Narito kami upang matulungan ka sa iyong mga alalahanin tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Mayroon kaming mga team ng mga doktor, provider, at bihasa na nakikipagtulungan sa mga lokal at pang-estadong departamento ng kalusugan, pati na rin sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at World Health Organization (WHO). Nais naming tulungan kang malaman ang tungkol sa Coronavirus (COVID-19) upang maprotektahan mo ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Kung sa palagay mo ay dapat kang masuri, gusto mong makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan, kailangan mo ng pangangalagang medikal, o may mga tanong ka tungkol sa iyong mga gastos mula sa sariling bulsa at benepisyo, makakatulong kami.  

Napakahalagang masuri. Napakahalagang kung positibo ang iyong resulta sa pagsusuri para sa Coronavirus (COVID-19), kailangan kang gamutin sa lalong madaling panahon. Upang makatulong dito, ipagpapaliban ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi sa gastos ng miyembro para sa panggagamot ng COVID-19 batay sa nakumpirmang positibong diagnosis hanggang sa Enero 20, 2020 para sa mga ganap na insured na planong pangkalusugan ng Medicare Advantage, Medicaid, Pang-indibidwal at Panggrupong Market. Posibleng mag-iba-iba ang pagpapatupad para sa mga customer na employer na may kakayahang pondohan ang kanilang sarili. 

Matuto pa tungkol sa saklaw para sa pagsusuri, mga pagpapatingin, panggagamot at karagdagang benepisyo. Kung mayroon kang mga tanong, tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro o mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan

Maaari ka naming matulungang protektahan ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay nang magkakasama.

Pinakabagong update tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Papalawigin ng UnitedHealthcare ang Mga Pansamantalang Pagbabago sa Mga Programa Hanggang Disyembre 31, 2020

Kinikilala ng UnitedHealthcare na ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa ay patuloy na makakaapekto sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan – sa pangangalagang may kaugnayan sa COVID-19 pati na rin sa mga regular na pagpapatingin para makaiwas sa sakit. Upang makapagbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga miyembro at provider, pinapalawig ng UnitedHealthcare ang marami sa mga pansamantalang pagbabago sa programa, proseso, at pagsaklaw na nauugnay sa COVID-19 para sa pangangalagang nasa network hanggang Disyembre 31, 2020 ang mga detalye, kasama ang mga naaangkop na plano ng benepisyo at impormasyon ng serbisyo, ay makikita online.

Kabilang sa mga partikular na pansamantalang pagbabago ang:

 • Mga pagpapaliban sa bahagi sa gastos para sa mga pagpapatinging kaugnay ng pagpapasuri para sa COVID-19, pagpapasuri (diagnostic at antibody), at panggagamot
 • Saklaw ng Telehealth para sa mga serbisyong may kaugnayan sa COVID-19 para sa mga provider sa loob ng network at provider na wala sa network
 • Saklaw ng Telehealth para sa mga serbisyong walang kaugnayan sa COVID-19 para sa mga provider sa loob ng network

Ang pagpapatupad sa mga pansamantalang pagbabagong ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa planong pangkalusugan. Maaari ding malapat ang mga panuntunan, regulasyon, limitasyon ng petsa, o pagbubukod ng partikular na Estado o ng Medicaid.

Upang makatulong na suportahan ka, ibinubuod sa aming Buod ng Mga Petsa Kaugnay ng COVID-19 Ayon sa Programa ang mga pansamantalang hakbang upang magsilbing mabilis na sanggunian. At, ang Gabay ukol sa Pagsingil sa Pagpapasuri at Panggagamot para sa COVID-19 ay may kapaki-pakinabang na gabay sa coding upang makatulong sa mga pagsusumite ng paghahabol.

Pinapasalamatan ng UnitedHealthcare ang lahat ng propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa kanilang patuloy na pagsisikap na matulungan ang aming mga miyembro at komunidad na manatiling malusog. Sa panahon ng natatangi at mahirap na sandaling ito, napakahalagang matiyak na naa-access ng aming mga miyembro ang pangangalagang kailangan nila.

Patuloy naming susubaybayan ang mga update mula sa CDC, sa Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) pati na rin sa mga pang-estado at lokal na kagawaran ng pampublikong kalusugan at isasaayos namin ang aming mga proseso nang naaayon sa mga ito. Para sa mga pang-provider na resource mula sa UnitedHealthcare na may kaugnayan sa COVID-19, matuto pa sa UHCprovider.com/covid19.

Nangako ang UnitedHealth Group ng $1.5 (na) bilyon ng karagdagang suporta upang tulungan at pangalagaan ang mga indibidwal, customer, at kasosyong pinagsisilbihan namin. Magbasa pa.  

heart-hand

Tulong sa saklaw para sa Coronavirus

Nais naming gawing madali para sa iyo ang pag-alam ng tungkol sa saklaw. 

 • Ang saklaw para sa Coronavirus (COVID-19)
 • Ang gagawin kung kailangan mo ng pagsusuri
 • Paano namin sinusuportahan ang mga taong may mataas na panganib
 • Karagdagang pinagkakatiwalaang impormasyon
telehealth

Makipag-usap sa isang provider mula sa bahay

Maaari kang makipag-usap sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan mula sa iyong tahanan.

 • 24/7 access sa provider ng pangangalagang pangkalusugan
 • Regular at agarang pangangalagang medikal
 • Mga physical, occupational, at speech therapy
 • Pangangalaga kaugnay ng gawi ng outpatient 

Kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Mga Madalas Itanong

Pinagsama-sama namin ang Mga Karaniwang Tanong tungkol sa Coronavirus (COVID-19) upang matulungan ang aming mga miyembro na makahanap ng impormasyon.

Paano makipag-usap sa mga bata tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Ang mga bata ay maaaring makaramdam ng stress, umasal nang mali o ayaw makipag-usap. Si Dr. Deneen Vojta, Chief Medical Officer sa UnitedHealth Group, pediatrician at ina, ay nagbibigay ng payo sa kung ano ang sasabihin sa iyong mga anak.

Ang CDC ay may pinakabagong impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Makakakita ka ng higit pang tulong tungkol sa kung ano ang dapat gawin kung ikaw ay may sakit, kung paano protektahan ang iyong kalusugan at higit pa.  Bisitahin ang mga link sa ibaba o pumunta sa CDC para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19

Disclaimer

Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan sa mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring available ang mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

Inilalarawan ng pahinang ito ang mga benepisyong iniaalok namin sa lahat ng miyembro sa lahat ng estado. Kasama rin dito ang mga kinakailangan ng pederal na pamahalaan. Marami pang benepisyo ang maaaring magamit sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. Gumawa kami ng mga panuntunan at kasanayang maaaring mailapat sa ilan sa aming mga produkto sa ngayon. Ang impormasyon ay isang buod at maaari itong magbago. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng account o tawagan ang numero sa iyong ID card ng miyembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software