Telehealth o Mga Virtual na Pagpapatingin: Manatili sa bahay at makipag-usap sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan

Mga appointment nang hindi pumupunta sa tanggapan o klinika: Telehealth (Mga Virtual na Pagpapatingin)

Maaari kang makipag-usap o "magpatingin" sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng FaceTime, Skype, Zoom o iba pang telehealth application sa mga device. Ito ay tinatawag na telehealth o virtual na pagpapatingin. Available ang mga ito 24/7. Kung gusto mong malaman kung paano ito gumagana, narito ang isang halimbawa.

Binibigyang-daan ka ng Mga Virtual na Pagpapatingin na makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan online para sa mga pangangailangan ng agarang pangangalaga, 24/7. Maaaring available ang mga pagpapatinging ito sa pamamagitan ng mga piniling kasosyo sa telehealth, gaya ng Teledoc, American Well, Doctor On Demand at iba pa. Mainam ang mga pagpapatinging ito para sa pana-panahong trangkaso, mga allergy, pink eye at iba pang agarang medikal na alalahanin. 

Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maunawaan at ma-access ang iyong benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin.  Makakatulong ang paglayo sa ibang tao upang hindi mo makuha ang virus. Kung naniniwala kang maaaring mayroon kang Coronavirus (COVID-19) o mayroon kang mga sintomas gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga, tiyaking tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. 

Mga pagpapatingin sa telehealth sa iyong mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo

Maaari kang magtanong sa iyong lokal na tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung nag-aalok sila ng telehealth (mga virtual na pagpapatingin). Kung wala kang tagapagbigay ng serbisyo kung saan ka regular na nagpapatingin, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maghanap ng tagapagbigay ng serbisyo ng network na maaaring mag-alok ng pagpapatingin sa telehealth. 

Nalalapat ang sumusunod na pagpapaliban sa bahagi sa gastos sa mga kaugnay na pagbisita para sa medikal; outpatient na pag-uugali; physical, occupational at speech therapy; chiropractic therapy; kalusugan sa tahanan; remote na pagsubaybay sa pasyente; pagsusuri sa ngipin; paningin; at pandinig. Susuriin ang mga benepisyo alinsunod sa planong pangkalusugan ng miyembro, kung naaangkop.

UnitedHealthcare Medicare Advantage1:

  • Para sa mga telehealth na pagpapatingin na walang kaugnayan sa COVID-19 sa mga provider sa loob ng network at provider na wala sa network, papalawigin ng UnitedHealthcare ang pagpapalawak ng access sa telehealth at pagpapaliban sa bahagi sa gastos hanggang Setyembre. 30, 2020.
  • Para sa mga telehealth na pagpapatinging may kaugnayan sa COVID-19, papalawigin ng UnitedHealthcare ang pagpapalawak ng access sa telehealth at pagpapaliban sa bahagi sa gastos para sa mga provider sa loob ng network at provider na wala sa network hangga’t mayroong pambansang emergency sa pampublikong kalusugan.
  • Ang planong pangkalusugan ng Indibidwal at Ganap na May Insurance na Panggrupong Market ng UnitedHealthcare, na may pag-opt-in na magagamit ng mga employer na sariling nagpopondo1:
  • Para sa mga telehealth na pagpapatinging walang kaugnayan sa COVID-19 sa mga provider ng network, papalawigin ng UnitedHealthcare ang pagpapalawak ng access sa telehealth at pagpapaliban sa bahagi sa gastos hanggang Setyembre. 30, 2020. Para sa mga pangkalusugang pagpapatinging walang kaugnayan sa COVID-19, matatapos ang wala sa network na pagpapalawak sa Oktubre 22, 2020. Hindi kasama ang mga serbisyo sa telehealth na wala sa network sa pagpapaliban ng bahagi sa gastos at ipoproseso ang mga ito alinsunod sa iyong mga plano ng benepisyo sa kalusugan.
  • Para sa mga telehealth na pagpapatingin na may kaugnayan sa COVID-19, papalawigin ng UnitedHealthcare ang pagpapalawak ng access sa telehealth at pagpapaliban ng bahagi sa gastos para sa mga provider sa loob ng network at provider na wala sa network hanggang sa yugto ng pambansang emergency sa pampublikong kalusugan. Telehealth (mga virtual na pagpapatingin) para sa 24/7 agarang pangangalaga.

Para sa mga miyembro ng planong pangkalusugan ng Indibidwal at Panggrupong Market, marami sa inyo ang makaka-access sa benepisyo ng Virtual na Pagpapatingin na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa mga piniling partner ng UnitedHealthcare nang walang pagbabahagi ng gastos hanggang Setyembre 30, 2020. Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang maunawaan at ma-access ang iyong benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin.   

Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan upang matuto pa tungkol sa iyong benepisyo sa telehealth.

1 Ang petsang ito ay napapailalim sa pagbabago ayon sa pang-estado o pederal na gabay. 

Kailan gagamit ng telehealth (virtual na pagpapatingin)

Mga regular na appointment para sa medikal na pangangalaga

Kung wala kang Coronavirus (COVID-19) at may iba pang medikal na pangangailangan, maaaring magawa mong magpaiskedyul ng pagpapatingin sa telehealth sa iyong lokal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga agaran at hindi agarang pangangailangan. Ang mga pagpapatinging ito ay maaaring para sa alinman sa mga sumusunod: 

  • Agarang pangangalaga o regular na medikal na pangangalaga (interactive audio/video at audio lang) 
  • Outpatient na pangangalaga sa pag-uugali (interactive audio/video at audio lang) 
  • Physical, occupational o speech therapy (interactive audio/visual lang) 

Ipagpapaliban ang pagbabahagi ng gastos para sa mga telehealth na pagpapatingin sa loob ng network hanggang Oktubre 22, 2020 para sa mga miyembrong may mga ganap na insured na planong pangkalusugan ng Medicare Advantage, Medicaid, Indibidwal at Panggrupong Market. Makikipagtulungan kami sa mga customer na nagbibigay ng pondo para sa kanilang sarili na gustong magpatupad kami ng katulad na pamamaraan. Malalapat ang wala sa network at pagbabahagi ng gastos, kung naaangkop. Sasaklawin ang mga serbisyo sa telehealth na wala sa network alinsunod sa iyong mga benepisyo sa planong pangkalusugan.

Mga appointment na may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19)

Kung kailangan mong magpaiskedyul ng pagpapatingin para sa mga sintomas ng Coronavirus (COVID-19), maaaring mainam na opsyon ang telehealth. Maaari kang makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyo nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan o klinika. Ipinagpaliban namin ang pagbabahagi ng gastos para sa mga pagpapatinging may kaugnayan sa pagsusuri para sa Coronavirus (COVID-19) sa panahon ng pambansang emergency na ito. Nalalapat ang saklaw na ito sa mga planong pangkalusugan ng Medicare Advantage, Medicaid, Individual at Group Market. 

Mga pagpapatingin para sa ngipin

Kung mayroon kang agarang pangangailangan para sa ngipin, maaari mong tawagan ang iyong provider ng pangangalaga sa ngipin upang magtakda ng pagpapatingin sa teledentistry. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng dentista, tawagan ang numero ng telepono sa iyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare at tutulong kami upang makahanap ng isang provider na malapit sa iyo.

Alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan

Sa mga panahon ng mataas na stress, maaaring makatulong na makipag-usap sa isang tao. Nandito ang aming libreng 24/7 linya ng emosyonal na suporta na matatawagan mo anumang oras sa 866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.

Humingi ng tulong upang maunawaan ang iyong mga benepisyo

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro. Maaari kaming makatulong sa iyo na maunawaan ang iyong saklaw, makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o ikonekta ka sa isang nurse. 

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software