Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Ano ang dapat gawin kung Masama ang Pakiramdam Mo

Kung hindi maganda ang pakiramdam mo at nababahala ka tungkol sa iyong mga sintomas, maaaring mahirap malaman kung ano ang dapat gawin. Alamin natin kung ano ang dapat gawin kung hindi ka sigurado.

Manatili sa bahay

Maliban kung kailangan mo ng agarang pangangalagang medikal, pinakamainam na manatili sa loob ng bahay. Mapoprotektahan mo ang iyong sarili at ang ibang tao sa pamamagitan ng pananatili sa kung nasaan ka man.

Tumawag sa iyong provider ng kalusugan kung mayroon kang mga sintomas ng Coronavirus (COVID-19)

Kasama rito ang mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, o pangangapos ng hininga. Kung kailangan mong maghanap ng provider na nasa network, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan.

Kung nag-utos ng isang diagnostic test para sa Coronavirus (COVID-19) ang iyong provider ng kalusugan

Suriin ang mga detalye upang maunawaan ang iyong saklaw para sa pagsusuri sa Coronavirus (COVID-19), pagbisitang may kaugnayan sa pagsusuri, at panggagamot. 

Maghanap ng diagnostic testing center kung kinakailangan

Kung nag-utos ng isang pagsusuri sa Coronavirus (COVID-19) ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan para sa iyo, gamitin ang aming tool na tagahanap upang maghanap ng isang sentro para sa pagsusuri malapit sa kung nasaan ka. Para lang ito sa mga miyembro. 

Makinig sa iyong provider ng kalusugan

Manatiling nakikipag-ugnayan kung ikaw ay may sakit, kahit na wala itong kaugnayan sa virus. Maaari kang makipag-usap sa telepono o subukan ang isang telehealth na pagbisita kung kailangan mong makipag-usap sa iyong provider mula sa bahay.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software