Health Plans for Arkansas

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 1 health plan sa Arkansas

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R3444-011

Dual Special Needs Program (DSNP)

R3444-011

Buwanang Premium: $0.00


Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

  • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

    Hanggang $880 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

  • Tulong sa Transportasyon

    Up to 12 one-way rides every year.

  • Coverage para sa Ngipin

    $500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software