Impormasyon mula sa UnitedHealthcare tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Mahalaga sa amin ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong anak. Mayroon kaming team ng mga doktor, tagapagbigay ng serbisyo, at mga ekspertong nakikipagtulungan sa estado at mga lokal na departamento ng kalusugan pati na rin sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Layunin naming makatulong na matiyak na makakarating sa iyo ang pinakabagong balita tungkol sa Coronavirus (COVID-19). Kabilang dito kung ano ang dapat gawin kung sa palagay mo ay mayroon ka o ang iyong anak ng Coronavirus (COVID-19) na virus, ano ang mga sintomas, kung kailan tatawag at magpatingin sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan at kung sino ang pinakananganganib na magkaroon nito. Sinasaklaw rin ng CDC ang mahalagang impormasyon upang matulungan kang manatiling malusog.

Nangangako ang UnitedHealthcare na tumulong na protektahan ka sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na makakuha ng access sa tamang pangangalaga.

Pinakabagong update tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Ipinagpapaliban ng UnitedHealthcare ang pagbabahagi ng gastos sa miyembro para sa panggagamot ng Coronavirus (COVID-19) hanggang Mayo 31, 2020 para sa mga miyembro ng Medicare Advantage at Medicaid. Makikipagtulungan din kami sa mga customer na nagbibigay ng pondo para sa kanilang sarili na gustong magpatupad kami ng katulad na pamamaraan sa kanilang ngalan. Itinataguyod nito ang dati nang inihayag na mga pagsusumikap ng kumpanya na ipagpaliban ang pagbabahagi ng gastos para sa pagsusuri para sa COVID-19 at mga pagpapatinging may kaugnayan sa pagsusuri, at ang pagpapalawak ng iba pang serbisyo sa miyembro.

Starting March 31, 2020 until June 18, 2020, UnitedHealthcare will now also waive cost-sharing for in-network, non-COVID-19 Telehealth (Virtual Visits) for its fully-insured Commercial, Medicare Advantage, and Medicaid members. Muli, makikipagtulungan kami sa mga customer na nagbibigay ng pondo para sa kanilang sarili na gustong magpatupad kami ng katulad na pamamaraan. The company previously announced we would waive cost-sharing for telehealth visits related to COVID-19 testing, in addition to waiving cost-sharing for 24/7 Telehealth (Virtual Visits) with preferred telehealth partners.

Mahalagang Impormasyon para sa Mga Miyembro mula sa UnitedHealthcare

Ang mga sintomas ng Coronavirus (COVID-19) ay katulad sa impeksyon sa upper respiratory, maaaring kabilang dito ang lagnat, ubo, at kahirapan sa paghinga. 

Kung mayroon ka ng mga sintomas na nasa itaas at napalapit ka sa isang taong nahawaan ng ganitong sakit, humingi ng medikal na pansin. Kung nakatira ka sa isang lugar na may Coronavirus (COVID-19) at mayroon kang mga sintomas, magpatingin o tumawag sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o pumunta sa emergency room. Pinakamabuti kung tumawag ka muna at sabihin sa kanilang sa palagay mo ay mayroon kang virus. 

Mas mataas ba ang inyong panganib?

Sinabi ng CDC na ang mas matatanda ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang karamdaman dahil sa Coronavirus (COVID-19). Ang sinuman, anuman ang edad, na may malubhang medikal na kundisyon ay mayroon ding mas mataas na panganib. Mga halimbawa ng malulubhang medikal na kundisyon ang sakit sa puso, hika, sakit sa baga, at diabetes.

Mga mapagkukunan para sa mga taong may Medicare

Inirerekomenda ng CDC na ang mga taong may mas mataas na panganib ay dapat magsagawa ng mga hakbang gaya ng pagkakaroon ng mga karagdagang supply, pag-iwas sa maraming tao at pananatili sa bahay hangga't maaari. Tingnan ang mga paraang maaari mong gawin bilang pag-iingat ngayon.

Mga taong nasa panganib sa malubhang sakit

Ang mas matatandang adulto at mga taong may malubhang hindi gumagaling na medikal na kondisyon tulad ng sa puso, baga, o sakit sa bato ay tila nasa mas mataas na panganib para sa mas malubhang sakit na Coronavirus (COVID-19).  Tingnan ang impormasyon ng Coronavirus (COVID-19) para sa mga miyembro ng Medicare

Sasaklawin ng UnitedHealthcare ang Pagsusuri para sa Coronavirus (COVID-19), Mga Pagpapatinging May Kaugnayan sa Pagsusuri at Panggagamot

Kung sa palagay mo ay maaaring mayroon kang Coronavirus (COVID-19) o kung mayroon kang lagnat, umuubo o nahihirapang huminga, tawagan kaagad ang iyong doktor sa pangunahing pangangalaga. Maaaring hilingin sa iyong sumailalim sa pagsusuri upang malaman kung ikaw (o ang iyong anak) ay may Coronavirus (COVID-19) na virus. Maaaring ibigay ang pagsusuri sa tanggapan ng iyong doktor o tagapagbigay ng serbisyo, sentro ng agarang pangangalaga, emergency room o ospital. 

Sa pagsusuring ito, ang mga pagpapatinging may kaugnayan sa pagsusuri at panggagamot ng Coronavirus (COVID-19) ay sinasaklaw ng UnitedHealthcare para sa mga insured na miyembro ng Medicaid at Medicare hangga't ang lahat ay nasa sa loob ng network.

Mga appointment nang hindi pumupunta sa tanggapan o klinika: Telehealth (Virtual Visits)


Makipag-usap sa iyong mga lokal na tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan mula sa bahay o nang hindi pumupunta sa kanilang tanggapan o klinika. Many providers can "see you" through apps and technologies, such as FaceTime, Skype and Zoom. This is called telehealth or a virtual visit. You can make appointments with your health care provider for urgent care, such as if you think you may have Coronavirus (COVID-19), as well as other routine care. Using telehealth (virtual visit) allows you to stay away from others, which is important so you don't risk being around people who have the Coronavirus (COVID-19).

Examples of when telehealth (virtual visits) are helpful:

  • Coronavirus (COVID-19) care. Ito ay maaaring mainam na opsyon upang makapagpasya kung dapat kang suriin. United Healthcare will cover appointments related to COVID-19. For Medicare Advantage and Medicaid members, they are covered through this national emergency.
  • Other medical care not related to the Coronavirus (COVID-19). You may be able to use telehealth (virtual visits) for urgent care or routine care. You also may be able to have a virtual visit for physical, occupational or speech therapies. Ilalapat ang iyong mga kasalukuyang benepisyo. Available ito hanggang Hunyo 18, 2020.
  • Virtual mental health visits (telehealth). If you have an upcoming mental health or counseling appointment and it is through UnitedHealthcare or Optum behavioral benefit, you can continue your mental health or counseling visits using Facetime, Skype, Zoom or other technologies. Your health plan benefits apply. Maaari mo itong gamitin hanggang Abril 30, 2020.


You can have 24/7 Virtual Visits through our preferred telehealth partners. These are American Well, Doctor On Demand and others.

Upang matuto pa, mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan.

Maagang pag-refill ng reseta

Kung mayroon kang benepisyo sa parmasya ng OptumRx at kailangan mo ng maagang pag-refill ng reseta, maaari mo itong hilingin sa pamamagitan ng iyong parmasya. 

Available ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng Paghahatid sa Tahanan ng Optum sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusugan. Available din ang paghahatid ng parmasya sa pamamagitan ng ilang parmasya.

Mga karagdagang mapagkukunan ng impormasyon para sa aming mga miyembro

  • I-access ang iyong account sa planong pangkalusugan: Mag-sign in sa iyong account sa planong pangkalusuganupang makahanap ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ng network, maunawaan ang saklaw ng mga benepisyo, pamahalaan ang mga reseta at higit pa.
  • Tawagan ang UnitedHealthcare: Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga benepisyo, kailangan ng tulong sa paghahanap ng doktor sa pangunahing pangangalaga/tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o gustong makipag-usap sa isang nurse, tawagan ang numero ng telepono na nasa iyong ID card ng miyembro.
  • Humingi ng emosyonal na suporta: Tumawag sa aming linya ng emosyonal na suporta anumang oras sa 866-342-6892. Ang 24/7 Optum Help Line na ito ay may mga kawaning propesyonal na sinanay na eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Libre ito at bukas sa sinuman.

Ang CDC pa rin ang iyong pinakamainam na mapagkukunan ng impormasyon para sa Coronavirus (COVID-19)

Patuloy na mabilis na nagbabago ang sitwasyon ng COVID-19. Pumunta sa CDC para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19, kabilang kung paano protektahan ang iyong sarili at kung ano ang dapat gawin kung may sakit ka.

Mabibilis na link papunta sa CDC

Mga Madalas Itanong

Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung naniniwala kang maaaring nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan lang ang maaaring mag-utos ng pagsusuri para sa COVID-19.

Maaari kang makahanap ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na nasa network sa pamamagitan ng pag-sign in sa iyong account sa plano sa kalusugan o sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang tagapagtaguyod sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na nasa iyong ID card ng miyembro ng UnitedHealthcare.

Tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung naniniwala kang maaaring nalantad ka sa COVID-19 o nakakaranas ka ng mga sintomas gaya ng lagnat, ubo o hirap sa paghinga.

If your health care provider determines you should be tested for COVID-19 and orders the test, they can help coordinate testing.

Para sa pagsusuri, kakailanganin ng tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na mangolekta ng specimen (karaniwang swab sa ilong o lalamunan), na dapat ipadala sa isang lokasyong inaprubahan alinsunod sa mga alituntunin ng CDC.

Nagsusumikap ang mga lokal, pang-estado at pederal na ahensya ng pamahalaan, pati na rin ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan, na madagdagan ang access sa pagsusuri, habang nililimitahan ang pagkakalantad sa populasyon. Kabilang dito ang mga lokasyon ng mobile at drive-up na pagkolekta ng specimen. Mangangailangan ka pa rin ng utos ng medikal na tagapagbigay ng serbisyo para sa pagsusuri, maliban kung iba ang iniutos ng iyong kaukulang ahensya ng pamahalaan.

Ayaw naming mag-alala ka. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyo. Ang iyong tagapagbigay ng serbisyo ay hindi kailangang magsagawa ng espesyal na paper work (tinatawag na paunang pahintulot) sa UnitedHealthcare hanggang Mayo 31, 2020. Hangga't ikaw ay isang miyembro at lumipat sa ibang setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman, ito ay isang opsyon. (Ang mga halimbawa ng mga setting ng pangangalaga pagkatapos ng malalang karamdaman ay pasilidad ng mahusay na pangangalaga, mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga sa malalang karamdaman, in-patient rehab o pambahay na pangangalagang pangkalusugan.) Ipapaalam sa amin ng tagapagbigay ng serbisyo na nag-admit sa iyo sa loob ng 48 oras ng iyong paglipat.  

Mga Karagdagang Tanong

Higit pang impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Na-update na impormasyon mula sa CDC

Buod ng Pagbabahagi ng Impormasyon at Sitwasyon ng CDC 

Kaligtasan sa lugar ng trabaho, paaralan, at sa bahay

Tingnan ang mga paraan na mapapanatili mong ligtas sa impeksyon ang lugar ng trabaho, paaralan, at ang iyong bahay.

Manood ng video sa ibaba

[May tumutugtog na banayad na musika sa background habang lumalabas sa screen ang mga panimulang text]

COVID-19

Ano ang mga Coronavirus?

[Tagapagsalaysay:] Ang mga coronavirus ay isang pamilya ng mga karaniwang virus na maaaring magdulot ng sakit sa mga hayop at mga tao.

[Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS)]

Ang Severe Acute Respiratory Syndrome at Middle East Respiratory Syndrome ay dalawang kilalang mga coronavirus.

Noong Enero ng 2020, ipinahayag ng World Health Organization ang isang bagong coronavirus, na tinatawag na ngayong COVID-19, na nagdulot ng biglang paglitaw ng sakit sa paghinga sa lungsod ng Wuhan sa Lalawigan ng Hubei sa China.

Inaalam pa rin namin ang tungkol sa kung paano kumakalat ang virus na ito, at umaasa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos at sa World Health Organization para sa gabay. 

Narito ang nalalaman natin tungkol sa COVID-19:
 

Paano kumakalat ang COVID-19?

Sa kasalukuyan, ipinapalagay na kumakalat ito sa pamamagitan ng mga talsik mula sa baga na nailalabas sa hangin kapag umuubo o bumabahing ang isang taong may impeksyon.

Maaari din itong kumalat kapag hinawakan ng isang indibidwal ang ibabaw o bagay na may impeksyon at pagkatapos ay hahawakan niya ang kanyang bibig, ilong, o mata. 

Ano ang mga sintomas ng COVID-19?

Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katulad sa isang impeksyon sa paghinga.

Ang mga pangunahing sintomas ay maaaring kinabibilangan ng: lagnat, ubo at pangangapos ng hininga.

Ang ilang tao, ang matatanda, o may mahihinang resistensya, ay maaaring makaranas ng mga komplikasyon kabilang ang pulmonya, pagpalya ng bato, at napakalubhang impeksyon, na kilala bilang sepsis.

Paano makakatulong na maprotektahan laban sa COVID-19.
Upang pinakamahusay na protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus na ito:

Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 (na) segundo.

Gumamit ng alcohol-based hand sanitizer.

Iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig.

Iwasang mapalapit sa mga taong may sakit.

Linisin at i-disinfect ang mga madalas na hinahawakang ibabaw o bagay, kasama ang iyong telepono at computer.

Takpan ng tissue ang iyong ilong at bibig kapag umubo o bumahing ka, pagkatapos ay itapon kaagad ang tissue sa basurahan.

Para sa pinakabagong impormasyon, gabay, at mga alerto sa paglalakbay, bisitahin ang US Centers for Disease Control at Prevention o ang World Health Organization.

Ang UnitedHealthcare ay magpapatuloy na aktibong subaybayan ang mga mapagkukunan para pampublikong kalusugan upang matiyak na naaangkop ang aming pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga customer at mga miyembro.

Disclaimer: Pinagmulan: US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/ World Health Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Disclaimer: Ang mga benepisyong inilarawan sa website na ito ay naglalarawan ng mga pederal na kinakailangan at pambansang patakaran ng UnitedHealthcare, maaaring may available na mga karagdagang benepisyo sa ilang estado at sa ilalim ng ilang plano. 

This page describes benefits we offer to all members in all states. They also include federal requirements. More benefits may be available in some states and under some plans. We have created rules and practices that may apply to some of our products at this time. The information is a summary and is subject to change. For more information, contact your account representative  or call the number on your member ID card. 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software