Hanapin ang tamang segurong pangkalusugan para sa iyo o sa ibang tao.

Sagutan ang ilang simpleng tanong upang mahanap ang tamang plano.

Mga Tanong sa Medicare?

Kailangan mo ba ng impormasyon tungkol sa aming mga Dual Special Needs plan para sa mga may Medicaid at Medicare?

Makipag-ugnayan sa amin sa:
1-844-812-5967 TTY: 711
8 a.m. hanggang 8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo.

Makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare sa pamamagitan ng telepono, online o sa pamamagitan ng mail.

Telepono

Tawagan ang numero sa likod ng inyong ID card ng miyembro.
Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m.–8 p.m. lokal na oras, 7 (na) araw sa isang linggo

Sulat sa Koreo

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Online

O sagutan ang sumusunod na form at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang Kinatawan sa Pagbebenta ng UnitedHealthcare.

Mga Tanong sa Medicaid/CHIP?

Arizona

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

1-844-445-5266 TTY:711

TDD (para sa may kapansanan sa pandinig)

1-800-367-8939 TTY:711

California

Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

UnitedHealthcare Community Plan of California 

1-866-270-5785 TTY: 711

Lunes - Biyernes mula 7:00 a.m. hanggang 7:00 p.m. lokal na oras

District of Columbia

Pagpapatala sa Medicaid

1-202-727-5355 TTY:711

Florida

Para makipag-ugnayan sa amin:

Florida Healthy Kids

1-888-216-0015 TTY:711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na M*Plus (MMA)

1-844-446-2151 TTY:711

UnitedHealthcare Health at Home Connection

1-844-445-7229 TTY:711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare (Medicaid)

1-844-445-7229 TTY:711

Para maunawaan ang Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Florida Healthy Kids

Tawagan ang Florida Healthy Kids Corporation sa 1-800-821-5437 (1-800-821-KIDS) TTY:711

UnitedHealthcare Health at Home Connection:

Tawagan ang Choice Counseling sa kanilang toll-free na linya para sa tulong sa 1-877-711-3662 (TTY:711) upang magpatala.

M*Plus

Tawagan ang Choice Counseling sa kanilang toll-free na linya para sa tulong sa 1-877-711-3662 (TTY:711) upang magpatala.

Hawaii

Tawagan kami.

Tumawag sa amin nang toll-free sa
1-888-980-8728

TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig

7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Mag-email sa amin. 

communityplanhi@uhc.com

Bisitahin ang aming tanggapan.

Downtown Honolulu (O’ahu)
1132 Bishop St, Ste 400
Honolulu
HI 96813 

Hilo (Hawai’i)
32 Kinoole St, Ste 108
Hilo, HI 96720

Kahului (Maui)
340 Hana Highway, Suite B
Kahului, HI  96732

Iowa

pagpapatala ng hawki:

1-800-257-8563 TTY:711

Serbisyo sa Customer ng UnitedHealthcare

1-844-445-7036
Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. TTY 711

Kansas

:Pagpapatala sa Medicaid

1-877-542-9238

Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 6 p.m.  TTY:711

Louisiana

Pagpapatala sa Medicaid

1-866-675-1607

Lunes – Biyernes, 7 a.m. – 7 p.m.  TTY:711

Massachusetts

Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Evercare Senior Care Options (Evercare SCO)

1-800-905-8671 TTY: 711

7 (na) araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras

Impormasyon ng Miyembro

1-800-905-8671 TTY:711

Maryland

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-5264 TTY:711

Michigan

Mangyaring bisitahin ang website ng Michigan Department of Health & Human Services para sa mga numero ng telepono para sa pagpapatala sa at impormasyon ng Medicaid.

Mga tanong tungkol sa Pagiging Karapat-dapat?

Tumawag sa 1-888-988-6300 TTY:711 o bisitahin ang www.healthcare4mi.com

Serbisyo sa Customer para sa Medicaid at Healthy Michigan Plan

1-800-903-5253TTY:711

Nebraska

Pagpapatala sa Medicaid

1-888-255-2605 TTY:711

New Jersey

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-356-1561 TTY:711

CHIP

1-800-701-0710 TTY:711
(mga bata at mababa ang kita na nasa hustong gulang)

New Mexico

Impormasyon ng Plano at Pagpapatala

Centennial Care

1-877-236-0826 TTY:711

Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m.

Impormasyon ng Miyembro

1-877-236-0826 TTY:711

New York

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-800-493-4647 

TDD/TTY: 1-800-662-1220 (para sa may kapansanan sa pandinig)

Ohio

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-324-8680 TTY:711

Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-7230 TTY:711

7 a.m. hanggang 7 p.m. Lunes hanggang Biyernes
Nahirapang makarinig: 711

ABD (PDF 53.35 KB)

Pagpapatala sa ABD

1-800-605-3040

(TTY 1-800-292-3572)

Mga Serbisyo para sa Miyembro ng ABD

1-844-445-7230 TTY:711

7 a.m. hanggang 7 p.m. Lunes hanggang Biyernes
Nahirapang makarinig: 711

Pennsylvania

Pagpapatala sa Medicaid

1-844-445-6330 TTY:711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare sa PA
2 Allegheny Center, Suite 600
Pittsburgh, PA 15212

Rhode Island

Pagpapatala sa Medicaid/Mga Serbisyo para sa Miyembro

1-844-445-7222 TTY:711

Tennessee

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-342-3145 TTY:711

Texas

STAR

Pagpapatala1-800-964-2777 

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-887-9003 

TDD/TTY 711, para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 8 p.m.

STAR+PLUS

Pagpapatala1-800-964-2777

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-887-9003

TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m. CST

STAR Kids

Pagpapatala1-800-964-2777

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-844-445-8333

TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig
Lunes – Biyernes 8 a.m. – 5 p.m. CST

CHIP

Pagpapatala1-800-647-6558
TTY 711 para sa may kapansanan sa pandinig

Mga Serbisyo para sa Miyembro1-888-887-9003
TDD/TTY 711, para sa may kapansanan sa pandinig

Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 8 p.m. CST

Washington

1-844-445-8324 (TTY: 711)

Wisconsin

Pagpapatala sa Medicaid

1-800-291-2002 TTY:711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software