoy na katamtaman o malubhang immunocompromised
Edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 3-dose/30 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. 

Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (30 mcg Pfizer-BioNTech o 50 mcg Moderna).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose. 

Spikevax at Moderna na bakuna para sa COVID-19 Pangunahing serye (Mga) Booster Dose
Mga indibidwal na hindi katamtaman o malubhang immunocompromised:
Edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 2-dose/100 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna.

Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (50 mcg Moderna o 30 mcg Pfizer-BioNTech).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose.

Edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 3-dose/100 mcg monovalent na pangunahing serye ng bakuna. 

Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (50 mcg Moderna o 30 mcg Pfizer-BioNTech).

Para sa mga indibidwal na dating nakatanggap ng monovalent booster dose, ang bivalent booster dose ay ibinibigay nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling monovalent booster dose. 

Novavax na bakuna para sa COVID-19 Pangunahing serye (Mga) Booster Dose
Lahat ng indibidwal anuman ang immune status.
Edad 12+ taon: Inirerekomenda ang 2-dose/0.5 ml na pangunahing serye ng bakuna.  Inirerekomenda ang iisang bivalent booster dose (50 mcg Moderna o 30 mcg Pfizer-BioNTech). 

Tulad ng bakuna sa trangkaso, ibibigay ng mga provider ng pagbabakuna ang bakuna sa COVID-19 batay sa availability. Maaaring wala sa mga provider ng pagbabakuna ang lahat ng bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA sa kanilang lokasyon.

Mahahalagang paalala sa proteksyong ibinibigay ng bakuna sa COVID-19:

 • Gaya ng iba pang bakuna, maaaring abutin ang mga bakuna laban sa COVID-19 nang maraming linggo pagkatapos makumpleto ang pagbabakuna para sa ganap na bisa.
 • Ang mga taong ganap nang nabakunahan ay maaaring magdala ng virus pagkatapos ng pagkakalantad, kahit na hindi ka nagpapakita ng mga sintomas. 
 • Kasalukuyang hindi pa alam at pinag-aaralan pa ang tagal ng proteksyon laban sa COVID-19.

Dahil dito, dapat mong sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan ng kalusugan ng publiko upang makatulong na maprotektahan ang iyong sarili at ang iba. Para sa pinakabagong impormasyon, pumunta sa CDC.

Ang kaligtasan ng mga bakuna ang pangunahing priyoridad, at milyon-milyong tao na ang ligtas na nabakunahan. Ang lahat ng bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA ay ligtas at mabisa sa pag-iwas sa malubhang karamdaman, kabilang ang pagpapaospital at pagkamatay, mula sa COVID-19, ayon sa CDC. Ang mga ito ay susi sa pagpapabagal sa pandemya. Tinitiyak ng sistema ng kaligtasan ng bakuna ng U.S. na dadaan ang lahat ng bakuna sa isang masusing proseso para kumpirmahin ang mga antas ng kaligtasan ng mga ito. Ang kamakailang awtorisado ng FDA na mga bakuna ng COVID-19 ay dumaan sa prosesong ito. Kahit na pagkatapos pahintulutan ang pang-emergency na paggamit, patuloy na sinusuri ng FDA ang mga klinikal na data tungkol sa mga bakuna.

Ibinibigay ang pag-apruba kapag natukoy na ng FDA na ligtas at mabisa ang bakuna sa pag-iwas sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Dumadaan ang FDA sa isang detalyadong pagsusuri ng klinikal na data at impormasyon, ayon sa isinusumite sa Aplikasyon para sa Lisensya sa Biologics (Biologics License Application, BLA)

Ang website ng CDC ay may karagdagang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna laban sa COVID-19

Gaya ng iba pang bakuna, at ayon sa CDC, nag-uulat ang mga tao ng ilang side effect kaugnay ng mga bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA. Ang pinakakaraniwang hindi kanais-nais na epekto ay ang masakit na braso. Ang ilang pang side effect ay maaaring gaya sa trangkaso at maaari pang makaapekto sa kakayahan ng miyembro na gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, ngunit dapat mawala ang mga ito pagkalipas ng ilang araw.

Kung ang mga miyembro ay may mga side effect na nakakabahala sa kanila o hindi nawawala, dapat nilang iulat ang mga ito sa kanilang provider ng pagbabakuna o provider ng pangunahing pangangalaga. Dapat din nilang abisuhan ang CDC sa 1-800-822-7967, habang patuloy na sinusubaybayan ng CDC at FDA ang kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA. Maaari ding gamitin ng mga miyembro ang v-safe mobile app ng CDC, na makakatulong sa kanila na subaybayan ang mga side effect at makakuha ng mga paalala sa pangalawang dosis. 

Ang FDA ay may proseso ng pagsusuri para sa kaligtasan at bisa na kinukumpleto nito bago magbigay ng pahintulot sa pang-emergency na paggamit (emergency use authorization, EUA) para sa pangkalahatang publiko. Kapag pinahintulutan ng FDA ang isang bakuna para sa pang-emergency na paggamit, ang Komite ng Abiso sa Mga Kasanayan sa Imyunisasyon (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ay magpupulong upang bumoto sa pagrerekomenda ng bakuna.

Kapag sinusuri ang isang EUA, maingat na binabalanse ng FDA ang mga potensyal na panganib at benepisyo ng mga produkto batay sa data na kasalukuyang available. Sa panahon ng pambansang emerhensiya sa kalusugan ng publiko, patuloy na sinusubaybayan ng FDA ang kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna.

Habang mas maraming bakuna laban sa COVID-19 ang pinapahintulutan para sa pang-emergency na paggamit, ang ACIP ay mabilisang magsasagawa ng mga pampublikong pagpupulong upang masuri ang lahat ng available na data tungkol sa bawat bakuna at magrerekomenda para sa paggamit ng mga ito sa Estados Unidos. Matuto pa tungkol sa kung paano gumagawa ang CDC ng mga rekomendasyon sa bakuna laban sa COVID-19.

Ang pag-apruba ng FDA ay nagpasyang ligtas at mabisa ang bakuna sa pag-iwas sa COVID-19. Dumaan ang FDA sa isang detalyadong pagsusuri ng klinikal na data at impormasyon, ayon sa isinusumite sa Aplikasyon para sa Lisensya sa Biologics (Biologics License Application, BLA). Bukod pa rito, inirekomenda ng Komite ng Abiso sa Mga Kasanayan sa Imyunisasyon (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) at ng CDC ang bakunang inaprubahan ng FDA upang magamit sa mga tao na 16 taong gulang at mas matanda.

Ang bakuna laban sa COVID-19 na may pag-apruba ng FDA ay ang Bakuna Laban sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech, na makikilala bilang Comirnaty. Ang bakunang ito ay naaprubahan upang magamit sa pag-iwas sa COVID-19 sa mga taong 16 taong gulang at mas matanda, at patuloy na pinapahintulutan para sa pang-emergency na paggamit upang maiwasan ang COVID-19 sa mga tao na 12 hanggang 15 taong gulang at sa mga may ilang kundisyong immunocompromised, ayon sa tinutukoy ng CDC.

Ang mga kasalukuyang bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA ay hindi inirerekomenda para sa mga taong may ilang partikular na kundisyon o kabilang sa iba’t ibang hanay ng edad. Ang mga kasalukuyang bakuna ay pinahintulutan para magamit sa mga sumusunod na edad:

 • Ang Pfizer-BioNTech ay hindi pinapahintulutan para sa mga taong wala pang anim na buwang gulang.
 • Ang Moderna ay hindi pinapahintulutan para sa mga batang wala pang anim na buwang gulang.
 • Ang Novavax ay hindi pinapahintulutan para sa mga taong wala pang edad na 18
 • Ang Janssen ng Johnson & Johnson ay hindi pinapahintulutan para sa mga taong wala pang 18 taong gulang at hindi pinapahintulutan para sa pangalawang dosis.

Ayon sa FDA, ang mga babaeng mas bata sa 50 na taong gulang ay dapat na magkaroon ng kamalayan sa bihirang panganib ng mga pamumuo ng dugo na may mababang mga platelet pagkatapos ng pagpapabakuna ng Janssen. Ang iba pang bakuna sa COVID-19, tulad ng Comirnaty at Spikevax, ay handang magamit na hindi nakitaan ng peligro na ito.

Mayroong iba pang espesyal na pagsasaalang-alang kung kailan maaaring hindi magandang panahon para tumanggap ng bakuna:

 • Kung nalantad kamakailan ang isang tao sa COVID-19, tingnan ang mga alituntunin ng CDC para sa pagkuha ng bakuna
 • Kung ang isang tao ay nagkaroon ng monoclonal antibody na paggamot o nakatanggap ng convalescent plasma, isinasaad ng CDC na ang pagbabakuna ay hindi dapat gawin sa loob ng hindi bababa sa 90 araw

Dapat makipag-usap ang mga miyembro sa kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon silang mga tanong tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. 

Ayon sa CDC, kung nagkaroon na ang mga tao ng malalang reaksyon sa allergy sa isang bakuna o itinurok na gamot, dapat silang magtanong sa kanilang doktor kung dapat silang makakuha ng bakuna laban sa COVID-19. Ang malalang reaksyon ay isa bagay na nangangailangan ng paggamot sa isang ospital o may mga gamot tulad ng EpiPen (epinephrine). Ayon sa CDC, napakababa ng kalamangan ng malalang reaksyon sa mga bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA.   

Inirerekomenda ng CDC na maaari pa ring magpabakuna ang mga taong may mga pana-panahong allergy o allergy sa pagkain, mga alagang hayop, o iniinom na gamot. Kung may mga tanong ang mga miyembro, dapat silang magtanong sa kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang mga fact sheet para sa pasyente ng FDA: Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax at Janssen ng Johnson & Johnson. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaari ding sumangguni sa mga dokumento ng impormasyon ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng FDA na handang makuha para sa Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax at Janssen; at ang mga lakip sa pakete para sa Comirnaty at Spikevax.

Disclaimer

Sundin ang mga tagubilin sa pagbabakuna mula sa manufacturer. Ang kasalukuyang mga bakuna sa COVID-19 na pinapahintulutan at inaprubahan ng FDA ay maaaring hindi angkop para sa lahat. May mga espesyal na pagsasaalang-alang para sa mga taong may ilang partikular na kundisyon, may iba't ibang edad, at nagkaroon ng mga panggagamot gaya ng monoclonal antibody therapy at convalescent plasma. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa bakuna sa COVID-19, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o bumisita sa Mga Madalas Itanong ng CDC

Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Inilalarawan ng pahinang ito ang mga pangkalahatang benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numerong nasa iyong UnitedHealthcare card.

Ang komite sa pagpapayo ng FDA ay bumoto nang pabor sa pagpapahintulot ng FDA na gamitin ang bakuna ng Pfizer-BioNTech laban sa COVID-19 sa mga batang edad 5 - 11.

Ayon sa CDC, ang Pfizer-BioNTech na Comirnaty na bakuna sa COVID-19 na aprubado ng FDA at ang na Pfizer-BioNTech na bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay may parehong formulation at maaaring gamitin nang palitan. Ang Pfizer-BioNTech na bakuna laban sa COVID-19 na ibinibigay para sa unang dalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19 ay kapareho ng formulation ng karagdagang ikatlong dosis at booster na dosis. Kahit pareho ang mga sangkap para sa lahat ng edad, ang mga taong nasa edad 12 taon at mas matanda ay tumatanggap ng mas mataas na dosis kaysa sa mga bata na may edad 6 buwan hanggang 11 taong gulang.

Ayon sa CDC, ang aprubado ng FDA na Moderna Spikevax na bakuna sa COVID-19 at ang pinahintulutan ng FDA na Moderna na bakuna sa COVID-19 ay may parehong formulation at maaaring gamitin nang palitan. Ang Moderna na bakuna sa COVID-19 na ibinigay para sa unang dalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 ay kapareho ng pormulasyon ng karagdagang ikatlong dosis. Ang Moderna na booster na dosis para sa COVID-19 ay kalahati ng formulation ng orihinal na serye.

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay inirerekomenda ng CDC at ng American College of Obstetricians and Gynecologists para sa mga tao na 12 taong gulang at mas matanda. Kasama rito ang mga taong buntis, nagpapasuso, sinusubukang mabuntis ngayon, o maaaring mabuntis sa hinaharap. Mas malamang na magkasakit nang malubha sa COVID-19 ang mga taong buntis at kamakailang buntis kumpara sa mga hindi buntis. Maaari kang protektahan ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 laban sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19.

Kung mayroon kang mga tanong, maaaring makatulong ang pakikipag-usap sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa bakuna laban sa COVID-19

Kung nakaiskedyul ang mammography sa loob ng 6 linggo pagkatapos ng iyong panghuling pagpapabakuna, kumonsulta sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan o manggagamot kung dapat itong muling iiskedyul. 

Walang katibayan na ang bakuna ay may anumang epekto sa kakayahang magkaanak ng lalaki o babae. Kapag ibinigay ang bakuna sa panahon ng pagbubuntis, nagbibigay-daan ang bakuna sa nanay na gumawa ng mga antibody na kalaunan ay nagpoprotekta sa ina at sanggol mula sa impeksyon.

Ayon sa CDC, dapat ialok ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga tao, kahit na nagkaroon na sila ng impeksyon sa COVID-19. At hindi kailangan ng mga miyembro ng antibody o pagsusuring diagnostic bago o pagkatapos nilang mabakunahan upang malaman kung gumana ang bakuna. Ang sinumang kasalukuyang nahawahan ng COVID-19 ay dapat na ipagpaliban ang pagbabakuna hanggang sa gumaling ang kanilang sakit at pagkatapos nilang matugunan ang pamantayan sa paghinto sa paghihiwalay o isolation. Bukod pa rito, iminumungkahi ng kasalukuyang katibayan na ang muling pagkaka-impeksyon ng virus na nagsasanhi ng COVID-19 ay hindi pangkaraniwan sa 90 araw pagkatapos ng paunang impeksyon. Maaaring iantala ng mga taong may kamakailang impeksyon ang pagbabakuna hanggang sa katapusan ng 90 araw.

Ayon sa CDC, kung nagamot ka para sa COVID-19 gamit ang mga monoclonal antibody o convalescent plasma, dapat kang maghintay nang 90 araw bago magpabakuna laban sa COVID-19. Makipag-usap sa iyong doktor kung hindi ka sigurado kung anong mga paggamot ang natanggap mo o kung mayroon ka pang mga tanong tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Kung ikaw o ang iyong anak ay may kasaysayan ng multisystem inflammatory syndrome sa mga nasa hustong gulang o bata, sinasabi ng CDC na maaari mong isaalang-alang ang pag-antala sa pagbabakuna hanggang sa ikaw o ang iyong anak ay gumaling mula sa pagkakasakit at sa loob ng 90 araw pagkatapos ng petsa ng pagsusuri sa MIS-A o MIS-C. Matuto pa tungkol sa mga klinikal na pagsasaalang-alang ng mga taong may kasaysayan ng multisystem MIS-C o MIS-A.

Ayon sa CDC, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga uri ng virus na nagsasanhi ng COVID-19. Patuloy na nagbabago ang mga virus sa pamamagitan ng mutasyon, at ang mga bagong variant ng isang virus ay inaasahang lumitaw sa paglipas ng panahon. May maraming variant ang virus na nagsasanhi ng COVID-19 sa Estados Unidos, at ang mga variant ito ay tila mas madaling kumalat kaysa sa ibang variant. Ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 ay maaaring humantong sa mas maraming pagpapaospital at potensyal na mas maraming pagkamatay.  

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA ay makakatulong na mapigilan ang pagkalat ng virus, na makakatulong na mabawasan ang pagkakataon na mabuo at kumalat ang iba't ibang variant ng virus. Ayon sa CDC, nakakatulong ang mga bakuna laban sa aCOVID-19 na magprotekta laban sa mga variant, at patuloy na masusing sinisiyasat ang mga ito sa maraming pag-aaral na isasagawa.

Upang makatulong na maprotektahan ang iyong kalusugan, sundin ang mga kasanayan sa kaligtasan sa kalusugan ng publiko: magsuot ng mga face mask, pisikal na dumistansya, regular na maghugas ng kamay at mag-isolate o mag-quarantine kapag may sakit. Matuto pa, bumisita sa website ng CDC.

Ang American Academy of Pediatricians at ang American Medical Association ay sumusuporta sa mga face mask bilang isang tool na batay sa agham na tumutulong sa pag-iwas at pagkontrol sa COVID-19. Nakakatulong ang mga mask na panatilihin sa loob ang mga respiratory droplet, habang pinapanatili sa labas ang mga droplet ng ibang tao. Epektibo ang mga ito sa pagtulong na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. 

Tiyaking gumagana ang iyong mask sa abot ng makakaya nito, ayon sa CDC:

 • Ganap na takpan ang iyong ilong at bibig
 • Maayos na nakalapat sa mga gilid ng iyong mukha nang walang mga puwang
 • Gumamit ng nose wire upang mapigilan ang paglabas ng hangin mula sa itaas ng mask.

Ayon sa CDC, ang mga bakuna sa COVID-19 ay maaaring ibigay nang walang pagsasaalang-alang sa tiyempo ng ibang mga bakuna, kabilang ang bakuna laban sa trangkaso. Ang bakuna laban sa trangkaso at bakuna sa COVID-19 ay maaaring ibigay sa parehong pagbisita. Sinasabi ng CDC na ang regular na pagbabakuna laban sa trangkaso ay mahalagang serbisyo sa pangangalagang pang-iwas sa sakit para sa mga bata, adolescent, at nasa hustong gulang (kabilang ang mga taong buntis) na hindi dapat maantala dahil sa pandemya ng COVID-19.

Tinutukoy ng mga lokal na ahensya ng pampublikong kalusugan ang mga rekomendasyon sa pag-quarantine. Ayon sa CDC, ginagamit ang quarantine upang mapanatili ang isang tao na maaaring nalantad sa COVID-19 na malayo sa iba. Ang pagkakalantad ay tinutukoy bilang 15 minuto o higit pa na nasa loob ng 6 talampakan mula sa isang indibidwal na nasuring positibo o may mga sintomas sa loob ng 2 araw mula sa pagkakalantad. Sa pamamagitan ng hindi paglabas sa publiko o pananatili sa bahay, nakakatulong ang pag-quarantine na mapigilan ang pagkalat ng sakit bago malaman ng isang tao na mayroon sila nito.

Tinukoy ng CDC ang 2 mga pangkat ng tao na hindi kailangang mag-quarantine kapag nakalantad:

 • Ikaw ay napapanahon sa iyong mga bakuna laban sa COVID-19.
 • Nagkaroon ka ng kumpirmadong COVID-19 sa nakalipas na 90 araw (ibig sabihin, nagpositibo ka gamit ang pansuri ng virus)

Matuto nang higit pa sa website ng CDC

Ayon sa CDC, ang pagbubukod ay ginagamit upang maihiwalay ang mga taong nahawahan ng COVID-19 mula sa mga hindi nahawahan. Ang mga taong nakabukod ay dapat na manatili sa bahay hanggang sa ligtas na para sa kanila na makapiling ang iba. Sa bahay, ang sinumang may sakit o nahawahan ay dapat na humiwalay mula sa iba, manatili sa isang partikular na "silid ng may-sakit" at gumamit ng nakahiwalay na banyo kung maaari. Ang haba ng panahon ng pag-isolate ay nakadepende sa maraming salik. Suriin ang mga rekomendasyon ng CDC para sa kung kailan maaaring matapos ang pagbubukod batay sa sitwasyon.

Ayon sa CDC, bagama’t gumagaling ang karamihan ng mga tao mula sa COVID-19 sa loob ng ilang linggo ng pagkakasakit, nakakaranas ang ilang tao ng mga kundisyon pagkatapos ng COVID-19 na nagpapatuloy nang 4 linggo o higit pa pagkatapos ng impeksyon. Ipinapakita ng ilang kamakailang pag-aaral na nagkaroon ang 27-33% ng mga pasyenteng nagkaroon ng COVID-19 at hindi naospital ay nagkakaroon ng ilang pangmatagalang sintomas, anuman ang kanilang edad, dating kalusugan, o kalubhaan ng kanilang impeksyon. Kahit marami pa ang hindi nalalaman, iniuulat ng CDC na ang mga kondisyong "pangmatagalan" na ito ay maaaring maranasan sa iba't ibang paraan, mula sa hirap sa paghinga, pagkapagod, pananakit ng kasukasuan o mga pagbabago sa pakiramdam hanggang sa mas malubhang mga suliranin na tulad ng pinsala sa maraming organ o mga kondisyon na resistensya. Ang bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA ay may mahalagang tungkuling ginagampanan sa pag-iwas sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Available ang karagdagang impormasyon tungkol sa "long haul" na COVID-19 sa website ng CDC.

Saan ako makakakuha ng bakuna?

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay malawakang available sa mga retail na parmasya, tanggapan ng doktor, ospital, at pederal na kwalipikadong sentro ng kalusugan. Maraming malaking retail na parmasya ang tumatanggap ng mga pasyenteng walk-in, at maaaring hindi na nangangailangan ng mga appointment ang malalaking event sa pagbabakuna.

Maghanap ng mga mapagkukunan ng bakuna laban sa COVID-19 sa iyong lugar

Ayon sa CDC, ang mga nasa hustong gulang sa anumang edad na may ilang umiiral na medikal na kundisyon ay may mas mataas na panganib para sa malubhang karamdaman mula sa virus na nagdudulot ng COVID-19. Ang malubhang karamdaman mula sa COVID-19 ay tinutukoy bilang pagpapaospital, pagpasok sa ICU, intubation o mekanikal na bentilasyon, o pagkamatay. Ang UnitedHealthcare ay nakatuon sa pagtulong sa aming mga miyembro na may mataas na panganib na makahanap ng mga provider ng pagbabakuna at mabakunahan.

Ang UnitedHealthcare ay maaaring mag-alok ng suporta sa tatlong paraan: 

1) panghihikayat na magpabakuna sa pamamagitan ng email o telepono, kasama ang aming Vaccine Resource Locator upang matulungan silang makahanap ng mga provider ng pagbabakuna, 

2) abiso at klinikal na suporta sa pamamagitan ng programa sa pamamahala ng pangangalaga nito, o

 3) abiso at suporta sa pag-iiskedyul sa pamamagitan ng aming mga tagapagtaguyod ng serbisyo sa customer. Sa pamamagitan ng mga programang ito, ang UnitedHealthcare ay nanghihikayat sa pagbabakuna, tumutulong sa miyembro na makahanap ng mga provider ng pagbabakuna sa pamamagitan ng aming Vaccine Resource Locator, at nagbibigay ng transportasyon at mga mapagkukunan sa komunidad, kung naaangkop. Magkakaiba ang suporta sa transportasyon sa lahat ng plano ng UnitedHealthcare. Hinihikayat namin ang mga miyembro na makipag-usap sa kanilang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung kailan dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

Ang UnitedHealthcare ay may mga partikular na programa upang makatulong na alisin ang mga hadlang sa pagbabakuna upang maitaguyod ang kumpyansa sa bakuna at masuportahan ang pantay na pag-access sa parehong mga miyembro at ating mga komunidad.

 • Upang mabuo ang kumpyansa sa bakuna, nagsasagawa kami ng diskarteng hinihimok ng mga pananaw na nakatuon sa pagsasanay sa pagmamalasakit, paghahatid ng mga tamang mensahe, at pagsuporta sa mga tamang tagapagbigay ng mensahe.
 • Upang masuportahan ang pantay na pag-access sa bakuna, ang data at analytics ay nakakatulong sa amin na maunawaan ang dynamic ng kalusugan ng ating populasyon at nakakatulong na gabayan ang aming mga diskarte sa pakikipag-ugnayan sa miyembro. Kasama rito ang pagtuon sa mga tamang partner at channel para sa pakikipag-ugnayan, pati na rin ang mga programa sa transportasyon at pag-iiskedyul upang masuportahan ang pagbabakuna ng mga pinakamadaling mahawahan ng sakit.
 • Sinusuportahan din ng UnitedHealthcare ang mga inisyatibang nakatuon sa pagtulong na mabakunahan ang madaling mahawahan ng sakit at kulang sa serbisyo sa pamamagitan ng aming programang PIGILAN ANG COVID-19 at pilot na inisyatiba ng industriya ng insurance sa kalusugan na Vaccine Community Connectors.
 • Ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan ay sentro rin ng aming pagnenegosyo. Ang aming mga komunikasyon at karanasan ay naghahatid sa digital na pagiging accessible, karunungan sa kalusugan, at pakikipag-ugnayan sa maraming wika. Ang aming programa sa panlipunang responsibilidad ng kumpanya, na Empowering Health, ay nagbibigay ng suporta sa mga lokal na organisasyon ng komunidad upang makatulong sa pag-access sa kalusugan ng mga populasyong pinakamadaling mahawahan ng sakit at kulang sa serbisyo.
   

Inirerekomenda ng UnitedHealthcare na makuha ng mga miyembro ang unang bakuna laban sa COVID-19 na available at inirerekomenda ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Inirerekomenda rin namin sa miyembro na ipaalam sa kanyang doktor ang tungkol sa kanyang pagbakuna. Ang digital na talaan ng pagbabakuna ng UnitedHealthcare ng miyembro ay maaaring isang paraan na maaaring piliin ng miyembro upang ibahagi ang kanyang pagbabakuna sa kanyang doktor o iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan. Ang digital na talaan ng UnitedHealthcare ay hindi pa available para sa lahat ng miyembro, habang nakikipagtulungan kami sa pamahalaan at iba pang provider ng pagbabakuna upang makatulong na matiyak na kumpleto ang data sa pagbabakuna ng miyembro laban sa COVID-19.   

Tulad ng bakuna laban sa trangkaso, ibibigay ng mga provider ng pagbabakuna ang bakuna laban sa COVID-19 batay sa availability. Ang mga provider ng pagbabakuna ay maaaring wala ng lahat ng bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan ng FDA sa kanilang lokasyon. Kung may mga tanong ang mga miyembro, hinihikayat namin silang makipag-usap sa kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Paghahanda sa appointment para sa unang dosis

Dalhin ang iyong ID kard bilang miyembro sa UnitedHealthcare, at maging handang ipakita ang iyong ID na may larawan, tulad ng lisensya sa pagmamaneho, upang maipakita ang katibayan ng pagkakakilanlan.

Ang karagdagang impormasyon sa paghahanda para sa iyong appointment sa pagbabakuna ay matatagpuan sa website ng CDC

 

Para sa maraming miyembro, magbabayad ang UnitedHealthcare ng bayarin sa provider ng pagbabakuna para sa pagbibigay ng bakuna. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang card ng insurance sa kalusugan, nakakatulong ang miyembro na matiyak na mayroong digital na talaan ng kanyang pagbabakuna laban sa COVID-19 na available sa pamamagitan ng kanyang online na UnitedHealthcare member account.

Kung ang isang miyembro ay makakatanggap ng mga karagdagang serbisyo sa panahon ng kanyang appointment sa pagbabakuna o mababakunahan sa panahon ng isang regular na pagpapatingin sa tanggapan, maaaring responsibilidad niya ang mga copay, mga deductible, coinsurance, o mga singil na wala sa network, alinsunod sa kanyang plano ng mga benepisyo. Hindi ka dapat singilin ng iyong provider ng pagbabakuna para sa karaniwang pagsubaybay, na 15-30 minuto pagkatapos matanggap ang pagbabakuna.

Narito ang 3 mahahalagang bagay mula sa CDC na dapat tandaan ng mga miyembro habang naghahanda sila para sa kanilang appointment sa pagbabakuna:

 1. Maglaan ng karagdagang oras. Malamang na susubaybayan ng mga provider ng pagbabakuna ng mga miyembro ang mga miyembro pagkatapos matanggap ang bakuna. Ito ay sakaling may bihirang reaksyon na allergy. Kaya, dapat planuhin ng mga miyembro ang appointment ng pagbabakuna at maglaan ng kaunting karagdagang oras.
 2. Iiskedyul ang pangalawang dosis. Dapat magplano nang maaga ang mga miyembro para sa kanilang pangalawang dosis sa pamamagitan ng pag-iskedyul ng kanilang appointment para sa pangalawang bakuna kung maaari. Maaari ring mag-sign up ang mga miyembro para sa libreng pagpapadala ng text sa pamamagitan ng VaxText ng CDC upang makatanggap sila ng paalala tungkol sa kanilang pangalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19.
 3. Ang mga card sa pagbabakuna ay dapat itago sa ligtas na lugar. Dapat makatanggap ang mga miyembro ng card sa pagbabakuna sa panahon ng kanilang appointment na nagsasaad kung aling bakuna ang natanggap nila, ang petsa kung kailan ito natanggap, at kung saan ito natanggap. Iminumungkahi naming itago nila ito sa isang ligtas na lugar.

Kung tatanggap ka ng karagdagang dosis, maa-update ang iyong card sa pagbabakuna upang maipakita ang mga dosis na iyon sa iyong susunod na appointment. Hinihikayat namin ang mga miyembro na itago ang kanilang card sa pagbabakuna.

 

Pagkuha ng pangalawang dosis

Kailangang makakuha ang mga tao ang parehong dosis sa loob ng 3-4 linggo upang magkaroon ng proteksyon na isinasaad ng manufacturer. Dapat nilang siguraduhin na ang parehong dosis ay matatanggap mula sa iisang manufacturer at ang pangalawang dosis na iyon ay malapit sa inirerekomendang panahon hangga't maaari. Sundin ang mga tagubilin sa pagbabakuna mula sa tagagawa:

Lubos naming hinihikayat ang mga miyembro na iiskedyul nang sabay ang dalawang dosis upang matugunan ang mga takdang time frame na ito at magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. Ang provider ng pagbabakuna ay dapat tulungan ang miyembro sa pag-iiskedyul ng pangalawang dosis kapag natanggap na niya ang kanyang unang dosis at tulungan siyang malaman kung kailan makukuha ang pangalawang dosis.

Maaari rin siyang mag-sign up para sa libreng pagpapadala ng text sa pamamagitan ng VaxText ng CDC upang makatanggap ng paalala tungkol sa kanyang pangalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19

Ang karagdagang dosis ng Janssen na bakuna ng Johnson & Johnson ay hindi pa pinapahintulutan. Walang rekomendasyon na magsimula ng isa pang serye ng bakuna. Aktibong nagtutulungan ang CDC at FDA upang makapagbigay ng patnubay tungkol dito.

Pinahintulutan ng CDC at FDA ang karagdagang dosis ng mga bakuna laban sa COVID-19 para sa ilang taong imunocompromised ayon sa tinutukoy ng CDC.

Inirerekomenda para sa mga kwalipikado para sa pangatlong iniksyon na kunin ng mga tao ang pangatlong iniksyon sa minimum na 28 araw pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis ng bakunang may dalawang dosis, na pinakamainam na makuha ang manufacturer na pareho sa mga unang 2 iniksyon. Ang mga taong immunocompromised, at ang mga kasama nila sa tirahan, ay dapat na patuloy na magsuot ng mga face mask, pisikal na dumistansya, at regular na maghugas ng mga kamay kapag nasa labas ng kanilang sambahayan.

Ang karagdagang dosis ng Janssen na bakuna ng Johnson & Johnson ay hindi pa pinapahintulutan. Aktibong nagtutulungan ang CDC at FDA upang makapagbigay ng patnubay tungkol dito.

Inirerekomenda ng CDC ang pagkuha ng susunod na iniksyon sa iyong serye nang malapit sa inirekomendang panahon hangga't maaari. Sundin ang mga tagubilin sa pagbabakuna mula sa manufacturer. Kung napalampas ng isang miyembro ang kanyang appointment sa pagbabakuna o wala sa panahon, maaari pa rin niyang makuha ang pangalawang dosis at hindi niya kailangang muling magsimula sa unang dosis. At kahit na mahuli ang pangalawang dosis, ang pangalawang dosis ay makakatulong pa rin sa kanya na magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. Dapat niyang iiskedyul ang kanyang susunod na appointment sa kanyang provider ng pagbabakuna sa lalong madaling panahon.

Dapat ay nakatanggap siya ng card sa pagbabakuna sa kanyang unang appointment na may impormasyon tungkol sa manufacturer ng bakuna laban sa COVID-19, petsa ng kanyang unang pagbabakuna, at kung kailan niya dapat makuha ang pangalawang dosis. Kung hindi niya mahanap iyon, matutulungan siya ng kanyang provider ng pagbabakuna na malaman kung aling bakuna ang natanggap niya.

Dapat makipag-usap ang miyembro sa kanyang provider ng pangangalagang pangkalusugan o tagapagbigay ng bakuna laban sa COVID-19. Tutulungan nito ang miyembro na matukoy ang pinakamahusay na susunod na hakbang sa pagkumpleto ng serye ng pagbabakuna laban sa COVID-19.

Karagdagang pangunahing dosis at mga booster

Ayon sa CDC, ang ilang grupo ay pinapahintulutang tumanggap ng booster na bakuna ng COVID-19.

Kung natanggap mo ang Pfizer-BioNTech na bakuna sa COVID-19, maaari kang makakuha ng booster kung:

 • Hindi bababa sa 5 buwan mula nang makumpleto ang pangunahing serye AT ikaw ay:
 • Edad 12+

Kung kwalipikado, maaari kang makakuha ng booster ng:

 • Pfizer-BioNTech*
 • Moderna
 • Janssen (J&J)

*Tanging ang Pfizer-BioNTech ang maaaring gamitin bilang booster sa mga edad 12-17.

Kung nakatanggap ka ng Moderna na bakuna sa COVID-19, maaari kang makakuha ng booster kung:

 • Hindi bababa sa 5 buwan mula nang makumpleto ang pangunahing serye AT ikaw ay:
 • Edad 18+

Kung kwalipikado, maaari kang makakuha ng booster ng:

 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech
 • Janssen (J&J)

Kung nakatanggap ka ng Janssen (J&J) na bakuna sa COVID-19, maaari kang makakuha ng booster kung:

 • Hindi bababa sa 2 buwan mula nang makumpleto ang pangunahing serye AT ikaw ay:
 • Edad 18+

Kung kwalipikado, maaari kang makakuha ng booster ng:

 • Janssen (J&J)
 • Moderna
 • Pfizer-BioNTec
 • Janssen (J&J) – limitadong ang awtorisadong paggamit

Kung natanggap mo ang Novavax na bakuna para sa COVID-19, hindi ka kwalipikado para sa mga booster na dosis.

Ika-2 na booster na bakuna: Sabi ng CDC ang ilang mga indibidwal na nakompromiso ang resistensya at mga taong higit sa edad na 50 na nakatanggap ng paunang booster na dosis kahit 4 na buwan bago ay kwalipikado para sa isa pang mRNA na booster (Pfizer-BioNTech o Moderna).

Maaaring piliin ng mga karapat-dapat na indibidwal kung aling bakuna ang matatanggap nila bilang booster na dosis. Maaaring mas gusto ng ilang tao ang uri ng bakuna na orihinal nilang natanggap, at maaaring mas gusto ng iba na kumuha ng ibang booster. 

Pinapayagan na ngayon ng mga rekomendasyon ng CDC ang ganitong uri ng paghahalo at pagtutugma ng dosis para sa mga booster na bakuna. Gayunpaman, ayon sa CDC, ang mRNA na bakuna sa COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna) ay mas inirerekomenda kaysa sa Janssen na bakuna sa COVID-19 para sa booster na bakuna. Ang mga tumanggap ng pangunahing serye ng mRNA na bakuna na edad 18 + na hindi makakatanggap ng mRNA na booster na dosis ay maaaring maalok ng booster na dosis ng Janssen na bakuna pagkatapos matalakay ang mga benepisyo at panganib.

Ang mga bakuna at booster sa COVID-19 ay malawakang magagamit sa lahat ng mga nagbibigay ng serbisyo sa pagbabakuna, kabilang ang mga retail na botika, tanggapan ng mga doktor at iba pang sistemang pangkalusugan.

Maghanap ng mga tagapagbigay ng bakuna para sa iyong lugar .

Ang karagdagang pangunahing dosis ay ibinibigay sa mga taong katamtaman hanggang malubhang nakompromiso ang resistensya. Ang karagdagang pangunahing dosis ng isang mRNA na bakuna laban sa COVID-19 ay ginawa upang mas mapaganda ang epekto ng pangunahing serye ng bakuna sa mga immunocompromised na tao. Ibinibigay ang booster shot kapag nakumpleto na ng isang tao ang kanyang pangunahing serye ng bakuna (na 3 dosis ng bakuna kung nakompromiso ang iyong resistensya) upang mapalakas o maibalik ang proteksyon laban sa COVID-19 na maaaring humina sa paglipas ng panahon.

Karagdagang Pangunahing Dosis

Ayon sa CDC, kung nakatanggap ka ng Pfizer-BioNTech (edad 12 at mas matanda) o Moderna (edad 18 at mas matanda) na pangunahing serye ng mRNA na bakuna sa COVID-19 at may katamtaman hanggang malubhang nakompromisong resistensya, dapat kang makatanggap ng karagdagang pangunahing dosis ng parehong mRNA na bakuna sa COVID-19 kahit man lang 28 araw pagkatapos ng pangalawang dosis.

Sa kasalukuyan, hindi nagrerekomenda ang CDC ng karagdagang pangunahing dosis kung nakatanggap ka ng solong dosis na J&J/Janssen na bakuna sa COVID-19.

Mga Booster na Bakuna

Ang mga taong nakompromiso ang resistensya na 18 taong gulang at mas matanda na nakatanggap ng pangunahing dosis ng J&J/Janssen na bakuna sa COVID-19 ay dapat ding makatanggap ng solong booster na dosis ng bakuna sa COVID-19 kahit man lang 2 buwan pagkatapos ng kanilang pangunahing dosis.

Ang mga taong katamtaman hanggang sa malubhang nakompromiso ang resistensya na edad 18 at mas matanda na nakatanggap ng pangunahing serye ng mRNA na bakuna sa COVID-19, at ng karagdagang pangunahing mRNA na bakuna ay maaaring makakuha ng booster na bakuna 6 buwan pagkatapos makumpleto ang kanilang pangunahing serye ng bakuna.

Kung kukuha ka ng booster na bakuna, may opsyon kang kunin ang alinman sa parehong produktong bakuna sa COVID-19 gaya ng iyong pangunahing serye, o maaari kang makakuha ng ibang bakuna sa COVID-19. Maaaring mas gusto mo ang uri ng bakuna na orihinal mong natanggap, at maaaring mas gusto mong kumuha ng ibang booster. Pinapayagan na ngayon ng mga rekomendasyon ng CDC ang ganitong uri ng paghahalo at pagtutugma ng dosis para sa mga booster na bakuna. Gayunpaman, ayon sa CDC, ang mRNA na bakuna sa COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna) ay mas inirerekomenda kaysa sa Janssen na bakuna sa COVID-19 para sa booster na bakuna. Ang mga tumanggap ng pangunahing serye ng mRNA na bakuna na edad 18 + na hindi makakatanggap ng mRNA na booster na dosis ay maaaring maalok ng dosis ng booster ng Janssen na bakuna pagkatapos matalakay ang mga benepisyo at panganib. Maaari mong isaalang-alang ang mga benepisyo at panganib ng bawat produkto at talakayin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung aling produkto ng bakuna sa COVID-19 ang pinakaangkop na booster para sa iyo.

Ang booster na dosis na gumagamit ng anumang bakuna para sa COVID-19 ay kasalukuyang hindi awtorisado para sa mga taong nasa edad 6–17 na nakatanggap ng pangunahing serye ng Moderna o mga taong nasa edad 18 at mas matanda na tumanggap ng pangunahing serye ng Novavax.

Maaaring piliin ng mga karapat-dapat na indibidwal kung aling bakuna ang matatanggap nila bilang booster na dosis. Maaaring mas gusto ng ilang tao ang uri ng bakuna na orihinal nilang natanggap, at maaaring mas gusto ng iba na kumuha ng ibang booster. Pinapayagan na ngayon ng mga rekomendasyon ng CDC ang ganitong uri ng paghahalo at pagtutugma ng dosis para sa mga booster na bakuna. 

Gayunpaman, ayon sa CDC, ang mRNA na bakuna sa COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna) ay mas inirerekomenda kaysa sa Janssen na bakuna sa COVID-19 para sa booster na bakuna. Ang mga tumanggap ng pangunahing serye ng mRNA na bakuna na edad 18 + na hindi makakatanggap ng mRNA na booster na dosis ay maaaring maalok ng dosis ng booster ng Janssen na bakuna pagkatapos matalakay ang mga benepisyo at panganib.

Ang bakunang ginamit para sa karagdagang pangunahing dosis ay dapat na kapareho ng bakunang ginamit para sa pangunahing serye ng bakuna. Kung ang produktong mRNA na bakuna na ibinigay para sa unang dalawang dosis ay hindi magagamit o hindi alam, maaaring ibigay ang alinman sa produktong mRNA na bakuna sa COVID-19.

Inirerekomenda ng CDC na ibigay ang karagdagang pangunahing dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 kahit man lang 28 araw pagkatapos ng pangalawang dosis ng Pfizer-BioNTech na bakuna sa COVID-19 o Moderna na bakuna sa COVID-19 para sa mga taong nakompromiso ang resistensya.

Upang makatulong na matiyak ang iyong kaligtasan, inirerekomenda ng CDC na ibahagi mo ang iyong card na patunay ng pagbabakuna sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makumpirma nilang natutugunan mo ang naaangkop na pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

Ang kasalukuyang patnubay ay kung nakatanggap ang isang miyembro ng (mga) bakuna sa COVID-19 bago ang isang hematopoietic cellular transplant (HCT) o CAR T-cell therapy, ang isang pangunahing serye ay dapat na ulitin kahit man lang 3 buwan pagkatapos ng transplant.

Pagkatapos mong mabakunahan

Ang mga epekto mula sa mga bakuna ay normal na palatandaan na ang iyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Gaya ng iba pang mga bakuna at ayon sa CDC, nakapag-ulat ang mga tao ng ilang side effect kaugnay ng mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA. Ang pinakakaraniwan na side effect ay ang pananakit ng braso. Ang ilang iba pang hindi kanais-nais na epekto ay maaaring tulad sa trangkaso at maaaring makaapekto pa sa iyong kakayahang gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad. Ngunit dapat mawala na ang mga ito pagkalipas ng ilang araw. Maaari kang matuto nang higit pa sa website ng CDC.

Kung makakaranas ka ng sakit o kakulangan sa ginhawa pagkatapos ng iyong pagbabakuna, kausapin ang iyong doktor tungkol sa pagkuha ng over-the-counter na gamot, tulad ng ibuprofen o acetaminophen, upang mapahupa ang iyong mga sintomas. Maaari ka ring gumamit ng virtual na pagbisita upang makakonekta sa isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan para matalakay ang iyong mga sintomas.

Kung magkakaroon ng emergency, dapat kang tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na ospital.

Kung mayroon kang mga side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala, dapat mong iulat ang mga ito sa iyong provider ng pagbabakuna o provider ng pangunahing pangangalaga. Dapat mo ring ipagbigay-alam sa CDC sa 1-800-822-7967. Ito ay dahil patuloy na sinusubaybayan ng CDC at FDA ang kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan at inaprubahan ng FDA. Maaari mo ring gamitin ang mga mula sa CDC na v-safe mobile app, na makakatulong sa iyo na subaybayan ang mga epekto at makakuha ng mga paalala sa pangalawang dosis. 

Ayon sa CDC, kung nakuha mo ang bakunang Janssen sa loob ng huling 3 linggo, ang iyong peligro na magkaroon ng pamumuo ng dugo na may mababang platelet ay napakababa. Gayunpaman, magmatyag ka dapat para sa mga posibleng sintomas ng pamumuo ng dugo na may mababang mga platelet, na karaniwang nangyayari sa loob ng 3 linggo mula noong pagbabakuna. Humingi ng agarang pangangalagang medikal kung magkaroon ng alinman sa mga sintomas na ito:

 • Matinding sakit ng ulo
 • Sakit ng likod
 • Malabong paningin
 • Pagkawala ng malay
 • Mga kumbulsyon
 • Malubhang sakit sa iyong sikmura o tiyan
 • Matinding sakit sa iyong dibdib
 • Pamamaga ng paa
 • Pangangapos ng hininga
 • Maliliit na pulang mga spot sa balat (petechiae)
 • Bago o madaling pagpapasa o pagdurugo

Kung mayroon kang iba pang katanungan, tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga o iba pang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Maaari mo ring gamitin ang virtual na pagbisita upang kumonekta sa isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Upang ma-access ang 24/7 mga on-demand na virtual na pagbisita sa pamamagitan ng isang itinalagang pambansang tagapagbigay ng serbisyo, mag-sign in sa iyong online na UnitedHealthcare account. Ang bahagi sa gastos para sa virtual na pagbisita ay ayon sa iyong plano sa mga benepisyo.

Depende ito. Kung isang dosis lang ng dalawang dosis na bakuna ang natanggap mo, dapat mong ipagpatuloy ang pagsusuot ng mask, pisikal na dumistansya at regular na hugasan ang iyong mga kamay upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa COVID-19.

Ang patnubay ng CDC ay nagbabago kapag ganap nang nabakunahan ang isang tao, na ang ibig sabihin ay 2 linggo pagkatapos mong matanggap ang iyong pangalawang dosis sa dalawahang-dosis na bakuna o pagkatapos makuha ang isahang-dosis na bakuna ng Janssen. Ayon sa CDC, maaari nang gawin ulit ng mga taong ganap nang nabakunahan ang maraming aktibidad na ginagawa nila dati bago ang pandemya, nang hindi kailangang magsuot ng mask o pisikal na dumistansya. Ang mga kinakailangan sa pagsusuot ng mask ay maaaring magkakaiba batay sa patnubay ng estado, lokal o negosyo.

Upang makatulong na protektahan ka at ang iba mula sa COVID-19, kabilang ang variant na Delta, inirerekomenda ng CDC at ng American Medical Association (pdf) sa mga taong ganap nang nabakunahan na sundin ang mga alituntuning ito:

 • Magsuot ng mask sa mga pampublikong panloob na lugar at masisikip na panlabas na espasyo sa mga lugar na may malalaki o matataas na antas ng impeksyon sa COVID-19.
 • Magsuot ng mask at sundin ang iba pang alituntunin sa kaligtasan ng pampublikong kalusugan, kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay hindi pa nababakunahan, nagkaroon ng mahinang immune system, o may umiiral na medikal na kundisyon.
 • Magsuot ng mask sa lahat ng mga panloob na paaralan, anuman ang status sa pagbabakuna.
 • Magsuot ng mask sa loob ng 14 araw, o hanggang sa makatanggap ka ng ganap na negatibong resulta ng pagsusuri, kapag nasa mga pampublikong panloob na setting kung nalantad ka sa isang tao na maaaring may impeksyon sa COVID-19; ang unang pagsusuri para sa COVID-19 ay dapat gawin sa pagitan ng araw 3 at 5 pagkatapos ng pagkakalantad.

Ang American Academy of Pediatrics ay nag-eendorso din ng mga mask upang makatulong na maiwasan at makontrol ang COVID-19. Inirerekomenda nito na magsuot ng mga face mask ang lahat ng batang 2 taong gulang at mas matanda. 

Patuloy na sundin ang anumang mga kinakailangan sa pagsusuot ng mask batay sa patnubay ng estado, lokal, o ng negosyo. Sumangguni sa patnubay ng CDC para sa kumpletong patnubay sa kaligtasan sa kalusugan ng publiko.

Alamin ang kailangan mong malaman tungkol sa pagsusuot ng mask at pagpili ng mga mas ligtas na aktibidad.

Hindi, hindi inirerekomenda ng CDC na sumailalim ka sa pagsusuri para sa COVID-19 na antibody o pagsusuring diagnostic.

Kung nagkaroon ka ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong may COVID-19 at ikaw ay nasa isa sa mga sumusunod na grupo, ikaw ay hindi kailangang mag-quarantine.

 • Ikaw ay napapanahon sa iyong mga bakuna laban sa COVID-19.
 • Nagkaroon ka ng kumpirmadong COVID-19 sa loob ng nakalipas na 90 araw (ibig sabihin ay nagpositibo ka gamit ang pansuri ng virus).
 1. Maaaring ikaw mismo ang mag-ulat sa iyong impormasyon sa pagbabakuna sa COVID-19 upang makatanggap ng digital na talaan ng bakuna sa iyong ligtas na account sa myuhc.com o sa medicale.uhc.com.
 2. Maaari mo ring patuloy na gamitin ang iyong card sa CDC bilang patunay ng pagbabakuna.
 3. Maaari mo ring suriin sa iyong tagapagbigay ng pagbabakuna upang makita kung mayroon silang digital na talaan ng pagbabakuna na magagamit mo.

Patuloy ding nakikipagtulungan ang UnitedHealthcare sa mga estado at iba pang mga tagapagbigay ng pagbabakuna upang matulungan ang mga miyembro na magkaroon ng access sa tumpak at maaasahang pagtingin sa iyong katayuan sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng iyong ligtas na account bilang miyembro ng UnitedHealthcare (myuhc.com o medicale.uhc.com). Hanggang sa matanggap ang maaasahang impormasyon ng pagbabakuna ng miyembro sa UnitedHealthcare, hindi magiging available sa mga miyembro ang impormasyon sa pagbabakuna.

Ang iyong talaan ng bakuna sa COVID-19 ay matatagpuan sa loob ng iyong account bilang miyembro ng UnitedHealthcare. Ang talaang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan o paggawa ng iba pang aktibidad kung saan maaaring hilingin ang rekord ng pagbabakuna para sa COVID-19. 

Kung hindi lumalabas ang iyong talaan, maaari mong piliing iulat mismo ang iyong pagbabakuna sa pamamagitan ng iyong account bilang miyembro ng UnitedHealthcare. Maaaring i-print o ibahagi ang talaan na ito kung gusto mo. Kung nakatanggap kami ng na-update na datos ng pagbabakuna mula sa iyong tagapagbigay ng pagbabakuna, ang iyong datos na iniulat mo mismo ay papalitan ng impormasyon ng tagapagbigay ng serbisyo.    

Sa ngayon, ang UnitedHealthcare ay walang talaan ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa lahat ng miyembro. Patuloy kaming nakikipagtulungan sa mga estado at mga tagapagbigay ng pagbabakuna upang ma-access ang impormasyon ng pagbabakuna para magkaroon ang aming mga miyembro ng maaasahang digital na talaan.

Ang iyong digital na rekord ay hindi inilaan upang palitan ang iyong opisyal na Kard ng Rekord sa Pagbabakuna para sa COVID-19 ng CDC. Patuloy na itago ito sa isang ligtas na lugar para sa kung kailangan mo ito.

Hinihikayat namin kayo na ipagbigay-alam sa iyong doktor ang tungkol sa iyong pagbabakuna. Ang iyong digital na talaan ng pagbabakuna sa UnitedHealthcare ay isang paraan na maaari mong maibahagi ang iyong impormasyon sa pagbabakuna sa iyong doktor o sa iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Mangyaring ipaalam sa amin kung mali ang iyong digital na talaan sa pamamagitan ng pagtawag sa numero sa iyong card ng seguro 

Hinihikayat ka naming itago mo ang iyong kard sa pagbabakuna sa isang ligtas na lugar. Maaari mong isaalang-alang ang pagkuha ng larawan o pag-scan sa iyong kard ng pagbabakuna bilang isang reserbang kopya. 

Ang iyong talaan sa pagbabakuna, na maaaring available sa pamamagitan ng iyong online na account sa myUHC.com/communityplan, ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa mga sitwasyong maaaring kailanganin mong magpakita ng katibayan ng pagbabakuna. Kung kasalukuyang wala kang maipakitang ganito, maaaring iulat mo mismo ang iyong pagbabakuna, upang magkaroon ka ng digital na katibayan ng pagbabakuna na magagamit at maibabahagi kung gusto mo.

Upang makatulong na matiyak ang iyong kaligtasan, inirerekomenda ng CDC na ibahagi mo ang iyong card na patunay ng pagbabakuna sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan upang makumpirma nilang natutugunan mo ang naaangkop na pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

Gastos at saklaw

 • Mga plano ng Medicare: Magkakaroon ka ng $0 na bahagi sa gastos para sa bakuna sa parehong mga tagapagbigay ng serbisyo sa loob ng network at labas ng network sa buong panahon ng pambansang emergency sa kalusugan ng publiko. Hindi dapat humiling ng bayad sa iyo ang mga tagapagbigay ng serbisyo, sa mismo o pagkatapos mong matanggap ang bakuna.
 • Para sa mga miyembro ng Medicaid sa mga UnitedHealthcare Community Plan: Ikaw ay magkakaroon ng $0 na bahagi sa gastos para sa parehong mga nasa network at labas ng network na mga tagapagbigay ng serbisyo sa buong panahon ng pambansang emerhensiya sa kalusugan ng publiko. Maaaring may nalalapat na mga pagbabago at regulasyon ng estado. Pakisuri ang site ng iyong estado para sa pinakabagong impormasyon. Kung walang magagamit na gabay na partikular sa estado, ang mga alituntunin sa plano ng UnitedHealthcare ang ilalapat.

Para sa mga nakompromiso ang resistensya nang katamtaman hanggang malubha ayon sa tinutukoy ng CDC, saklaw ang pangatlong dosis ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa $0 na bahagi sa gastos.

Kung natanggap ang bakuna sa COVID-19 sa isang regular na pagbisita sa doktor kung saan ay pinag-usapan ninyo ang tungkol sa iba pang pangangailangan sa kalusugan, maaaring may bahagi ka gastos para sa pagbisita sa opisina, ayon sa iyong plano sa mga benepisyo. Ibig sabihin ay maaaring responsibilidad mong bayaran ang anumang copay, coinsurance o nababawas. Ang pagbabakuna sa COVID-19 ay may $0 na bahagi sa gastos para sa mga yugto ng panahon sa itaas.

Mga karagdagang mapagkukunan para sa COVID-19


Manatiling ligtas at malusog

Mahalagang sundin ang mga alituntunin sa kalusugan ng publiko upang matulungan kang manatiling malusog, lalo na kung hindi mo pa natatanggap ang bakuna sa COVID-19. Protektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito:

 • Magsuot ng face mask
 • Magpatuloy sa pisikal na distansya
 • Iwasan ang madla
 • Hugasan ang iyong mga kamay

Bisitahin ang website ng CDC para sa impormasyon sa buhay pagkatapos ng pagbabakuna

Isa pa, tandaan na gawing prayoridad ang mga appointment sa iyong doktor tulad ng taunang pag-check up at pangangalaga para sa pagkabalisa, depresyon at kalungkutan. Karamihan sa mga tagapagbigay ng serbisyo ay nag-aalok din ng mga telehealth na pagbisita upang matulungan kang makuha ang pangangalaga na kailangan mo.

Mga Kapaki-pakinabang na Resource

Gustong matuto pa? Narito ang mga klinikal na sanggunian mula sa iba't ibang mga awtoridad upang makatulong sa pag-unawa sa mga bakuna ng COVID-19.

Kamalayan sa panloloko sa bakuna

Maging alerto sa panloloko. Kung may tumawag, mag-text, o mag-email sa iyo na nangangako ng pag-access sa bakuna nang may bayad, huwag ibahagi ang iyong personal o pampinansyal na impormasyon.

 • Walang dapat humiling sa iyo na magbayad para mailagay ang iyong pangalan sa isang listahan ng makakuha ng bakuna
 • Walang dapat humiling sa iyo na magbayad upang makakuha ka ng maagang pag-access sa bakuna

Hihiling lamang ang UnitedHealthcare ng ligtas na impormasyon mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong account bilang miyembro na protektado ng password.

Kung may mga tanong ka o kailangan mo ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo

Tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro o mag-sign in sa iyong account sa kalusugan.

1 Kung nakatanggap ka ng mga karagdagang serbisyo sa panahon ng iyong appointment para sa pagbabakuna, maaaring responsable ka para sa mga copay, mga kaltas, coinsurance o mga singil sa labas ng network, alinsunod sa iyong plano sa mga benepisyo.

2 Mahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, website ng mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, Peb.27, 2021.

3 Palaging sundin ang mga tagubilin sa pagbabakuna mula sa tagagawa. 

4 Inirerekomenda ng CDC na makatanggap ang mga taong may mga katamtaman hanggang sa malubhang nakompromisong immune system ng karagdagang dosis ng mRNA na bakuna laban sa COVID-19 nang hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng pangalawang dosis ng Comirnaty na bakuna laban sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech o Moderna na bakuna laban sa COVID-19.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software