Makipag-ugnayan sa Amin sa Medicaid

Hanapin ang tamang planong pangkalusugan ng Medicaid para sa iyo o sa ibang tao

May mga Katanungan sa Medicaid o Programa sa Seguro sa Kalusugan ng mga Bata (Children's Health Insurance Program, CHIP)?

Kailangan ng impormasyon tungkol sa aming mga plano sa Medicaid/CHIP? Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo. 

Arizona

Kumpletong Pangangalaga sa AHCCCS
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Programa sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

California

Medi-Cal ng California
1-866-270-5785    TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. lokal na oras

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Koneksyon ng Kalusugan at Bahay
1-800-791-9233    TTY 711
Lunes – Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) at LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m.

Hawaii

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Lunes – Biyernes, 7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m. Lokal na Oras

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Kentucky

Planong Pangkomunidad
1-866-293-1796   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Louisiana

Plano na Malusog na Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 7 p.m. ET 

Michigan

Plano na Malusog na Michigan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Planong Pangkomunidad
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules mula 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

CHIP ng Mississippi
1-800-992-9940   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules mula 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Missouri

Pinagangasiwaang Pangangalaga ng MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m. CT, 6 a.m. hanggang 6 p.m. MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Pagpapalawak para sa mga Adulto ng Heritage Health
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m. CT, 6 a.m. hanggang 6 p.m. MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Planong Pangkalusugan ng Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. 

Plano sa Kalusugan ng Nevada - Pag-check Up sa Nevada
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

New York

Planong Pangkomunidad
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m. EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. EST, 7 (na) araw kada linggo

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m. EST

North Carolina

Planong Pangkomunidad
1-800-349-1855   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. ET Bukod sa mga Pista Opisyal ng Estado

Ohio

Planong Pangkomunidad
1-800-895-2017   TTY 711
Lunes – Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Connected® para sa MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes: 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules: 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado ng bawat buwan: 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Unang Linggo ng bawat buwan: 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Pennsylvania

Planong Pangkomunidad para sa mga Pamilya
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lokal na Oras

Planong Pangkomunidad para sa mga Bata
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lokal na Oras

Rhode Island

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody na Pagpapalawak ng Adulto sa ACA
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Pangangalaga sa RIte
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Mga Batang may mga Espesyal na Pangangailangan sa Pangangalaga ng Kalusugan
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Tennessee

Planong Pangkomunidad
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. lokal na oras.

Programa ng Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (Children's Health Insurance Program o CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Connected® (Medicare-Medicaid na Plano)
1-800-256-6533  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Planong Pangkomunidad ng Virginia - Medicaid (Pagpapalawak ng TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Planong Pangkomunidad ng Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-uugali Lamang (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Lokal na Oras

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Lokal na Oras

Arizona

Kumpletong Pangangalaga sa AHCCCS
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Programa sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.

California

Medi-Cal ng California
1-866-270-5785    TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. lokal na oras

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Koneksyon ng Kalusugan at Bahay
1-800-791-9233    TTY 711
Lunes – Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 7:00 p.m.

Medicaid (MMA) at LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m.

Hawai‘i

QUEST Integration Program
1-888-980-8728    TTY 711
Lunes – Biyernes, 7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m. Lokal na Oras

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Kentucky

Planong Pangkomunidad
1-866-293-1796   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Louisiana

Plano na Malusog na Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Lunes - Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 7 p.m. ET 

Michigan

Plano na Malusog na Michigan
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Planong Pangkomunidad
1-800-903-5253   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules mula 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

CHIP ng Mississippi
1-800-992-9940   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules mula 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado at Linggo ng bawat buwan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Missouri

Pinagangasiwaang Pangangalaga ng MO HealthNet
1-866-292-0359   TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. CT 

Nebraska

Heritage Health 
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m. CT, 6 a.m. hanggang 6 p.m. MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Pagpapalawak para sa mga Adulto ng Heritage Health
Mga Serbisyo para sa Miyembro
1-800-641-1902   TTY 711
Lunes - Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m. CT, 6 a.m. hanggang 6 p.m. MT 
Sentro ng Pagpapatala ng Heritage Health
1-888-255-2605

Nevada

Planong Pangkalusugan ng Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. 

Plano sa Kalusugan ng Nevada - Pag-check Up sa Nevada
1-800-962-8074  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

New York

Planong Pangkomunidad
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 (na) oras kada araw, 7 (na) araw kada linggo

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m. EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. EST, 7 (na) araw kada linggo

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m. EST

North Carolina

Planong Pangkomunidad
1-800-349-1855   TTY 711
Lunes - Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. ET Bukod sa mga Pista Opisyal ng Estado

Ohio

Planong Pangkomunidad
1-800-895-2017   TTY 711
Lunes – Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m.

Connected® para sa MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes: 7:30 a.m. hanggang 5:30 p.m.
Miyerkules: 7:30 a.m. hanggang 8 p.m.
Unang Sabado ng bawat buwan: 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Unang Linggo ng bawat buwan: 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Pennsylvania

Planong Pangkomunidad para sa mga Pamilya
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lokal na Oras

Planong Pangkomunidad para sa mga Bata
1-800-414-9025   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lokal na Oras

Rhode Island

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Mga Kasosyo sa Kalusugan ng Rhody na Pagpapalawak ng Adulto sa ACA
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Pangangalaga sa RIte
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Mga Batang may mga Espesyal na Pangangailangan sa Pangangalaga ng Kalusugan
1-800-587-5187   TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Tennessee

Planong Pangkomunidad
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 (na) oras kada araw. 7 (na) araw kada linggo.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m. lokal na oras.

Programa ng Insurance sa Kalusugan ng Mga Bata (Children's Health Insurance Program o CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Connected® (Medicare-Medicaid na Plano)
1-800-256-6533  TTY 711
Lunes – Biyernes 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Planong Pangkomunidad ng Virginia - Medicaid (Pagpapalawak ng TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Planong Pangkomunidad ng Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 (na) araw sa isang linggo mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. PT

Washington Apple Health (Medicaid) Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-uugali Lamang (Behavioral Health Services Only, BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Lokal na Oras

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Lokal na Oras

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software