Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Mga Madalas Itanong tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Maghanap ng mga sagot tungkol sa gastos, saklaw at suporta para sa mga miyembrong apektado ng Coronavirus (COVID-19)

Habang mas maraming kaso ng COVID-19 ang naiuulat, tumutugon ang UnitedHealthcare sa mga pangangailangan at alalahanin ng mga miyembro. Basahin ang impormasyon sa ibaba upang makahanap ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa COVID-19. 

Mahalagang hakbang ang mga bakuna sa COVID-19 para sa pagpapabagal ng pagkalat ng sakit. Nakatuon kaming tulungan kang manatiling may alam. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga bakuna at sa iyong kalusugan, makipag-usap sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang sakit ay ang iwasang malantad sa virus na ito. Tulad ng anumang posibleng sakit, gaya ng trangkaso, mahalagang sundin ang mabubuting gawi sa pag-iwas, kabilang ang:

  • Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang 20 (na) segundo o paggamit ng alcohol-based hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% alcohol kung walang magagamit na sabon at tubig.
  • Huwag hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig kung hindi pa nahuhugasan ang mga kamay.
  • Sikaping lumayo sa mga taong maaaring may sakit.
  • Huwag makigamit ng mga tasa o kubyertos sa mga taong may sakit.
  • Linisin at i-disinfect ang mga madalas na hinahawakang ibabaw o bagay.
  • Takpan ng tissue ang iyong ilong at bibig kapag umubo o bumahing ka, at pagkatapos ay itapon ang tissue sa basurahan.
  • Bagama’t hindi napipigilan ng bakuna sa trangkaso ang COVID-19, mabuti pa rin na protektahan ang iyong sarili laban sa trangkaso. Makipag-ugnayan sa inyong provider ng pangunahing pangangalaga at iiskedyul ang inyong bakuna sa trangkaso. 

Manatiling may-alam tungkol sa pinakabagong payo:

Aming pinakamataas na priyoridad ang iyong kalusugan, kaligtasan, at kapakanan sa panahon ng Coronavirus (COVID-19). Ayon sa CDC, kasama sa mga nasa panganib ang mas matatandang adulto at ang mga taong may malubhang hindi gumagaling-galing na medikal na kondisyon tulad ng sa puso, baga, o sakit sa bato na tila nasa mas mataas na panganib para sa mas malubhang sakit na COVID-19. Maaari ring doble ang posibilidad na magkaroon ng malubhang sakit na COVID-19 ang mga taong mas matatanda. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa mga taong may Medicare ay nasa mas mataas na panganib.

Tingnan ang impormasyon ng Coronavirus (COVID-19) para sa mga miyembro ng Medicare.  

Tumawag kaagad sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga kung naniniwala kang maaaring nalantad ka sa COVID-19. Bibigyan ka ng iyong provider ng mga espesyal na pamamaraan na dapat mong sundin. Maaaring makahanap ang mga miyembro ng UnitedHealthcare ng provider na nasa network sa pamamagitan ng pagbisita sa ligtas na website

 Kung ipinapalagay ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga o medikal na propesyonal na maaaring mayroon kang COVID-19, makikipag-ugnayan sila sa CDC o sa iyong lokal na departamento ng kalusugan ng publiko para sa mga hakbang na susundin sa pagsusuri. Sa ngayon, ang tanging pagsubok na makukuha sa Estados Unidos ay ang ibinibigay ng CDC at ilang departamento ng kalusugan ng publiko ng estado na walang bayad. Inaasahan na aaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ang pagsusuri sa mga itinalagang laboratoryo sa buong bansa. 

Sinasaklaw ang mga gastos para sa mga pagsusuri para sa COVID-19 at mga pagpapatinging may kaugnayan sa pagsusuri

Ipinagpapaliban ng UnitedHealthcare ang mga gastos para sa pagsusuri para sa COVID-19 na ibinibigay sa mga inaprubahang lokasyon alinsunod sa mga alituntunin ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa U.S. At ipinagpapaliban namin ang mga copay, coinsurance, at nababawas para sa mga pagpapatinging nauugnay sa pagsusuri para sa COVID-19 hanggang Oktubre 22, 2020, tinatanggap man ang pangangalaga sa opisina ng provider ng pangangalagang pangkalusugan, sa isang center para sa agarang pangangalaga, o sa isang departamento ng emergency.

Nalalapat ang saklaw na ito sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid.  

Binubuksan ng Optum, bahagi ng UnitedHealth Group, ang Linya nitong Tulong para sa Suportang Pang-emosyon. Nakahanda ang mga tauhan sa kalusugan ng pag-iisip na sinanay ng propesyonal upang suportahan ang mga taong maaaring nakakaranas ng takot o stress dahil sa COVID-19. Ang numero ng Linya ng Tulong para sa Suportang Pang-emosyon ng Optum ay 1-866-342-6892 at magbubukas ito nang 24 (na) oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang serbisyo ay walang bayad at bukas sa sinuman. 

Nagpahayag ang Food and Drug Administration (FDA) ng bagong gabay, na nagpapahintulot sa ilang laboratoryo na magsagawa ng bagong pagsusuri ng COVID-19 sa ilalim ng Clinical Laboratory Improvement Amendments o CLIA. Ang anumang bagong pagsusuri ng COVID-19 na nakakatugon sa mga kinakailangang pamantayan ay sasaklawin alinsunod sa mga alituntunin at paggamit ng CDC. Nilalayon ng UnitedHealthcare na magbigay ng saklaw para sa mga pagsusuri sa laboratoryo kapag naaprubahan ng FDA. Nakikipagtulungan kami sa aming mga pambansang provider ng laboratoryo upang mag-alok ng saklaw sa sandaling may magagamit nang mga bagong pagsusuri. Ipinapayo namin ang pagsunod sa mga alituntunin ng CDC tungkol sa mga pamamaraan ng pag-iwas, pag-screen, pag-diagnose, at pagsusuri para sa COVID-19.

Mayroon kaming nakahandang proseso upang mabawasan ang anumang uri ng pagkagambala ng serbisyo, kung mangyari ang sitwasyong ito. Bilang karagdagan, sinabi sa amin ng aming mga kasosyo sa supply chain na naniniwala sila na ang epekto ng COVID-19 sa supply chain ng gamot, halimbawa, ay magiging maliit lang. Sinusubaybayan ng UnitedHealthcare ang sitwasyong ito at magbibigay kami ng impormasyon at mga update habang dumarating sa amin ang mga bagong impormasyon.

Masusi naming binabantayan ang COVID-19 at mayroon kaming pangkat ng mga eksperto na nagtatrabaho nang walang humpay. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya upang suportahan ang kalusugan ng mga taong ikinalulugod naming paglingkuran. Ang aming pangunahing priyoridad ay ang kalusugan at kagalingan ng aming mga miyembro at mga pasyente, at ang kaligtasan ng mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan na naghahatid ng pangangalaga.

Isinantabi ng UnitedHealthcare ang mga gastos ng miyembro para sa naaprubahang diagnostic na pagsusuri ng COVID-19 para sa lahat ng komersyal na naka-insure na miyembro ng Medicaid at Medicare na maaaring maapektuhan ng COVID-19.

Magsisikap din ang UnitedHealthcare upang suportahan ang mga customer na may sariling insurance na pipiliing magpatupad ng mga katulad na pagkilos.

Sinusunod namin ang lahat ng gabay at protokol na inilabas ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ng mga departamento ng kalusugan ng publiko ng estado at lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga pangangailangan ng aming mga miyembro. 

May nakahandang proseso ang UnitedHealthcare upang tugunan ang parehong mga lokal na epidemya at pandemic na uri ng mga sitwasyon. Gayunpaman, natatangi ang bawat kaganapan. Umaasa kami sa mga departamento ng kalusugan ng publiko ng estado, sa CDC, at sa World Health Organization na magbigay ng partikular na gabay tungkol sa pagtukoy, pag-diagnose, at panggagamot. Bagama’t maaaring magkakaiba ang mga detalye ng COVID-19, iisa lang ang aming diskarte.

Binuksan ng Optum, na bahagi ng UnitedHealth Group, ang Linya nito ng Tulong para sa Suportang Pang-emosyon. Nakahanda ang mga propesyonal na sinanay na tauhan sa kalusugan ng pag-iisip upang magbigay ng suporta sa mga taong maaaring nagdurusa sa takot o stress bilang resulta ng COIVD-19. Ang numero ng Linya ng Tulong para sa Suportang Pang-emosyon ng Optum ay 866-342-6892 at nakabukas ito nang 24 (na) oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang serbisyo ay walang bayad at bukas sa sinuman.

Ang sitwasyon ng COVID-19 ay patuloy na nagbabago, kaya patuloy naming susuriin ang pangangailangan ng mga bagong patakaran o pamamaraan para sa COVID-19 upang suportahan ang aming mga miyembro.

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software