Telehealth o Mga Virtual na Pagpapatingin: Manatili sa bahay at makipag-usap sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan

Mga appointment nang hindi pumupunta sa tanggapan o klinika: Telehealth (Mga Virtual na Pagpapatingin)

Maaari kang makipag-usap o "magpatingin" sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng FaceTime, Skype, Zoom o iba pang telehealth application sa mga device. Ito ay tinatawag na telehealth o virtual na pagpapatingin. Available ang mga ito 24/7. Kung gusto mong malaman kung paano ito gumagana, narito ang isang halimbawa.

Binibigyang-daan ka ng Mga Virtual na Pagpapatingin na makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan online para sa mga pangangailangan ng agarang pangangalaga, 24/7. Maaaring available ang mga pagpapatinging ito sa pamamagitan ng mga piniling partner sa telehealth, gaya ng Teladoc, American Well, Doctor On Demand at iba pa. Mainam ang mga pagpapatinging ito para sa pana-panahong trangkaso, mga allergy, pink eye at iba pang agarang medikal na alalahanin. 

Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maunawaan at ma-access ang iyong benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin.  Makakatulong ang paglayo sa ibang tao upang hindi mo makuha ang virus. Kung naniniwala kang maaaring mayroon kang Coronavirus (COVID-19) o mayroon kang mga sintomas gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga, tiyaking tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. 

Mga pagpapatingin sa telehealth sa iyong mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo

Maaari kang magtanong sa iyong lokal na tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung nag-aalok sila ng telehealth (mga virtual na pagpapatingin). Kung wala kang tagapagbigay ng serbisyo kung saan ka regular na nagpapatingin, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maghanap ng tagapagbigay ng serbisyo ng network na maaaring mag-alok ng pagpapatingin sa telehealth. 

Nakatuon ang UnitedHealthcare sa pagtulong sa iyong makuha ang pangangalagang kailangan mo mula sa bahay o trabaho sa pamamagitan ng mga telehealth na pagpapatingin sa iyong mga lokal na provider. Palalawakin namin ang access sa mga serbisyo ng telehealth para sa mga provider sa loob ng network para sa karamihan ng aming mga plano hanggang Disyembre 31, 2020, gaya ng nakasaad sa ibaba. 

 • Ang mga Pang-indibidwal at ganap na naka-insure na Panggrupong planong pangkalusugan mula sa Merkado ng UnitedHealthcare, na may available na pag-opt in para sa mga planong sariling pinopondohan ng employer ay ang mga sumusunod: 
  • Pinalawak na access sa mga provider na nasa network para sa mga telehealth na pagpapatingin: Mayroong pinalawak na access ang mga miyembro sa mga telehealth na pagpapatingin sa mga provider na nasa network2 hanggang Disyembre 31, 2020. Kailangang isagawa ang mga pagpapatinging ito sa pamamagitan ng live na interactive na audio-video o audio lang. 
  • Saklaw para sa mga telehealth na pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19: Mayroong $0 na bahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 sa mga provider na nasa network sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng pampublikong kalusugan1, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 22, 2020. 
  • Para sa mga provider na wala sa network, magkakaroon ka ng pinalawak na access sa telehealth para sa mga telehealth na pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 hanggang Oktubre 22, 2020. Simula sa Oktubre 23, 2020, sasaklawin ang mga serbisyo ng telehealth na wala sa network nang ayon sa plano ng benepisyo ng miyembro.
  • Saklaw para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19: Mayroong $0 na bahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19 sa mga provider na nasa network hanggang Setyembre 30, 20202. Pagkatapos ng petsang iyon, magbabayad na ang mga miyembro para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo.

Pakitandaang nalalapat ang mga panuntunan, regulasyon at panahon ng emergency na partikular sa estado at makikita ang mga ito sa website ng provider ng UnitedHealthcare o sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account ng miyembro. Maaaring naiiba ang mga ito sa mga pederal na regulasyon. Kung walang nalalapat na pagbubukod na partikular sa estado, ang mga alituntunin ng UnitedHealthcare ang ilalapat.  

 • Mga Medicare Advantage na plano ng UnitedHealthcare: 
  • Pinalawak na access sa mga telehealth na pagpapatingin: Sa mga provider sa loob ng network, mayroong pinalawak na access sa telehealth ang mga miyembro para sa mga pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19 at nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 hanggang Disyembre 31, 2020. Kailangang isagawa ang mga pagpapatinging ito sa pamamagitan ng live na interactive na audio-video. 
   Para sa mga provider na wala sa network, ang pagpapalawak ng access sa telehealth para sa mga pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 ay hanggang sa kabuuan ng panahon ng pambansang emergency kaugnay ng pampublikong kalusugan1, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 22, 2020. Para sa mga pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19, magwawakas ang pagpapalawak ng access sa telehealth sa mga provider na wala sa network sa Oktubre 22, 2020. Pagkatapos ng petsang iyon, magbabayad na ang mga miyembro para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo.
  • Saklaw para sa mga telehealth na pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19: Mayroong $0 na bahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 sa mga provider sa loob ng network at wala sa network sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng pampublikong kalusugan1, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 22, 2020. 
  • Saklaw para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19: Mayroong $0 na bahagi sa gastos ang mga miyembro para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19 hanggang Setyembre 30, 2020. Simula sa Oktubre 1, 2020, ang mga miyembrong gumagamit ng mga telehealth na pagpapatingin na hindi nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 ay magbabayad na para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo.

Para sa impormasyon tungkol sa saklaw na mga benepisyo, mangyaring mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o suriin ang mga karagdagang opsyon sa saklaw sa COVID-19 na maaaring magamit.

  Mga Virtual na Pagpapatingin para sa 24/7 agarang pangangalaga 

  Sa Mga Virtual na Pagpapatingin, maaari kang makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan online 24/7 para sa mga pangangailangan sa agarang pangangalaga, tulad ng pana-panahong trangkaso, mga allergy, pink eye at higit pa. Available ang mga pagpapatingin para sa agarang pangangalaga sa pamamagitan ng aming mga piniling partner sa telehealth, kabilang ang Teladoc, American Well, Doctor On Demand at iba pa. 

  Para sa karamihan ng mga miyembro ng Pang-indibidwal at Panggrupong planong pangkalusugan sa Merkado, maa-access mo ang benepisyo ng Virtual na Pagpapatinging iniaalok sa pamamagitan ng isa sa mga piniling partner sa telehealth ng UnitedHealthcare. Simula sa Oktubre 1, 2020, sasaklawin ang lahat ng Virtual na Pagpapatinging hindi nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 nang ayon sa iyong mga benepisyo ng plano. Kung nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 ang iyong Virtual na Pagpapatingin, ang iyong bahagi sa gastos ay $0 sa kabuuan ng panahon ng pambansang emergency kaugnay ng pampublikong kalusugan1, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 22, 2020.

  Para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid, maaari mong patuloy na gamitin ang iyong mga kasalukuyang benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa aming mga piniling partner sa telehealth nang walang pagbabahagi sa gastos. 

  Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maunawaan at ma-access ang iyong benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin.

Alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan

Sa nakaka-stress na panahon, maaaring mahirap lutasin ang problema. Makakatulong ang pakikipag-usap sa isang tao para bumuti ang iyong pakiramdam. Narito ang ilang paraan upang kumonekta at maalagaan ang iyong sarili.

 • Maaari kang tumawag sa aming libreng 24/7 linya para sa emosyonal na suporta anumang oras sa 1-866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.
 • Ang National Suicide Prevention Lifeline ay nagbibigay ng 24/7 na suporta sa pamamagitan ng online na pakikipag-chat na tinatawag na Lifeline Chat. Maaari ka ring tumawag sa 1-800-273-8255 o sa 1-800-799-4889 (TTY) para sa suporta.
 • Ang Crisis Text Line ay isang 24/7 na available na libreng madudulugan na makakatulong sa iyong kumonekta sa isang tagapayo sa krisis I-text ang “Home” sa 741741.

Footnote
1. Maaaring magbago ang petsang ito batay sa pederal o pang-estadong gabay.
2. Para sa mga provider na wala sa network, magwawakas ang pagpapalawak ng access sa telehealth para sa mga pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19 sa Hulyo 24, 2020.

Kailan gagamit ng telehealth (virtual na pagpapatingin)

Mga regular na appointment para sa medikal na pangangalaga

Kung wala kang Coronavirus (COVID-19) at may iba pang medikal na pangangailangan, maaaring magawa mong magpaiskedyul ng pagpapatingin sa telehealth sa iyong lokal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga agaran at hindi agarang pangangailangan. Ang mga pagpapatinging ito ay maaaring para sa alinman sa mga sumusunod: 

 • Agarang pangangalaga o regular na medikal na pangangalaga (interactive audio/video at audio lang) 
 • Outpatient na pangangalaga sa pag-uugali (interactive audio/video at audio lang) 
 • Physical, occupational o speech therapy (interactive audio/visual lang) 

Wawakasan na ang pag-alis ng pagbabahagi sa gastos para sa mga telehealth na pagpapatingin sa loob ng network sa Oktubre 22, 2020 para sa mga miyembrong may Medicare Advantage, Medicaid, Pang-indibidwal na plano at Panggrupong planong pangkalusugan sa Merkado na ganap na naka-insure. Makikipagtulungan kami sa mga customer na nagbibigay ng pondo para sa kanilang sarili na gustong magpatupad kami ng katulad na pamamaraan. Malalapat ang wala sa network at pagbabahagi ng gastos, kung naaangkop. Sasaklawin ang mga serbisyo sa telehealth na wala sa network alinsunod sa iyong mga benepisyo sa planong pangkalusugan.

Mga appointment na may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19)

Kung kailangan mong magpaiskedyul ng pagpapatingin para sa mga sintomas ng Coronavirus (COVID-19), maaaring mainam na opsyon ang telehealth. Maaari kang makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyo nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan o klinika. Inalis namin ang pagbabahagi sa gastos para sa mga pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa Coronavirus (COVID-19) sa panahon ng pambansang emergency na ito hanggang Oktubre 22, 2020. Nalalapat ang saklaw na ito sa mga planong pangkalusugan ng Medicare Advantage, Medicaid, Individual at Group Market. Simula sa Oktubre 23, 2020, magbabayad na ang mga miyembro para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo. 

Mga pagpapatingin para sa ngipin

Kung mayroon kang agarang pangangailangan para sa ngipin, maaari mong tawagan ang iyong provider ng pangangalaga sa ngipin upang magtakda ng pagpapatingin sa teledentistry. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng dentista, tawagan ang numero ng telepono sa iyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare at tutulong kami upang makahanap ng isang provider na malapit sa iyo.

 

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tumawag sa numerong nasa likod ng iyong ID card ng miyembro.

Alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan

Sa mga panahon ng mataas na stress, maaaring makatulong na makipag-usap sa isang tao. Nandito ang aming libreng 24/7 linya ng emosyonal na suporta na matatawagan mo anumang oras sa 866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.

Humingi ng tulong upang maunawaan ang iyong mga benepisyo

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro. Maaari kaming makatulong sa iyo na maunawaan ang iyong saklaw, makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o ikonekta ka sa isang nurse. 

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software