Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Makipag-usap sa isang doktor mula sa bahay gamit ang mga serbisyo ng telehealth

Ang telehealth, na kilala rin bilang virtual na pangangalaga, ay nagbibigay sa iyo ng access sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan sa labas ng tanggapan ng provider, gaya ng mula sa bahay o trabaho. Maraming provider ang maaaring mag-alok ng mga telehealth na pagkonsulta sa pamamagitan ng iyong telepono o computer para sa iba't ibang pangangailangan sa pangangalaga, kabilang ang regular na pagkonsulta o pagkonsulta para sa agarang pangangalaga. Ang UnitedHealthcare ay may mga opsyon para sa pag-access sa telehealth sa pamamagitan ng iyong mga lokal na provider o mga piniling partner sa telehealth ng UnitedHealthcare.

Alamin ang higit pa tungkol sa telehealth at panoorin ang isang video na nagpapakita kung paano karaniwang isinasagawa ang telehealth na pagkonsulta.

Mga pagpapatingin sa telehealth sa iyong mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo

Ang UnitedHealthcare ay nakatuon sa pagtulong sa iyong makuha ang pangangalagang kailangan mo sa labas ng tanggapan ng doktor sa pamamagitan ng mga telehealth na pagkonsulta.

UnitedHealthcare Exchange, Individual and Employer-sponsored health plans:

  • Bahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagkonsultang nauugnay sa pagsusuri para sa COVID-19: For COVID-19 testing-related telehealth visits, you will have $0 cost-share with in-network and out-of-network providers through the national public health emergency period, currently scheduled to end July 19, 2021.
  • Cost-share for COVID-19 treatment via telehealth visits: Coverage for in-network and out-of-network telehealth services related to COVID-19 treatment will be determined by your benefit plan. You will be responsible for any copay, coinsurance, deductible or out-of-network costs, according to your benefits plan.
  • Saklaw para sa mga telehealth na pagkonsultang hindi nauugnay sa COVID-19: Maaaring isagawa ng mga miyembro ang mga telehealth na pagkonsulta mula sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng kanilang mga provider na nasa network. Coverage for in-network and out-of-network telehealth visits not related to COVID-19 will be determined by your benefit plan. You will be responsible for any copay, coinsurance, deductible or out-of-network costs, according to your benefits plan.

Pakitandaang nalalapat ang mga panuntunan, regulasyon at panahon ng emergency na partikular sa estado at makikita ang mga ito sa website ng provider ng UnitedHealthcare o sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account bilang miyembro. Maaaring naiiba ang mga ito sa mga pederal na regulasyon. Kung walang nalalapat na pagbubukod na partikular sa estado, ang mga panuntunan ng UnitedHealthcare ang ilalapat. May magkakaibang policy sa saklaw ang ilang planong pangkalusugan na insured ng employer1; kung mayroon kang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong team para sa mga benepisyo sa human resources.

Mga Medicare Advantage na plano ng UnitedHealthcare:

  • Cost-share for COVID-19 testing-related telehealth visits: For COVID-19 testing-related telehealth, you will have $0 cost-share for in-network and out-of-network visits through the national public health emergency period, currently scheduled to end July 19, 2021.
  • Bahagi sa gastos para sa paggamot ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga telehealth na pagkonsulta: Responsibilidad mong bayaran ang bahagi sa gastos (mga copay, coinsurance o nababawas) para sa paggamot ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga telehealth na pagkonsulta. Karamihan ng plano ng UnitedHealthcare Medicare Advantage ay mayroong $0 na copay para sa mga saklaw na serbisyong telehealth. Suriin ang iyong mga babasahin mula sa plano para sa mga detalye ng bahagi sa gastos.
  • Expanded access for telehealth visits not related to COVID-19: For in-network and out-of-network providers, you will have expanded access to telehealth through the national public health emergency period, currently scheduled to end July 19, 2021.

Pagpapasyahan nang ayon sa iyong plano ng benepisyo ang bahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagkonsultang hindi nauugnay sa pagsusuri para sa COVID-19. Karamihan ng plano ng UnitedHealthcare Medicare Advantage ay mayroong $0 na copay para sa mga saklaw na serbisyong telehealth. Suriin ang iyong mga babasahin mula sa plano para sa mga detalye ng bahagi sa gastos.

Mga planong pangkalusugan ng Medicaid: Para sa mga indibidwal na nakatala sa Mga Plano ng Komunidad ng UnitedHealthcare, maaaring mailapat ang mga pagbabago at regulasyon ng estado sa panahong ito. Mangyaring suriin ang website ng UnitedHealthcare Community Plan at ang site ng iyong estado para sa pinakabagong naaangkop na impormasyon. Kung walang nalalapat na pagbubukod na partikular sa estado, ang mga tradisyonal na alituntunin ng plano ng UnitedHealthcare ang ilalapat.

Para sa impormasyon sa saklaw ng mga benepisyo, mangyaring mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o suriin ang mga karagdagang opsyon sa saklaw sa COVID-19 na maaaring magamit.

Mga virtual na pagpapatingin para sa 24/7 agarang pangangalaga

Sa Mga Virtual na Pagpapatingin, maaari kang makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan online 24/7 para sa mga pangangailangan sa agarang pangangalaga, tulad ng pana-panahong trangkaso, mga allergy, pink eye at higit pa. Available ang mga pagpapatingin para sa agarang pangangalaga sa pamamagitan ng aming mga piniling partner sa telehealth, kabilang ang Teladoc, American Well, Doctor On Demand at iba pa. 

Para sa karamihan ng mga miyembro ng Individual at Group Market na planong pangkalusugan, maaari ninyong ma-access ang benepisyong Virtual na Pagkonsulta na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa mga piniling partner sa telehealth ng UnitedHealthcare. Sasaklawin nang ayon sa iyong mga benepisyo ng plano ang mga Virtual na Pagkonsulta na hindi nauugnay sa pagsusuri para sa COVID-19. Kung ang iyong Virtual na Pagkonsulta ay nauugnay sa pagsusuri para sa COVID-19, ang iyong bahagi sa gastos ay $0 sa buong panahon ng pambansang emergency sa kalusugan ng publiko, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Abril 20, 2021.

Para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid, maaari ninyong patuloy na magamit ang inyong mga kasalukuyang benepisyo sa Virtual na Pagkonsulta na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa aming mga piniling partner sa telehealth nang walang pagbabahagi ng gastos.

Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang malaman ang higit pa tungkol sa iyong benepisyo ng Virtual na Pagkonsulta.

Alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan

Sa nakaka-stress na panahon, maaaring mahirap lutasin ang problema. Makakatulong ang pakikipag-usap sa isang tao para bumuti ang iyong pakiramdam. Narito ang ilang paraan upang kumonekta at maalagaan ang iyong sarili. 

  • Narito ang aming libreng 24/7 linya ng emosyonal na suporta na matatawagan mo anumang oras sa 866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.
  • Ang National Suicide Prevention Lifeline ay nag-aalok 24/7 ng suporta sa pamamagitan ng online na chat na tinatawag na Lifeline Chat. Maaari ka ring tumawag sa 1-800-273-8255o1-800-799-4889(TTY) para sa suporta. 
  • Ang Crisis Text Line ay isang libreng madudulugan na magagamit mo 24/7 para matulungan kang kumonekta sa isang tagapayo sa krisis I-text ang "Home" sa 741741

Humingi ng tulong upang maunawaan ang iyong mga benepisyo

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tumawag sa numerong nakalagay sa iyong ID card bilang miyembro. Maaari kaming makatulong sa iyo na maunawaan ang iyong saklaw, makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o ikonekta ka sa isang nurse.

Footnote

  1. Matutulungan ka ng iyong insurance card na maunawaan kung ikaw ay may planong pangkalusugan na insured ng employer. Kung nakasaad sa harap nito ang "Pinangangasiwaan ng United HealthCare Services, Inc." sa kanang sulok sa ibaba, ikaw ay mayroong plano na insured ng employer. Ang pinakamahusay na mapagkukunan mo ng detalyadong impormasyon sa benepisyong pangkalusugan ay ang iyong tagapamahala ng mga benepisyo sa human resources.

Mga Disclaimer

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong account representative o tumawag sa numerong nakalagay sa iyong ID card bilang miyembro. Ang mga brand ay pagmamay-ari ng mga kaukulang may-ari ng mga ito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software