Saklaw at Mga Mapagkukunan para sa Coronavirus (COVID-19)

Ano ang sinasaklaw ng UnitedHealthcare para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid?

Mga pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19

Aalisin ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi sa gastos para sa mga pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng pampublikong kalusugan, 1 nakaiskedyul na matapos sa Oktubre 22, 2020, isinagawa man ang pagpapatinging nauugnay sa pagpapa-test sa tanggapan ng provider ng pangangalagang pangkalusugan, center para sa agarang pangangalaga, departamento ng emergency o sa pamamagitan ng telehealth na pagpapatingin. Nalalapat ang saklaw na ito sa mga miyembro ng Medicare Advantage, Medicaid, Pang-indibidwal at Panggrupong planong pangkalusugan mula sa Merkado. 

Kung mag-o-order ang provider mo ng diyagnostikong pagsusuri para sa COVID-19 para sa iyo, gamitin ang aming panghanapupang maghanap ng center sa pagpapa-test.

  • Pagsusuri sa mga virus/antigen at antibody. Mayroon nang iba't ibang uri ng mga pagsusuri ngayon. Tinutukoy ng pagsusuri sa virus/antigen kung kasalukuyan kang mayroong COVID-19 at tinutukoy naman ng isa pa (pagsusuri sa antibody) kung nalantad ka sa COVID-19. Makipag-usap sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Kung sasang-ayon sila na dapat kang ma-test o dapat ma-test ang iyong mahal sa buhay, aalisin ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi sa gastos sa alinmang lugar sa pagpapa-test na aprubado ng CDC para sa mga ganap na nasasaklawang miyembro ng Medicaid at Medicare hanggang Setyembre 30, 2020. Kabilang sa mga halimbawa ang tanggapan ng iyong doktor o tagapagbigay ng serbisyo, sentro ng agarang pangangalaga, o emergency room. 

  • Paggamot sa Covid-19. Aalisin ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi sa gastos ng miyembro para sa paggamot ng COVID-19 hanggang Oktubre 22, 2020 para sa mga may Medicare Advantage, Medicaid, Pang-indibidwal at Panggrupo na planong pangkalusugan mula sa Merkado na ganap na naka-insure. Makikipagtulungan din kami sa mga customer na nagbibigay ng pondo para sa kanilang sarili na gustong magpatupad kami ng katulad na pamamaraan sa kanilang ngalan. Simula sa Oktubre 23, 2020, magbabayad na ang mga miyembro para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan o tumawag sa numerong nakalagay sa iyong ID card ng miyembro.

Huwag kalimutang ipakita palagi ang iyong UnitedHealthcare ID card. Tiyaking ipapaalam din sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga ang tungkol sa anumang pagsusuri o paggamot na gagawin sa iyo. 

Saklaw para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19

Mayroong $0 na bahagi sa gastos ang mga miyembro para sa mga telehealth na pagpapatinging hindi nauugnay sa COVID-19 hanggang Setyembre 30, 2020. Simula sa Oktubre 1, 2020, ang mga miyembrong gumagamit ng mga telehealth na pagpapatingin na hindi nauugnay sa pagpapa-test para sa COVID-19 ay magbabayad na para sa anumang copay, coinsurance at nababawas, nang ayon sa kanilang plano ng mga benepisyo. 

Mga virtual na pagpapatingin para sa 24/7 agarang pangangalaga

Para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid, maaari mong patuloy na gamitin ang iyong mga kasalukuyang benepisyo sa Virtual na Pagpapatingin na iniaalok sa pamamagitan ng isa sa aming mga piniling partner sa telehealth nang walang pagbabahagi sa gastos. 

Kung may mga tanong ka o kailangan mo ng impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo

Tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro o mag-sign in sa iyong account sa kalusugan.

Paano magpasuri para sa Coronavirus (COVID-19)

Kung sa palagay mo ay maaaring nalantad ka sa Coronavirus (COVID-19) o may mga sintomas ka gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga, tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. Sa maraming kaso, maaari kang makipag-usap sa isang provider gamit ang FaceTime, Skype o Zoom, na tinatawag na telehealth (virtual na pagpapatingin). Kung sumang-ayon ang iyong provider ng pangangalaga sa kalusugan na dapat kang suriin, makikipag-ugnayan sila kung saan ka susuriin.

Maaaring isang opsyon ang mobile at drive-up na pagsusuri. Mangangailangan ka pa rin ng utos ng medikal na tagapagbigay ng serbisyo para sa pagsusuri, maliban kung iba ang iniutos ng iyong kaukulang ahensya ng pamahalaan.

Suporta para sa aming mga miyembrong may pinakamataas na panganib: Medicare Advantage at Medicaid

Sinabi ng CDC na ang mas matatandang adulto at mga taong anuman ang edad na may mga malalang pangunahing medikal na kundisyon ay maaaring may mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang karamdaman dahil sa Coronavirus (COVID-19). Ang mga halimbawa ng mga malalang pangunahing medikal na kundisyon ay mga pangmatagalang kundisyon ng puso o baga, hika, nakompromisong immune system, diabetes, pangmatagalang sakit sa kidney at atay. Kung buntis ka, may kapansanan o nakakaranas ng kawalan ng tirahan, maaari ka ring may mas mataas na panganib. 

Kung napapabilang ka sa isang kategorya sa itaas, maaaring hilingin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng serbisyo na manatili ka sa loob ng bahay na malayo sa iba (self-isolate). Nandito ang UnitedHealthcare upang matulungan ka sa panahong iyon at upang makatulong na bawasan ang iyong posibleng pagkakalantad sa virus. Makakatulong kami sa iyo kung paano makakuha ng mga gamot, supply, pagkain at pangangalaga. Maaari mo ring malaman ang tungkol sa mga programa ng suporta.

Mga miyembro, pakitawagan ang numero ng telepono sa ID card ng miyembro. Kapag tumawag ka, ipaalam sa kanila na nagrekomenda ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ng self-isolation.

Alamin ang tungkol sa mga pag-iingat na dapat gawin kung ikaw ay isang miyembro ng Medicare Advantage o nasa panganib.

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Mga Miyembro

Pinalawak ng UnitedHealthcare ang access sa telehealth upang maaari kang manatili sa iyong tahanan at makuha ang tamang pangangalaga. Maaaring gamitin ang telehealth (virtual na pagpapatingin) para sa mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan na may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19) at walang kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19).

Sa nakaka-stress na panahon, maaaring mahirap lutasin ang problema. Maaaring makatulong ang pakikipag-usap sa isang tao upang maging mas maayos ang iyong pakiramdam. Nandito ang aming libreng 24/7 linya ng emosyonal na suporta na matatawagan mo anumang oras sa 866-342-6892. Ang Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.

Maaari ninyong hilingin sa inyong parmasyang bigyan kayo ng mas maagang refill ng reseta kung mayroon kayong saklaw sa inireresetang gamot ng UnitedHealthcare o benepisyo ng OptumRx na parmasya hanggang Oktubre 22, 2020. Suriin ang iyong supply upang malaman kung kailangan mong humingi ng refill. Mag-isip din tungkol sa kung anong gamot ang maaaring kailanganin mo sa mga darating na linggo. 

Available ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng Paghahatid sa Tahanan ng Optum sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan. Piliin lang ang Paghahatid sa Tahanan ng Optum. Available din ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng ilang retail na parmasya.

Maaari mong tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro at makipag-usap sa isang nurse kung kailangan mo ng tulong sa pag-alam ng iyong panganib o naghahanap ka ng mga klinikal na payo at suportang may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19). Maaari ka ring tumawag upang magtanong sa isang nurse tungkol sa mga alalahanin sa pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan.

Mga Madalas Itanong

Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung naniniwala kang maaaring nalantad ka sa Coronavirus (COVID-19) o may mga sintomas ka gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga. 

Maaari kang makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na nasa network sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa plano sa kalusugan o sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang tagapagtaguyod sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na nasa iyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare.

Maaaring isang opsyon ang drive-up at mobile na pagsusuri.  Mangangailangan ka pa rin ng utos ng medikal na tagapagbigay ng serbisyo para sa pagsusuri, maliban na lang kung iniutos ng iyong kaukulang ahensya ng pamahalaan. Tutulong ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o ahensya ng pamahalaan sa pag-coordinate kung saan ka maaaring suriin.

Ayaw naming mag-alala ka. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyo. Hindi kailangang magsagawa ng espesyal na paper work ng inyong provider (tinatawag na paunang pahintulot) sa UnitedHealthcare hanggang Oktubre 22, 2020. Hangga't ikaw ay isang miyembro at lumipat sa ibang setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman, ito ay isang opsyon. (Ang mga halimbawa ng mga setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman ay pasilidad ng mahusay na pangangalaga, mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga sa malalang karamdaman, in-patient rehab o pambahay na pangangalagang pangkalusugan.) Ipapaalam sa amin ng tagapagbigay ng serbisyo na nag-admit sa iyo sa loob ng 48 oras ng iyong paglipat.  

Matuto pa tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Alamin ang tungkol sa virus, ang mga sintomas na hahanapin, at kung ano ang magagawa mo para hindi ka magkasakit at para makatulong kang mapanatiling ligtas ang iba.  

[May tumutugtog na banayad na musika sa background habang lumalabas sa screen ang mga panimulang text]

COVID-19

Ano ang mga Coronavirus?

[Tagapagsalaysay:] Ang mga coronavirus ay isang pamilya ng mga karaniwang virus na maaaring magdulot ng sakit sa mga hayop at mga tao.

[Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS)]

Ang Severe Acute Respiratory Syndrome at Middle East Respiratory Syndrome ay dalawang kilalang mga coronavirus.

Noong Enero ng 2020, ipinahayag ng World Health Organization ang isang bagong coronavirus, na tinatawag na ngayong COVID-19, na nagdulot ng biglang paglitaw ng sakit sa paghinga sa lungsod ng Wuhan sa Lalawigan ng Hubei sa China.

Inaalam pa rin namin ang tungkol sa kung paano kumakalat ang virus na ito, at umaasa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos at sa World Health Organization para sa gabay. 

Narito ang nalalaman natin tungkol sa COVID-19:
 

Paano kumakalat ang COVID-19?

Sa kasalukuyan, ipinapalagay na kumakalat ito sa pamamagitan ng mga talsik mula sa baga na nailalabas sa hangin kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may impeksyon.

Maaari din itong kumalat kapag hinawakan ng isang indibidwal ang ibabaw o bagay na may impeksyon at pagkatapos ay hahawakan niya ang kanyang bibig, ilong, o mata. 

Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katulad sa isang impeksyon sa paghinga.

Ang mga pangunahing sintomas ay maaaring kinabibilangan ng: lagnat, ubo at pangangapos ng hininga.

Ang ilang tao, ang matatanda, o may mahihinang resistensya, ay maaaring makaranas ng mga komplikasyon kabilang ang pulmonya, pagpalya ng bato, at napakalubhang impeksyon, na kilala bilang sepsis.

Paano makakatulong na maprotektahan laban sa COVID-19.
Upang pinakamahusay na protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus na ito:

Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 (na) segundo.

Gumamit ng alcohol-based hand sanitizer.

Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig.

Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit.

Linisin at i-disinfect ang mga madalas na hinahawakang ibabaw o bagay, kasama ang iyong telepono at computer.

Takpan ng tissue ang iyong ilong at bibig kapag umubo o bumahing ka, pagkatapos ay itapon kaagad ang tissue sa basurahan.

Para sa pinakabagong impormasyon, gabay, at mga alerto sa paglalakbay, bisitahin ang US Centers for Disease Control at Prevention o ang World Health Organization.

Ang UnitedHealthcare ay magpapatuloy na aktibong subaybayan ang mga mapagkukunan para pampublikong kalusugan upang matiyak na naaangkop ang aming pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer at mga miyembro.

Disclaimer: Pinagmulan: US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/ World Health Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software