Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Saklaw at Mga Mapagkukunan para sa Coronavirus (COVID-19)

Pag-unawa sa saklaw ng pagsusuri at paggamot ng COVID-19

Sa UnitedHealthcare, narito kami upang tulungan kang maunawaan kung ano ang sinasaklaw at kung paano mag-access ng pangangalaga. Gusto naming makatulong na sagutin ang iyong mga tanong at iugnay ka sa mga mapagkukunang maaaring makatulong na suportahan ka sa panahong ito.

Huwag kalimutang magpatingin sa mga provider na nasa network at palaging ipakita ang iyong ID card bilang miyembro ng UnitedHealthcare para sa pagsusuri, mga pagpapatingin o paggamot na nauugnay sa COVID-19. Gayundin, palaging ipagbigay-alam sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (primary care provider o PCP) ang anumang resulta ng pagsusuri para sa COVID-19 o pangangalagang maaari mong matanggap. 

Maraming tao ang nagsisimula ng bagong planong pangkalusugan sa bagong taon. Dahil dito, maaaring magsimula sa umpisa ang mga copay, coinsurance o mga nababawas. Mag-sign in sa iyong online na UnitedHealthcare account o suriin ang mga materyal ng iyong plano para sa mga detalye sa iyong plano sa benepisyo.

Pagtukoy ng virus/antigen at pagsusuri ng antibody

Lubos na sinusuportahan ng UnitedHealthcare ang pangangailangan ng maaasahang pagsusuri at hinihimok ang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na gumamit ng mga maaasahang pagsusuring pinahintulutan ng FDA. Tinutukoy ng pagsusuri ng virus/antigen (diagnostic) kung ang isang tao ay kasalukuyang nahawahan ng COVID-19. Maaaring matukoy ng pagsusuri ng antibody (serology) kung nalantad ang isang tao sa COVID-19, at ayon sa FDA, hindi dapat gamitin ang pagsusuring ito upang mag-diagnose ng kasalukuyang impeksyon.

Sa panahon ng pambansang emergency sa kalusugan ng publiko, na kasalukuyang nakaiskedyul na matapos sa Abril 20, 2021, magkakaroon ka ng $0 na bahagi sa gastos (copayment, coinsurance o nababawas) para sa medikal na naaangkop na pagsusuri para sa COVID-19 kapag iniutos ng isang doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga layunin ng diagnosis o paggamot. Ang mga pagsusuri ay dapat na pinahintulutan ng FDA upang masaklaw nang walang pagbabahagi sa gastos.

Nalalapat ang pagsaklaw na ito sa mga pagsusuring nasa network at wala sa network para sa mga planong pangkalusugang itinataguyod ng Medicare Advantage, Exchange, Indibidwal at Employer. Para sa mga indibidwal na nakatala sa Mga Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, maaaring malapat ang mga pagkakaiba-iba at regulasyon ng estado sa panahong ito. Susuriin ang mga benepisyo alinsunod sa iyong planong pangkalusugan.

Kung kinakailangan ang pagsusuri para sa COVID-19 para sa iyong mga layunin sa trabaho, edukasyon, kalusugan ng publiko o pagsubaybay (pagbabantay), sasaklawin ng UnitedHealthcare ang pagsusuri kapag iniatas ng naaangkop na batas. Ipoproseso ang mga benepisyo alinsunod sa iyong plano sa benepisyo sa kalusugan, at karaniwang hindi sinasaklaw ng mga plano sa benepisyo sa kalusugan ang pagsusuri para sa mga layunin sa pagsubaybay o kalusugan ng publiko. Patuloy naming susubaybayan ang mga pagpapahusay ng regulasyon sa mga panahon ng emergency.

Mga pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19

Mahalaga ang pagsubok upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Hinihikayat namin kayo—ang aming mga miyembro—at ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gamitin ang mga pagsubok na pinahintulutan ng FDA. May dalawang uri ng pagsubok sa COVID-19:

  • Mga pagsusuring diagnostiko alamin kung ikaw ay kasalukuyang nahawahan ng COVID-19.
  • Ang antibody na mga pagsubok ay maaaring matukoy kung nahawahan ka ng virus. Ayon sa FDA, ang antibody na mga pagsusuri ay hindi dapat gamitin sa pagsuri ng umiiral na impeksyon.

Magkakaroon ka ng $0 na bahagi sa gastos (copayment, kaltas o maibabawas) sa medikal na naaangkop na pagsusuri sa COVID-19 sa panahon ng pambansang emerhensiya sa kalusugan ng publiko, na kasalukuyang naka-iskedyul na magtapos sa Abril 20, 2021. Ang naaangkop na medikal na pagsubok ay iniuutos ng isang manggagamot o propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan para sa mga layunin ng diagnostiko o paggamot. Ang mga pagsusuri ay dapat na pinahintulutan ng FDA upang masaklaw nang walang pagbabahagi sa gastos. Nalalapat ang pagsaklaw na ito sa mga nasa network at labas ng network na mga pagsubok para sa mga plano sa kalusugan ng Medicare Advantage, Exchange, mga planong pangkalusugan na itinataguyod ng Indibidwal at Employer sa buong panahon ng pambansang emerhensiya sa kalusugan ng publiko. Para sa mga indibidwal na nakatala sa Mga Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare, maaaring malapat ang mga pagkakaiba-iba at regulasyon ng estado sa panahong ito.

Ang mga plano sa benepisyo ng UnitedHealthcare sa pangkalahatan ay hindi sumasaklaw sa pagsubok para sa layunin ng trabaho, edukasyon, paglalakbay, kalusugan ng publiko o pagsubaybay, maliban kung hinihingi ng batas. Mapoproseso ang mga benepisyo alinsunod sa iyong plano sa benepisyo sa kalusugan.

Kung sa palagay mo ay kailangan mo ng pagsubok para sa COVID-19, kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. 

Paggamot sa COVID-19

Kung magkakasakit ka ng COVID-19, maaaring magreseta ang iyong povider ng pangangalagang pangkalusugan ng mga paggamot. Nasa ibaba ang isang buod ng pagsaklaw. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tumawag sa numerong nakalagay sa iyong ID card ng miyembro.

  • Mga plano ng exchange, itinataguyod ng Indibidwal at Ganap na Nakasegurog Employer: Para sa paggamot ng COVID-19, ang bahagi sa gastos ay magiging ayon sa plano ng benepisyo ng miyembro. Pananagutan mo ang anumang para sa copay, coinsurance o maibabawas. Tutukuyin ng iyong plano sa benepisyo ang pagsaklaw para sa mga serbisyong wala sa network. Maaaring malapat ang mga pagkakaiba-iba ayon sa estado.
  • Mga plano sa kalusugan ng Medicare Advantage:Para sa paggamot ng COVID-19, ang pagbabahagi ng gastos ay magiging ayon sa plano ng benepisyo ng miyembro. Pananagutan mo ang anumang para sa copay, coinsurance o maibabawas. Pansamantalang tinatanggal ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi ng gastos sa paggamot sa COVID-19 hanggang Marso 31, 2021.
  • Para sa mga miyembrong nakatala sa Mga PLanong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare: Maaaring malapat ang mga probisyon at regulasyon ng estado sa panahong ito.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Outpatient na monoclonal antibody na paggamot

Nag-isyu ang FDA ng pahintulot sa pang-emergency na paggamit para sa 2 mga monoclonal antibody na paggamot. Ayon sa CDC, ang mga monoclonal antibody na paggamot ay maaaring irekomenda ng iyong provider kung magpopositibo ka sa pagsusuri para sa COVID-19, at nasa peligro kang magkasakit nang malubha o manatili sa ospital. Makakatulong ang paggamot na ito sa katawan na mas epektibong tumugon sa virus.

Nasa ibaba ang buod ng pagsaklaw para sa monoclonal antibody na paggamot. Mag-sign in sa iyong account bilang miyembro para sa higit pang detalye.

  • Mga planong Exchange, Individual at Fully Ensured na inisponsoran ng Employer:  Para sa monoclonal antibody na paggamot sa pamamagitan ng mga provider na nasa network, ang pagbabahagi ng gastos ay iaayon sa plano ng benepisyo ng miyembro. Pananagutan mo ang anumang para sa copay, coinsurance o maibabawas. Tutukuyin ng iyong plano sa benepisyo ang pagsaklaw para sa mga serbisyong wala sa network. Pansamantalang tinatanggal ng UnitedHealthcare ang bahagi sa gastos sa monoclonal antibody na paggamot sa pamamagitan ng mga provider na nasa network sa mga outpatient na setting hanggang Marso 31, 2021.

Ang ilang planong pangkalusugan1 na na-insure ng employer ay may iba't ibang benepisyo sa saklaw; kung mayroon kang mga tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong team ng mga benepisyo ng human resources. Tutukuyin ng iyong plano sa benepisyo ang pagsaklaw para sa mga serbisyong wala sa network.

  • Mga plano ng Medicare Advantage: Para sa mga monoclonal antibody na paggamot, magkakaroon ka ng $0 na bahagi ng gastos sa mga nasa network at wala sa network na provider sa mga outpatient na setting hanggang 2021. Maaaring kailanganin mo ang iyong pula, puti, at asul na Medicare card, dahil binabayaran ng Medicare ang paggamot na ito sa 2021. 

Kung may mga tanong ka o kailangan mo ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo

Tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro o mag-sign in sa iyong account sa kalusugan.

Paano magpasuri para sa Coronavirus (COVID-19)

Kung sa palagay mo ay maaaring nalantad ka sa Coronavirus (COVID-19) o may mga sintomas ka gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga, tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. Sa maraming kaso, maaari kang makipag-usap sa isang provider gamit ang FaceTime, Skype o Zoom, na tinatawag na telehealth (virtual na pagpapatingin). Kung sumang-ayon ang iyong provider ng pangangalaga sa kalusugan na dapat kang suriin, makikipag-ugnayan sila kung saan ka susuriin.

Maaaring isang opsyon ang mobile at drive-up na pagsusuri. Kakailanganin mo pa rin ang isang order ng medikal na provider para sa pagsusuri, maliban kung hindi iniatas ng iyong kaukulang ahensya ng gobyerno. Kung mag-o-order ang iyong provider ng isang diagnostic na pagsusuri para sa COVID-19 para sa iyo, gamitin ang aming tagahanap upang maghanap ng sentro ng pagsusuri.

Suporta para sa aming mga miyembrong may pinakamataas na panganib: Medicare Advantage at Medicaid

Sinabi ng CDC na ang mas matatandang adulto at mga taong anuman ang edad na may mga malalang pangunahing medikal na kundisyon ay maaaring may mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang karamdaman dahil sa Coronavirus (COVID-19). Ang mga halimbawa ng mga malalang pangunahing medikal na kundisyon ay mga pangmatagalang kundisyon ng puso o baga, hika, nakompromisong immune system, diabetes, pangmatagalang sakit sa kidney at atay. Kung buntis ka, may kapansanan o nakakaranas ng kawalan ng tirahan, maaari ka ring may mas mataas na panganib. 

Kung napapabilang ka sa isang kategorya sa itaas, maaaring hilingin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng serbisyo na manatili ka sa loob ng bahay na malayo sa iba (self-isolate). Nandito ang UnitedHealthcare upang matulungan ka sa panahong iyon at upang makatulong na bawasan ang iyong posibleng pagkakalantad sa virus. Makakatulong kami sa iyo kung paano makakuha ng mga gamot, supply, pagkain at pangangalaga. Maaari mo ring malaman ang tungkol sa mga programa ng suporta.

Mga miyembro, pakitawagan ang numero ng telepono sa ID card ng miyembro. Kapag tumawag ka, ipaalam sa kanila na nagrekomenda ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ng self-isolation.

Alamin ang tungkol sa mga pag-iingat na dapat gawin kung ikaw ay isang miyembro ng Medicare Advantage o nasa panganib.

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Mga Miyembro

Pinalawak ng UnitedHealthcare ang access sa telehealth upang maaari kang manatili sa iyong tahanan at makuha ang tamang pangangalaga. Maaaring gamitin ang telehealth (virtual na pagpapatingin) para sa mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan na may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19) at walang kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19).

Sa nakaka-stress na panahon, maaaring mahirap lutasin ang problema. Maaaring makatulong ang pakikipag-usap sa isang tao upang maging mas maayos ang iyong pakiramdam. Nandito ang aming libreng 24/7 linya ng emosyonal na suporta na matatawagan mo anumang oras sa 866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.

Magagamit ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng Optum Home Delivery sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan. Piliin lang ang Optum Home Delivery. Magagamit din ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng ilang tinging parmasya.

Maaari mong tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro at makipag-usap sa isang nurse kung kailangan mo ng tulong sa pag-alam ng iyong panganib o naghahanap ka ng mga klinikal na payo at suportang may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19). Maaari ka ring tumawag upang magtanong sa isang nurse tungkol sa mga alalahanin sa pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan.

Mga Madalas Itanong

Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung naniniwala kang maaaring nalantad ka sa Coronavirus (COVID-19) o may mga sintomas ka gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga. 

Maaari kang makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na nasa network sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa plano sa kalusugan o sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang tagapagtaguyod sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na nasa iyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare.

Posibleng maging opsyon ang drive-up at mobile na pagsusuri.  Mangangailangan ka pa rin ng utos ng medikal na provider para sa pagsusuri, maliban na lang kung iniutos ng iyong kaukulang ahensya ng pamahalaan. Tutulong ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan o ahensya ng pamahalaan sa pag-uugnay kung saan ka maaaring suriin.

Ayaw naming mag-alala ka. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyo. Hindi kailangang magsagawa ng espesyal na paper work ng inyong provider (tinatawag na paunang pahintulot) sa UnitedHealthcare hanggang Oktubre 22, 2020. Hangga't ikaw ay isang miyembro at lumipat sa ibang setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman, ito ay isang opsyon. (Ang mga halimbawa ng mga setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman ay pasilidad ng mahusay na pangangalaga, mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga sa malalang karamdaman, in-patient rehab o pambahay na pangangalagang pangkalusugan.) Ipapaalam sa amin ng tagapagbigay ng serbisyo na nag-admit sa iyo sa loob ng 48 oras ng iyong paglipat.  

Matuto pa tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Alamin ang tungkol sa virus, ang mga sintomas na hahanapin, at kung ano ang magagawa mo para hindi ka magkasakit at para makatulong kang mapanatiling ligtas ang iba.  

[May tumutugtog na banayad na musika sa background habang lumalabas sa screen ang mga panimulang text]

COVID-19

Ano ang mga Coronavirus?

[Tagapagsalaysay:] Ang mga coronavirus ay isang pamilya ng mga karaniwang virus na maaaring magdulot ng sakit sa mga hayop at tao.

[Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS)]

Ang Severe Acute Respiratory Syndrome at Middle East Respiratory Syndrome ay dalawang kilalang mga coronavirus.

Noong Enero ng 2020, ipinahayag ng World Health Organization ang isang bagong coronavirus, na tinatawag na ngayong COVID-19, na nagdulot ng biglang paglitaw ng sakit sa paghinga sa lungsod ng Wuhan sa Lalawigan ng Hubei sa China.

Inaalam pa rin namin ang tungkol sa kung paano kumakalat ang virus na ito, at umaasa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos at sa World Health Organization para sa gabay. 

Narito ang nalalaman natin tungkol sa COVID-19:
 

Paano kumakalat ang COVID-19?

Sa kasalukuyan, ipinapalagay na kumakalat ito sa pamamagitan ng mga talsik mula sa baga na nailalabas sa hangin kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may impeksyon.

Maaari din itong kumalat kapag hinawakan ng isang indibidwal ang ibabaw o bagay na may impeksyon at pagkatapos ay hahawakan niya ang kanyang bibig, ilong, o mata. 

Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katulad sa isang impeksyon sa paghinga.

Ang mga pangunahing sintomas ay maaaring kinabibilangan ng: lagnat, ubo at pangangapos ng hininga.

Ang ilang tao, ang matatanda, o may mahihinang resistensya, ay maaaring makaranas ng mga komplikasyon kabilang ang pulmonya, pagpalya ng bato, at napakalubhang impeksyon, na kilala bilang sepsis.

Paano makakatulong na maprotektahan laban sa COVID-19.
Upang pinakamahusay na protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus na ito:

Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 (na) segundo.

Gumamit ng alcohol-based hand sanitizer.

Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig.

Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit.

Linisin at i-disinfect ang mga madalas na hinahawakang ibabaw o bagay, kasama ang iyong telepono at computer.

Takpan ng tissue ang iyong ilong at bibig kapag umubo o bumahing ka, pagkatapos ay itapon kaagad ang tissue sa basurahan.

Para sa pinakabagong impormasyon, gabay, at mga alerto sa paglalakbay, bisitahin ang US Centers for Disease Control at Prevention o ang World Health Organization.

Ang UnitedHealthcare ay magpapatuloy na aktibong subaybayan ang mga mapagkukunan para pampublikong kalusugan upang matiyak na naaangkop ang aming pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer at mga miyembro.

Disclaimer: Pinagmulan: Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ng US. https://www.cdc.gov/ World Health Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilalarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na ipinag-aatas at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may mga magagamit na karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano.

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software