Hanapin ang tamang segurong pangkalusugan para sa iyo o sa ibang tao.

Sagutan ang ilang simpleng tanong upang mahanap ang tamang plano.

Mga Tanong sa Medicare?

Kailangan mo ba ng impormasyon tungkol sa aming mga Dual Special Needs plan para sa mga may Medicaid at Medicare?

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono, online o sa pamamagitan ng mail.

Telepono

Tawagan ang numero sa likod ng inyong ID card ng miyembro.
Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m.–8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Sulat sa Koreo

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare
PO Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9802

Online

O sagutan ang sumusunod na form at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang Kinatawan sa Pagbebenta ng UnitedHealthcare.

Mga Tanong sa Medicaid/CHIP?

Arizona

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

1-844-445-5266

TDD (para sa may kapansanan sa pandinig)

1-800-367-8939 o 711

District of Columbia

Pagpapatala sa Medicaid

1-202-727-5355

Delaware

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-996-9969

Florida

Para makipag-ugnayan sa amin:

Florida Healthy Kids

1-888-216-0015

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na M*Plus (MMA)

1-844-446-2151

UnitedHealthcare Health at Home Connection

1-844-445-7229

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare (Medicaid)

1-844-445-7229

Para maunawaan ang Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Florida Healthy Kids

Tawagan ang Florida Healthy Kids Corporation sa 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS)

UnitedHealthcare Health at Home Connection:

Tawagan ang Choice Counseling sa kanilang toll-free na linya para sa tulong sa 1-877-711-3662 para magpatala.

M*Plus

Tawagan ang Choice Counseling sa kanilang toll-free na linya para sa tulong sa 1-877-711-3662 para magpatala.

Hawaii

Tawagan kami.

Tumawag sa amin nang toll-free sa
1-888-980-8728

TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig

7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Mag-email sa amin. 

communityplanhi@uhc.com

Bisitahin ang aming tanggapan.

Downtown Honolulu (O’ahu)
1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu
HI 96813 

Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

Kahului (Maui)
340 Hana Highway, Suite B
Kahului, HI  96732

Iowa

pagpapatala ng hawki:

1-800-257-8563

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare

1-844-445-7036
Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. TTY 711

Kansas

:Medicaid Enrollment

1-877-542-9238

Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 6 p.m. TTY 711

Louisiana

Pagpapatala sa Medicaid

1-866-675-1607

Lunes – Biyernes, 7 a.m. – 7 p.m. TTY 711

Massachusetts

Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Evercare Senior Care Options (Evercare SCO)

1-800-905-8671 TTY# 711

7 (na) araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras

Impormasyon ng Miyembro

1-800-905-8671

Maryland

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-5264

Michigan

Mangyaring bisitahin ang website ng Michigan Department of Community Health para sa mga numero ng telepono para sa pagpapatala sa at impormasyon ng Medicaid.

Mga tanong tungkol sa MIChild?

Tumawag sa 1-888-988-6300 o bisitahin ang www.healthcare4mi.com

Serbisyo sa Customer ng MIChild

1-800-477-0001

Serbisyo sa Customer ng Medicaid

1-844-445-7231

Nebraska

Pagpapatala sa Medicaid

1-888-255-2605

New Jersey

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-356-1561

CHIP

1-800-701-0710
(mga bata at mababa ang kita na nasa hustong gulang)

New Mexico

Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Centennial Care

1-877-236-0826 TTY# 711

Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m.

Impormasyon ng Miyembro

1-877-236-0826

New York

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-800-493-4647

TDD/TTY: 1-800-662-1220 (para sa may kapansanan sa pandinig)

Ohio

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-324-8680

Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-7230

7 a.m. hanggang 7 p.m. Lunes hanggang Biyernes
Nahirapang makarinig: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

Pagpapatala sa ABD

1-800-605-3040

(TTY 1-800-292-3572)

Mga Serbisyo para sa Miyembro ng ABD

1-844-445-7230

7 a.m. hanggang 7 p.m. Lunes hanggang Biyernes
Nahirapang makarinig: 711

Pennsylvania

Pagpapatala sa Medicaid

1-844-445-6330

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare sa PA
2 Allegheny Center, Suite 600
Pittsburgh, PA 15212

Rhode Island

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-7222

Tennessee

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-342-3145

Texas

STAR

Pagpapatala1-800-964-2777

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-877-9003

TDD/TTY 711, para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 8 p.m.

STAR+PLUS

Pagpapatala1-800-964-2777

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-877-9003

TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids

Pagpapatala1-800-964-2777

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-844-445-8333

TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP

Pagpapatala1-800-647-6558
TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-877-9003
TDD/TTY 711, para sa may kapansanan sa pandinig

Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 8 p.m. CST

Washington

1-844-445-8324 (TTY: 711)

Wisconsin

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-291-2002

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software